Tshivenda 1998 (VEN98)
8

Pfundo ḽa 7

81

8:1
Nzumb. 5:1
6:1
Musi Ngwana i tshi pfuṋulula pfundo ḽa 7, ngei ṱaḓulu ha mbo ḓi tshete, ha fhela hafu ya awara hu sa pfali tshithu. 2Nda vhona vharuṅwa vhaṱanu na vhavhili vho imaho phanḓa ha Mudzimu vha tshi ṋewa phalaphala ṱhanu na mbili.

3

8:3
Nzumb. 5:8Ps. 141:2
Ek. 30:1,3
Muṅwe muruṅwa we a vha o fara mudzio wa musuku wa u dubisela zwioro, a ḓa a ima aḽiṱarini, a ṋewa zwioro zwinzhi uri a zwi baḓekanye na thabelo dza vhakhethwa vhoṱhe vha Mudzimu, zwi ṋekedzwe Mudzimu aḽiṱarini ya musuku i re phanḓa ha khuluṋoni. 4Vhutsi uho ha zwioro khathihi na thabelo dza vhakhethwa vha Mudzimu zwa duba henefho phanḓa ha Mudzimu zwi tshi bva tshanḓani tsha muruṅwa. 5
8:5
Liv. 16:11-13
Ndi hone uḽa muruṅwa a tshi dzhia uḽa mudzio wa u dubisela zwioro a u ḓadza nga masimbe a bvaho aḽiṱarini a u posa fhano fhasi, ha vuwa mibvumo i ofhisaho, ha vha na phenyo na mudzinginyo wa shango.

Phalaphala ṱhanu na mbili

Phalaphala nṋa dza u thoma

6

8:6
Josh. 6:4
8:6 – 9:21
Esek. 33:1-9
Tsef. 1:15-16
Juele 2:1
Num. 10:10
Zak. 9:14-17
Ps. 47:5
Ek. 19:18-20
Zwenezwo vhaḽa vharuṅwa vhaṱanu na vhavhili vho faraho phalaphala ṱhanu na mbili vha ḓilugisela u dzi lidza.

7

8:7
Esek. 38:22
Muruṅwa wa u thoma a lidza phalaphala yawe. Ha vhonala tshifhango na mulilo zwo ṱangana na malofha, zwa shululelwa fhano fhasi, ha swa tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha shango, ha swa na tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha miri, na hatsi hoṱhe vhudala ha swa.

8

8:8
Nzumb. 16:3
Ek. 7:17,19
Muruṅwa wa vhuvhili a lidza phalaphala yawe. Ha dobiwa tshithu tshi no nga thavha khulu i no khou duga, tsha poswa lwanzheni. Tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha lwanzhe tsha shanduka malofha; 9ha fa tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha zwivhumbwa zwi tshilaho lwanzheni, tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha zwikepe tsha pwashekana.

10

8:10
Nzumb. 16:4
Muruṅwa wa vhuraru a lidza phalaphala yawe. Ha wa ṋaledzi khulu i dugaho sa ḓenzhe i tshi bva lutomboni, ya wela kha tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha milambo na zwisima zwa maḓi. 11
8:11
Jer. 9:15
23:15
Dzina ḽa iyo ṋaledzi ndi Mukalakate. Tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha maḓi tsha mbo ḓi kalakata, vhathu vhanzhi vha fa nge vha nwa maḓi eneo a kalakataho.

12

8:12
Mat. 24:29
Ek. 10:21-23
Muruṅwa wa vhuṋa a lidza phalaphala yawe. Tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha ḓuvha tsha peḓuwa, na tshithihi kha zwiraru tsha ṅwedzi, na tshithihi kha zwiraru tsha dziṋaledzi. Zwenezwo tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tshazwo tsha dzima. Tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha masiari tsha swifhala, na tsha vhusiku.

13

8:13
Nzumb. 9:12
11:14
Ndi tshi sedza nda vho pfa goni ḽe ḽa vha ḽi tshi khou fhufha ngei nṱha-nṱha tshikhalani, ḽi tshi vhidzelela nga ipfi ḽihulu ḽi tshi ri, “Ni ḓo zwi vhona, ni ḓo pfa vhuṱungu, ni ḓo tambula inwi vha dzulaho shangoni, musi vharuṅwa vhararu vho salaho vha tshi ḓo lidza phalaphala dzavho.”