Tshivenda 1998 (VEN98)
18

U phusukanywa ha Babele

181

18:1-24
Yes. 13
Jer. 51
Esek. 26 na 27
Nah. 3
18:1
Esek. 43:2
Izwo zwo no fhira nda vhona muṅwe muruṅwa a tshi tsa a tshi bva makoleni. O vha e na maanḓa mahulu, a tshi penya lwe a vhonetshela ḽifhasi ḽoṱhe. 2
18:2
Yes. 34:11-15
21:9
Jer. 51:37
Nzumb. 14:8
Yes. 13:21
14:23
A vhidzelela nga ipfi ḽihulu a ri,

“Wo fhalala!

Muḓi muhulu wa Babele wo fhalala!

Wo no tou vha tshiṱaha tsha madimoni;

hu vho dzula mimuya yoṱhe ya dzitshika.

Zwiṋoni zwoṱhe zwo iledzwaho zwi dzula hone,

[khathihi na dziphukha dzoṱhe dzo iledzwaho],Maipfi a re kha zwitangi ha wanali kha ṱhanzi dzoṱhe dza kale-kale. dzi nengisaho.

3

18:3
Nzumb. 17:2
Yes. 47:15
Tshakha dzoṱhe dzo nwa waini

i kambaho ya vhupombwe hawo.

Mahosi a shango o ita vhupombwe nawo;

vhashavhi vha shango vho pfuma nga lupfumo lwawo lu si na vhukono!”

4

18:4
Gen. 12:1
19:12-13
Jer. 50:8
51:6
Yes. 48:20
52:11
2 Korint. 6:17
Nda dovha nda pfa ḽiṅwe ipfi ḽi bvaho ṱaḓulu ḽi tshi ri,

“Ibvani vhathu vhanga! Ibvani khawo!

Ni songo ḓibaḓekanya na vhutshinyi hawo,

ni sa ḓo welwa-vho nga madambudzo o u livhaho.

5

18:5a
Jer. 51:9
18:5b
Nzumb. 16:19
Vhutshinyi hawo ho khokhwa u guma makoleni.

Mudzimu ho ngo hangwa zwiito zwawo zwivhi.

6

18:6
2 Thes. 1:6
Ps. 137:8
Jer. 50:15,29
U lifhedzeni-ha zwe wa ita vhaṅwe,

ni u lifhedze ni ite kavhili zwe wa ita.

Ḓadzani dzhomela ḽawo kavhili,

u nwe waini yeneyo ye wa vha ingela!

7

18:7-8
Esek. 28:2-8
Yes. 47:7-9
U shengedzeni u gomele,

zwi nge vhugala na miḓifho ye wa ḓiitela!

U dzula u tshi ḓifhima u tshi ri,

‘Ndo thukha hafhano nṋe mufumakadzi!

A thi tshilikadzi; ndi nga si vhuye nda shengela.’

8Nga zwenezwo u ḓo welwa

nga mabulayo nga ḓuvha ḽithihi:

He dwadze, he u teta, he nḓala,

he u swa nga mulilo!

Muṋe washu Mudzimu a u haṱulaho u na maanḓa!”

Mahosi a tshi lilela Babele

9

18:9-19
Esek. 26 u swika 28
18:9
Esek. 26:16-17
Jer. 50:46
Mahosi a ḽifhasi e a ita zwa dzinyemulo na vhupombwe nawo, vha tshi vhona u tshi khou swa ho ṱangana buluvhutsi, vha ṱavha mukosi vha lilela uyo muḓi, 10vha ima kule nga u ofha u tambula nawo, vha ri,

“Yawee! Zwi ofhisa hani!

Babele muḓi muhulu wa maanḓa

u tshi tou lozwiwa kathihi fhedzi!”

Vhoramabindu vha tshi lilela Babele

11

18:11-16
Esek. 27:12-36
Na vhoramabindu vha ḽifhasi vha ṱavha mukosi vha u lilela, ngauri a hu tshee na ane a kha ḓi renga thundu dzavho 12dza musuku na siliva na matombo a mutengo muhulu na nungu na lukhaha na malabi a muridili na siliga na malabi matswuku na tshakha dzoṱhe dza basha ḽa madzanga na tshakha dzoṱhe dza zwithu zwa madzanga zwi itwaho nga ṋanga dza nḓou na basha ḽa mutengo muhulu na musina na tsimbi na mmabulu 13na sinamoni na zwilungi na zwinukheleli na zwiḓolo zwi nukhelelaho na zwioro na waini na mapfura a muolivi na vhukhopfu na goroi na kholomo na nngu na dzibere na dzigariki na dziphuli, ha vhuya ha tou rengwa na vhathu. 14Vha ḓo lila vha ri,

“Khaṋo ye wa vha u tshi emula yo ngalangala;

na lupfumo lwau na madzanga zwo fhela.

A u tsha ḓo dovha wa zwi wana.”

15Vhoramabindu vhe vha pfuma nga u vhambadza hedzo thundu afho muḓini uyo vha ḓo ima kule nga u ofha u shengela nawo, vha ṱavha mukosi vha lila 16vha ri,

“Yawee! Zwi ofhisa hani zwa uḽa muḓi muhulu!

Wo vha wo ambara lukhaha na muridili na tswuku,

wa ḓiṱama nga madzanga a musuku na matombo a mutengo muhulu na nungu.

17

18:17-19
Esek. 27:29-36
Zwino asizwo-ha, wo tshinyalelwa nga

lupfumo lwawo lwoṱhe kathihi fhedzi!”

Vhatshimbidzi vha zwikepe vha tshi lilela Babele

Vhalangi vha zwikepe vhoṱhe na vhanameli vhazwo na vhatshimbidzi vhazwo na vhaṅwe vhoṱhe vha no tshila nga zwa lwanzheni vha ima kule, 18vha tshi vhona u tshi khou swa ho ṱangana buluvhutsi vha lila vha ṱavha mukosi vha ri, “Ndi ufhio muḓi we wa vhuya wa hula sa hoyu?” 19vha ḓishela buse dziṱhohoni vha lila vha ṱavha mukosi vha ri,

“Yawee! Zwi ofhisa hani zwa uyu muḓi muhulu!

Vhoṱhe vha re na zwikepe zwi tshimbilaho lwanzheni

vho pfuma nga lupfumo lwawo,

kathihi fhedzi wa ṱangulwa lupfumo lwawo lwoṱhe!”

20

18:20
Jer. 51:48
Nzumb. 12:12
6:10
“Iwe ḽiṱaḓulu, takalela zwenezwo!

Takalani vhakhethwa vha Mudzimu na vhaapostola na vhaporofita!

Mudzimu o u lifhedza zwe wa ita.”

Muḓi wo fhalala tshoṱhe

21

18:21
Jer. 51:63-64
Zwenezwo muṅwe muruṅwa wa maanḓa a doba tombo ḽi linganaho na guyo ḽihuluGuyo ḽa tshifhinga tsha Bivhili ḽo vha ḽi sa ngi ḽa Tshivenḓa, ḽone ḽi tshi nga tombo ḽa luḓaba ḽo phulwaho vhukati ḽi moniswaho nga donngi kana mabanndidi a tshivhalo nge ḽa hulesa. a ḽi posa lwanzheni a ri,

“Muḓi muhulu wa Babele

u ḓo lozwiwa lwa tshiṱuhu nga u tou rali

u si tsha dovha wa vhonala.

22

18:22
Jer. 25:10
Esek. 26:13
Yes. 24:8
Hafhano kha iwe

a hu tsha ḓo dovha ha pfala nyimbo dza haripa na vhaimbi,

na dza vhalidzi vha zwiṱiringo na phalaphala!

Na mutsila ufhio na ufhio

ha tsha ḓo dovha a vhonala hafhano.

Naho u mutsindo wa guyoni a u tsha ḓo dovha wa pfala.

23

18:23a
Jer. 7:34
18:23b
Yes. 23:8
18:23c
Nah. 3:4
A hu tsha ḓo dovha ha duga luvhone.

Fhano kha iwe a hu tsha ḓo dovha ha pfala maipfi

a muselwa na mukwasha.

Vhoramabindu vhau vho vha vhe vhone vhavhusi vha shango ḽoṱhe,

wa fhura tshakha dzoṱhe nga malingo au!”

24

18:24
Nzumb. 17:6
Jer. 51:49
Henefho Babele ho wanala malofha a vhaporofita na vhakhethwa vha Mudzimu na a vhoṱhe vhe vha vhulawa fhano shangoni. Ndi zwe wa lozwelwa zwone.