Tshivenda 1998 (VEN98)
14

Ngwana na vhathu vhayo vha 144 000

141

14:1
Nzumb. 5:6
Heb. 12:22
Yes. 66:13
Juele 2:32
Nzumb. 7:4-8
Nda vhona Ngwana yo ima Thavhani ya Tsioni, i na vhathu vha 144 000 vho ṅwalwaho dzina ḽawe na ḽa Khotsi awe kha phanḓa dzavho. 2Nda pfa mubvumo u bvaho ṱaḓulu u tshi unga sa guvhukuvhu ḽihulu ḽi tshi ngindii sa mubvumo. Wo vha u tshi nga mubvumo wa dziharipa dzi tshi khou lidzwa nga vhalidzi vhadzo. 3
14:3
Nzumb. 5:9
Vho vha vha tshi khou imba luimbo luswa henefho phanḓa ha khuluṋoni na phanḓa ha zwiḽa zwivhumbwa zwi tshilaho zwiṋa na vhahulwane. Luimbo holwo a hu na we a kona u lu guda arali vhe si vhenevho vha 144 000 fhedzi. Shangoni ḽoṱhe ndi vhenevho fhedzi vho rengululwaho. 4
14:4
Dot. 23:9
1 Sam. 21:5
2 Sam. 11:11
Mar. 1:17-20
Joh. 21:19-22
Ndi vhenevho vhe vha si ḓishate tshika nga vhasadzi, vha dzula vho kuna. Vha tevhela Ngwana hoṱhe hune ya ya. Kha vhathu vhoṱhe ndi vhone vhe vhoṱhe vho rengululwaho, uri vha nge zwiranzhe zwi ṋekedzwaho Mudzimu na Ngwana. 5
14:5
Yes. 53:9
1 Pit. 2:22
1:19
Tsef. 3:13
Judasi 24
Liv. 1:3
3:1
A vho ngo vhuya vha amba mazwifhi, a hu na he vha solisea.

Vhuṱanzi ha vharuṅwa vhararu

6Nda vhona muruṅwa muṅwe a tshi khou fhufha ngei nṱha tshikhalani e na mafhungo maḓifha a lini na lini ane a fanela u ḓivhadzwa vha dzulaho shangoni, vha mitupo yoṱhe na matsinde oṱhe na nyambo dzoṱhe na tshakha dzoṱhe. 7

14:7
1 Thes. 1:9-10
A amba nga ipfi ḽihulu a ri, “Ofhani Mudzimu ni mu rende; tshifhinga tshawe tsha u haṱula vhathu tsho swika! Luvhani Ene o sikaho ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na lwanzhe na zwisima zwa maḓi!”

8

14:8
Yes. 21:9
Nzumb. 18:2
Muruṅwa wa vhuvhili a tevhela uḽa wa u thoma a ri, “Wo fhalala! Muḓi muhulu wa Babele wo fhalala, wonouḽa we wa kambisa tshakha dzoṱhe nga waini ya vhupombwe hawo!”

9

14:9-11
Nzumb. 13:11-18
Muruṅwa wa vhuraru a tevhela vhaḽa vhavhili vha u thoma a tshi amba nga ipfi ḽihulu a tshi ri, “Ane a vhuya a luvha ḽivhanda na tshifanyiso tshaḽo, a swaiwa nga luswayo lwaḽo kha phanḓa kana kha tshanḓa tshawe, 10
14:10
Nzumb. 16:19
Ps. 75:8
onoyo u ḓo nwa waini ya mbiti dza Mudzimu ye a i shela kha tshinwelo tsha ṱhamu dzawe tshi songo tuvhidzwa. U ḓo shengedzwa nga mulilo na tsevhela a tshi vhonwa nga vharuṅwa vhakhethwa na Ngwana. 11
14:11
Yes. 34:8-10
Nzumb. 19:3
Ḓitsi ḽa mulilo une wa vha shengedza ḽi duba lini na lini; vhusiku na masiari a vha nga aweli havho vha luvhaho ḽivhanda na tshifanyiso tshaḽo. Zwi ḓo ralo na kha vhoṱhe vho swaiwaho nga dzina ḽaḽo.”

12

14:12
Nzumb. 13:10
Ndi hone-ha hune ha ṱoḓea uri vhakhethwa vha Mudzimu vha konḓelele. Ndi vhane vha vhulunga ndaela dza Mudzimu vha dzula vha tshi tevhela Yesu nga u fulufhedzea.

Mashudu a vhane vha fa vhe vha Muṋe washu

13

14:13
Nzumb. 1:3
Zwenezwo nda pfa ipfi ḽi bvaho ṱaḓulu ḽi tshi ri, “Ṅwala u ri: Vha na mashudu vhane u bva zwino vha fa vhe vha Muṋe washu!”

Muya a bvumela a ri, “Ndi zwone! A vha tsha ḓo shuma vha ḓinetisa, vha vho ḓo awela. Na mishumo yavho i a vha fhelekedza.”

Khaṋo ya goroi

14

14:14
Nzumb. 1:13
Ndi tshi sedza nda vhona gole ḽitshena, nda vhona na o dzulaho khaḽo ane a nga mubebwa-nga-muthu,Nga hu sedzwe Dan. 7:13. o ambare khare ya musuku ṱhohoni yawe, o fara segere ya vhuhali. 15
14:15
Nzumb. 14:17
Mat. 3:12
13:30
Mar. 4:26-29
Zwino ha mbo ḓi bva muruṅwa muṅwe nḓuni ya Mudzimu a vhidzelela uḽa o dzulaho kha gole nga ipfi ḽihulu a ri, “Dzhia segere yau u kaṋe; tshifhinga tsho swika; shango ḽo vhibva uri ḽi kaṋwe!” 16Ndi hone uḽa o dzulaho kha gole a tshi kotamisela segere yawe fhasi a kaṋa shango.

Khaṋo ya nḓirivhe

17Nda dovha nda vhona muṅwe muruṅwa a tshi bva nḓuni ya Mudzimu ngei ṱaḓulu; na ene o vha o fara segere ya vhuhali.

18

14:18
Juele 3:13
Zwino aḽiṱarini ha bva muṅwe muruṅwa ane a langa mulilo, a vhidzelela uḽa muruṅwa o faraho segere ya vhuhali nga ipfi ḽihulu a ri, “Tshea nḓirivhe dza shango nga segere yau ya vhuhali, dzo vhibva!” 19
14:19
Nzumb. 19:15
Ndi hone uḽa muruṅwa a tshi kotamisela segere yawe fhasi a tshea nḓirivhe dza ḽifhasi a dzi posa bonḓeloni ḽihulu ḽa mbiti dza Mudzimu. 20
14:20
Yes. 63:3
Dza sukelwa bonḓeloni henefho nnḓa ha muḓi, ha bva malofha a ita muḓalo, a vhuya a guma nga mihala ya dzibere, a ela a swika dzikhilomitha dza 1 600.