Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Mavhanda Mavhili

Ḽivhanda ḽi bvaho lwanzheni

131

13:1
Dan. 7:3
Nzumb. 12:3
17:9
Nda vhona ḽiṅwe ḽivhanda ḽi tshi bva lwanzheni ḽi na ṋanga dza fumi na ṱhoho ṱhanu na mbili, ṋangani dzaḽo ḽo ambara khare dza fumi. Kha idzo ṱhoho ho vha ho ṅwalwa madzina a u nyefula Mudzimu. 2
13:2
Dan. 7:4-6
Iḽo ḽivhanda ḽo vha ḽi tshi nga nngwe, marimba aḽo a tshi nga a biara,Biara ndi ḽivhanda ḽine maitele aḽo a nga a tshisele, hone ḽone ḽi ḽihulu ḽi tshi fhira na ndau. mulomo u tshi nga wa ndau. Ḓiragoni ḽa ṋea iḽo ḽivhanda nungo na khuluṋoni yaḽo, na maanḓa mahulu a u vhusa. 3Iṅwe ṱhoho yaḽo yo vha i tshi nga i na mbonzhe ye ya ṱoḓou ḽi vhulaha, hone iyo mbonzhe yó no ḓi fhola. Shango ḽoṱhe ḽa tevhela iḽo ḽivhanda iḽo nga u vhona ḽi tshi kanukisa. 4
13:4
Ek. 15:11
Ps. 89:6
35:10
Yes. 40:25
Mika 7:18
Vhathu vhoṱhe vha luvha ḓiragoni nge ḽa vha ḽo ṋea ḽivhanda maanḓa aḽo a u vhusa. Na ḽivhanda vha ḽi luvha vha tshi ri, “Ndi nnyi ane a nga ḽivhanda? Ndi nnyi ane a nga ḽi kona?”

5

13:5
Dan. 7:8,25
11:36
Nzumb. 11:2
Ḽivhanda ḽa tendelwa u zuwa zwihulu na u nyefula Mudzimu, ḽa pfi ḽi vhuse miṅwedzi ya 42. 6Ḽa thoma u nyefula Mudzimu, ḽa sasaladza dzina ḽawe na vhudzulo hawe na vhane vha dzula ṱaḓulu. 7Ḽa tendelwa na u lwa na vhakhethwa vha Mudzimu ḽa vha kunda, hu tshi pfi ḽi vhuse vhathu vha mitupo yoṱhe na nyambo dzoṱhe na tshakha dzoṱhe na matsinde adzo. 8
13:8
Dan. 12:1
2 Thes. 2:4
1 Pit. 1:19
Vhoṱhe vha dzulaho fhano shangoni vha ḓo ḽi luvha; vhane vha sa ḓo ḽi luvha ndi vhenevho fhedzi vhe madzina avho a dzula o ṅwalwa buguni ya vhutshilo shango ḽi sa athu sikwa, buguni ya Ngwana yo ṱhavhiwaho.Kana: “buguni ya Ngwana ye ya dzula yo ṱhavhiwa tshee shango ḽa sikwa.”

9A na nḓevhe nga thetshelese!

10

13:10a
Jer. 15:2
13:10b
Nzumb. 14:12
“We a livhanywa na u thubwa u ḓo thubwa;

we a livhanywa na pfumo u ḓo ḓi fa nga pfumo.”

Ndi hone-ha hune ha ṱoḓea uri vhathu vha Mudzimu vha konḓelele vha fulufhedzee.

Ḽivhanda ḽi bvaho fhasi

11

13:11
Nzumb. 16:13
Nda vhona ḽivhanda ḽiṅwe ḽi bvaho fhasi ḽi tshi tutu. Ḽo vha ḽi na ṋanga mbili dzi no nga dza ngwana, hone ḽi tshi amba sa ḓiragoni. 12
13:12
Nzumb. 13:2,3,14
Ḽo shuma nga maanḓa oṱhe a ḽivhanda ḽa u thoma, na ḽone ḽi tshi khou zwi vhona. Ḽa kombetshedza shango ḽoṱhe na vhoṱhe vha re khaḽo uri vha luvhe ḽiḽa ḽivhanda ḽa u thoma ḽe ḽa ṱoḓou fa nga mbonzhe ya vho fhola. 13
13:13
Mat. 24:24
2 Thes. 2:9
1 Mah. 18:38
Ḽivhanda heḽo ḽa vhuvhili ḽa ita manditi mahulu, lune ḽa tou tsisa na mulilo u tshi bva ṱaḓulu vhathu vha tshi zwi vhona. 14
13:14
Nzumb. 19:20
Ḽa tendelwa u ita manditi ḽiḽa ḽivhanda na ḽone ḽi tshi khou zwi vhona, ḽa fhura vhathu vha dzulaho fhano shangoni, ḽa vha vhudza uri vha ite tshifanyiso tsha ḽiḽa ḽivhanda ḽe ḽa ṱoḓou fa nga mbonzhe ya pfumo ya vho fhola. 15
13:15
Nzumb. 16:2
19:20
20:4
Ḽa tendelwa u vhudzulela mufemo kha tshifanyiso tsha ḽiḽa ḽa u thoma, uri tshi kone u tou amba, ḽa vhulahisa vhoṱhe vhane vha si gwadamele tshifanyiso hetsho.

16

13:16
Gal. 6:17
Ḽa kombetshedza vhathu vhoṱhe vhahulwane na vhaṱuku, na vhapfumi na vhashai, na vhaḓilangi na dziphuli, uri vha swaiwe kha tshanḓa tshauḽa kana kha phanḓa. 17A si na luswayo holwo lwa dzina ḽa heḽo ḽivhanda kana nomboro ya dzina ḽaḽo a dzivhiswa u renga kana u rengisa.

18Hezwi zwi ṱoḓa vhuṱali. A na ṱhalukanyo a nga kona u ḓivha zwine nomboro ya ḽivhanda ya amba zwone. Iyo nomboro yo imela muthu. Nomboro yeneyo ndi 666.