Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Phalaphala ya vhuṱanu

91

9:1
Nzumb. 20:1
Luk. 8:31
Zwenezwo muruṅwa wa vhuṱanu a lidza phalaphala yawe. Nda vhona ṋaledzi yo wela fhasi; iyo ṋaledzi ya ṋewa khii ya u vula muṋango wa dindi. 2Ya vula dindi ḽo itaho tshisiku, henefho ha mbo duba vhutsi vhu no nga vhu bvaho ṋanḓoni khulu, ḓuvha na lutombo zwa swifhala nga vhutsi vhu bvaho kha dindi iḽo. 3
9:3
Ek. 10:4-15
Henefho vhutsini ha bva nzie dza kavha fhasi, dza ṋewa maanḓa a u luma sa phame. 4
9:4
Nzumb. 7:2-3
Idzo nzie dza vhudzwa upfi dzi songo ḽa hatsi kana miri kana tshiṅwe tshimela-vho, dza pfi dzi lume vhenevho fhedzi vha si na luswayo lwa Mudzimu kha phanḓa dzavho; 5dza pfi dzi songo vha vhulaha, dzi tou vha shengedza miṅwedzi miṱanu yoṱhe, u vhavha ha hone hu tshi nga ha musi muthu o luṅwa nga phame. 6
9:6
Jer. 8:3
Misi yeneyo vhathu vha ḓo ri, “Ngavhe ri tshi fa!” hone vha si fe; vha tou tama lufu, lwone lwa vha shavha.

7

9:7-12
Juele 1:6
2:4-11
Tshivhumbeo tsha idzo nzie tsho vha tshi tshi nga tsha bere dzo lugiselwaho u bva pfumo, ṱhohoni dzo ambadzwa zwiṅwe zwithu zwi no nga khare dza musuku, khofheni hadzo hu tshi nga ha vhathu, 8mavhudzi adzo a tshi nga a vhasadzi, maṋo adzo a tshi nga a ndau, 9dzo ambadzwa zwipilakhana zwi no nga tsimbi, mibvumo ya phapha dzadzo i tshi nga ya bere nnzhi dzi tshi kokodza gariki dzi tshi ya nndwani. 10Dzo vha dzi na mitshila ya mbolela dzi no nga dza phame. Dzo vha na maanḓa a u shengedza vhathu nga yeneo mitshila miṅwedzi miṱanu yoṱhe. 11
9:11
Mir. 30:27
Dzi na khosi yadzo i dzi vhusaho. Onoyo ndi muruṅwa wa ḽiḽa dindi, ane nga Tshiheberu a pfi “Abadoni”, nga Tshigiriki a pfi “Apolioni”, ḽine ḽa amba uri “Mutshinyadzi”.

12

9:12
Nzumb. 8:13
Khombo ya u thoma zwino yo fhira. Hu tshee ho sala khombo mbili.

Phalaphala ya 6

13

9:13
Ek. 27:1-2
Ndi hone muruṅwa wa 6 a tshi lidza phalaphala yawe. Nda pfa ipfi ḽi tshi bva vhukati ha ṋanga nṋa dza aḽiṱari ya musuku i re phanḓa ha Mudzimu, 14
9:14
Nzumb. 7:1
16:12
Jer. 47:2-3
ḽa amba na muruṅwa wa 6 o faraho phalaphala ḽa ri, “Vhofholola vhaḽa vharuṅwa vhaṋa vho vhoxwaho ngei mulamboni muhulu wa Yufuratha.” 15Avho vharuṅwa vho vha vho telwa ṅwaha wonoyo, ṅwedzi wonoyo, ḓuvha ḽeneḽo, tshifhinga tshenetsho. Ndi hone vha tshi mbo ḓi vhofhololwa uri vha vhulahe tshipida tshithihi kha zwiraru tsha vhathu. 16
9:16
Ps. 68:17
Dan. 7:10
Nda vhudzwa upfi tshivhalo tsha maswole ayo o namelaho dzibere ndi maḓana a dzimilioni. 17Kha bono ḽanga nda vhona dzibere na vhanameli vhadzo vho ambara zwipilakhana zwo tswukaho unga mulilo na zwa muvhala wa lutombo wo dziaho na zwa tshirulwane, ṱhoho dza idzo bere dzi tshi nga dza ndau, milomoni yadzo hu tshi bva mulilo na vhutsi na tsevhela. 18Tshipiḓa tshithihi kha zwiraru tsha vhathu tsha vhulawa nga madambudzo eneo mararu: mulilo na vhutsi na tsevhela zwi bvaho milomoni ya idzo bere. 19Maanḓa adzo o vha e milomoni yadzo na mitshilani, mitshila yadzo i tshi nga dziṋowa dzi re na dziṱhoho, dzi tshi huvhadza vhathu ngayo.

20

9:20
Ps. 115:4-8
Ek. 7:22Rom. 2:4-5
Vhathu vhe vha si vhulawe nga ayo madambudzo a vho ngo laṱa zwa u luvha midzimu ye vha tou ḓiitela nga zwanḓa zwavho, na madimoni na zwifanyiso zwa musuku na siliva na musina na matombo na dzithanda, zwi sa vhoni, zwi sa pfi, zwi sa tshimbili. 21
9:21
Nzumb. 16:9,11
A vho ngo laṱa vhupondi na vhuloi na vhupombwe na vhufobvu.

10

Muruṅwa o faraho kubugwana

101

10:1
Nzumb. 5:2
Zwenezwo nda vhona muṅwe muruṅwa wa maanḓa a tshi bva ṱaḓulu o putelwa nga gole, ṱhohoni o ambara musingavhadzimu, tshifhaṱuwo tshawe tshi tshi penya sa ḓuvha, milenzhe yawe i tshi nga phuphu dza mulilo, 2tshanḓani o fara kubugwana kwo vulwaho, o kanda lwanzhe nga mulenzhe wa tshauḽa, wa tshamonde wo kanda shangoni. 3
10:3
Am. 3:8
Hos. 11:10
A vhidzelela nga ipfi ḽihulu ḽi vhombaho sa ndau. O no vhidzelela ha fhindula mibvumo miṱanu na mivhili. 4
10:4
Dan. 12:4
Ndi tshi kha ḓi tou ri ndi a ṅwala zwo ambiwaho nga mibvumo iḽa miṱanu na mivhili nda pfa ipfi ḽi bvaho ḽiṱaḓulu ḽi tshi ri, “Zwe wa zwi pfa nga iḽa mibvumo miṱanu na mivhili u songo zwi ṅwala, nga tshi vhe tshiphiri.”

5

10:5-6
Dot. 32:40-41
Dan. 12:7
Uḽa muruṅwa we nda vhona o ima nṱha ha lwanzhe na shango a imisela tshanḓa tshauḽa ṱaḓulu, 6
10:6c
Nzumb. 16:1721:6
a ana nga a tshilaho lini na lini, Ene o sikaho ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na lwanzhe na zwoṱhe zwi re khazwo, a ana a ri, “A zwi tsha ḓo lenga. 7Musi muruṅwa wa 7 a tshi lidza phalaphala yawe, ndi hone Mudzimu a tshi ḓo khunyeledza tshiphiri tsha zwe a dzula o zwi dzudzanya, sa zwe a ḓivhadza vhaporofita vhaḓinḓa vhawe.”

8

10:8-10
Esek. 2:8 – 3:3;
Zwenezwo ḽiḽa ipfi ḽe nda ranga u ḽi pfa ḽi tshi bva ṱaḓulu ḽa dovha ḽa amba na nṋe ḽa ri, “Iyo dzhia kuḽa kubugwana kwo vulwaho ku re tshanḓani tsha uḽa muruṅwa o kandaho lwanzheni na shangoni.” 9Nda ya ha uḽa muruṅwa nda mu humbela kuḽa kubugwana. Ene a ri, “Ku dzhie u ku ḽe! Haṋwani u ḓo pfa ku tshi ḓifha sa mutoli, hone wo no mila, thumbuni hu ḓo kalakata.” 10Nda mbo ḓi dzhia kuḽa kubugwana tshanḓani tsha uḽa muruṅwa nda ku ḽa, nangoho ku haṋwani nda pfa ku tshi ḓifha sa mutoli, hone ndo no mila nda pfa thumbuni hu tshi kalakata. 11
10:11
Jer. 1:5
Ndi hone ndi tshi vhudzwa upfi, “Dovha u yo ḓivhadza zwine Mudzimu a ḓo ita vhathu vha tshakha dzo fhambanaho na nyambo na mahosi.”

11

Ṱhanzi mbili

111

11:1
Esek. 40:3
Zak. 2:1-5
Ndi hone ndi tshi ṋewa luṱanga lune lwa nga lwa u ela ngalwo, ha pfi, “Tshimbila u yo ela nnḓu ya Mudzimu na aḽiṱari, u dovhe u vhale na vha no khou luvha henefho. 2
11:2
Esek. 40:17,20
Luk. 21:14Dan. 9:24-27
Nzumb. 13:5
Miṱa ya nnḓa ha iyo nnḓu u songo i ela, u i sie nnḓa. Yone i ḓo kumedzwa vhannḓa. Vhenevho vha ḓo kandekanya muḓi mukhethwa vha ita miṅwedzi ya 42. 3Nṋe ndi ḓo ruma ṱhanzi dzanga mbili dza fhedza maḓuvha a 1 260 dzi tshi khou ḓivhadza vhathu zwine nda funa, dzo ambara madzanganda.”

4

11:4
Zak. 4:2-3
Dot. 19:15
Idzo ṱhanzi mbili ndi miolivi mivhili na zwivheambone zwivhili zwo imaho phanḓa ha Muṋe wa mashango. 5
11:5
2 Mah. 1:10,12
Jer. 5:14
Ane a vhuya a linga u vhaisa idzo ṱhanzi u ḓo swa nga mulilo u no shuluwa u tshi bva milomoni yadzo wa fhisa maswina adzo. Ane a linga u dzi vhaisa tshawe ndi u fa sa zwenezwo. 6
11:6
1 Mah. 17:1
Jak. 5:17
Dzi na maanḓa a u vala makole uri mvula i si ne musi dzi tshi ḓivhadza a Mudzimu; dza dovha dza vha na maanḓa a u shandukisa maḓi a vha malofha, na u rwa shango nga dambudzo ḽifhio na ḽifhio nga hune dza funa.

7

11:7
Nzumb. 17:8
Dan. 7:21-22
Hu ḓo ri musi vho no khunyeledza vhuṱanzi havho, ha ḓa ḽivhanda ḽi no bva dindini ḽa lwa navho, ḽa vha kunda ḽa vha vhulaha. 8
11:8
Yes. 1:10
Zwitumbu zwavho zwi ḓo rambalala mikotoni ya muḓi muhulu une ri tshi fanyisedzela wa pfi Sodoma na Egipita, henefhaḽa he na Muṋe wavho a vhambwa tshifhambanoni. 9
11:9
Ps. 79:2-3
Mar. 13:13
Vhathu vha tshakha dzoṱhe na mitupo yadzo yoṱhe na nyambo dzoṱhe na mashango oṱhe vha ḓo lavhelesa izwo zwitumbu, ha fhela maḓuvha mararu na hafu vha sa tendi zwi tshi swiṱwa. 10Vhathu vha ḽifhasi vha ḓo takala vha pembelela lufu lwa havho vhavhili, vha ita na u ṋekana zwifhiwa, ngauri vhaporofita avho vhavhili vho vha vha tshi shengedza vhathu fhano fhasi.

11

11:11
Gen. 2:7
Esek. 37:10
Musi ho no fhela aḽa maḓuvha mararu na hafu Mudzimu a vha vhudzulela mufemo wa vhutshilo, vha dovha vha vuwa vha ima nga milenzhe yavho, vhoṱhe vho zwi vhonaho vha tou tetemela nga nyofho. 12
11:12
1 Thes. 4:17
Ndi hone avho vhaporofita vhavhili vha tshi pfa ipfi ḽihulu ḽi bvaho ṱaḓulu ḽi tshi vhidzelela ḽi tshi ri, “Gonyani ngeno!” Vha mbo ḓi gonya ḽiṱaḓulu vho namela gole, maswina avho a tshi zwi vhona.

13

11:13
Esra 1:2
5:11-12
Neh. 2:4
Zwenezwo ha mbo ḓi vha na mudzinginyo muhulu wa shango, tshipiḓa tshithihi kha fumi tsha muḓi tsha pwashekana, ha fa vhathu vha 7 000, vho salaho vha farwa nga nyofho vha renda Mudzimu wa ṱaḓulu.

14

11:14
Nzumb. 8:13
Khombo ya vhuvhili zwino yo fhira, hu ḓo ṱuwa hu tshi tevhela ya vhuraru.

Phalaphala ya 7

15

11:15
Nzumb. 10:7
12:10
Ps. 2:2
Dan. 2:447:14,18,27
Luk. 1:33
Ndi hone muruṅwa wa 7 a tshi lidza phalaphala yawe. Ha pfala maipfi mahulu ngei ṱaḓulu a tshi ri,

“Zwino ndi hone Muṋe washu na Mesia wawe

vha tshi ḓo vhusa shango.

U ḓo vhusa lini na lini.”

16

11:16
Nzumb. 4:4
Zwenezwo vhala vhahulwane vha 24 vho dzulaho kha khuluṋoni dzavho phanḓa ha Mudzimu vha wa nga zwifhaṱuwo vha luvha Mudzimu 17
11:17
Nzumb. 1:4
vha tshi ri,

“Muṋe washu, Mudzimu Ramaanḓaoṱhe,

Iwe u re hone, we wa vha u hone,

ri a u livhuha

zwe wa sumbedza maanḓa au mahulu

wa thoma u vhusa.

18

11:18
2 Thes. 1:6
Ps. 110:5
Dan. 7:10
Nzumb. 20:12
Tshakha dza vhannḓa dzo vha dzo halifha,

ha swika tshifhinga tsha ndifhedzo yau,

tshifhinga tsha u haṱula vhafu,

tsha uri vhaḓinḓa vhau vhaporofita na vhakhethwa vhau vhoṱhe,

na vhane vha u ofha,

vhahulwane na vhaṱuku,

vha wane pfufho yavho,

tshone tshifhinga tsha u lozwa vhalozwi vha ḽifhasi.”

19

11:19
Nzumb. 15:5
4:5
Ndi hone nnḓu ya Mudzimu ngei ṱaḓulu i tshi vulwa, henefho nḓuni ha vhonala mbulungelo ya mulanga, ha vha na mavhengevhenge a dziphenyo na ngindi-ngindi ya mibvumo na mudzinginyo wa shango na tshifhango tshihulu.