Tshivenda 1998 (VEN98)
93

Khuluṋoni ya Mudzimu i sa tseki

931

93:1-2
Ps. 47:5-9
93:1-4
Ps. 104:1-9
Muṋe washu ú a vhusa,

o ambara vhugala,

Muṋe washu o fuka maanḓa,

o ḓivhofha khundu ngao.

Shango ḽo ṱoka midzi, a ḽi sudzuluswi;

2na khuluṋoni yau ndi kale yo ima,

Iwe u wa lini na lini.

3

93:3-4
Jobo 38:8-11
Ps. 65:7
Muṋe washu, milambo yo bvuma,

milambo yo takusa maipfi,

milambo i bvumisa magabelo.

4Mubvumo wa maḓi mahulu ndi muhulu;

magabelo a lwanzhe ndi mahulu vhukuma;

hone muhulusa ndi Muṋe washu a re ṱaḓulu.

5Muṋe washu,

ndaela dzau a dzi shanduki,

vhukhethwa vhu nakisa nnḓu yau lini na lini.