Tshivenda 1998 (VEN98)
92

Maanḓa a bva kha Mudzimu

Phisalema, luimbo lwa ḓuvha ḽa Sabatha.

Thendo i sa tumuwi

921

92:1-3
Ps. 33:1-3
Muṋe washu, Waṱaḓuluṱaḓulu,

zwo naka hani ri tshi u livhuha,

ri tshi renda dzina ḽau nga nyimbo,

2ri tshi ḓivhadza lufuno lwau nga matsheloni,

nga madekwana ra anḓadza u fulufhedzea hau,

3nga tshilidzo tsha thale dza fumi,

na nga luimbo lwa mbila,

hu tshi lidzwa haripa!

4Muṋe washu,

u ntakadza nga mishumo yau,

ndi fhululedza zwe wa ita.

U lovha ha maswina a Mudzimu

5Muṋe washu,

mishumo yau yo hula hani!

Mihumbulo yau yo ṱanḓavhuwa hani!

6A si na ṱhalukanyo ha ḓivhi,

tsilu a ḽi pfesesi,

7

92:7
Mir. 24:19-20
uri naho vhavhi vha tshi simuwa unga hatsi,

na vhaitazwivhi zwi tshi vha anḓa,

vha ḓo fhedzwa tshoṱhe.

8Hone Iwe Muṋe washu u ḓi dzula u muhulwane lini na lini.

9Ngoho-ngoho maswina au, Muṋe washu,

ngoho-ngoho maswina au a ḓo lovha;

vhoṱhe vhaitazwivhi vha ḓo balanganywa.

U lalama na maanḓa a vha fulufhedzeaho

10Wo nnyombela shambo nda nga ṋari,

wa nnḓodza mapfura a netulusaho.

11Maṱo anga o vhona maswina anga a tshi kundwa,

nḓevhe dzanga dzo no ḓi pfa mutsindo

wa vhane vha mmvutshela.

12

92:12-14
Ps. 1:3
52:8
25:12-13
Vha fulufhedzeaho zwi ḓo vha anḓa

unga mutshevho u tshi ṱuma lurere,

vha aluwa unga mukedara wa Libanoni.

13Vho ṱavhiwa nḓuni ya Muṋe washu,

vha titima miṱani ya Mudzimu washu.

14Vha ḓo ḓi aṋwa mitshelo

naho vho no ḓi vha vha maḓuvha;

vha ḓo dzula vhe vhaswa unga miri midala,

15vha tshi ṱanziela uri Muṋe washu u ita zwone,

ndi Ene bako ḽanga, ha khakhi.

93

Khuluṋoni ya Mudzimu i sa tseki

931

93:1-2
Ps. 47:5-9
93:1-4
Ps. 104:1-9
Muṋe washu ú a vhusa,

o ambara vhugala,

Muṋe washu o fuka maanḓa,

o ḓivhofha khundu ngao.

Shango ḽo ṱoka midzi, a ḽi sudzuluswi;

2na khuluṋoni yau ndi kale yo ima,

Iwe u wa lini na lini.

3

93:3-4
Jobo 38:8-11
Ps. 65:7
Muṋe washu, milambo yo bvuma,

milambo yo takusa maipfi,

milambo i bvumisa magabelo.

4Mubvumo wa maḓi mahulu ndi muhulu;

magabelo a lwanzhe ndi mahulu vhukuma;

hone muhulusa ndi Muṋe washu a re ṱaḓulu.

5Muṋe washu,

ndaela dzau a dzi shanduki,

vhukhethwa vhu nakisa nnḓu yau lini na lini.

94

Mudzimu u ḓo haṱula vhakandeledzi vha vhathu vhawe

U hwelela vhavhi

941

94:1-2
Dot. 32:35-36
94:1-11
Ps. 14:1-6
Muṋe washu,

u Mudzimu ane a lifhedza;

Iwe Mudzimu Mulifhedzi, ḓivhonadze!

2Takuwa, Iwe Muhaṱuli wa ḽifhasi;

lifhedza vhadzia-u-ḓihudza

u tshi tevhedza zwiito zwavho!

3

94:3
Ps. 13:1-2
Muṋe washu,

vhavhi vha ḓo ḓiphiṋa u ya ho ya naa?

Vha ḓo gumafhi?

Vhadzia-u-levha vha u ṱonga

4Maṱamba vha tou pfa vha tshi vhea;

vhaitazwivhi vhoṱhe vha a ḓikhoḓa.

5Vha kandeledza vhathu vhau,

Muṋe washu,

vha tsikeledza vhanangiwa vhau.

6Vha vhulaha tshilikadzi na ṱhunḓu,

vha ponda tsiwana.

7Vha ri Muṋe washu ha zwi vhoni;

Mudzimu wa Jakopo ha zwi londi.

Vhutsilu ha vhadzia-u-levha

8Ni vhone, inwi ni si na ṱhalukanyo;

inwi matsilu, ni ḓo ṱalifha lini?

9Kani we a ni ṋea nḓevhe ndi dzinganḓevhe?

We a ni fha maṱo ndi bofu kani?

10Kani-ha ane a onyolosa dzitshakha ha laṱisi?

Ene ane a gudisa vhathu ha na nḓivho kani?

11Muṋe washu u ḓivha mihumbulo ya vhathu;

u ḓivha uri a vha tshithu.

Mashudu a vha pfaho Mudzimu

12

94:12
Ps. 1:1
Muṋe washu,

ú na mashudu ane wa mu laya,

wa mu funza mulayo wau,

13u mu rudza mbilu musi wa khombo,

vhavhi vha vhuya vha swiṱwa.

14Muṋe washu a nga si laṱe vhathu vhawe,

a nga si furalele vhanangiwa vhawe.

15Hu ḓo dovha ha vhuya khaṱhulo mbuya;

vhoṱhe vha mbilu dzo ṱambaho vha ḓo i tevhela.

Mulamuleli e eṱhe

16Ndi nnyi ane a ḓo nndwela ndi tshi imedzana na vhavhi?

Ndi nnyi ane a ḓo nnyimelela vhaitazwivhi vha tshi mmvutshela?

17

94:17
Ps. 124:1-3
Ngavhe Muṋe washu a si mpfarise,

ndi musi ndo fa.

18Ndi tshi ri,

“Mulenzhe wanga u khou redzemuwa,”

Iwe Muṋe washu wa ntika,

ngauri u na lufuno.

19Musi mbilu yanga i tshi swa,

wa nkhuthadza wa nthudza mbilu.

Khaṱhulo i sa khakhi

20Nṋa vhavhusi vhavhi vhane vha ḓivhetshela

milayo ya vhukwila,

vha nga konana na Iwe?

21Vha luka vhunwa ha u fasha vha fulufhedzeaho,

vha si na mulandu vha haṱulelwa lufu.

22Muṋe washu ndi Ene vhushavhelo hanga;

Mudzimu wanga ndi Ene bako ḽi ntsireledzaho.

23Ú ḓo vha lifhedzela vhutshinyi havho,

a vha fhedza nga mulandu wa vhuvhi havho.

Mudzimu Muṋe washu u ḓo vha lozwa.