Tshivenda 1998 (VEN98)
60

Mudzimu u a rwa, Mudzimu u a tshidza

Tshirendo tsha Dafita tshe a sikela malogwane; tshi pfi tshi imbiwe nga kuimbelwe kwa luimbo lune lwa pfi “Phendephende”. Ndi vhuṱanzi ha nndwa dzawe musi o vutshelwa nga Vhaaramu vha Misopothamia na Vhaaramu vha Tsoba, Juaba a huma a dia Vhaedomo, ha vhulawa vha 12 000 Govhani ḽa Muṋo.

Tshanḓa tsha Mudzimu tshi rwaho

601

60 (ṱhoho)
2 Sam. 8:13-14
1 Koron. 18:12
Mudzimu, wo ri laṱa wa ri fhandekanya.

Wo vha wo sinyuwa; dovha u ri tonde.

2Wo dzinginya ḽifhasi wa ḽi fhandukanya;

dovha u thivhe mitwe yaḽo,

ḽi kha ḓi dzinginyea!

3

60:3
Ps. 75:8
Wo ri livhanya na zwi konḓaho,

wa ri kambisa ra pepeleka.

4Wo ri ṱomela tshiga ra tshi kuvhanganela,

mmbi dzashu dza vha na nungo,

ra tinya misevhe.

Tshanḓa tsha Mudzimu tshi lamulelaho

(Ps. 108:6-13)

5Ri fhindule, u ri tshidze

nga tshanḓa tshau tsha maanḓa,

u lamukise vhalanda vhau vha fulufhedzeaho.

6Mudzimu o amba e fhethu hawe hukhethwa, a ri,

“Ndi ḓo kunda maswina nda kovha Shikheme,

Govha ḽa Sukotho nda ḽi kovhekanya;

7

60:7
Gen. 49:10
Giliadi ndi ḽanga, na shango ḽa Manase;

Efraimi ndi nguwane yanga,

luḓo lwanga lwa vhuhosi ndi Juda;

8

60:8
Rute 4:7-8
Muaba ndi sambelo ḽanga;

Edomo ndi posa navhula yanga,

ha vha u sumbedza uri ndi ḽanga;

inwi Vhafilista,

mphululedzeni ni luvhe!”

9Ndi nnyi a no ḓo ntswikisa Edomo,

nda dzhena musanda waho wo tangwaho nga mitsheṱo?

10

60:10
Ps. 44:9
Ndi nnyi arali e si Iwe Mudzimu?

Hone zwino wo ri laṱa, Mudzimu,

hufha u si tsha tshimbila na mmbi dzashu.

11

60:11
Ps. 118:8-9
Iḓa u ri phalale musi wa khombo,

muthu ha farisi tshithu.

12Rí na Mudzimu ri ḓo lwa sa vhahali,

Ene u ḓo kandekanya maswina ashu.