Tshivenda 1998 (VEN98)
53

Vhutsilu ha u sa londa Mudzimu

(Phisalema 14)

Luimbo lwa Dafita lwe a sikela malogwane; lu pfi lu imbiwe unga tshililo.(ṱhoho): A hu na ngoho ya uri ipfi iḽi ḽa Tshiheberu ḽi amba mini.

Zwiambo zwa tsilu

531Tsilu mbiluni yaḽo ḽi ri,

“A hu na Mudzimu,

a hu na Muhaṱuli.”

Vho tshinyala vha ita zwi nengisaho,

a hu na na muthihi a no ita zwivhuya.

Mudzimu a tshi sedza vhathu

2Mudzimu u sedza vhathu e makoleni,

uri a vhone arali hu na wa ṱhalukanyo,

a ṱoḓaho Mudzimu.

3Vhoṱhe vho bva nḓilani,

vha vho nengisa vhoṱhe,

a hu na na a itaho zwivhuya,

na muthihi zwawe.

Maano a vhavhi a ḓo pfuvha

4Kani vhaitazwivhi a vha na ṱhalukanyo hezwi vha tshi ḽa vhathu vhanga

unga vhuswa?

Na Mudzimu a vha vhuyi vha mu rabela.

5Ngevhaḽaa,

vho farwa nga nyofho khulu,

vha tshi ofha zwi siho!

Mudzimu u ḓo balanganya marambo a maswina a vhathu vhawe;

vha ḓo shona, Mudzimu o vha laṱa.

6Ngavhe u tshidzwa ha Israele hu tshi bva Tsioni!

Musi Mudzimu a tshi ḓo vusa lushaka lwawe,

ndi hone Jakopo a tshi ḓo pembela,

Israele a takala.