Tshivenda 1998 (VEN98)
51

Phisalema ya u bula vhutshinyi na u humbela khangwelo

Phisalema ya Dafita ye a sikela malogwane musi muporofita Nathani o mu kaidza nge a ita vhupombwe na Batshiba.

U ḓivhuedza

511

51 (ṱhoho)
2 Samuele 11 – 12

Mudzimu, nkhathutshele,

hufha lufuno lwau lu sa dzinginyei.

Tshilidzi tshau hufha tshi tshihulu,

ṱanzwa vhutshinyi hanga;

2

51:2
Ps. 51:7
ṱanzwa vhuvhi hanga vhu fhele tshoṱhe,

ndi bve tshika dza zwoṱhe zwe nda khakha.

3

51:3
1 Joh. 1:8-9
Zwe nda tshinya ndi a zwi ḓivha,

na zwe nda khakha a thi koni u zwi hangwa.

4Ndo u khakhela,

ndo khakhela Iwe u woṱhe,

ndo ita zwi u nengisaho.

Ndi zwine u tshi nkhaṱhula wa si khakhe,

u tshi nndaṱa zwa vha zwo tea.

5

51:5
Rom. 7:14
Mir. 20:9
Nṋe ndo bebwa ndi muvhi;

mme anga a tshi nṱanganedza muvhilini

ndo vha ndi tshi ḓi vha mukhakhi.

“Ntsikele mbilu ntswa!”

6Iwe u tama mbilu ya muthu i tshi vha na ngoho,

mpfunze vhuṱali,

mbilu yanga i kame ngaho.

7

51:7a
Liv. 14:1-9
51:7b
Yes. 1:18
Heb. 10:22Nzumb. 1:5
Nkhandulule nga muhisopo ndi kune,

nṱanzwe ndi tshene u fhira mahaḓa.

8Kha ndi pfe ndo takala ndi pembele,

marambo e wa a vunḓekanya nga a tshine.

9U songo tsha sedza zwe nda tshinya,

thutha vhuvhi hanga hoṱhe.

10

51:10-12
Esek. 36:26-27
Yawee, Mudzimu,

ntsikele mbilu yo ṱambaho!

Ngomu hanga u longe muya muswa u fulufhedzeaho.

11U songo nthudzela kule na Iwe,

u songo nnzhiela Muya Mukhethwa wau.

12Kha ndi dovhe ndi takale nga u ḓivha uri wo ntshidza,

u ntike nga muya u takalelaho u ita zwine wa funa.

13Ndi hone ndi tshi ḓo funza vhatshinyi nḓila dzau,

vhakhakhi vha konou humela ha Iwe.

14Mudzimu, mmbofholole kha mulandu wa u shulula malofha,

Iwe Mudzimu Mutshidzi wanga.

Ndi hone lulimi lwanga lu tshi ḓo fhululedza zwe wa ntshidza.

15Muṋe wa zwoṱhe,

vula mulomo wanga

ndi kone u u renda.

16

51:16-17
Mir. 21:3Ps. 40:6-8
Hufha u sa takadzwi nga zwiṱhavhelo;

nda u ṋekedza nduvho yo fhiswaho ndi nga si u takadze.

17

51:17
Yes. 66:2
57:15
Tshiṱhavhelo tshi takadzaho Mudzimu

ndi u ṱungufhala nga mulandu wa vhutshinyi hau;

Iwe Mudzimu a u nyadzi mbilu yo pwashekanaho,

i ḓiṱukufhadzaho.

18

51:18
Ps. 147:2
Tonda Tsioni u u itele vhuthu,

dovha u vuse mitsheṱo ya Jerusalema;

19

51:19
Mal. 3:4
ndi hone u tshi ḓo takadzwa nga zwiṱhavhelo zwo teaho:

nga nduvho dzo fhiswaho,

ha ḓo konou ṋekedzwa mbohwana aḽiṱarini yau.