Tshivenda 1998 (VEN98)
32

Dakalo ḽa o hangwelwaho

Tshirendo tsha Dafita.

321

32:1-2
Ps. 1:1103:3,8-12
Rom. 4:6-8
1 Joh. 1:9
Mashudu we a hangwelwa vhutshinyi,

we vhukhakhi hawe ha fukedzwa.

2Wa mashudu ndi uyo ane Muṋe washu

a si tsha mu vhalela milandu,

a si na vhufhura mbiluni.

3

32:3-5
Ps. 38:18
Mir. 28:13
Jak. 5:16
Nṋe ndo ri ndi sa athu bula vhutshinyi hanga

nda lwala lwe nda tou honḓa ḓuvha ḽoṱhe;

4tshanḓa tshau tsho nnziamedza vhusiku na masiari,

nda fhelelwa nga nungo

unga murongwe u tshi fhufha

nga biso tshilimo.

5Ndi hone ndi tshi bula vhutshinyi hanga,

ndi si tsha dzumba mulandu wanga.

Ndo ri,

“Ndi ḓo bulela Muṋe washu vhukhakhi hanga,”

Iwe wa nkhangwela mulandu wa vhutshinyi hanga.

6Vhalanda vhau vha fulufhedzeaho vhoṱhe

nga vha rabele Iwe-ha u tshi kha ḓi wanala.

Muḓalo wa maḓi ó sinyuwa u tshi ḓa,

u nga si swike khavho.

7Iwe u vhudzumbamo hanga;

u a ntsireledza ndi si welwe nga khombo.

Wo ntshidza,

ndo no tangwa nga mifhululu.

8

32:8
Ps. 25:4
Litshani ndi ni laye,

ndi ni sumbedze nḓila ine na ḓo i fara,

ndi ni eletshedze ndi ni londote:

9Ni songo nga bere,

ni songo ḓiita meila

ine ya langwa nga muhala na dziḓomo uri i ye hune wa funa.

10Vhavhi vha welwa nga khombo nnzhi,

hone vha fulufhelaho Muṋe washu vha tsireledzwa

nga lufuno lu sa dzinginyei.

11Inwi vha fulufhedzeaho,

pembelelani Muṋe washu,

inwi noṱhe vha si na vhufhura,

lidzani mifhululu.