Tshivenda 1998 (VEN98)
20

Muṋe washu u ḓo ita uri khosi i kunde

Phisalema ya Dafita ye a sikela malogwane.

Khumbelo

201Ngavhe Muṋe washu a tshi u aravha musi wa khombo,

Dzina ḽa Mudzimu wa Jakopo nga ḽi vhe tshiṱangu tshau!

2

20:2
Yes. 14:32
Ngavhe a tshi u phalala e henengei hukhethwa,

a ḓi u tika e Tsioni!

3Nduvho dzau nga a dzi elelwe,

a ṱanganedze zwiṱhavhelo zwau.

4

20:4
Ps. 21:2
Ngavhe a tshi u fha zwine mbilu yau ya tama,

a vuledze zwoṱhe zwine wa funa u ita,

5ra ḓo konou pembela ri tshi vhona wo kunda,

ra imisa zwiala

ri tshi renda dzina ḽa Mudzimu washu.

Ngavhe Muṋe washu a tshi u fha zwoṱhe zwe wa humbela!

Fulufhelo

6

20:6
Ps. 18:50
Zwino ndi vho zwi ḓivha uri Muṋe washu

u ḓo farisa khosi ye a ta,

u ḓo mu aravha e ḽiṱaḓulu ḽawe ḽikhethwa,

u ḓo mu ṋea gundo ḽihulu nga maanḓa awe.

7

20:7
Ps. 33:16-17
147:10-11
Dot. 20:1
Yes. 31:1-3
Vhaṅwe vha zuwa gariki dza nndwa,

vhaṅwe vha zuwa dzibere;

riṋe tshine ra zuwa

ndi dzina ḽa Mudzimu Muṋe washu.

8Vhone vha ḓo wela fhasi vhe huru,

a nga vha riṋe ri ḓo takuwa ra ima ró khwaṱha.

9Ṋea khosi gundo Muṋe washu,

ri aravhe ḓuvha ri tshi u vhidzelela!