Tshivenda 1998 (VEN98)
149

Luimbo lwa u renda Muṋe washu, Mulweli wa vhathu vhawe

Mifhululu

1491

149:1
Ps. 96:1
Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!

Imbelani Muṋe washu luimbo luswa,

mu rendeni

tshivhidzoni tsha vhalanda vhawe vha fulufhedzeaho!

2

149:2
Ps. 100:3
1 Sam. 12:12
Israele, takalelani Muvhumbi waṋu,

vhana vha Tsioni,

pembelelani Khosi yaṋu!

3Nga vha rende dzina ḽawe nga u ḓala muḓalo,

vha mu imbele hu tshi lila mirumba na mbila!

4

149:4
Ps. 147:6
Muṋe washu u takalela vhathu vhawe;

vha u ḓiṱukufhadza u vha ṱama nga gundo.

5Vhalanda vhawe vha fulufhedzeaho nga vha pembele,

o vha ṋea vhugala,

vha fhululedze nangwe vho lala.

Gundo

6Nga vha rende Mudzimu vha tou ṱavha mukosi,

vhó fara mapanga a mutsheahoṱhe;

7Ene u lifhedza dzitshakha,

a laṱisa vhathu,

8a vhofha mahosi avho nga dzigeḓane,

vharangaphanḓa vha vhoxwa nga tsimbi,

9u ralo ha vha u khunyeledza khaṱhulo yo ṅwalwaho,

na u pfufha vhalanda vhawe vha fulufhedzeaho

nga vhugala.

Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!

150

Thendo ya zwoṱhe zwi femaho

1501Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!

U rendwa ngafhi?

Rendani Mudzimu nḓuni yawe khethwa,

rendani Ramaanḓa wa ngei lutomboni!Kana: “mu rendeni e lutomboni lwawe lwa maanḓa!”

U rendelwani?

2Mu rendeni, o ita zwihulu!

Mu rendeni,

vhuhulu hawe a vhu konadzei!

U rendwa hani?

3

150:3-5
Ps. 98:4-5
2 Sam. 6:5
Mu rendeni nga phalaphala,

mu rendeni nga haripa na tshihwana,

4mu rendeni nga mirumba ni tshi tshina,

mu rendeni nga thale na zwiṱiringo,

5mu rendeni no kungela tshwayo,

mu rendeni nga tshwayo dzi bvumaho!

Hu renda nnyi?

6

150:6a
Nzumb. 5:13
Zwoṱhe zwi femaho,

nga zwi rende Muṋe washu!

Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!