Tshivenda 1998 (VEN98)
15

O teaho u ḓa phanḓa ha Mudzimu

Phisalema ya Dafita.(ṱhoho): Zwi tou nga phisalema iyi yo vha i tshi imbiwa nga vhathu vhe vha ḓa thembeleni u luvha Mudzimu.

151

15:1-5
Ps. 24:3-6
118:19-20
Yes. 33:14-16
Mika 6:6-8
Muṋe washu,

ndi nnyi ane a ḓo dzula nḓuni yau?

Ndi nnyi o teaho u fhaṱa thavhani yau khethwa?

2Ho tea muitazwivhuya a sa solisei,

ane a amba ngoho zwi tshi bva mbiluni.

3Lulimi lwawe a lu fheṱi vhaṅwe,

ha vhaisi muthu,

ha iseli muthu phungo.

4Vho landulwaho nga Mudzimu ú a vha nyadza,

tshawe ndi u hulisa vha ofhaho Muṋe washu,

zwe a amba u a zwi ita,

naho zwi tshi vho konḓa.

5

15:5
Ek. 22:2523:8
Ha bindulisi tshelede lwa u ḽa vhaṅwe,

ha tendi zwa tshanḓanguvhoni hu tshi laṱwa a si na mulandu.

Onoyo u ḓo ima o khwaṱha lini na lini.