Tshivenda 1998 (VEN98)
147

U renda Mudzimu Musiki na Mutshidzi

Muṋe washu Muvhofhololi

1471Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!

Ndi zwavhuḓi hani

u renda Mudzimu washu nga nyimbo!

Zwi takadza hani! O tewa nga thendo.

2

147:2
Yes. 44:26-28
43:5-7
Muṋe washu u fhaṱa Jerusalema;

u kuvhanganya Vhaisraele vho balanganaho.

3U fhodza vha mbilu dzi vhavhaho,

a pomba mbonzhe dzavho.

4

147:4
Yes. 40:25-26
U vhea tshivhalo tsha ṋaledzi,

iṅwe na iṅwe a i rina dzina.

5Muṋe washu ndi muhulwane,

maanḓa awe ha konei,

ṱhalukanyo yawe a i gumi.

6

147:6
Ps. 146:7-9
Luk. 1:52
Muṋe washu u vusa vho kandekanywaho,

vhavhi vhone u vha posa fhasi.

Muṋe washu Mulondoli

7Livhuhani Muṋe washu nga nyimbo;

Mudzimu washu mu rendeni nga mbila.

8U pila lutombo nga makole,

ḽifhasi a ḽi nisela mvula,

mivhunduni a medza hatsi.

9

147:9
Ps. 104:27-28
U ṋea dziphukha zwiḽiwa zwadzo,

na mafhondo a mahunguvhu a tshi lila.

10

147:10-11
Ps. 20:7
Maanḓa a bere a si one ane a mu takadza,

na vhuhali ha vhahali a si hone vhune a vhu takalela;

11Muṋe washu u takadzwa nga vhane vha mu ofha,

vhane vha fulufhela lufuno lwawe lu sa dzinginyei.

Muṋe washu Muvhei wa mulayo

12Iwe Jerusalema, renda Muṋe washu,

iwe Tsioni, renda Mudzimu wau!

13Ndi Ene a no khwaṱhisa tswinga dzau,

a shudufhadza vhana vhau.

14U ladza shango masakhani au,

a u fusha nga mavhele avhuḓi.

15

147:15
Ps. 33:9
U vhetshela ḽifhasi mulayo;

zwine a amba zwi mbo ḓi itea.

16

147:16-18
Jobo 38:22-30
U nisa gabugu ya tshena unga muḓali,

a hashekanya mahaḓa a nga milora,

17a nisa tshifhango tsha nga thombwana;

ndi nnyi ane a nga konḓelela phepho yawe?

18A dovha a tou amba fhedzi zwa mbo ḓi ṋoka,

a fhungisa mimuya yawe ha ela maḓi.

19

147:19-20
Dot. 4:5-8
O dzumbululela Jakopo ipfi ḽawe,

a ḓivhadza Israele pfanelo dze a vhofha.

20Hezwo ha athu zwi itela dziṅwe tshakha,

dzone a dzi ḓivhi milayo yawe.

Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!