Tshivenda 1998 (VEN98)
139

Muṋe washu Muḓivhazwoṱhe

Phisalema ya Dafita ye a sikela malogwane.

Muvhonazwoṱhe

1391

139:1
Ps. 7:917:3
Muṋe washu, wo nṱoolola wa nnḓivha!

2Ndó dzula, kana ndó ima, Iwe u a zwi ḓivha,

u ṱanḓulukanya mihumbulo yanga u kule.

3Ndi tshi tshimbila,

na musi ndi tshi lala,

u a zwi vhona;

nḓila dzanga dzoṱhe u a dzi ṱalukanya.

4Na musi ndi sa athu bula ipfi,

Iwe Muṋe washu wo zwi ḓivha zwoṱhe.

5U vhea tshanḓa tshau kha nṋe,

wa ntsireledza matungo oṱhe.

6Nḓivho yeneyo i a nkanukisa,

i nṱha-nṱha, a thi i swikeli.

Muḓalahoṱhe

7

139:7-12
Jer. 23:23-24
Am. 9:2-3
Jobo 26:5-6
34:22
Muya wau ndi ḓo u tinyelafhi?

Iwe ndi ḓo u shavhelafhi?

8Ndá gonya makoleni, u henengei;

ndá adza thovho vhudzulavhafu,

ndi wana u henefho.

9Ndá fhufhela vhubvaḓuvha,

kana nda yo dzula hune lwanzhe lwa guma,

10na henengei tshanḓa tshau tshi ḓo nnyendedza,

u ḓo mpfara nga tshanḓa tshau tsha maanḓa.

11Ndá ri, “Swiswi nga ḽi ntibe,

tshedza tsho ntangaho tshi vhe vhusiku,”

12matsina na swiswi Iwe u vhona ḽi si swiswi,

vhusiku vhu penya unga masiari;

hu swiswi, hu tshedza,

Iwe u vhona zwi tshi fana.

Musikazwoṱhe

13Miraḓo yanga yoṱhe yo vhumbwa nga Iwe;

wo nnduka ndi thumbuni ya mme anga.

14Ndi tshi vhona uri wo mmbumba hani,

ndi a kanuka, nda ofha, nda u renda;

mishumo yau i a akhamadza,

hezwo ndi a zwi ḓivha zwavhuḓivhuḓi.

15Marambo anga a tshi vhumbiwa tshiphirini,

ndi tshi lukiwa tshivhindini tsha mavu,

ndo vha ndi songo u dzumbama.

16

139:16
Jobo 14:5
Wo mmbona ndi sa athu vha na tshivhumbeo.

Maḓuvha anga oṱhe,

e wa ntela zwiḽa a sa athu thoma,

o vha o no ḓi ṅwalwa.

17

139:17-18
Ps. 40:5
Mudzimu, mihumbulo yau a i na muṱalukanyi,

yo ṱanḓavhuwa hani!

18Ndi tshi i vhala ndi wana yo ḓala u fhira muṱavha.

Ndi tshi vuwa

ndi wana ndi tshee na Iwe.

Mukhethwakhethwa

19Mudzimu,

ngavhe u tshi vhulaha vhavhi!

Phondi thi funi na u dzi vhona!

20Vha u isela phungo mmbi,

maswina au a tamba nga dzina ḽau.

21Muṋe washu, vhane vha u vhenga

ndi ḓo kundwa ngani u vha vhenga?

Vhane vha u vutshela ndi kundwa ngani u vha nyala?

22Ndi tou vha vhenga vhukumakuma,

ndi vha ita maswina anga.

23Mudzimu, nṱolole u ḓivhe mbilu yanga;

nndinge, u ḓivhe mihumbulo yanga,

24

139:24
Ps. 25:4
u vhone arali ndo bva nḓilani,

u nnyendedze nḓilani yo livhaho ha Iwe.