Tshivenda 1998 (VEN98)
113

Mudzimu na vhuhulu háwe ha nyadzi muheḓana na u ṱukufhala háwe

Vhuhulu ha Mudzimu

1131Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!

Rendani,

inwi vhalanda vha Muṋe washu,

rendani dzina ḽa Muṋe ashu!

2Nga hu rendwe dzina ḽa Muṋe washu,

u bva zwino na lini na lini.

3Dzina ḽa Muṋe washu nga ḽi rendwe

u thoma vhubvaḓuvha u swika vhukovhela!

4Muṋe washu ndi muhulwane,

u vhusa tshakha dzoṱhe,

vhugala hawe vhu fhira ḽiṱaḓulu.

Vhuthu ha Mudzimu

5

113:5-7
Yes. 57:15
Ndi nnyi ane a nga Mudzimu Muṋe washu,

ane a dzula ngei ṱaḓulu,

6a sedza ngeno fhasi kule-kule,

a vhona ḽiṱaḓulu na ḽifhasi?

7

113:7-8
Ps. 9:121 Sam. 2:7-8
U vusa mutshinyali buseni,

a takusa mushai ḓaleḓaleni,

8a vha dzudza na vhaḓivhalea,

vhaḓivhalea vha vhathu vhawe.

9

113:9
1 Sam. 2:5
U ṋea muumba haya,

a vha mme a vhana, a takala.

Haleluya,

nga hu rendwe Muṋe washu!