Tshivenda 1998 (VEN98)
30

Mirero ya Aguru

301Iyi ndi mirero ya Aguru, ṅwana wa Jake, wa Masa.

U ri:

Mudzimu, ndo ḓinetisa,

ndo ḓinetisa nda vhuya nda kulea nungo.

2

30:2
Ps. 73:22
30:2-3
1 Korint. 8:1-3
Nṋe a thi ngi muthu, ndi tou nga phukha;

ndi shaya ṱhalukanyo ya muthu.

3

30:3
Mir. 9:10Rom. 3:11
8:7-8
1 Korint. 1:21
A tho ngo guda vhuṱali nda swika

hune nda ḓivha Ene Mukhethwa.

4

30:4
Joh. 3:13
Jobo 11:7-9
26:8
38:4-7,37
Ps. 104:3,5-6
Yes. 40:12-15
Rom. 11:33
Ndi nnyi we a gonya makoleni a dovha a tsela fhasi?

Ndi nnyi we a puta muya nga zwanḓa?

Ndi nnyi we a putela maḓi mahulu nga nguvho yawe?

Ndi nnyi we a tea migumo ya ḽifhasi?

Dzina ḽawe ndi nnyi?

Murwa wawe u pfi nnyi?

Ane a zwi ḓivha nga a mmbudze!

5

30:5
Ps. 18:3012:6
2 Tim. 3:16
30:5-6
Dot. 30:12-14
Maipfi oṱhe a Mudzimu o ḓi wanala e a ngoho;

ndi tshiṱangu tsha vhane vha dzumbama ngae.

6

30:6
Dot. 4:2
U songo engedza maipfi awe,

a sa ḓo u kaidza,

wa vhonala uri u mudzia-u-zwifha.

U wana zwo eḓanaho

7Muṋe washu,

ndi humbela zwithu zwivhili fhedzi,

u songo nnzima zwone ndi tshi kha ḓi tshila:

8

30:8-9
1 Tim. 6:8-10
Itou nnyilisa vhufhura na mazwifhi;

u songo mpha vhushai kana lupfumo,

u mphe zwiḽiwa zwanga zwo nnyeḓanaho fhedzi,

9ndi sa ḓo vha na zwinzhisa nda vho u ṱamba,

nda vho ri, “Yahavee ndi nnyi?”

kana nda vha mushai nda vho tswa,

u ralo nda vha ndo nyadzisa dzina ḽa Mudzimu wanga.

Miṅwe mirero ya Aguru

10U songo sasaladza mushumi u tshi vhudza muṋe wawe,

a sa ḓo u teketela wa vho zwi lifha.

11

30:11
Mir. 30:17
Ek. 21:17
Mir. 20:20
Hu na vhane vha teketela vhokhotsi avho,

vha si ambe vhomme avho zwavhuḓi;

12

30:12
Mir. 20:9
vha vhona unga vho kuna,

ngeno vho kumala;

13

30:13
Ps. 131:1
vha dzula vha tshi ḓihudza,

vha sedza vhaṅwe nga lunyadzo;

14

30:14
Ps. 14:4
maṋo avho ndi mapanga,

ṱhaha dzavho dzo khuba phanga;

vha ḽa vhashai fhano fhasi,

vha fhedza vhaheḓana vhukati ha vhathu.

Mirero ya dzimbalo

15Gulula ḽi na vhana vhavhili vha vhasidzana,

vha pfi Mphe na Mphe.

Hu na zwithu zwiraru zwi sa furi,

na tsha vhuṋa tshi sa vhuyi tsha ri,

“Zwo eḓana.”

16

30:16
Mir. 27:20
Ndi tshalo,

ndi thumbu ya muumba,

ndi shango, a ḽi furi maḓi,

ndi mulilo,

a u vhuyi wa ri, “Zwo eḓana!”

17

30:17
Mir. 1:819:2623:22
Iṱo ḽi no sinyedza khotsi,

ḽa nyadza ndayo dza mme,

ḽi ḓo nongolwa nga mahunguvhu,

ḽi ḓo ḽiwa nga maanga.

18Hu na zwithu zwiraru zwine zwa nkanukisa,

na tsha vhuṋa tshine nda si tshi ṱalukanye:

19Ndi nḓila ya goni ḽi tshi fhufha makoleni,

ndi nḓila ya ṋowa luwani,

ndi nḓila ya tshikepe lwanzheni luhulu,

ndi nḓila ya munna a tshi funana na musidzana.

20Maitele a musadzi wa phombwe khea:

U ri u ita vhupombwe a ṱamba,

a ri, “A tho ngo tshinya tshithu!” –

zwa nga u ḽa zwiḽiwa wa phumula milomo.

21

30:21-23
Mufunzi 10:5-7
Hu na zwithu zwiraru zwi no dzinginyisa shango,

na tsha vhuṋa tshi sa konḓelelei:

22

30:22
Mir. 19:10
Yes. 3:4-5
1 Sam. 25
ndi phuli i tshi vho vha khosi,

ndi tsilu ḽi tshi ḽa ḽa fura,

23ndi musadzi a sa funwi a tshi vho vhingwa,

ndi phuli ya musidzana i tshi vho vha mufumakadzi.

24Hu na zwithu zwiṋa zwiṱuku fhano shangoni,

hone zwi na vhuṱali vhuhulu:

25

30:25
Mir. 6:6-8
ndi vhusunzi, zwikhokhonono zwi si na nungo,

hone vhu kuvhanganya zwiḽiwa zwaho tshilimo;

26ndi mbila, zwipuka zwi si na nungo,

hone dzi fhaṱa mahaya adzo nngwani;

27ndi nzie, a dzi na khosi,

hone dzi fhufha dzo ita lutsinga dzo tevhekana;

28ndi tswina,

u nga ḓi i fara nga tshanḓa,

hone i dzula na pfamoni dza mahosi.

29Hu na zwithu zwiraru zwine zwa tamisa zwi tshi tshimbila,

na tsha vhuṋa tshine tsha tshimbila tshihulwane:

30ndi ndau,

tshone tshivhanda tsha maanḓa,

tshi sa ofhi tshithu;

31ndi mukukulume u no tshimbila wo ragalala;

ndi mbokoṱo;

ndi khosi yo tangwa nga mmbi yayo.

32Arali wo ḓiita tsilu nga u ḓihudza,

kana wo tanda ḽi sa fukwi,

ḓibomodze mulomo!

33Wa phophisa mafhi hu sala makheṱhe;

wa rwa muṅwe ningo u bva mikota;

sa zwenezwo wa ṱunga muthu, hu vuwa nndwa.