Tshivenda 1998 (VEN98)
23

6

231Arali u tshi ḽa na muvhusi, ḓivha uri u na nnyi.

2Arali u khusha, ḓidzime;

3u songo tamesa madzanga awe,

a nga vha e mureo.

7

4

23:4-5
Mir. 28:2215:27
30:7-9
1 Tim. 6:6-11,17-19
U songo ḓinetisa u tshi ṱoḓa u pfuma;

ivha na vhuṱali, zwi litshe;

5u tshi tou maṱo hasha kha lupfumo,

lu ḓo vha lwo fhalala;

a lu lengi u fhufha, lu nga goni ḽi tshi fhufhela makoleni.

8

6

23:6
Ps. 141:4
U songo yo ḽa zwiḽiwa zwa muthu wa vhutshivha,

u songo tama madzanga awe;

7ene u dzula a tshi khou elekanya

mutengo wazwo.

U ri, “Iḽa u nwe!”

ngeno mbilu yawe i sa u takaleli.

8U ḓo ṱanza zwigaku zwe wa zwi ḽa,

wa vha wo tshinya maipfi au avhuḓi.

9

9U songo amba u tshi pfiwa nga tsilu,

ḽi sa ḓo nyadza vhuṱali ha maipfi au.

10

10

23:10-11
Mir. 22:2822:22-2315:25
Liv. 25:25
Jer. 50:34
U songo sudzulusa mikano ya kale,

kana wa dzhena tsimuni ya tsiwana;

11Mulamuleli wavho u na maanḓa,

u ḓo vha sengela mulandu ha kundwa iwe.

11

12U tshi laiwa u kolongonye nḓevhe,

u thetshelese maipfi a nḓivho.

12

13

23:13
Mir. 13:24
U songo litsha u laya ṅwana wau;

u mu rwa nga ṱhamu a si u mu vhulaha.

14

23:14
1 Korint. 5:4-5
Mu laṱise nga ṱhamu,

ndi hone wo mu tshidza lufuni.

13

15Ṅwananga, arali wa ṱalifha,

na nṋe mbilu yanga i ḓo takala.

16Ndi ḓo takala hani

u tshi vho kona u amba zwi re zwone!

14

17

23:17
Mir. 3:31Ps. 37:1,8
Mbilu yau i songo emula zwa vhatshinyi,

tshau nga hu vhe u ofha Muṋe washu,

18

23:18
Mir. 14:32
24:14
ndi hone zwa matshelo zwi tshi ḓo u nakela,

zwe wa zwi lavhelela u nga si kundwe u zwi wana.

15

19Ṅwananga, thetshelesa u ṱalifhe,

mbilu yau i si pambuwe nḓilani ya ngoho.

20

23:20-21
Mir. 23:29-3520:121:17
19:15
U songo ḓowelana na vha no nwesa waini,

na phangwa dzi ḽesaho ṋama.

21Zwidakwa na phangwa vha ḓo vha vhashai,

vhudakwa vhu ambadza muthu madzanganda.

16

22

23:22
Mir. 1:8
23:22-25
Ek. 20:12Mir. 30:17
Thetshelesa khotsi au, vho u beba,

mme au vhó no kegula u songo vha nyadza.

23

23:23
Mir. 4:5-7
Renga ngoho,

u songo tsha i rengisa;

renga vhuṱali, na ndayo, na ṱhalukanyo.

24

23:24
Mir. 10:1
Khotsi a a no thetshelesa Mudzimu u a pembela;

o bebaho ṅwana wa vhuṱali u a takala.

25

23:25
Mir. 17:25
Iwe takadza khotsi au na mme au,

mme au vho u bebaho vha pembele.

17

Vhupombwe

26

23:26-28
Ek. 20:14
Ṅwananga, mphe mbilu yau,

takalela u kanda vhuṱalani hanga.

27

23:27
Mir. 22:14
Musadzi wa phombwe ndi khunḓa,

musadzi a si wau ndi mulindi musekene.

28U u lalela unga ḽivemu,

a andisa vhanna vha sa fulufhedzei.

18

Vhudakwa

29

23:29-35
Mir. 20:1Ef. 5:18Yes. 5:11,22
Mat. 24:49
Luk. 21:34
Rom. 13:13
A no ṱolou ṱavha mukosi ndi nnyi?

A re na tshigomelo ndi nnyi?

A na muvhango ndi nnyi?

A no ḽa mbilu ndi nnyi?

A na philipise ndi nnyi?

A na maṱo o tswukaho ndi nnyi?

30Ndi vhane vha lala vha tshi nwa;

ndi vhane vha enda vha tshi thetshela waini yo vangiwaho.

31U songo ṱalela waini yo tswuka,

i tshi khou fhufhuma tshinweloni,

i tshi tsa zwavhuḓi!

32I fhedza nga u luma unga ṋowa,

i na vhuṱungu vhu no nga ha vuluvulu.

33Maṱo au a ḓo vhona zwi siho,

wa elekanya zwi sa ḓivhalei.

34U ḓo nga muthu o lalaho vhukati ha lwanzhe,

wa nga wo lala nṱha ha seila ya tshikepe,

35wa ri, “Vho nthwa ndi si huvhale,

vho nndikita nda si zwi pfe!

Ndi ḓo vuwa lini nda dovha nda nwa?”