Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Theshano

11

1:1
Mish. 16:1,12
Ndi nṋe Paulo, na Timoti, vhaḓinḓa vha Khristo Yesu. Ri ṅwalela inwi noṱhe vhakhethwa vha Mudzimu vha ngeo Filipi, inwi ni re vhathihi na Khristo Yesu, khathihi na vhalisa na madikoni vha tshivhidzo. 2Ri a ni resha ri ri: Ngavhe Mudzimu Khotsi ashu na Muṋe washu Yesu Khristo vha tshi ni itela vhuthu na vha na mulalo.

Paulo a tshi rabelela Vhafilipi

3

1:3
Kol. 1:3
A thi koni u ni humbula nda sa livhuhe Mudzimu wanga. 4Misi yoṱhe ndi tshi rabela ndi ḓi ni rabelela-vho noṱhe ndo takala, 5
1:5
Filip. 4:15
ngauri tshi tsheetsho u swika zwino no vha ni tshi ḓi shumisana na nṋe kha u ḓivhadza mafhungo maḓifha. 6Nahone ndi na ngoho ya uri Mudzimu Ene we a thoma hoyo mushumo muvhuya ngeo, u ḓo u endedza wa vhuya wa ṱhaphuwa nga ḓuvha ḽine Khristo Yesu a ḓo vhuya ngaḽo. 7A thi ni hangwi, nahone ndi vhona zwo fanela ndi sa hangwi na muthihi waṋu, ngauri ro kovhekana roṱhe hei mpho ye Mudzimu a mpha. Ri khazwo roṱhe naho zwino ndi dzhele; na musi ndi tshi sengiselwa mafhungo maḓifha nda khwaṱhisa uri ndi mafhungo a ngoho, ro ḓi vha khazwo roṱhe. 8
1:8
Filip. 2:26
4:1
Ndi ni ṱuvha nga lufuno lu bvaho kha Khristo Yesu Ene muṋe, Mudzimu ndi ṱhanzi.

9

1:9
Kol. 1:9
Tshine nda ni humbelela thabeloni yanga ndi uri lufuno lwaṋu lu ḓi hula lu tshi ya, ni vhe na ṱhalukanyo vhukuma ya u nanguludza zwine zwa vha zwone, 10uri ni kone u khethekanya zwihulwane na zwiṱuku. Ndi hone Khristo a tshi ḓo ri a tshi vhuya a wana ni songo ḓishata tshika, ni sa solisei, 11
1:11
Ef. 1:12
mitshelo yaṋu i mishumo mivhuya fhedzi ye Yesu Khristo a ni aṋwisa ine ya ita uri Mudzimu a rendwe, a khoḓwe.

Vhutshilo hanga ndi Khristo

12Vha hashu, ndi funa ni tshi ḓivha uri zwe zwa nngwela zwo ḓo ita uri mafhungo maḓifha a ṋaṋe u bvela phanḓa. 13Ndi tshi ralo ndi uri vhalindi vhoṱhe vha pfamo ya musanda na vhaṅwe vhoṱhe vha vho ḓivha uri u farwa hanga ndi nge nda vha muḓinḓa wa Khristo. 14Nahone u vha hanga dzhele zwo ita uri vhunzhi ha vhatendi vha fulufhelaho Muṋe washu vha khwaṱhele u amba ipfi ḽa MudzimuDziṅwe ṱhanzi a dzi buli uri “ḽa Mudzimu”. vha sa ofhi.

15Vha ḓi vha hone vhane vha tshi ḓivhadza a Khristo vha itwa nga vivho na khani; a zwi dini, hu na vhaṅwe-vho vhane vha zwi ita nga mbilu tshena. 16Vhone vha zwi ita nga u mpfuna, ngauri vha a ḓivha uri Mudzimu o nnḓisa fhano uri ndi lwele mafhungo maḓifha. 17Hone vhaḽa vhaṅwe vha zwi ita mbilu dzo ḓala tshimbevha na vivho, uri ngavhe ndi tshi dovha nda konḓiselwa vhutshilo fhano dzhele. 18Hone zwi nani-vho? Ndi ḓi takala naho zwo ralo, vhunga hu tshi khou ḓi ḓivhadzwa Khristo; kana vha itwa nga tshimbevha, kana a vha natsho, tenda hu tshi ḓivhadzwa Ene. Nahone ndi ḓo ḓi dzula ndo takala, 19

1:19
2 Korint. 1:11
ngauri ndi a ḓivha uri hezwo zwoṱhe zwi ḓo nngwanisa u tshidzwa nge na nthabelela nda tikedzwa nga Muya wa Khristo Yesu. 20
1:20
Filip. 3:10
Ndo lavhelela ndo tou ṱulutshela uri a thi nga shoni na kathihi, zwoṱhe zwine nda vha zwone zwi ḓo ita uri Khristo a rendwe. Unga tsha kale na kale ndo vha ndi tshi ḓi ita uri a rendwe, kana ndi a tshila, kana ndi a fa, ndi ḓo ḓi ita uri a rendwe. 21
1:21
Gal. 2:20
Kha nṋe vhutshilo ndi Khristo; zwenezwo u fa ndi u bindula. 22Hone ndí kha ḓi tshila fhano shangoni zwi hone zwine nda shuma. Zwi a ntimatimisa ndi sa tsha ḓivha uri ndi khetha tshifhio. 23
1:23
2 Korint. 5:8
Ndo hanganea tshoṱhe: ndi vho tou tama u pfuluwa fhano nda vha na Khristo; hezwo ndi zwone zwine nda vhona zwi khwiṋe nga maanḓa. 24Hone ndi tshi sedza zwine nda kha ḓi fanela u ni itela ndi vhona uri ndi khwiṋe u dzulinyana kha muvhili uno. 25Zwenezwo ndi na ngoho vhukuma ya uri a thi nga ṱavhanyi u pfuluwa, ndi kha ḓi ḓo vha na inwi uri ndi ni khwaṱhise, ndi engedze dakalo ḽine na vha naḽo nge na fulufhela Muṋe washu. 26Musi ndi tshi ḓo dovha nda ḓa ni ḓo vhona zwo fanela u khoḓa Yesu Khristo nga nungo dzoṱhe ni tshi vhona zwe a nnyitela.

27

1:27
Mish. 4:32
1 Korint. 1:10
Filip. 2:2
Zwino tshihulwane tshilani lwo fanelaho mafhungo maḓifha a Khristo. Ndi hone ni tshi ḓo ima no khwaṱha ni na muya muthihi na mbilu nthihi ni tshi farisana kha nndwa ya u lwela uri vhathu vha tende mafhungo maḓifha. Arali nda swika henefho nga tsha vhukoma kha ndi wane ni tshi kha ḓi zwi ita; nangwe nda kundwa u swika, kha ndi pfe zwenezwo. 28
1:28
2 Thes. 1:5-6
Ni songo vhuya na litsha maswina a tshi ni shushedza; ni si ofhe tshithu tshifhinga tshoṱhe, uri a zwi vhone uri one a ḓo lovha, inwi ni ḓo tshidzwa, zwi tshi bva ha Mudzimu; 29
1:29
Mat. 5:11-12
Mish. 5:41
ngauri Mudzimu o ni ṋea mashudu a u kona u shumela Khristo, hu si nga u mu fulufhela fhedzi – na u tambudzelwa Ene a kha ḓi vha mashudu. 30Nndwa ine na vha khayo ndi yeneiḽa ye na mmbona ndi khayo, na zwino ni kha ḓi pfa ndi khayo.