Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Paseka ya vhuvhili

91

9:1-14
Ek. 12:1-14
Muṋe washu o amba na Mushe phangani ya Sinai nga ṅwedzi wa u ranga wa ṅwaha wa vhuvhili Vhaisraele vho no pfuluwa Egipita, a ri, 2-3“Nga ḓuvha ḽa 14 ḽa ṅwedzi wonoyu, musi ḓuvha ḽi tshi kovhela, Vhaisraele vha tevhedze maitele a Paseka hu tshi tevhelwa milayo yoṱhe na ndayo dzayo.” 4Ndi hone Mushe a tshi vhudza vhathu uri vha tevhedze maitele a Paseka, 5nga madekwana a ḓuvha ḽa 14 ḽa ṅwedzi wa u ranga vha ita nga u ralo vhe phangani ya Sinai. Vhathu vha ita zwoṱhe nga he Muṋe washu a laya Mushe.

6

9:6
Num. 19:11-16
Hone ho vha hu na vhaṅwe vhanna vhe vha vha vho kumala nge vha kwama tshitumbu, vhenevho vha kundwa u ita vhuṱambo ha Paseka musi wonoyo. Vha ṱuwa vha ya ha Mushe na Aroni 7vha ri, “Ro kumala nge ra kwama tshitumbu, hone ndi mini ri tshi dzivhiswa u ṋekedza nduvho ya Muṋe washu na vhaṅwe Vhaisraele?”

8

9:8
Num. 15:34-35
27:5-6
36:5-6
Liv. 24:12
Jer. 28:10-14
42:4,7
Mushe a vha fhindula a ri, “Lindelani u swika ndi tshi wana ndaela i bvaho ha Muṋe washu.”

9

9:9-11
2 Koron. 30:2-3,15
Muṋe washu a vhudza Mushe 10uri a vhudze Vhaisraele a ri, “Arali muṅwe waṋu kana vhaḓuhulu vhaṋu vho kumadzwa nga u kwama tshitumbu kana vhe kule vho fara lwendo, hone vha tshi funa u ita vhuṱambo ha Paseka, 11ni a tendelwa u vhu ita naho ho fhela ṅwedzi muthihi, nga madekwana a ḓuvha ḽa 14 ḽa ṅwedzi wa vhuvhili. Ni ite vhuṱambo uho nga vhurotho vhu si na mbilisa na maṱari a kalakataho. 12
9:12
Ek. 12:46
Ni songo sia muladza wa izwo zwiḽiwa ḽa vhuya ḽa tsha, nahone ni songo vhuya na vunḓa shambo na ḽithihi ḽa izwo zwifuwo. Itani vhuṱambo ha Paseka ni tshi tevhedza ndayo dzoṱhe. 13Hone muthu a songo kumalaho, a songo faraho lwendo a ya kule, arali a sa ita vhuṱambo ha Paseka, ha tsha ḓo vhalwa na vhathu vhanga, nge a si nṋekedze nduvho nga tshifhinga tsho vhewaho. O fanela u pfa vhuṱungu nga mulandu wa vhutshinyi hawe.

14“Arali mutsinda ane a dzula na inwi a tshi funa u ita vhuṱambo ha Paseka, o fanela u vhu ita a tshi tevhedza milayo yoṱhe na ndayo dzoṱhe. Mulayo wonoyo u kwama vhoṱhe, a nga vha o bebelwaho henefho kana e mutsinda.”

Gole ḽa mulilo

(Ek. 40:34-38)

15-16

9:15-23
Ek. 13:21
Musi we dennde ya mbulungelo ya mulanga ya akhiwa, ha ḓa gole ḽa alama nṱha hayo. Vhusiku iḽo gole ḽo vha ḽi tshi nga mulilo. 17Musi ḽi tshi takuwa, Vhaisraele vho vha vha tshi ḓi ṱokolola mishasha, vha dovha vha ṱoka mishasha fhethu he ḽa tsela fhasi. 18Vhathu vho ṱokolola mishasha nge vha vhudzwa nga Muṋe washu, vha dovha vha ṱoka mishasha nge a vha vhudza. Arali gole ḽi tshi kha ḓi vha ḽo alama dennde, vho vha vha tshi ḓi dzula mishashani yeneyo. 19Arali gole ḽa alama nṱha ha dennde tshifhinga tshilapfu, vho vha vha tshi thetshelesa Muṋe washu vha si pfuluwe. 20Tshiṅwe tshifhinga gole ḽo vha ḽi tshi alama nṱha ha dennde maḓuvha a si gathi, ya vha ndaela ya Muṋe washu ya uri vha dzule henefho, vha dovha vha pfuluwa vha tshi tevhedza ndaela ya Muṋe washu. 21Tshiṅwe tshifhinga gole ḽo vha ḽi tshi dzula henefho u bva nga madekwana u swika nga matsheloni, gole ḽi tshi tou takuwa na vhone vha takuwa vha fara lwendo. Kana ḽo takuwa masiari kana vhusiku, hezwo gole ḽi tshi tou takuwa, vha mbo thoma u tshimbila. 22Arali gole ḽi tshee ḽo alama nṱha ha dennde naho a vha maḓuvha mavhili kana ṅwedzi kana maḓuvha manzhi, vho vha vha sa tshimbili vha fhirela phanḓa, hone arali ḽi tshi takuwa, vho vha vha tshi fhirela phanḓa. 23Vho vha vha tshi ṱoka mishasha vha i ṱokolola nga u thetshelesa zwine Muṋe washu a vha laya a tshi vhudza Mushe, ene a vhudza vhathu.