Tshivenda 1998 (VEN98)
8

U vhea mbone

81

8:1-4
Ek. 25:31-40
Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, 2“Vhudza Aroni uri musi a tshi vhea mbone ṱhanu na mbili kha tshivheambone, a dzi vhee nga nḓila ine tshedza tsha vhonetshela phanḓa.” 3Aroni a thetshelesa, a vhea mbone dzó lavhelesa phanḓa ha tshivheambone. 4U bva nṱha u ya fhasi tshivheambone tsho vha tsho itwa nga musuku wo fuliwaho, hu tshi tevhedzwa tsumbedzo ye Muṋe washu a sumbedza Mushe.

U kumulula Vhalivi na u vha kumedza Mudzimu

5Muṋe washu a amba na Mushe a ri, 6“Khetha Vhalivi kha vhaṅwe Vhaisraele u vha kumulule 7nga nḓila hei: vha handulule nga maḓi a u vha ṱanzwa vhutshinyi, u vha vhudze vha vheule muvhili woṱhe, vha ṱanzwe zwiambaro zwavho. Ndi hone vha tshi ḓo vha vho kuna. 8Zwino vha dzhie mbohwana na nduvho ya thoro i ṱoḓeaho ya vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi, u dovhe u dzhie iṅwe mboho ya nduvho ya tshipfumelo. 9Zwenezwo u kuvhanganye vhathu vhoṱhe vha Israele, u imise Vhalivi phanḓa ha dennde ya u ṱangana na Nṋe, 10vha ime phanḓa hanga, Vhaisraele vha vhee zwanḓa zwavho kha ṱhoho dza Vhalivi, 11Aroni a konou nkumedza avho Vhalivi tshi vhe tshifhiwa tshi no bva kha Vhaisraele, uri vha kone u shuma mushumo wanga. 12Ndi hone Vhalivi vha tshi ḓo vhea zwanḓa zwavho kha ṱhoho dza mbohwana idzo mbili; iṅwe i ṋekedzwe i vhe nduvho ya tshipfumelo, iṅwe i vhe tshiṱhavhelo tshi fhiswaho, hu tshi tevhedzwa maitele a u pfumelela Vhalivi.

13“Nkumedze Vhalivi vha vhe nduvho i imiselwaho nṱha, u vhee Aroni na vhana vhawe vha vha lange. 14Ngauralo u khethe Vhalivi kha vhaṅwe Vhaisraele uri vha vhe vhanga. 15Wo no fhedza u kumulula Vhalivi na u nkumedza vhone, vhe nduvho i imiselwaho nṱha, vha ḓo vha vho tea u shuma denndeni ya u ṱangana na Nṋe. 16

8:16-19
Num. 3:9-13
Ndo dzhia vhone vha vha vhanga vhudzuloni ha matanzhe a vhatuka a Vhaisraele, ndi vhanga ndi ndoṱhe. 17Zwiḽa ndi tshi vhulaha matanzhe oṱhe Egipita, ndo khetha tanzhe ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa mutuka ḽa muṱa muṅwe na muṅwe wa Vhaisraele nda ri ndi ḽanga, na tanzhe ḽa tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe. 18Zwino ndi khou dzhia Vhalivi vhudzuloni ha matanzhe oṱhe a Vhaisraele, 19nahone ndi dzhia Vhalivi nda vha ṋea Aroni na vhana vhawe vha vha tshifhiwa tshi bvaho kha Vhaisraele, vha shumele Vhaisraele denndeni ya u ṱangana na Nṋe, vha pfumelele Vhaisraele vha vha tsireledze kha khombo ine ya nga vha vhulaha arali vho sendela tsini ha fhethu hukhethwa.”

20Ndi hone Mushe na Aroni na Vhaisraele vhoṱhe vha tshi kumedza Vhalivi sa zwe Muṋe washu a laya Mushe. 21Vhalivi vha ḓikumulula, vha kuvha zwiambaro zwavho, Aroni a vha kumedza Muṋe washu vha vha tshifhiwa tshawe. A ita na u vha pfumelela uri a vha kumulule. 22Vhathu vha ita zwoṱhe zwe Muṋe washu a laya Mushe a tshi amba Vhalivi. Zwenezwo Vhalivi vha mbo ḓi tea u shuma denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu vha tshi langwa nga Aroni na vhana vhawe.

Miṅwaha ine Vhalivi vha ḓo shuma fhethu hukhethwa

23Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, 24“Mulivi muṅwe na muṅwe wa munna u bva kha wa miṅwaha ya 25 u ḓo shuma mishumo yo fanelaho denndeni ya u ṱangana na Nṋe, 25musi a tshi swika miṅwaha ya 50 u ḓo awedzwa. 26Ngavhuya a nga ḓi farisa Vhalivi vha hawe vha tshi shuma mishumo yavho yo fanelaho denndeni ya u ṱangana na Nṋe, hone a songo ita mushumo na muthihi nga ene muṋe. U dzudzanye mishumo ya Vhalivi nga u ralo.”