Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Mishumo ya Vhalivi vha mutupo wa Kehathi

41Muṋe washu o vhudza Mushe na Aroni 2uri vha vhale Vhalivi vha mutupo wa Kehathi zwi tshi ya nga lutsinga lwavho na miṱa yavho, 3na u ṅwala vhanna vhoṱhe vha re na miṅwaha i thomaho kha 30 u swika kha ya 50 vhane vha fanela u shuma denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu. 4Tshavho ho vha hu u londola zwikhethwakhethwa.

5Ha pfi musi tshifhinga tsha u thutha mishasha tsho swika, Aroni na vhana vhawe vha dzhene denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu, vha tsise luvhemba lwo pilaho mbulungelo ya mulanga vha pile mbulungelo ngalwo. 6Vha dovhe vha i fukedze nga mukumba wo sukwaho vha dovhe vha inge pesa ḽa denga nga nṱha, vha kone u ṱoma thanda dza u hwala kha mikungelo yadzo. 7Vha adze sila ḽa mavhala a denga kha ṱafula ya vhurotho vhune ha ṋekedzwa Muṋe washu, nṱha haḽo vha vhee ndongo, na midzio ya zwioro na midzio ya u ṋekedza nduvho na mvuvhelo dza u ṋekedza thevhula. Hu dzule hu na vhurotho kha ṱafula. 8Vha ṱharamudze sila ḽitswuku ḽi tibe zwoṱhe hezwo, nga nṱha vha inge mukumba wo sukwaho, vha konou ṱoma thanda dza u hwala ngadzo kha mikungelo.

9Vha dzhie sila ḽa denga vha tibedze tshivheambone na mbone dzatsho na zwiṱunyathambo na zwifaredzi na midzio yoṱhe ine ya fara mapfura a muolivi. 10Vha tshi putele na thundu dzatsho dzoṱhe nga butelo ḽa mukumba wo sukwaho, vha tshi vhee kha hingo.

11Vha adze sila ḽa denga nṱha ha ṱafula ya musuku, vha inge mukumba wo sukwaho nṱha haḽo, vha konou ṱoma thanda dza u hwala ngadzo kha mikungelo. 12Vha dzhie midzio yoṱhe ine ya shumiswa fhethu hukhethwa, vha i putele nga sila ḽa denga, vha inge mukumba wo sukwaho nṱha hayo, vha i vhee kha hingo.

13Aḽiṱari ya musinaseṱha, vha bvise milora ya mapfura khayo vha adze sila ḽa muridili nṱha hayo. 14Nṱha hayo vha vhee thundu dzine dza shumiswa henefho khayo: zwidongo zwa mulilo na forogo dza ṋama na dzifosholo na masambelo. Vha konou i tibedza nga mukumba wo sukwaho, vha ṱome thanda dza u hwala ngadzo kha mikungelo.

15Musi tshifhinga tsha u thutha mishasha tshi tshi swika, Aroni na vhana vhawe vhó no fhedza u zwi putela na thundu dzazwo dzoṱhe, hu fanela u ḓa vha mutupo wa Kehathi vha hwale thundu heyo khethwa. Ndi wone mushumo une vha fanela u shuma denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu, hone hezwo zwikhethwa vha songo vhuya vha zwi kwama, vha sa ḓo fa.

16Eliasara ṅwana wa tshifhe Aroni u ḓo londola dennde yoṱhe ya u ṱangana na Mudzimu, na mapfura a mbone na zwioro na nduvho ya thoro na mapfura a u ḓodza na zwiṅwe zwoṱhe zwo kumedzwaho Muṋe washu zwi re denndeni ya u ṱangana nae.

17Muṋe washu a amba na Mushe na Aroni a ri, 18“Ni vhone uri vha mutupo wa Kehathi vha si fe vha fhela, vha si tsha vha hone kha Vhalivi. 19Zwenezwo uri vha tshile vha si fe nga u sendela tsini ha zwikhethwakhethwa, ni vha itele hezwi: Aroni na vhana vhawe nga vha dzhene hukhethwa vha ṋee munna muṅwe na muṅwe mushumo wawe, vha mu sumbedze zwine a fanela u hwala. 20Hone Vhakehathi vha songo dzhena vha vhona zwikhethwa na kathihi, vha sa ḓo fa.”

Mishumo ya Vhalivi vha mutupo wa Gerisoni

21Muṋe washu o vhudza Mushe 22uri a vhale Vhalivi vha mutupo wa Gerisoni zwi tshi ya nga lutsinga lwavho na miṱa yavho, 23a ṅwale vhanna vhoṱhe vha miṅwaha i no thoma kha 30 u swika 50 vhane vha fanela u shuma denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu. 24Vhone vha ḓo shuma u hwala zwithu hezwi: 25dennde ya u ṱangana na Muṋe washu na lupila lwayo lwa ngomu na lupila lwayo lwa nnḓa na lupila lwa nṱha hayo lwa mukumba wo sukwaho na luvhemba lu nembeledzwaho muṋangoni, 26na vhupila ha muṱa wo tangeledzaho dennde ya u ṱangana na Muṋe washu na thambo dzawo na aḽiṱari na mbemba dzi no nembeledzwa muṋangoni wa muṱa na zwoṱhe zwine izwo zwithu zwa kwewa khazwo. Vha ḓo shuma mishumo yoṱhe ya zwithu zwenezwo. 27Mushe na Aroni vha vhone uri vha mutupo wa Gerisoni vha shume mishumo yoṱhe nahone vha hwale zwoṱhe zwine Aroni na vhana vhawe vha vha vhudza uri vha hwale. 28Ndi yone mishumo ya mutupo wa Gerisoni denndeni; vha ḓo i shuma vho rangwa phanḓa nga Ithamara ṅwana wa tshifhe Aroni.

Mishumo ya Vhalivi vha mutupo wa Mirari

29Muṋe washu a vhudza Mushe uri a vhale Vhalivi vha mutupo wa Mirari zwi tshi ya nga lutsinga lwavho na miṱa yavho, 30a ṅwale vhanna vhoṱhe vha miṅwaha i thomaho nga 30 u swika kha 50 vhane vha fanela u shuma denndeni ya u ṱangana na Mudzimu. 31Vhone vha ḓo shuma u hwala thikho dza dennde ya u ṱangana na Muṋe washu na mbalelo 32na phuphu na zwiraho na khokho na thambo dza muṱa u tangeledzaho dennde ya u ṱangana na Muṋe washu – zwoṱhe zwine zwa i kwea musi i tshi akhiwa. Munna muṅwe na muṅwe u ḓo shuma u hwala zwithu zwe a telwa. 33Ndi yone mishumo ya mutupo wa Mirari vha tshi shuma denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu, vha ḓo i shuma vho rangwa phanḓa nga Ithamara ṅwana wa tshifhe Aroni.

Tshivhalo tsha Vhalivi

34-48

4:34-49
Num. 3:14-39
Mushe na Aroni na vharangaphanḓa vha vhala vhathu vha mitupo miraru ya Vhalivi, wa Kehathi na wa Gerisoni na wa Mirari, vha tshi tevhedza zwe Muṋe washu a vha laya. Vho vha vhala zwi tshi ya nga mitupo na miṱa, vha ṅwala vhanna vhoṱhe vha miṅwaha i no thoma nga 30 u swika kha 50 vho teaho u shuma denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu, vhenevho ndi havha:

Mutupo Tshivhalo
Kehathi 2 750
Gerisoni 2 630
Mirari 3 200
Vhoṱhe vho ṱangana: 8 580

49Munna muṅwe na muṅwe a ṅwaliwa hu tshi tevhedzwa zwe Muṋe washu a laya Mushe, nahone hu tshi tevhedzwa ndayo ya Muṋe washu ye ya swikiswa nga Mushe, munna muṅwe na muṅwe o ṋewa mushumo une a fanela u u shuma kana zwine a fanela u zwi hwala.