Tshivenda 1998 (VEN98)
36

Ifa ḽa mukovhe wa vhasadzi vho dzewaho

361

36:1-12
Num. 27:1-11
Vhahulwane vha miṱa ya mutupo wa Giliadi ṅwana wa Makhiri, ṅwana wa Manase, ṅwana wa Josefa, vha ya ha Mushe na vhaṅwe vharangaphanḓa na vhahulwane vha miṱa ya Vhaisraele, 2vha ri, “Muṋe washu o vha laya uri vha kovhe shango nga u ita madeṅwa. A vha laya na uri mukovhe wa shaka ḽashu Tselofihadi u ṋewe vhananyana vhawe. 3Zwino arali vha dzewa nga vhanna vha maṅwe matsinde a Vhaisraele, mukovhe wavho u vho ḓo vha wa tsinde ḽeneḽo, mukovhe wo kovhelwaho riṋe wa vho ḓo fhungudzea. 4Hu ḓo ri nga ṅwaha wa u vhuedzedza thundu, musi thundu yoṱhe yo rengiswaho i tshi vhuedzedzwa ha muṋe wayo wa u ranga, mukovhe wa vhananyana vha Tselofihadi u ḓo engedza wa tsinde ḽa vho vha dzeaho, wa vha wo bviswa tshoṱhe kha tsinde ḽashu.”

5

36:5-6
Num. 9:8
Ndi hone Mushe a tshi laya Vhaisraele nga ndayo heino i bvaho ha Muṋe washu, a ri, “Zwine vha tsinde ḽa Manase vha amba ndi zwone, 6zwenezwo Muṋe washu u ri vhananyana vha Tselofihadi vha nga ḓi dzewa nga ane vha tou funa, hone a vhe e wa tsinde ḽa havho. 7
36:7
Liv. 25:23
Mukovhe wa Muisraele muṅwe na muṅwe u ḓo ḓi dzula u wa tsinde ḽa hawe. 8Musadzi muṅwe na muṅwe ane a kovhelwa ifa ḽa tsinde ḽa Vhaisraele o fanela u dzewa nga munna wa tsinde ḽeneḽo. Ngauralo Muisraele muṅwe na muṅwe u ḓo wana ifa ḽa vhokhotsi awe, 9uyo mukovhe wa si pfukele kha ḽiṅwe tsinde. Tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi ḓo vha na mukovhe waḽo.”

10-11Ndi hone Mahala na Thiritsa na Hogola na Milikha na Nua, vhananyana vha Tselofihadi, vha tshi ita zwe Muṋe washu a laya Mushe, vha dzewa nga dzikhaladzi dzavho. 12Vha dzewa nga vha mitupo ya tsinde ḽa Manase ṅwana wa Josefa, mikovhe yavho ya ḓi dzula kha tsinde ḽa khotsi avho.

13Heyo ndi yone milayo na ndayo dze Muṋe washu a ṋea Vhaisraele nga Mushe vhe midavhini ya Muaba tsini na mulambo wa Jorodani u livhana na Jerikho.