Tshivenda 1998 (VEN98)
35

Miḓi ye ya kovhelwa Vhalivi

351Muṋe washu a amba na Mushe midavhini ya Muaba tsini ha Jorodani u livhana na Jerikho a ri, 2

35:2-8
Liv. 25:32-34
Josh. 21:1-42
1 Koron. 6:54-66
“Vhudza Vhaisraele uri kha mashango e vha kovhelwa vho fanela u ṋea Vhalivi miṅwe miḓi ine vha ḓo dzula khayo na pfulo u mona na iyo miḓi. 3Heyo miḓi i ḓo vha ya Vhalivi, vha ḓo dzula khayo. Pfulo i ḓo vha ya kholomo dzavho na masambi a nngu na zwiṅwe zwifuwo. 4Pfulo i ḓo ita mitha dza 450 u bva mutsheṱoni wa muḓi 5uri hu vhe na fhethu ha tshikwea hune ha ita mitha dza 900 masia oṱhe, vhubvaḓuvha, tshipembe, vhukovhela, devhula, muḓi u vhe vhukati. 6
35:6-7
Num. 35:9-28
Vhalivi vha ṋewe miḓi miṱanu na muthihi ya vhushavhelo hune muthu a nga kona u shavhela hone arali a tshenuwa o vhulaha muṅwe a songo humbula. Vha dovhe vha ṋewe miṅwe miḓi ya 42, 7na mashango ayo a pfulo, yo ṱangana i vhe miḓi ya 48. 8Tshivhalo tsha miḓi ya Vhalivi kha tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe zwi ḓo ya nga vhuhulwane ha shango ḽa tsinde ḽeneḽo.”

Miḓi ya vhushavhelo

(Dot. 19:1-13; Josh. 20:1-9)

9

35:9-28
Num. 35:6-7
Ek. 21:13
Dot. 4:41-43
19:1-10
Josh. 20:1-9
Muṋe washu a vhudza Mushe 10uri a vhudze Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi wela mulambo wa Jorodani, ni tshi dzhena shangoni ḽa Kanana, 11ni nange miḓi ya vhushavhelo hune muthu a nga kona u shavhela hone arali a tshenuwa o vhulaha muṅwe a songo humbula. 12Henefho u ḓo vha o tsireledzea kha shaka ḽa uyo ḽine ḽa funa u lifhedza. Muthu ane a pomokwa ha pfi o vhulaha muthu, a songo vhulawa á sa athu sengiswa khoroni. 13Nangani miḓi miṱanu na muthihi, 14miraru vhubvaḓuvha ha Jorodani, miraru shangoni ḽa Kanana. 15Heyo i ḓo vha miḓi ya vhushavhelo ya Vhaisraele na vhatsinda vho ḓaho u dzula tshifhinganyana kana u dzula tshoṱhe. Muthu ane a vhulaha muṅwe á songo humbula a nga shavhela kha muṅwe wayo.

16-18“Huno arali munna a vhulaha muṅwe nga tshihali tsha tsimbi kana tombo kana thanda, u na mulandu wa u vhulaha muthu, onoyo a vhulawe. 19Shaka ḽa tsini ḽa uyo mufu ḽi na pfanelo ya u vhulaha iyo phondi. Arali a mu wana a mu vhulahe.

20“Arali munna a tshi vhenga muṅwe a mu vhulaha nga u mu wisela fhasi kana nga u mu posa nga tshiṅwe tshithu, 21kana nga u mu rwa nga vili, u na mulandu wa u vhulaha muthu, onoyo nga a vhulawe. Shaka ḽa tsini ḽa uyo mufu ḽi na pfanelo ya u vhulaha iyo phondi. Arali a mu wana nga a mu vhulahe.

22“Huno arali muthu a vhulaha muṅwe ane a si mu vhenge, hu nga kha ḓi vha nga u tou mu wisela fhasi kana nga u mu kovhola nga tshiṅwe tshithu, hone hu si nga khole, 23kana a posa tombo á songo ranga a sedza, a tshenuwa o vhulaha muthu á songo humbula u mu huvhadza, nahone e si swina ḽawe, 24mafhungoni o raloho khoro nga i haṱule vha tshi sedza mulandu vha lamule muvhulahi na mulifhedzi. 25Khoro i fanela u tsireledza uyo munna a re na mulandu wa u vhulaha muthu uri a si lifhedzwe nga shaka ḽa mufu, nahone vho fanela u mu vhuedzedza muḓini wa vhushavhelo he a vha o shavhela hone. O fanela u dzula henefho hu vhuye hu fe tshifhe muhulu wa tshifhinga tshenetsho. 26Arali uyo munna a re na mulandu wa u vhulaha muthu a bva afho muḓini wa vhushavhelo he a shavhela hone, 27shaka ḽa mufu ḽa ṱangana nae ḽa mu vhulaha, u lifhedza ha u ralo a si vhupondi. 28Munna a re na mulandu wa u vhulaha muthu o fanela u dzula muḓini wa vhushavhelo hu vhuye hu fe tshifhe muhulu, ó no fa a nga ḓi humela hayani. 29Ndayo hedzo dzi kwama inwi na vhaḓuhulu vhaṋu vhoṱhe hune na dzula hone.

30

35:30
Dot. 19:15
“Munna ane a pomokwa u fanela u wanala e na mulandu a vhulawa arali hu na ṱhanzi mbili kana dzi fhiraho idzo, ha vhulawi arali o vhonwa nga ṱhanzi nthihi fhedzi. 31Phondi a i lifhi, i tou vhulawa. 32Arali munna o shavhela muḓini wa vhushavhelo, ni songo mu tendela a tshi lifha uri a humele hayani tshifhe muhulu a sa athu fa. 33
35:33
Gen. 9:5-6
Liv. 24:17
Heb. 12:24
Arali na ita nga u ralo, shango ḽine na dzula khaḽo ni ḓo ḽi shata tshika. Vhupondi vhu kumadza shango, nahone a hu na maṅwe maitele a u kumulula shango ḽe muthu a vhulawa khaḽo arali hu si u vhulaha phondi. 34Shango ḽine na dzula khaḽo ni songo ḽi kumadza, ngauri ndi Nṋe Yahavee, ndi dzula na Vhaisraele.”

36

Ifa ḽa mukovhe wa vhasadzi vho dzewaho

361

36:1-12
Num. 27:1-11
Vhahulwane vha miṱa ya mutupo wa Giliadi ṅwana wa Makhiri, ṅwana wa Manase, ṅwana wa Josefa, vha ya ha Mushe na vhaṅwe vharangaphanḓa na vhahulwane vha miṱa ya Vhaisraele, 2vha ri, “Muṋe washu o vha laya uri vha kovhe shango nga u ita madeṅwa. A vha laya na uri mukovhe wa shaka ḽashu Tselofihadi u ṋewe vhananyana vhawe. 3Zwino arali vha dzewa nga vhanna vha maṅwe matsinde a Vhaisraele, mukovhe wavho u vho ḓo vha wa tsinde ḽeneḽo, mukovhe wo kovhelwaho riṋe wa vho ḓo fhungudzea. 4Hu ḓo ri nga ṅwaha wa u vhuedzedza thundu, musi thundu yoṱhe yo rengiswaho i tshi vhuedzedzwa ha muṋe wayo wa u ranga, mukovhe wa vhananyana vha Tselofihadi u ḓo engedza wa tsinde ḽa vho vha dzeaho, wa vha wo bviswa tshoṱhe kha tsinde ḽashu.”

5

36:5-6
Num. 9:8
Ndi hone Mushe a tshi laya Vhaisraele nga ndayo heino i bvaho ha Muṋe washu, a ri, “Zwine vha tsinde ḽa Manase vha amba ndi zwone, 6zwenezwo Muṋe washu u ri vhananyana vha Tselofihadi vha nga ḓi dzewa nga ane vha tou funa, hone a vhe e wa tsinde ḽa havho. 7
36:7
Liv. 25:23
Mukovhe wa Muisraele muṅwe na muṅwe u ḓo ḓi dzula u wa tsinde ḽa hawe. 8Musadzi muṅwe na muṅwe ane a kovhelwa ifa ḽa tsinde ḽa Vhaisraele o fanela u dzewa nga munna wa tsinde ḽeneḽo. Ngauralo Muisraele muṅwe na muṅwe u ḓo wana ifa ḽa vhokhotsi awe, 9uyo mukovhe wa si pfukele kha ḽiṅwe tsinde. Tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi ḓo vha na mukovhe waḽo.”

10-11Ndi hone Mahala na Thiritsa na Hogola na Milikha na Nua, vhananyana vha Tselofihadi, vha tshi ita zwe Muṋe washu a laya Mushe, vha dzewa nga dzikhaladzi dzavho. 12Vha dzewa nga vha mitupo ya tsinde ḽa Manase ṅwana wa Josefa, mikovhe yavho ya ḓi dzula kha tsinde ḽa khotsi avho.

13Heyo ndi yone milayo na ndayo dze Muṋe washu a ṋea Vhaisraele nga Mushe vhe midavhini ya Muaba tsini na mulambo wa Jorodani u livhana na Jerikho.