Tshivenda 1998 (VEN98)
33

Lwendo lwa u bva Egipita u swika Muaba

331Mafhungo haya a sumbedza madzina a fhethu he Vhaisraele vha ṱoka mishasha musi vho no pfuluwa Egipita zwi tshi ya nga matsinde avho vho rangwa phanḓa nga Mushe na Aroni. 2Mushe o ṅwala dzina ḽa fhethu hoṱhe he vha ṱoka mishasha ó vhudzwa nga Muṋe washu. 3

33:3
Ek. 1:11
12:37
Vhaisraele vho pfuluwa Egipita nga ḓuvha ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa u thoma wa ṅwaha, nga ḓuvha ḽi tevhelaho Paseka ya u thoma. Vho ṱuwa muḓini wa Ramisese Vhaegipita vha tshi zwi vhona, vhó tsireledzwa nga Muṋe washu, 4
33:4
Ek. 12:12
Vhaegipita vha tshi khou swiṱa matanzhe a vhatuka vhe Muṋe washu a vha vhulaha. Muṋe washu a tshi ita hezwo ho vha u haṱula midzimu ya Egipita.

5

33:5
Ek. 12:37
Vhaisraele vha ṱuwa Ramisese vha ṱoka mishasha Sukotho. 6
33:6
Ek. 13:20
Vha fhira vha ṱoka mishasha Ethamu lumemeni lwa phanga. 7
33:7
Ek. 14:2
U bva henefho vha humela murahu vha ya Phi Hahirotho, vhubvaḓuvha ha Baali Tsifoni, vha ṱoka mishasha tsini ha Migidolo. 8
33:8
Ek. 15:23
Vha ṱuwa Phi Hahirotho vha wela Lwanzhe lwa Dziṱhanga vha dzhena phangani ya Shuru, musi vho tshimbila maḓuvha mararu vha ṱoka mishasha Mara. 9
33:9
Ek. 15:27
U bva henefho vha ya Elimu, vha ṱoka mishasha hone, nge ha vha hu na zwisima zwa 12 zwa maḓi na mitshevho ya 70 henefho. 10Vha ṱuwa Elimu vha ṱoka mishasha Lwanzheni lwa Dziṱhanga. 11
33:11
Ek. 16:1
U bva henefho vha ṱoka mishasha phangani ya Sini. 12
33:12-14
Ek. 17:1
Vha konou ṱoka mishasha Dofuka, 13ngavhuya vha ṱoka mishasha Alushi. 14Vha ri u takuwa afho vha ṱoka mishasha Rafidimu vha wana hu si na maḓi ane vha nga nwa. 15-37
33:15-37
Ek. 19:2
Num. 11:34-35
Dot. 10:6-7
2:8
Num. 20:1,22
Mutevhe wa fhethu he vha ṱoka mishasha vhe lwendoni u bva Rafidimu u swika thavhani ya Horo ndi: Phangani ya Sinai, Kibrotho Hataava, Hatserotho, Rithima, Rimoni Pheretse, Libina, Risa, Kehelatha, thavhani ya Shefere, Harada, Makhelotho, Thahathi, Thera, Mithika, Hashimona, Muserotho, Bene Jaakani, Horo Hagidigadi, Jotobatha, Abirona, Etsioni Gebere, phangani ya Tsini (hafho ndi Kadeshe), thavhani ya Horo, masakhani a shango ḽa Edomo.

38

33:38-39
Num. 20:22-29
Tshifhe Aroni a gonya thavha ya Horo o vhudzwa nga Muṋe washu. A fela henefho nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu wa ṅwaha wa 40 tshee Vhaisraele vha pfuluwa Egipita. 39Aroni a tshi fa o vha e na miṅwaha ya 123.

40

33:40
Num. 21:1
Khosi ya Aradi wa Mukanana we a vha a tshi dzula tshipembe ha Kanana a pfa uri Vhaisraele vha khou ḓa.

41-49

33:41-49
Num. 21:10-11
22:1
U bva thavhani ya Horo u swika midavhini ya Muaba Vhaisraele vho fhaṱa mishasha fhethu hafha nga u tevhekanya: Ndi Tsalimoni, Phunoni, Obotho, matumbani a Abarimu shangoni ḽa Muaba, Diboni Gadi, Alimoni Dibulathaimi, thavhani dza Abarimu tsini ha thavha ya Nebo, midavhini ya Muaba tsini ha mulambo wa Jorodani u livhana na Jerikho, vhukati ha Bethe Jeshimotho na Govha ḽa Miunga.

Ndayo dza musi hu sa athu welwa Jorodani

50

33:50-52
Ek. 23:23-33
34:11-16
Dot. 7:1-4
12:1-3
Henefho midavhini ya Muaba tsini ha Jorodani u livhana na Jerikho Muṋe washu a ṋea Mushe 51ndayo hedzi dza Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi wela Jorodani ni tshi dzhena shangoni ḽa Kanana, 52ni thathe vhadzulapo vhoṱhe vha iḽo shango. Ni pwashekanye zwitungulo zwavho zwoṱhe zwa matombo na zwa tsimbi na fhethu hoṱhe hune vha luvha hone zwikwarani. 53
33:53-54
Num. 26:52-56
Ni dzhie iḽo shango ni dzule khaḽo, ngauri Nṋe ndi khou ni ṋea ḽone. 54Ni kovhekanye iḽo shango nga u ita madeṅwa zwi tshi ya nga mitupo. Vha tshigwada tshi re tshihulwane tshi wane shango ḽihulwane, tshigwada tshiṱuku tshi wane shango ḽiṱuku. 55
33:55-56
Josh. 23:13
Huno arali na sa thatha vhadzulapo vha iḽo shango, vho salaho vha ḓo ni dina unga lufhanza lu re maṱoni aṋu na mipfa ine ya ni vaya lurumbu, nahone vha ḓo lwa na inwi. 56Arali na sa vha thatha vha ṱuwa, ndi ḓo ni lozwa unga ndo dzudzanya u lozwa vhone.”

34

Masakha a shango

341Muṋe washu a ṋea Mushe 2ndayo hedzi dza Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi dzhena Kanana, shango ḽine nda khou ni ṋea ḽone, masakha a shango ḽaṋu a ḓo vha haya: 3

34:3-5
Josh. 15:2-4
Masakha a thungo ya tshipembe a ḓo thoma phangani ya Tsini a tshimbila na masakha a Edomo. A ḓo thoma vhubvaḓuvha hune Lwanzhe lwa Muṋo lwa guma hone thungo ya tshipembe. 4Zwino a konou livha tshipembe a tshi ya Pharani ya Phame a fhirela phanḓa a swika Tsini a vhuya a swika tshipembe Kadeshe Barania. Zwenezwo a livha vhukovheladevhula u ya Hatsara Adara a fhirela Atsimoni, 5u bva henefho a ḓo livha govhani na masakhani a Egipita a fhelela Lwanzheni lwa Phandamashango.

6

34:6
Josh. 15:12
“Masakha a vhukovhela a ḓo vha Lwanzhe lwa Phandamashango.

7“Masakha a devhula a ḓo tou tswi u bva Lwanzheni lwa Phandamashango u ya thavhani ya Horo, 8u bva henefho a livha Pharani ya Hamathi. A ḓo fhirela phanḓa a tshi ya Tsedada, 9a fhirela Zifironi, a guma Hatsara Enani.

10“Masakha a vhubvaḓuvha a ḓo tou tswi a tshi bva Hatsara Enani a tshi ya Shefamu. 11U bva henefho a ḓo konou livha tshipembe a tshi ya Harabele, vhubvaḓuvha ha Aini, a fhirela mivhunduni khunzikhunzini ya vhubvaḓuvha ya dzivha ḽa Khinirethe, 12a konou fhirela tshipembe a tshi tsa na mulambo wa Jorodani a tshi ya Lwanzheni lwa Muṋo.

“Haya a ḓo vha one masakha a shango ḽaṋu thungo dzoṱhe.”

13

34:13
Num. 26:52-56
Ndi hone Mushe a tshi vhudza Vhaisraele a ri, “Heḽo ndi ḽone shango ḽine na ḓo wana nga u ita madeṅwa, shango ḽe Muṋe washu a ḽi ṋea matsinde maṱanu na maṋa na hafu. 14
34:14-15
Num. 32:1-42
Tsinde ḽa Rubeni na ḽa Gadi na hafu ya tsinde ḽa Manase vha vhubvaḓuvha vho no ḓi kovhelwa shango ḽavho, zwi tshi ya nga miṱa yavho, 15vhubvaḓuvha ha Jorodani, u livhana na Jerikho.”

Vharangaphanḓa vhe vha hweswa mushumo wa u kovhekanya shango

16Muṋe washu a amba na Mushe a ri, 17“Tshifhe Eliasara na Joshua ṅwana wa Nunu vha ḓo kovhekanya vhathu shango. 18U dzhie na murangaphanḓa muthihi kha tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe a farise vha tshi kovha shango.” 19-28Vhanna vho nangwaho nga Muṋe washu ngevha:

Tsinde Murangaphanḓa
Juda Khalebe ṅwana wa Jefune
Simioni Samuele ṅwana wa Amihudu
Benyamini Elidadi ṅwana wa Khisiloni
Dani Buki ṅwana wa Jogoli
Manase Haniele ṅwana wa Efodo
Efraimi Kemuele ṅwana wa Shifitani
Zebuloni Elitsafani ṅwana wa Pharanakha
Isakhara Phalatiele ṅwana na Azani
Ashere Ahihudu ṅwana wa Shelomi
Nafuthali Phedahele ṅwana wa Amihudu

29Havho ndi vhone vhanna vhe Muṋe washu a vha hwesa mushumo wa u kovhela Vhaisraele mikovhe yavho shangoni ḽa Kanana.

35

Miḓi ye ya kovhelwa Vhalivi

351Muṋe washu a amba na Mushe midavhini ya Muaba tsini ha Jorodani u livhana na Jerikho a ri, 2

35:2-8
Liv. 25:32-34
Josh. 21:1-42
1 Koron. 6:54-66
“Vhudza Vhaisraele uri kha mashango e vha kovhelwa vho fanela u ṋea Vhalivi miṅwe miḓi ine vha ḓo dzula khayo na pfulo u mona na iyo miḓi. 3Heyo miḓi i ḓo vha ya Vhalivi, vha ḓo dzula khayo. Pfulo i ḓo vha ya kholomo dzavho na masambi a nngu na zwiṅwe zwifuwo. 4Pfulo i ḓo ita mitha dza 450 u bva mutsheṱoni wa muḓi 5uri hu vhe na fhethu ha tshikwea hune ha ita mitha dza 900 masia oṱhe, vhubvaḓuvha, tshipembe, vhukovhela, devhula, muḓi u vhe vhukati. 6
35:6-7
Num. 35:9-28
Vhalivi vha ṋewe miḓi miṱanu na muthihi ya vhushavhelo hune muthu a nga kona u shavhela hone arali a tshenuwa o vhulaha muṅwe a songo humbula. Vha dovhe vha ṋewe miṅwe miḓi ya 42, 7na mashango ayo a pfulo, yo ṱangana i vhe miḓi ya 48. 8Tshivhalo tsha miḓi ya Vhalivi kha tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe zwi ḓo ya nga vhuhulwane ha shango ḽa tsinde ḽeneḽo.”

Miḓi ya vhushavhelo

(Dot. 19:1-13; Josh. 20:1-9)

9

35:9-28
Num. 35:6-7
Ek. 21:13
Dot. 4:41-43
19:1-10
Josh. 20:1-9
Muṋe washu a vhudza Mushe 10uri a vhudze Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi wela mulambo wa Jorodani, ni tshi dzhena shangoni ḽa Kanana, 11ni nange miḓi ya vhushavhelo hune muthu a nga kona u shavhela hone arali a tshenuwa o vhulaha muṅwe a songo humbula. 12Henefho u ḓo vha o tsireledzea kha shaka ḽa uyo ḽine ḽa funa u lifhedza. Muthu ane a pomokwa ha pfi o vhulaha muthu, a songo vhulawa á sa athu sengiswa khoroni. 13Nangani miḓi miṱanu na muthihi, 14miraru vhubvaḓuvha ha Jorodani, miraru shangoni ḽa Kanana. 15Heyo i ḓo vha miḓi ya vhushavhelo ya Vhaisraele na vhatsinda vho ḓaho u dzula tshifhinganyana kana u dzula tshoṱhe. Muthu ane a vhulaha muṅwe á songo humbula a nga shavhela kha muṅwe wayo.

16-18“Huno arali munna a vhulaha muṅwe nga tshihali tsha tsimbi kana tombo kana thanda, u na mulandu wa u vhulaha muthu, onoyo a vhulawe. 19Shaka ḽa tsini ḽa uyo mufu ḽi na pfanelo ya u vhulaha iyo phondi. Arali a mu wana a mu vhulahe.

20“Arali munna a tshi vhenga muṅwe a mu vhulaha nga u mu wisela fhasi kana nga u mu posa nga tshiṅwe tshithu, 21kana nga u mu rwa nga vili, u na mulandu wa u vhulaha muthu, onoyo nga a vhulawe. Shaka ḽa tsini ḽa uyo mufu ḽi na pfanelo ya u vhulaha iyo phondi. Arali a mu wana nga a mu vhulahe.

22“Huno arali muthu a vhulaha muṅwe ane a si mu vhenge, hu nga kha ḓi vha nga u tou mu wisela fhasi kana nga u mu kovhola nga tshiṅwe tshithu, hone hu si nga khole, 23kana a posa tombo á songo ranga a sedza, a tshenuwa o vhulaha muthu á songo humbula u mu huvhadza, nahone e si swina ḽawe, 24mafhungoni o raloho khoro nga i haṱule vha tshi sedza mulandu vha lamule muvhulahi na mulifhedzi. 25Khoro i fanela u tsireledza uyo munna a re na mulandu wa u vhulaha muthu uri a si lifhedzwe nga shaka ḽa mufu, nahone vho fanela u mu vhuedzedza muḓini wa vhushavhelo he a vha o shavhela hone. O fanela u dzula henefho hu vhuye hu fe tshifhe muhulu wa tshifhinga tshenetsho. 26Arali uyo munna a re na mulandu wa u vhulaha muthu a bva afho muḓini wa vhushavhelo he a shavhela hone, 27shaka ḽa mufu ḽa ṱangana nae ḽa mu vhulaha, u lifhedza ha u ralo a si vhupondi. 28Munna a re na mulandu wa u vhulaha muthu o fanela u dzula muḓini wa vhushavhelo hu vhuye hu fe tshifhe muhulu, ó no fa a nga ḓi humela hayani. 29Ndayo hedzo dzi kwama inwi na vhaḓuhulu vhaṋu vhoṱhe hune na dzula hone.

30

35:30
Dot. 19:15
“Munna ane a pomokwa u fanela u wanala e na mulandu a vhulawa arali hu na ṱhanzi mbili kana dzi fhiraho idzo, ha vhulawi arali o vhonwa nga ṱhanzi nthihi fhedzi. 31Phondi a i lifhi, i tou vhulawa. 32Arali munna o shavhela muḓini wa vhushavhelo, ni songo mu tendela a tshi lifha uri a humele hayani tshifhe muhulu a sa athu fa. 33
35:33
Gen. 9:5-6
Liv. 24:17
Heb. 12:24
Arali na ita nga u ralo, shango ḽine na dzula khaḽo ni ḓo ḽi shata tshika. Vhupondi vhu kumadza shango, nahone a hu na maṅwe maitele a u kumulula shango ḽe muthu a vhulawa khaḽo arali hu si u vhulaha phondi. 34Shango ḽine na dzula khaḽo ni songo ḽi kumadza, ngauri ndi Nṋe Yahavee, ndi dzula na Vhaisraele.”