Tshivenda 1998 (VEN98)
33

Lwendo lwa u bva Egipita u swika Muaba

331Mafhungo haya a sumbedza madzina a fhethu he Vhaisraele vha ṱoka mishasha musi vho no pfuluwa Egipita zwi tshi ya nga matsinde avho vho rangwa phanḓa nga Mushe na Aroni. 2Mushe o ṅwala dzina ḽa fhethu hoṱhe he vha ṱoka mishasha ó vhudzwa nga Muṋe washu. 3

33:3
Ek. 1:11
12:37
Vhaisraele vho pfuluwa Egipita nga ḓuvha ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa u thoma wa ṅwaha, nga ḓuvha ḽi tevhelaho Paseka ya u thoma. Vho ṱuwa muḓini wa Ramisese Vhaegipita vha tshi zwi vhona, vhó tsireledzwa nga Muṋe washu, 4
33:4
Ek. 12:12
Vhaegipita vha tshi khou swiṱa matanzhe a vhatuka vhe Muṋe washu a vha vhulaha. Muṋe washu a tshi ita hezwo ho vha u haṱula midzimu ya Egipita.

5

33:5
Ek. 12:37
Vhaisraele vha ṱuwa Ramisese vha ṱoka mishasha Sukotho. 6
33:6
Ek. 13:20
Vha fhira vha ṱoka mishasha Ethamu lumemeni lwa phanga. 7
33:7
Ek. 14:2
U bva henefho vha humela murahu vha ya Phi Hahirotho, vhubvaḓuvha ha Baali Tsifoni, vha ṱoka mishasha tsini ha Migidolo. 8
33:8
Ek. 15:23
Vha ṱuwa Phi Hahirotho vha wela Lwanzhe lwa Dziṱhanga vha dzhena phangani ya Shuru, musi vho tshimbila maḓuvha mararu vha ṱoka mishasha Mara. 9
33:9
Ek. 15:27
U bva henefho vha ya Elimu, vha ṱoka mishasha hone, nge ha vha hu na zwisima zwa 12 zwa maḓi na mitshevho ya 70 henefho. 10Vha ṱuwa Elimu vha ṱoka mishasha Lwanzheni lwa Dziṱhanga. 11
33:11
Ek. 16:1
U bva henefho vha ṱoka mishasha phangani ya Sini. 12
33:12-14
Ek. 17:1
Vha konou ṱoka mishasha Dofuka, 13ngavhuya vha ṱoka mishasha Alushi. 14Vha ri u takuwa afho vha ṱoka mishasha Rafidimu vha wana hu si na maḓi ane vha nga nwa. 15-37
33:15-37
Ek. 19:2
Num. 11:34-35
Dot. 10:6-7
2:8
Num. 20:1,22
Mutevhe wa fhethu he vha ṱoka mishasha vhe lwendoni u bva Rafidimu u swika thavhani ya Horo ndi: Phangani ya Sinai, Kibrotho Hataava, Hatserotho, Rithima, Rimoni Pheretse, Libina, Risa, Kehelatha, thavhani ya Shefere, Harada, Makhelotho, Thahathi, Thera, Mithika, Hashimona, Muserotho, Bene Jaakani, Horo Hagidigadi, Jotobatha, Abirona, Etsioni Gebere, phangani ya Tsini (hafho ndi Kadeshe), thavhani ya Horo, masakhani a shango ḽa Edomo.

38

33:38-39
Num. 20:22-29
Tshifhe Aroni a gonya thavha ya Horo o vhudzwa nga Muṋe washu. A fela henefho nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu wa ṅwaha wa 40 tshee Vhaisraele vha pfuluwa Egipita. 39Aroni a tshi fa o vha e na miṅwaha ya 123.

40

33:40
Num. 21:1
Khosi ya Aradi wa Mukanana we a vha a tshi dzula tshipembe ha Kanana a pfa uri Vhaisraele vha khou ḓa.

41-49

33:41-49
Num. 21:10-11
22:1
U bva thavhani ya Horo u swika midavhini ya Muaba Vhaisraele vho fhaṱa mishasha fhethu hafha nga u tevhekanya: Ndi Tsalimoni, Phunoni, Obotho, matumbani a Abarimu shangoni ḽa Muaba, Diboni Gadi, Alimoni Dibulathaimi, thavhani dza Abarimu tsini ha thavha ya Nebo, midavhini ya Muaba tsini ha mulambo wa Jorodani u livhana na Jerikho, vhukati ha Bethe Jeshimotho na Govha ḽa Miunga.

Ndayo dza musi hu sa athu welwa Jorodani

50

33:50-52
Ek. 23:23-33
34:11-16
Dot. 7:1-4
12:1-3
Henefho midavhini ya Muaba tsini ha Jorodani u livhana na Jerikho Muṋe washu a ṋea Mushe 51ndayo hedzi dza Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi wela Jorodani ni tshi dzhena shangoni ḽa Kanana, 52ni thathe vhadzulapo vhoṱhe vha iḽo shango. Ni pwashekanye zwitungulo zwavho zwoṱhe zwa matombo na zwa tsimbi na fhethu hoṱhe hune vha luvha hone zwikwarani. 53
33:53-54
Num. 26:52-56
Ni dzhie iḽo shango ni dzule khaḽo, ngauri Nṋe ndi khou ni ṋea ḽone. 54Ni kovhekanye iḽo shango nga u ita madeṅwa zwi tshi ya nga mitupo. Vha tshigwada tshi re tshihulwane tshi wane shango ḽihulwane, tshigwada tshiṱuku tshi wane shango ḽiṱuku. 55
33:55-56
Josh. 23:13
Huno arali na sa thatha vhadzulapo vha iḽo shango, vho salaho vha ḓo ni dina unga lufhanza lu re maṱoni aṋu na mipfa ine ya ni vaya lurumbu, nahone vha ḓo lwa na inwi. 56Arali na sa vha thatha vha ṱuwa, ndi ḓo ni lozwa unga ndo dzudzanya u lozwa vhone.”