Tshivenda 1998 (VEN98)
32

Matsinde a re vhubvaḓuvha ha Jorodani

(Dot. 3:12-22)

321Matsinde a Rubeni na Gadi vho vha vhe na kholomo na nngu nnzhi. Musi vha tshi vhona shango ḽa Jasere na ḽa Giliadi ḽo fanela zwifuwo, 2vha ya ha Mushe na tshifhe Eliasara na vharangaphanḓa vha vhathu vha ri, 3-4“Dzingu heḽi ḽe Muṋe washu a ḽi kunda u swikani ha Vhaisraele uri ḽi vhe ḽavho, ḽa miḓi ya Atarotho na Diboni na Jazere na Nimira na Hesheboni na Eliale na Sibima na Nebo na Bioni, ḽo fanela zwifuwo, zwino riṋe ri na zwifuwo zwinzhi. 5Arali vha tshi ri takalela, iḽo shango nga ḽi ṋewe riṋe ḽi vhe ḽashu, vha songo ita uri ri wele mulambo wa Jorodani ri yo dzula hangei seli.”

6Mushe a fhindula vhathu vha Gadi na vha Rubeni a ri, “Vhaisraele vha haṋu vha ḓo ya nndwani inwi no dzula fhano naa? 7Ndi mini ni tshi kula Vhaisraele nungo uri vha si wetshele shangoni ḽe Muṋe washu a vha ṋea? 8

32:8-9
Num. 13:17-33
Ndi zwenezwo zwe vhokhotsi aṋu vha ita zwiḽa ndi tshi vha ruma ri Kadeshe Barania uri vha yo tandula shango. 9Vho swika govhani ḽa Eshkolo vha vhona shango, hone musi vha tshi vhuya, vha kula vhathu nungo uri vha si dzhene shangoni ḽe Muṋe washu a vha ṋea. 10
32:10-13
Num. 14:20-35
Muṋe washu a sinyuwa musi wonoyo a ana a ri, 11‘Zwino nge vha si ntevhele nga mbilu yoṱhe, vhanna vhoṱhe u bva kha vha miṅwaha ya 20 vhe vha pfuluwa Egipita, a hu na na muthihi wavho ane a ḓo vhona shango ḽe nda ḽi fulufhedzisa Abrahamu na Isaka na Jakopo nga muano.’ 12Vhe vha khathutshelwa mbilu ndi vhavhili fhedzi, ndi Khalebe ṅwana wa Jefune wa Mukenisi na Joshua ṅwana wa Nunu; havho a vho ngo vhuya vha shandukela Muṋe washu. 13Muṋe washu o sinyutshela Vhaisraele, a ita uri vha tendeleke sogani vha fhedza miṅwaha ya 40, ha vhuya ha fa murafho woṱhe wa vhe vha ita zwi sa mu takadzi. 14Zwino ni tshigwada tsha vhatshinyi, ni ita zwenezwiḽa zwa vhokhotsi aṋu, ni khou dovha u ṱunga Muṋe washu uri mbiti dzawe dzi dovhe dzi wele Vhaisraele. 15Arali inwi vhathu vha Rubeni na Gadi na mu shandukela zwino, u ḓo dovha a ṱutshela vhathu havha fhano sogani, nahone arali vha lozwiwa, mulandu ndi waṋu.”

16Vha ḓa ha Mushe vha ri, “A ri thomi u fhaṱa zwashu madanga fhano a zwifuwo zwashu na miḓi ya vhasadzi vhashu na vhana vhashu? 17Hone ró ḓiimisela u shoma nga tshihaḓu ra ranga Vhaisraele phanḓa ra vhuya ra vha swikisa shangoni ḽavho. Zwenezwo vhasadzi vhashu na vhana vhashu vha ḓo vha vho dzula miḓini yo fhaṱeledzwaho, vho tsireledzea kha vhadzulapo vha shango ḽino. 18Ri nga si humele hayani hashu Vhaisraele vhoṱhe vha sa athu wana shango ḽe vha ṋewa uri ḽi vhe ḽavho. 19Riṋe ri nga si kovhekane navho shango seli ha Jorodani, ngauri riṋe ro no ḓi wana mukovhe washu seli na luno vhubvaḓuvha ha Jorodani.”

20Ndi hone Mushe a tshi vha vhudza a ri, “Arali vhukumakuma ni tshi amba zwone, ḓilugiseleni hafha phanḓa ha Muṋe washu uri ri kone u bva pfumo. 21Vhahali vhaṋu vhoṱhe nga vha wele Jorodani, vha die maswina avho vho rangwa phanḓa nga Muṋe washu, Muṋe washu a vhuya vha kunda 22a dzhia iḽo shango. Nó no ita izwo ni nga ḓi humela murahu ngauri ni ḓo vha no khunyeledza pfanelo dzaṋu kha Muṋe washu na kha Vhaisraele vha haṋu. Ndi hone Muṋe washu a tshi ḓo tenda uri shango ḽa vhubvaḓuvha ha Jorodani ndi ḽaṋu. 23Hone arali na sa ita zwe na fulufhedzisa, ni ḓo vha ni tshi khou khakhela Muṋe washu. Ni songo vhuya na khakha, ni sa ḓo lifhedzelwa vhuvhi haṋu. 24Zwino-ha, fhaṱani miḓi ya vhasadzi vhaṋu na vhana vhaṋu, na madanga a nngu dzaṋu, tenda na ita zwe na fulufhedzisa!”

25Vhathu vha Gadi na Rubeni vha vhudza Mushe vha ri, “Ri ḓo ita zwine vha ri laya. 26Vhasadzi vhashu na vhana vhashu na kholomo dzashu na nngu dzashu zwi ḓo sala fhano miḓini ya Giliadi. 27Hone riṋe, munna muṅwe na muṅwe washu o shomaho, u ḓo wela seli u yo lwa ro ranga mbulungelo ya Muṋe washu phanḓa, nga hune vhone vha amba.”

28Ndi hone Mushe a tshi laya tshifhe Eliasara na Joshua ṅwana wa Nunu na vhahulwane vha miṱa ya matsinde a Israele a ri, 29“Arali vhathu vha Gadi na Rubeni vha wela Jorodani vho shoma vho ranga mbulungelo ya Muṋe washu phanḓa, nahone arali vha ni farisa na kunda iḽo shango, izwo vha fheni ḽa Giliadi ḽi vhe ḽavho. 30Hone arali vha sa wela Jorodani vha bva pfumo na inwi, izwo vha vho ḓo wana mukovhe wavho wa shango shangoni ḽa Kanana na inwi.”

31Vhathu vha Gadi na Rubeni vha fhindula vha ri, “Ri ḓo ita zwe Muṋe washu a amba. 32Ri ḓo wela seli ro ranga mbulungelo ya Muṋe washu phanḓa, ra dzhena shangoni ḽa Kanana ro fara mafumo, hone mukovhe washu wa shango une ra ḓo u wana u ḓo vha seli na ḽino ḽa Jorodani.” 33Ndi hone Mushe a tshi amba na vhathu vha Gadi na Rubeni na hafu ya tsinde ḽa Manase ṅwana wa Josefa, a vha ṋea muvhuso wa Sihoni khosi ya Vhaamori na wa Ogo khosi ya Bashani, shango ḽoṱhe na miḓi yaḽo na mivhundu yo i tangaho. 34Vha tsinde ḽa Gadi vha vusa miḓi ya mitsheṱo ya Diboni na Atarotho na Aruere 35na Atirotho Shafani na Jazere na Jogoboha 36na Bethe Nimira na Bethe Harani, khathihi na madanga a zwifuwo. 37Vha tsinde ḽa Rubeni vha vusa Hesheboni na Eliale na Kiriathaimi, 38na Nebo na Baali Mioni (heḽo dzina ḽo ḓo shandukiswa), na Sibima. Miḓi ye vha i vusa vha i rina madzina maswa.

39Vha mutupo wa Makhiri ṅwana wa Manase vha dia shango ḽa Giliadi, vha ḽi thuba, vha thatha Vhaamori vhe vha vha vhe henefho. 40Mushe ḽa Giliadi a ḽi ṋea vha mutupo wa Makhiri, vha lutsinga lwa Manase, vha dzula henefho. 41Jairi, wa lutsinga lwa Manase, a dia miṅwe miḓi ya mishasha a i thuba, a ri i pfi Miḓi ya Jairi. 42Noba a dia Kenathi na miḓi i re tsini nawo a hu thuba a hu rina dzina ḽawe a ri hu pfi Noba.

33

Lwendo lwa u bva Egipita u swika Muaba

331Mafhungo haya a sumbedza madzina a fhethu he Vhaisraele vha ṱoka mishasha musi vho no pfuluwa Egipita zwi tshi ya nga matsinde avho vho rangwa phanḓa nga Mushe na Aroni. 2Mushe o ṅwala dzina ḽa fhethu hoṱhe he vha ṱoka mishasha ó vhudzwa nga Muṋe washu. 3

33:3
Ek. 1:11
12:37
Vhaisraele vho pfuluwa Egipita nga ḓuvha ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa u thoma wa ṅwaha, nga ḓuvha ḽi tevhelaho Paseka ya u thoma. Vho ṱuwa muḓini wa Ramisese Vhaegipita vha tshi zwi vhona, vhó tsireledzwa nga Muṋe washu, 4
33:4
Ek. 12:12
Vhaegipita vha tshi khou swiṱa matanzhe a vhatuka vhe Muṋe washu a vha vhulaha. Muṋe washu a tshi ita hezwo ho vha u haṱula midzimu ya Egipita.

5

33:5
Ek. 12:37
Vhaisraele vha ṱuwa Ramisese vha ṱoka mishasha Sukotho. 6
33:6
Ek. 13:20
Vha fhira vha ṱoka mishasha Ethamu lumemeni lwa phanga. 7
33:7
Ek. 14:2
U bva henefho vha humela murahu vha ya Phi Hahirotho, vhubvaḓuvha ha Baali Tsifoni, vha ṱoka mishasha tsini ha Migidolo. 8
33:8
Ek. 15:23
Vha ṱuwa Phi Hahirotho vha wela Lwanzhe lwa Dziṱhanga vha dzhena phangani ya Shuru, musi vho tshimbila maḓuvha mararu vha ṱoka mishasha Mara. 9
33:9
Ek. 15:27
U bva henefho vha ya Elimu, vha ṱoka mishasha hone, nge ha vha hu na zwisima zwa 12 zwa maḓi na mitshevho ya 70 henefho. 10Vha ṱuwa Elimu vha ṱoka mishasha Lwanzheni lwa Dziṱhanga. 11
33:11
Ek. 16:1
U bva henefho vha ṱoka mishasha phangani ya Sini. 12
33:12-14
Ek. 17:1
Vha konou ṱoka mishasha Dofuka, 13ngavhuya vha ṱoka mishasha Alushi. 14Vha ri u takuwa afho vha ṱoka mishasha Rafidimu vha wana hu si na maḓi ane vha nga nwa. 15-37
33:15-37
Ek. 19:2
Num. 11:34-35
Dot. 10:6-7
2:8
Num. 20:1,22
Mutevhe wa fhethu he vha ṱoka mishasha vhe lwendoni u bva Rafidimu u swika thavhani ya Horo ndi: Phangani ya Sinai, Kibrotho Hataava, Hatserotho, Rithima, Rimoni Pheretse, Libina, Risa, Kehelatha, thavhani ya Shefere, Harada, Makhelotho, Thahathi, Thera, Mithika, Hashimona, Muserotho, Bene Jaakani, Horo Hagidigadi, Jotobatha, Abirona, Etsioni Gebere, phangani ya Tsini (hafho ndi Kadeshe), thavhani ya Horo, masakhani a shango ḽa Edomo.

38

33:38-39
Num. 20:22-29
Tshifhe Aroni a gonya thavha ya Horo o vhudzwa nga Muṋe washu. A fela henefho nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu wa ṅwaha wa 40 tshee Vhaisraele vha pfuluwa Egipita. 39Aroni a tshi fa o vha e na miṅwaha ya 123.

40

33:40
Num. 21:1
Khosi ya Aradi wa Mukanana we a vha a tshi dzula tshipembe ha Kanana a pfa uri Vhaisraele vha khou ḓa.

41-49

33:41-49
Num. 21:10-11
22:1
U bva thavhani ya Horo u swika midavhini ya Muaba Vhaisraele vho fhaṱa mishasha fhethu hafha nga u tevhekanya: Ndi Tsalimoni, Phunoni, Obotho, matumbani a Abarimu shangoni ḽa Muaba, Diboni Gadi, Alimoni Dibulathaimi, thavhani dza Abarimu tsini ha thavha ya Nebo, midavhini ya Muaba tsini ha mulambo wa Jorodani u livhana na Jerikho, vhukati ha Bethe Jeshimotho na Govha ḽa Miunga.

Ndayo dza musi hu sa athu welwa Jorodani

50

33:50-52
Ek. 23:23-33
34:11-16
Dot. 7:1-4
12:1-3
Henefho midavhini ya Muaba tsini ha Jorodani u livhana na Jerikho Muṋe washu a ṋea Mushe 51ndayo hedzi dza Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi wela Jorodani ni tshi dzhena shangoni ḽa Kanana, 52ni thathe vhadzulapo vhoṱhe vha iḽo shango. Ni pwashekanye zwitungulo zwavho zwoṱhe zwa matombo na zwa tsimbi na fhethu hoṱhe hune vha luvha hone zwikwarani. 53
33:53-54
Num. 26:52-56
Ni dzhie iḽo shango ni dzule khaḽo, ngauri Nṋe ndi khou ni ṋea ḽone. 54Ni kovhekanye iḽo shango nga u ita madeṅwa zwi tshi ya nga mitupo. Vha tshigwada tshi re tshihulwane tshi wane shango ḽihulwane, tshigwada tshiṱuku tshi wane shango ḽiṱuku. 55
33:55-56
Josh. 23:13
Huno arali na sa thatha vhadzulapo vha iḽo shango, vho salaho vha ḓo ni dina unga lufhanza lu re maṱoni aṋu na mipfa ine ya ni vaya lurumbu, nahone vha ḓo lwa na inwi. 56Arali na sa vha thatha vha ṱuwa, ndi ḓo ni lozwa unga ndo dzudzanya u lozwa vhone.”

34

Masakha a shango

341Muṋe washu a ṋea Mushe 2ndayo hedzi dza Vhaisraele a ri, “Musi ni tshi dzhena Kanana, shango ḽine nda khou ni ṋea ḽone, masakha a shango ḽaṋu a ḓo vha haya: 3

34:3-5
Josh. 15:2-4
Masakha a thungo ya tshipembe a ḓo thoma phangani ya Tsini a tshimbila na masakha a Edomo. A ḓo thoma vhubvaḓuvha hune Lwanzhe lwa Muṋo lwa guma hone thungo ya tshipembe. 4Zwino a konou livha tshipembe a tshi ya Pharani ya Phame a fhirela phanḓa a swika Tsini a vhuya a swika tshipembe Kadeshe Barania. Zwenezwo a livha vhukovheladevhula u ya Hatsara Adara a fhirela Atsimoni, 5u bva henefho a ḓo livha govhani na masakhani a Egipita a fhelela Lwanzheni lwa Phandamashango.

6

34:6
Josh. 15:12
“Masakha a vhukovhela a ḓo vha Lwanzhe lwa Phandamashango.

7“Masakha a devhula a ḓo tou tswi u bva Lwanzheni lwa Phandamashango u ya thavhani ya Horo, 8u bva henefho a livha Pharani ya Hamathi. A ḓo fhirela phanḓa a tshi ya Tsedada, 9a fhirela Zifironi, a guma Hatsara Enani.

10“Masakha a vhubvaḓuvha a ḓo tou tswi a tshi bva Hatsara Enani a tshi ya Shefamu. 11U bva henefho a ḓo konou livha tshipembe a tshi ya Harabele, vhubvaḓuvha ha Aini, a fhirela mivhunduni khunzikhunzini ya vhubvaḓuvha ya dzivha ḽa Khinirethe, 12a konou fhirela tshipembe a tshi tsa na mulambo wa Jorodani a tshi ya Lwanzheni lwa Muṋo.

“Haya a ḓo vha one masakha a shango ḽaṋu thungo dzoṱhe.”

13

34:13
Num. 26:52-56
Ndi hone Mushe a tshi vhudza Vhaisraele a ri, “Heḽo ndi ḽone shango ḽine na ḓo wana nga u ita madeṅwa, shango ḽe Muṋe washu a ḽi ṋea matsinde maṱanu na maṋa na hafu. 14
34:14-15
Num. 32:1-42
Tsinde ḽa Rubeni na ḽa Gadi na hafu ya tsinde ḽa Manase vha vhubvaḓuvha vho no ḓi kovhelwa shango ḽavho, zwi tshi ya nga miṱa yavho, 15vhubvaḓuvha ha Jorodani, u livhana na Jerikho.”

Vharangaphanḓa vhe vha hweswa mushumo wa u kovhekanya shango

16Muṋe washu a amba na Mushe a ri, 17“Tshifhe Eliasara na Joshua ṅwana wa Nunu vha ḓo kovhekanya vhathu shango. 18U dzhie na murangaphanḓa muthihi kha tsinde ḽiṅwe na ḽiṅwe a farise vha tshi kovha shango.” 19-28Vhanna vho nangwaho nga Muṋe washu ngevha:

Tsinde Murangaphanḓa
Juda Khalebe ṅwana wa Jefune
Simioni Samuele ṅwana wa Amihudu
Benyamini Elidadi ṅwana wa Khisiloni
Dani Buki ṅwana wa Jogoli
Manase Haniele ṅwana wa Efodo
Efraimi Kemuele ṅwana wa Shifitani
Zebuloni Elitsafani ṅwana wa Pharanakha
Isakhara Phalatiele ṅwana na Azani
Ashere Ahihudu ṅwana wa Shelomi
Nafuthali Phedahele ṅwana wa Amihudu

29Havho ndi vhone vhanna vhe Muṋe washu a vha hwesa mushumo wa u kovhela Vhaisraele mikovhe yavho shangoni ḽa Kanana.