Tshivenda 1998 (VEN98)
28

Nduvho dzi no ḓi ṋekedzwa

(Ek. 29:38-46)

281

28:1-8
Ek. 29:38-46
Muṋe washu a vhudza Mushe 2uri a laye Vhaisraele uri vha ṋekedze Mudzimu nduvho dza zwiḽiwa, i vhe nduvho i nukhelelaho ine ya mu takadza, i ṋekedzwe nga zwifhinga zwo vhewaho.

3Nduvho dza zwiḽiwa dzine dza fanela u ṋekedzwa Muṋe washu ngedzi: nduvho yo fhiswaho ya nga misi ndi thuthana mbili dza ṅwaha muthihi dzi si na luvhadzi. 4Thuthana ya u thoma i ṋekedzwe nga matsheloni, ya vhuvhili i ṋekedzwe nga madekwana, 5iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na nduvho ya thoro ya vhukhopfu ha khilogiramu nthihi, ho vangiwa ḽitha nthihi ya mapfura avhuḓivhuḓi a muolivi. 6Heyo ndi nduvho ya misi yoṱhe ine ya tou fhiswa tshoṱhe, ndi ye ya ranga u ṋekedzwa thavhani ya Sinai ya vha nduvho ya zwiḽiwa, nduvho i nukhelelaho i takadzaho Yahavee. 7Nduvho ya waini ine ya ṋekedzwa na thuthana ya u ranga, ndi ḽitha nthihi ya waini i tshi tou tevhulelwa fhasi u mona na aḽiṱari. 8Nga madekwana hu ṋekedzwe thuthana ya vhuvhili nga maitele a no fana na a nduvho ya matsheloni, khathihi na nduvho yayo ya waini. Na yone ndi nduvho ya zwiḽiwa, nduvho i nukhelelaho i takadzaho Yahavee.

Nduvho i no ṋekedzwa nga Sabatha

9

28:9-10
Esek. 46:4-5
Nga ḓuvha ḽa Sabatha hu ṋekedzwe thuthana mbili dza ṅwaha muthihi dzi si na luvhadzi na khilogiramu mbili dza vhukhopfu dzo vangiwaho mapfura a muolivi i vhe nduvho ya thoro, hu ṋekedzwe na nduvho ya waini. 10Nduvho heyo yo fhiswaho yo fanela u ṋekedzwa nga Sabatha iṅwe na iṅwe, i ingiwe kha nduvho ya misi yoṱhe ine ya ṋekedzwa na nduvho yayo ya waini.

Nduvho ine ya ṋekedzwa nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi

11

28:11-15
Esek. 46:6-7
Mathomoni a ṅwedzi muṅwe na muṅwe Yahavee a ṋekedzwe nduvho i fhiswaho: mbohwana mbili na thutha nthihi na thuthana ṱhanu na mbili dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 12Nduvho ya thoro hu ṋekedzwa vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi: mboho iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu tharu; thutha i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu mbili; 13thuthana iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu nthihi. Nduvho hedzo dzi fhiswaho ndi nduvho dza zwiḽiwa, nduvho i nukhelelaho i takadzaho Muṋe washu. 14Nduvho ya waini yo teaho ndi ḽitha mbili dza waini dzine dza ṋekedzwa na mboho iṅwe na iṅwe, thutha i ṋekedzwe na ḽitha nthihi na hafu dza waini, thuthana nthihi i ṋekedzwe na ḽitha nthihi ya waini. Heyo ndi ndayo ya nduvho i fhiswaho ine ya ṋekedzwa nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi muṅwe na muṅwe ṅwaha woṱhe. 15Nduvho i fhiswaho ya misi yoṱhe na nduvho yayo ya waini i ingiwe nga nduvho ya mbokoṱo i vhe nduvho ya tshipfumelo.

Nduvho dzine dza ṋekedzwa vhuṱamboni ha Vhurotho vhu si na mbilisa

(Liv. 23:5-14)

16

28:16
Ek. 12:1-14
Vhuṱambo ha Paseka ha u hulisa Yahavee vhu itwe nga ḓuvha ḽa 14 ḽa ṅwedzi wa u ranga. 17
28:17
Ek. 12:15-20
Nga ḓuvha ḽa 15 hu thoma vhuṱambo ha Vhurotho vhu si na mbilisa ha fhedza maḓuvha maṱanu na mavhili, maḓuvha eneo hu ḽiwe vhurotho vhu si na mbilisa. 18Nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa vhuṱambo uho ni kuvhangane ni luvhe, hu songo shumiwa na mushumo na muthihi. 19Hu ṋekedzwe Yahavee tshiṱhavhelo tshi fhiswaho tshi vhe nduvho ya zwiḽiwa: mbohwana mbili na thutha nthihi na thuthana ṱhanu na mbili dza ṅwaha muthihi dzi si na luvhadzi. 20Hu ṋekedzwe nduvho ya thoro yo tewaho ya vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi: mboho iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu tharu, thutha i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu mbili, 21thuthana iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu nthihi. 22Hu ṋekedzwe na mbokoṱo nthihi i vhe nduvho ya tshipfumelo, ngauralo hu ḓo vha ho itwa maitele a u ni pfumelela. 23Hezwo zwi ṋekedzwe zwi tshi ingiwa kha nduvho dzi fhiswaho dza misi yoṱhe dza matsheloni. 24Ngauralo hu ṋekedzwe Yahavee nduvho ya zwiḽiwa hu vhuye hu fhele maḓuvha maṱanu na mavhili, iyo ndi nduvho ine ya nukhelela i no mu takadza. Hezwo zwi ṋekedzwe zwi tshi ingiwa kha nduvho ya misi yoṱhe i fhiswaho na nduvho ya waini. 25Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ni kuvhangane ni luvhe, ni songo shuma mushumo na muthihi.

Nduvho dzine dza ṋekedzwa vhuṱamboni ha Khaṋo

(Liv. 23:15-22)

26Musi no fhedza vhege ṱhanu na mbili nó ḽa Paseka, nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa vhuṱambo ha Khaṋo,Ek. 23:16a! Ndi hone Vhuṱambo ha Pentekoste. musi ni tshi ṋekedza Muṋe washu nduvho ya mavhele maswa, ni kuvhangane ni luvhe, ni songo shuma na mushumo na muthihi. 27Ṋekedzani nduvho i fhiswaho i vhe nduvho i nukhelelaho ine ya takadza Muṋe washu: mbohwana mbili na thutha nthihi na thuthana ṱhanu na mbili dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 28Ni ṋekedze nduvho ya thoro yo tewaho ya vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi: mboho iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu tharu, thutha i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu mbili, 29thuthana iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu nthihi. 30Ni ṋekedze na mbokoṱo nthihi i vhe nduvho ya tshipfumelo. 31Ni ṋekedze hezwo na nduvho ya zwiḽiwa zwi tshi ingiwa kha nduvho i fhiswaho ya misi yoṱhe na nduvho ya thoro. Zwifuwo zwoṱhe zwi ṋekedzwe zwi si na luvhadzi.

29

Nduvho dzine dza ṋekedzwa vhuṱamboni ha Ṅwaha muswa

(Liv. 23:23-25)

291Nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili ni kuvhangane ni luvhe, hu songo shumiwa mushumo na muthihi nga heḽo ḓuvha. Nga ḓuvha ḽeneḽo hu lidzwe dziphalaphala. 2Ṋekedzani Muṋe washu nduvho i fhiswaho, nduvho i nukhelelaho i no mu takadza: mbohwana nthihi na thutha nthihi na thuthana ṱhanu na mbili dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 3Ni ṋekedze nduvho ya thoro yo tewaho ya vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi: mboho i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu tharu, thutha i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu mbili, 4thuthana iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu nthihi. 5Ni ṋekedze na mbokoṱo nthihi i vhe nduvho ya tshipfumelo. 6Hezwo ni zwi ṋekedze zwi tshi ingiwa kha nduvho i fhiswaho ya misi yoṱhe yo teaho ya ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi na nduvho yaḽo ya thoro, na nduvho yo fhiswaho ya misi yoṱhe na nduvho yayo ya thoro na nduvho ya waini. Nduvho hedzo dza zwiḽiwa ndi nduvho dzi nukhelelaho dzi takadzaho Yahavee.

Nduvho dzi no ṋekedzwa nga Ḓuvha ḽa u pfumelelwa

(Liv. 23:26-32)

7

29:7-10
Liv. 16:1-34
Nga ḓuvha ḽa fumi ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili ni kuvhangane ni luvhe, ni songo ḽa zwiḽiwa, ni songo shuma mushumo na muthihi, ni ḓidzivhise zwoṱhe. 8Ni ṋekedze Yahavee nduvho i fhiswaho, nduvho i nukhelelaho i no mu takadza: mbohwana nthihi na thutha nthihi na thuthana ṱhanu na mbili dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 9Ni ṋekedze nduvho ya thoro yo teaho ya vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi: mboho i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu tharu, thutha i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu mbili, 10thuthana iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu nthihi. 11Ni ṋekedze na mbokoṱo nthihi i vhe nduvho ya tshipfumelo, i tshi ingiwa kha mbudzi ine ya ṋekedzwa hu tshi tevhedzwa maitele a u pfumelela vhathu, na nduvho i fhiswaho ya misi yoṱhe i na nduvho yayo ya thoro na nduvho ya waini.

Nduvho dzi ṋekedzwaho vhuṱamboni ha Mishasha

(Liv. 23:33-44)

12

29:12
Ek. 23:16
Nga ḓuvha ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili ni kuvhangane ni luvhe. Ni ite vhuṱambo honoho ni tshi hulisa Muṋe washu hu vhuye hu fhele maḓuvha maṱanu na mavhili. Ni songo shuma mushumo na muthihi. 13Nga ḓuvha ḽa u ranga ni ṋekedze Yahavee nduvho ya zwiḽiwa, nduvho i nukhelelaho i no takadza: mbohwana dza 13 na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 14Ni ṋekedze nduvho ya thoro yo tewaho ya vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi: mboho iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu tharu, thutha iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu mbili, 15thuthana iṅwe na iṅwe i ṋekedzwe na vhukhopfu ha khilogiramu nthihi. 16Ni ṋekedze na mbokoṱo nthihi i vhe nduvho ya tshipfumelo. Hezwo ni zwi ṋekedze zwi tshi ingiwa kha nduvho i fhiswaho ya misi yoṱhe i na nduvho yayo ya thoro na nduvho ya waini.

17Nga ḓuvha ḽa vhuvhili ni ṋekedze mbohwana dza 12 na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 18Ni dzi ṋekedze na dziṅwe nduvho dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa u ranga. 19Ni ṋekedze na mbokoṱo nthihi i vhe nduvho ya tshipfumelo, i tshi ingiwa kha nduvho i fhiswaho ya misi yoṱhe i na nduvho yayo ya thoro na nduvho ya waini.

20Nga ḓuvha ḽa vhuraru ni ṋekedze mbohwana dza 11 na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 21-22Ni dzi ṋekedze na dziṅwe nduvho dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa u ranga.

23Nga ḓuvha ḽa vhuṋa ni ṋekedze mbohwana dza fumi na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 24-25Ni dzi ṋekedze na nduvho dziṅwe dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa vhuvhili.

26Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu ni ṋekedze mbohwana ṱhanu na nṋa na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 27-28Ni dzi ṋekedze na nduvho dziṅwe dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa vhuvhili.

29Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuthihi ni ṋekedze mbohwana ṱhanu na tharu na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 30-31Ni dzi ṋekedze na dziṅwe nduvho dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa vhuvhili.

32Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ni ṋekedze mbohwana ṱhanu na mbili na thutha mbili na thuthana dza 14 dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 33-34Ni dzi ṋekedze na dziṅwe nduvho dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa vhuvhili.

35Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuraru ni kuvhangane ni luvhe, ni songo shuma mushumo na muthihi. 36Ni ṋekedze Muṋe washu nduvho i fhiswaho i vhe nduvho ya zwiḽiwa, nduvho i nukhelelaho i no mu takadza: mbohwana nthihi na thutha nthihi na thuthana ṱhanu na mbili dza ṅwaha muthihi, dzoṱhe dzi vhe dzi si na luvhadzi. 37-38Ni dzi ṋekedze na dziṅwe nduvho dzoṱhe dze na ṋekedza nga ḓuvha ḽa vhuvhili.

39Hedzo ndi dzone ndayo dzine dza amba nga nduvho dzi fhiswaho na nduvho dza thoro na nduvho dza waini na nduvho dza u konana na Mudzimu dzine na fanela u dzi ṋekedza Yahavee nga vhuṱambo ho vhewaho, hu sa vhaliwi dzine na dzi ṋekedza ni tshi khunyeledza muano kana dzine na dzi ṋekedza nga u tou funa.

40Mushe a vhudza Vhaisraele zwoṱhe zwe Muṋe washu a mu laya.

30

Ndayo dza miano

301Mushe o ṋea vharangaphanḓa vha matsinde a Vhaisraele ndayo hedzi a ri,

2

30:2-16
Liv. 27:1-25
Dot. 23:22-24
Mufunzi 5:2-4
“Arali munna a fulufhedzisa Muṋe washu tshithu nga muano kana a ana a ri u ḓo ḓiilisa tshithu, a songo pfuka zwe a fulufhedzisa, nga a ite zwoṱhe zwe a ri u ḓo zwi ita.

3

30:3-4
Ps. 66:13-14
“Musidzana arali a kha ḓi dzula muṱani wa khotsi awe, a ita muano a ri u ḓo ṋea Muṋe washu tshiṅwe tshithu kana a fulufhedzisa u ḓiilisa tshiṅwe tshithu, 4khotsi awe a zwi pfa a si mu dzivhise, o fanela u ita zwoṱhe zwe a ana na zwe a fulufhedzisa. 5Huno arali khotsi awe a ri u zwi pfa a mu dzivhisa, zwenezwo muano a u tsha shuma. Muṋe washu a nga si mu vhone mulandu, hufha o dzivhiswa nga khotsi awe!

6“Arali musidzana o fulufhedzisa Muṋe washu tshithu nga muano, a nga vha o u ita nga u tou funa kana a sa londi, kana o fulufhedzisa u ḓiilisa tshiṅwe tshithu, a sala a tshi dzewa, 7munna wawe a ri u zwi pfa a si mu dzivhise, o fanela u khunyeledza zwoṱhe zwe a ana na zwe a fulufhedzisa. 8Huno arali munna wawe a ri u zwi pfa a mu hanisa a tshi khunyeledza uyo muano, zwenezwo muano a u tsha shuma. Muṋe washu a nga si mu vhone mulandu.

9“Tshilikadzi kana musadzi o ṱaliwaho o fanela u khunyeledza tshiṅwe na tshiṅwe tshine a ana na zwoṱhe zwe a fulufhedzisa a ri u ḓo ḓiilisa zwone.

10“Arali musadzi o vhingwaho a fulufhedzisa Muṋe washu tshithu nga muano, kana a ana a ri u ḓo ḓiilisa tshiṅwe tshithu, 11munna wawe a ri u zwi pfa a si mu dzivhise, o fanela u ita zwoṱhe zwe a ana na zwe a fulufhedzisa. 12Hone arali munna wawe a ri u zwi pfa a mu dzivhisa u khunyeledza uyo muano, zwenezwo muano a u tsha shuma. Muṋe washu a nga si mu vhone mulandu, ngauri u ḓo vha e munna we a mu kundisa u khunyeledza uyo muano. 13Munna wawe u na pfanelo ya u khwaṱhisa kana u pfuvhisa muano ufhio na ufhio kana zwoṱhe zwe uyo musadzi a fulufhedzisa uri u ḓo ḓidzivhisa zwone. 14Huno arali uyo munna a pfa zwa uyo muano a si mu dzivhise musi wonoyo, uyo musadzi o fanela u ita zwoṱhe zwe a ana na zwe a fulufhedzisa. Munna o khwaṱhisa muano nge a ri u zwi pfa a si hane. 15Huno arali ngavhuya munna a vho pfuvhisa uyo muano, u na mulandu.”

16Hedzo ndi dzone ndayo dze Muṋe washu a laya Mushe zwi tshi ambelwa miano ine ya itwa nga musadzi o vhingwaho kana musidzana ane a kha ḓi dzula muṱani wa khotsi awe.