Tshivenda 1998 (VEN98)
23

231Biliamu a amba na Balaka a ri, “Nga vha mphaṱele aḽiṱari ṱhanu na mbili fhano, vha nnḓisele mboho ṱhanu na mbili na thutha ṱhanu na mbili.”

2Balaka a ita zwe a vhudzwa nga Biliamu, ene na Biliamu vhuvhili havho vha ṋekedza tshiṱhavhelo tsha mboho na thutha kha aḽiṱari iṅwe na iṅwe. 3Ndi hone Biliamu a tshi amba na Balaka a ri, “Nga vha ime hafha tsini ha tshiṱhavhelo tshavho, nṋe ndi imele nga thungo, khamusi Yahavee u ḓo ḓa a ṱangana na nṋe. Ndi ḓo vha vhudza zwine a nnzumbululela zwone.” Biliamu a ṱuwa e eṱhe a yo ima lukwarani. 4Nangoho Mudzimu a ṱangana nae, Biliamu a ri, “Ndo fhaṱa aḽiṱari ṱhanu na mbili, kha iṅwe na iṅwe yadzo nda ṋekedza tshiṱhavhelo tsha mboho na thutha.”

5Muṋe washu a longa malaedzwa awe mulomoni wa Biliamu a mu vhudza uri a humele ha Balaka a yo mu vhudza ayo malaedzwa. 6Biliamu a huma a wana Balaka a tshee o ima tsini ha tshiṱhavhelo tshawe, e na vhahulwane vhoṱhe vha Muaba.

7Biliamu a bula vhuporofita a ri,

“Balaka o nnḓisa ndi tshi bva Aramu,

khosi ya Muaba ya nthamba ndi thavhani dza vhubvaḓuvha.

A ri, ‘Iḓa u nteketelele Jakopo, iḓa u panzhilele Israele.’

8

23:8
Mir. 26:2
Ndi nga teketela hani vhe Mudzimu a si vha teketele?

Ndi nga panzhilela hani vhe Mudzimu

a si vha panzhilele?

9Ndi vha vhona

ndi miṱumbani ya makwara,

ndi vha sedza ndi zwikwarani.

Ndi vhona lushaka lwo ḓikhethaho,

lu no vhona lu sa fani na dziṅwe tshakha.

10

23:10a
Gen. 13:16
Ndi nnyi ane a nga vhala buse ḽa Jakopo

kana a ḓivha na tshipiḓa zwatsho tsha Vhaisraele?

Nga ndi fe-vho lwa vha si na muhoyo,

ngavhe ndi tshi fa unga vhone!”

11Ndi hone Balaka a tshi vhudza Biliamu a ri, “Vho nnyitani? Ndo vha ḓisa fhano uri vha teketele maswina anga, hone tshe vhone vha ita ho vha u vha shudufhadza.”

12Biliamu a fhindula a ri, “Ndi amba zwenezwo fhedzi zwine nda vhudzwa nga Yahavee.”

Vhuporofita ha Biliamu ha vhuvhili

13Ndi hone Balaka a tshi vhudza Biliamu a ri, “Nga ri ṱuwe roṱhe ri ye huṅwe fhethu hune vha nga kona u vhona Vhaisraele vhoṱhe, ngauri fhano vha tou vhona vhaṅwenyana, a vha vha vhoni vhoṱhe. Nga vha nteketelele vhone vhe henefho fhethu.” 14Balaka a dzhia Biliamu a mu isa tshiingamoni muṱumbani wa thavha ya Phisiga. Na henefho a fhaṱa aḽiṱari ṱhanu na mbili, a ṋekedza tshiṱhavhelo tsha mboho na thutha kha aḽiṱari iṅwe na iṅwe.

15Biliamu a amba na Balaka a ri, “Nga vha ime hafha tsini ha tshiṱhavhelo tshavho, nṋe ndi yo ṱangana na Mudzimu hafhaḽaa.”

16Muṋe washu a ṱangana na Biliamu, a mu vhudza zwine a fanela u zwi amba, a mu humisela ha Balaka uri a mu vhudze malaedzwa awe. 17Ndi hone a tshi humela ha Balaka a wana a tshee o ima tsini ha tshiṱhavhelo tshawe e na vhahulwane vha Muaba. Balaka a vhudzisa a ri, “Yahavee o ri mini?” 18Biliamu a bula vhuporofita hovhu a ri,

“Balaka, takuwa u thetshelese,

iwe ṅwana wa Tsiphoro, mpfe!

19

23:19
1 Sam. 15:29
Mal. 3:6
Rom. 11:29
Jak. 1:17
Mudzimu ha ngi muthu, ha zwifhi,

a si muthu wa ṋama, ha shanduki.

A amba tshithu, ha tshi iti kani?

A fulufhedzisa tshithu, a nga kundwa

u tshi khunyeledza naa?

20Ndo laiwa uri ndi shudufhadze.

Mudzimu o shudufhadza, nṋe ndi nga si zwi shandukise.

21Kha ḽa Jakopo a hu vhonali khombo,

kha ḽa Israele a hu na maṱungu.

Yahavee Mudzimu wavho u navho,

vhukati havho hu pfala muḓalo wa u ṱanganedza Khosi.

22Mudzimu o vha pfulusa Egipita, u vha lwela unga ṋari.

23Jakopo a nga si loiwe,

Vhaisraele vha nga si panzhilelwe;

zwino hu tshi ambiwa Jakopo na Vhaisraele hu ḓo pfi,

‘Vhonani zwe Mudzimu a ita!’

24

23:24
Gen. 49:9
Lushaka ulu lu takuwa unga ndau ya tsadzi,

vha takuwa unga ndau i sa aweli

i sa athu ḽa tshe ya ponda, ya nwa malofha

a tshe ya vhulaha.”

25Ndi hone Balaka a tshi amba na Biliamu a ri, “Vha songo tsha vha teketela, vha songo tsha vha shudufhadza, kha vha sokou ḓifhumulela!”

26Biliamu a fhindula a ri, “A tho ngo vha vhudza uri ndo fanela u ita zwoṱhe zwine Yahavee a amba?”

Vhuporofita ha Biliamu ha vhuraru

27Balaka a vhudza Biliamu a ri, “Nga vha ḓe ndi vha ise huṅwe fhethu. Khamusi Mudzimu u ḓo zwi takalela uri vha nteketelele vhone vhe henefho.” 28Balaka a dzhia Biliamu a mu isa muṱumbani wa thavha ya Phioro, yo ingamelaho phanga. 29Biliamu a mu vhudza a ri, “Nga vha mphaṱele aḽiṱari ṱhanu na mbili henefhano, vha nnḓisele mboho ṱhanu na mbili na thutha ṱhanu na mbili.” 30Balaka a ita zwe Biliamu a amba, a ṋekedza tshiṱhavhelo tsha mboho na thutha kha aḽiṱari iṅwe na iṅwe.