Tshivenda 1998 (VEN98)
7

71Zwino mutsheṱo wo vha wo no vuswa, gethe dzo no kwewa, vhalindi vha thembele na vhaimbi na Vhalivi vho vha vho no vhewa mushumoni wavho. 2Nṋe nda vhea vhanna vhavhili uri vha lange muḓi wa Jerusalema: ndi murathu wanga Hanani, na Hanania mulangi wa mutsheṱo wa dzhavhelo. Hanania o vha a tshi fulufhedzea, a tshi ofha Mudzimu u fhira vhanna vhanzhi. 3Nda vha vhudza nda ri vha songo vula khoro dza Jerusalema nga matsheloni, vha dzi vule ḽo no ṱavha, nahone dzi valiwe ḓuvha ḽi tshi kovhela dzi longwe khoṋo vhalindakhoro vha tshi kha ḓi vha mushumoni. Nda dovha nda vha vhudza uri vha vhee vhadzulapo vha Jerusalema vha vhe vhalindi, vhaṅwe vha linde he vha telwa hone, vhaṅwe vha linde tsini ha nnḓu dzavho.

Mutevhe wa vho vhuyaho vha tshi bva vhuthubwani

(Esra 2:1-70)

4Jerusalema wo vha u muḓi muhulu, hone ho vha hu si na vhathu vhanzhi vha no dzula ngomu hawo nahone ho vha hu sa athu fhaṱwa nnḓu nnzhi. 5Mudzimu a mbo ḓi zwi dzhenisa mbiluni yanga uri ndi kuvhanganye vharangaphanḓa na vhakoma na vhathu zwavho uri vhathu vha re miṱani vha ṅwaliswe. Nda wana he ha ṅwalwa vhaḽa vhe vha ranga u vhuya vhuthubwani zwi tshi ya nga lutsinga lwavho. Nda wana ho ṅwalwa hezwino:

6Mathubwa manzhi vho ṱuwa Babele vha vhuelela Jerusalema na Juda, muṅwe na muṅwe a vhuelela muḓini wa hawe. Vhuthubwani vho vha vha tshi khou dzula Babele u bva tshee khosi Nebukhadnetsara a vha thubela hone. 7Vharangaphanḓa vhavho vho vha vhe Zerubabele na Joshua na Nehemia na Azaria na Raamia na Nahamani na Maradokai na Bilishani na Misipherethe na Bigivai na Nehumi na Baana.

Mutevhe wa mitupo ya Israele ngoyu, na mbalo ya mutupo muṅwe na muṅwe zwa vhe vha vhuya vha tshi bva vhuthubwani:

8 2 172
9 372
10 652
11 2 818
12 1 254
13 845
14 760
15 648
16 628
17 2 322
18 667
19 2 067
20 655
21 98
22 328
23 324
24 112
25 95

Vhathu vhe vhomakhulukuku wavho vha vha vha tshi dzula miḓini heino i tevhelaho na vhone vho vhuya:

26 188
27 128
28 42
29 743
30 621
31 122
32 123
33 52
34 1 254
35 320
36 345
37 721
38 3 930

39Mutevhe wa mitupo ya vhotshifhe vho vhuyaho vhuthubwani ngoyu:

Jedaya (vhaḓuhulu vha Jeshua) – 973
40 1 052
41 1 247
42 1 017
43 74
44 148
45 138

46Mitupo ya vhanna vha no shuma thembeleni:

Tsiha na Hasupha na Tabaotho,

47Kerosi na Sia na Phadoni,

48Lebana na Hagaba na Shalamai,

49Hanani na Gidele na Gahara,

50Reaya na Retsini na Nekoda,

51Gazamu na Uza na Phasea,

52Besai na Vhameuni na Vhanefusi,

53Bakabuku na Hakufa na Harahuru,

54Batsalithi na Mehida na Harasha,

55Barakosi na Sisera na Thema,

56Netsia na Hatifa.

57Mitupo ya vhashumi vha Solomoni vho vhuyaho vhuthubwani:

Sotai na Soferethe na Pherida,

58Jaala na Darakoni na Gidele,

59Shefatia na Hatili na Phokherethe Hatsebaimi na Amoni.

60Vhashumi vha thembele na vhaḓuhulu vha vhashumi vha Solomoni vho vhuyaho vha tshi bva vhuthubwani vho vha vhe 392.

61-62Ho vha hu na vha 642 vha mitupo ya Delaya na Tobia na Nekoda vhe vha vhuya vha tshi bva miḓini ya Thele Mela na Thele Harasha na Kherubi na Adoni na Imere, hone vho vha vha sa koni u sumbedza uri ndi vhaḓuhulu vha Vhaisraele.

63-64Vha mitupo ya vhotshifhe vhe vha vha vha sa koni u wana vhuṱanzi ho ṅwalwaho vhu no sumbedza vhubvo havho ngevha: ndi Hobaya na Hakotsi na Barasilai. (Makhulukuku wa mutupo wa vhotshifhe wa Barasilai o vha o vhinga musadzi a no bva kha mutupo wa Barasilai wa Giliadi, a vhidzwa nga dzina ḽa mutupo wa khotsi a musadzi wawe.) Vhunga vho vha vha sa koni u sumbedza uri vhomakhulukuku wavho ndi vhonnyi, a vho ngo tendelwa uri vha vhe vhotshifhe. 65Muvhusi wa Majuda o vha vhudza uri vha nga si kone u ḽa zwiḽiwa zwo ṋekedzwaho Mudzimu hu sa athu vha na tshifhe ane a vhonisa nga madeṅwa makhethwa.

66-68Mathubwa oṱhe o vhuyaho ndi 42 360. Vhashumi vhavho vha vhanna na vha vhasadzi ndi 7 337. Vhaimbi vha vhanna na vha vhasadzi ndi 245. Gamela ndi 435. Donngi ndi 6 720.

69-72

7:72 – 8:1
Esra 3:1
Vhathu vhanzhi vho bvisa zwine vha vha nazwo hu tshi vuswa thembele:

Muvhusi o bvisa:

khilogiramu dza 8 dza musuku,

ndilo dza 50,

phuraphura dza vhotshifhe dza 530.

Ṱhoho dza mitupo vha bvisa:

khilogiramu dza 168 dza musuku,

khilogiramu dza 1 250 dza siliva.

Vhathu vhaṅwe vha bvisa:

khilogiramu dza 168 dza musuku,

khilogiramu dza 140 dza siliva,

phuraphura dza vhotshifhe dza 67.

73Vhotshifhe na Vhalivi na vhalindi vha thembele na vhaimbi na vhunzhi ha vhathu zwavho na vhanna vha shumaho thembeleni, vhathu vhoṱhe vha Israele, vha dzula na miḓini na miḓanani ya Juda.