Tshivenda 1998 (VEN98)
3

Hu tshi vuswa mutsheṱo wa Jerusalema

31

3:1
Neh. 3:20-21
12:10,22
13:28
Mutsheṱo wo vuswa nga hei nḓila: Tshifhe muhulu Eliashibi na vhotshifhe ngae vho vusa Khoro ya Dzinngu, vha i kumedza Mudzimu, vha kwea dzigethe. Vho fhaṱa u swika Thawara ya vha Ḓana vha u kumedza Mudzimu, vha dovha vha fhirela phanḓa u swika kha Thawara ya Hananele.

2Vhanna vha Jerikho vha fhaṱa tshipiḓa tsho vhandekanaho na tshenetsho, ha tevhela Zakhuru ṅwana wa Imiri.

3Vhaḓuhulu vha Hasenaa vha fhaṱa Khoro ya Khovhe. Vha fulela, vha kwea dzikhoro, vha longa khoṋo na tswinga.

4Miremotho, ṅwana wa Uria ṅwana wa Hakotsi, a vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, ha tevhela Mishulamu, ṅwana wa Berekhia ṅwana wa Meshesabele, ene a tevhelwa nga Tsadoko ṅwana wa Baana.

5Tshipiḓa tshi tevhelaho tsho vuswa nga vhanna vha Thekua, hone vhaḓivhalea vhavho vha hana u shuma mushumo wa Muṋe wavho.

6Joyada ṅwana wa Phasia na Mishulamu ṅwana wa Besodia vha vusa Khoro ya Jeshana. Vha fulela, vha kwea dzikhoro, vha longa khoṋo na tswinga.

7Melathia a no bva Gibioni na Jadoni a no bva Mironotho, na vhanna vha no bva Gibioni na Mitsipha vha vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, u swika hune muvhusi wa Vhukovhela-ha-Yufuratha a dzula hone, 8ha tevhela Uziele ṅwana wa Harahaya, mufuli wa musuku, ha konou tevhela Hanania muiti wa zwiḓolo zwi nukhelelaho, ene a vusa mutsheṱo u swika Mutsheṱoni wo aṱamaho, 9ha tevhela Refaya ṅwana wa Huru, muvhusi wa hafu ya dzingu ḽa Jerusalema.

10Jedaya ṅwana wa Harumafu a vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, tshe tsha vha tshi tsini na nnḓu yawe, ha tevhela Hatushi ṅwana wa Hashabania.

11Malakhiya ṅwana wa Harimu na Hashubu ṅwana wa Phahathi Muaba vha dovha vha vusa tshipiḓa tshiṅwe, vha vusa na Thawara ya Dziṋanḓo, 12ha tevhela Shalumu ṅwana wa Haloheshe, muvhusi wa hafu ya dzingu ḽa Jerusalema. Vhananyana vhawe vha mu farisa kha uyo mushumo.

13Hanunu na vhadzulapo vha muḓi wa Zanua vha vusa Khoro ya Govha. Vha kwea dzigethe, vha longa khoṋo na tswinga, vha vusa mutsheṱo tshikhala tshi no ita mitha dza 440, u vhuya u swika Khoroni ya Mupfudze.

14Malikhiya ṅwana wa Rekhaba, muvhusi wa dzingu ḽa Bethe Hakhereme, a vusa Khoro ya Mupfudze. A kwea dzigethe, a longa khoṋo na tswinga.

15Shalumu ṅwana wa Kholohose, muvhusi wa dzingu ḽa Mitsipha, a vusa Khoro ya Tshisima. A fulela muṋango, a kwea dzigethe, a longa khoṋo na tswinga. Dzivhani ḽa Shela a fhaṱa mutsheṱo tsini ha tsimu ya musanda, u vhuya u swika zwiṱepisini zwine zwa tsela fhasi zwi tshi bva Muḓini wa Dafita.

16Nehemia ṅwana wa Asibuku, muvhusi wa hafu ya dzingu ḽa Bethe Tsuru, a vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, u swika tshaloni tsha Dafita na damu na nnḓu ya vhahali.

Vhalivi vhe vha longa tshanḓa kha u vusa mutsheṱo

17Vhalivi vhe vha vusa zwipiḓa zwa mutsheṱo zwo vhandekanaho na izwo ndi havha: Rehumi ṅwana wa Bani o vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, ha tevhela Hashabia, muvhusi wa hafu ya dzingu ḽa Keila, a vusa a tshi itela dzingu ḽawe; 18ha tevhela Binui ṅwana wa Henadada, muvhusi wa hafu ya dzingu ḽa Keila, a vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, 19ha tevhela Ezere ṅwana wa Jeshua, muvhusi wa Mitsipha, a engedza tshiṅwe tshipiḓa, a vusa tsho vhandekanaho na nnḓu ya zwihali, u swika fhethu hune mutsheṱo wa ita khuḓa, 20

3:20-21
Neh. 3:1
ha tevhela Barukhu ṅwana wa Zabai, a vusa tshiṅwe tshipiḓa u bva khuḓani u swika muṋangoni wa nnḓu ya tshifhe muhulu Eliashibi, 21ha tevhela Miremotho ṅwana wa Uria ṅwana wa Hakotsi, a dovha a vusa tshiṅwe tshipiḓa u swika magumoni a nnḓu ya Eliashibi.

Vhotshifhe vhe vha longa tshanḓa kha mushumo

22Vhotshifhe vhe vha vusa zwipiḓa zwa mutsheṱo zwo vhandekanaho na izwo ndi havhano: Vhotshifhe vha no bva vhuponi vhu re tsini ha Jerusalema vho vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, 23ha tevhela Benyamini na Hashubu, vha vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na nnḓu dzavho; ha tevhela Azaria, ṅwana wa Maaseya ṅwana wa Anania, na ene a vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na nnḓu yawe, 24ha tevhela Binui ṅwana wa Henadada, a dovha u vusa tshiṅwe tshipiḓa tsha vhuvhili, u bva nḓuni ya Azaria u swika khuḓani ya mutsheṱo; 25ha tevhela Phalala ṅwana wa Uzai, a vusa u bva khuḓani ya mutsheṱo na thawara ya pfamo ya nṱha tsini ha muṱa wa vhalindi; ha tevhela Phedaya ṅwana wa Pharoshi, 26

3:26
Neh. 11:21
a vusa u swika thungo ya vhubvaḓuvha tsini ha Khoro ya Maḓi na thawara i lindaho thembele. (Hafhu ho vha hu tsini na tshipiḓa tshiḽa tsha muḓi tshine tsha pfi Ofele, hune ha dzula vha shumaho thembeleni.)

Vhafhaṱi vhaṅwe

27Vhanna vha Thekua vha dovha vha vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na itsho, itsho tsho vha tshi tshipiḓa tshavho u bva fhethu ho livhanaho na thawara khulu ine ya linda thembele u swika kha mutsheṱo u re tsini ha Ofele; 28ha tevhela tshigwada tsha vhotshifhe, tsha vusa u bva Khoroni ya Bere vha tshi ya thungo ya devhula, muṅwe na muṅwe a tshi fhaṱa ho vhandekanaho na nnḓu yawe; 29ha tevhela Tsadoko ṅwana wa Imere, a vusa tshipiḓa tsho vhandekanaho na nnḓu yawe; ha tevhela Shemaya ṅwana wa Shekhania, mulindi wa Khoro ya Vhubvaḓuvha; 30ha tevhela Hanania ṅwana wa Shelemia, na Hanunu ṅwana wa vhuṱanu na vhuthihi wa Tsalafu; itsho tsho vha tshipiḓa tshavho tsha vhuvhili; ha tevhela Mishulamu ṅwana wa Berekhia, a fhaṱa tshipiḓa tsho vhandekanaho na vhudzulo hawe; 31ha tevhela Malikhiya mufuli wa musuku, a fhaṱa u swika kha nnḓu ine ya dzula vhanna vha no shuma thembeleni na vhashavhi, yone yo vha i tsini na Khoro ya Mifikadi, tsini ha kamara ya nṱha na khuḓa ya vhubvaḓavha-devhula ya mutsheṱo.

32Vhafuli vha musuku na vhashavhi vha fhaṱa tshipiḓa tsha u fhedzisela, u bva kamarani fhaḽa khuḓani u swika Khoroni ya Dzinngu.