Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Nehemia a tshi ya Jerusalema (445 BC)

21Ngavhuya ho no fhela miṅwedzi miṋa, nga ṅwedzi wa Nisani, muṅwe musi khosi Arithakhesese a tshi khou swiṱula, nṋe nda dzhia waini nda mu ṋekedza. O vha a sa athu vhuya a mmbona ndo ṱungufhala nga u ralo, 2ndi hone a tshi mmbudzisa a ri, “Ndi mini tshifhaṱuwo tshaṋu tsho ṱungufhala? A ni lwali? Hai, hu fanela u vha na tshine tsha khou ni ḽisa mbilu.”

Nda pfa ndo farwa nga nyofho khulu, 3

2:3
2 Mah. 25:8-10
nda fhindula nda ri, “Ngavhe thovhele a tshi lalama! Ndi nga kundwa u ṱungufhala hani, hufha muḓi we vhomakhulukuku wanga vha swiṱwa hone e matumba na khoro dzo fhiswa nga mulilo?”

4Khosi ya vhudzisa ya ri, “Tshine na tshi ṱoḓa ndi tshini?” Nṋe nda rabela Mudzimu wa ṱaḓulu, 5nda konou fhindula khosi nda ri, “Arali thovhele a tshi ntakalela, arali a tshi funa u nṋea zwine nda humbela, kha ndi rumiwe ndi ye shangoni ḽa Juda, muḓini he ha swiṱwa vhomakhulukuku wanga, uri ndi u vuse.”

6Zwino khosi, na mufumakadzi we a vha e hone-vho, vha tenda zwe nda humbela. A mmbudzisa uri lwendo lu ḓo fhedza tshifhinga tshingafhani na uri ndi ḓo vhuya lini, nṋe nda mu vhudza a tenda.

7Ndi hone ndi tshi mu humbela uri arali a tshi zwi funa a mphe maṅwalo ndi ise ha vhavhusi vha Seli-ha-Yufuratha a vha vhudze vha ntendele u tshimbila ndi ye Juda. 8

2:8c
Esra 7:6
Nda humbela na luṅwalo lu no ya ha Asafu, mulindi wa maṱaka a musanda, a mu vhudze uri a mphe matanda a khoro dza dzhavhelo ḽo tangedzaho thembele, na a mitsheṱo ya muḓi na a nnḓu ine nda ḓo dzula khayo. Khosi ya mpha zwoṱhe zwe nda humbela nge Mudzimu nga tshanḓa tshawe tsha vhuthu a ita uri zwi nnakele.

9Khosi ya ruma vhahulwane vha mmbi na vhanameli vha dzibere uri vha mphelekedze, nda dzhena nḓilani nda livha Seli-ha-Yufuratha. Henengei nda dzhia aḽa maṅwalo a no bva kha khosi nda a ṋekedza vhavhusi.

10

2:10
Neh. 2:19
4:1,7
6:1
13:28
Hone Sanibalati wa Horoni, na Tobia gota ḽa dzingu ḽa Amoni, vha zwi pfa uri ho swika muthu a no ḓo ita uri zwi nakele Vhaisraele, zwa vha dina nga maanḓa.

11Nda swika Jerusalema, ha fhela maḓuvha mararu. 12Ndi hone ndi tshi vuwa vhukati ha vhusiku nda bvela nnḓa ndi sa vhudzi muthu zwi re mbiluni yanga zwe nda vhudzwa nga Mudzimu wanga uri ndi zwi itele Jerusalema, nda ṱuwa na vhanna vha si gathi. A ro ngo ṱuwa na tshifuwo arali i si donngi nthihi fhedzi ye nda vha ndo i namela. 13Ro vuwa hu tshee vhusiku ra bva afho muḓini nga Khoro ya Govha thungo ya vhukovhela, nda livha thungo ya tshipembe, nda fhira Tshisima tsha Phunguhwe nda livha Khoroni ya Vhutoko. Nda enda ndi tshi tandula mitsheṱo ya Jerusalema yo thuthwaho na khoro dzo fhiswaho. 14Zwino vhubvaḓuvha ha muḓi nda livha thungo ya devhula ndi tshi ya Khoroni ya Tshisima na Dzivhani ḽa Khosi. Donngi ye nda vha ndo i namela ya si tsha kona u wana muzwila wa u fhira. 15Ndi hone ndi tshi tsela Govhani ḽa Kidroni vhusiku, ndi tshi khou tandula mutsheṱo. Nda konou huma nga nḓila ye nda ḓa ngayo, nda vhuelela muḓini nda dzhena nga Khoro ya Govha.

16A hu na na muthihi wa vhahulwane we a ḓivha he nda vha ndo ya hone kana zwe nda vha ndi tshi khou ita. Ndo vha ndi sa athu zwi vhudza na muthihi wa Majuda vha hashu – vhotshifhe kana vharangaphanḓa kana vhahulwane, kana muṅwe-vho we a vha a tshi ḓo farisa u shuma uyo mushumo.

17Hone zwino nda vha vhudza nda ri, “Inwi vhaṋe ni a zwi vhona uri ro welwa nga khombo nngafhani; Jerusalema ndi matumba, khoro dzawo dzo swa nga mulilo! Nga ri vuse mitsheṱo ya Jerusalema, ndi hone ri si tsha ḓo nyadziwa.” 18

2:18
Esra 7:6
Nda vha vhudza na zwe Mudzimu a vha na nṋe, a mpfarisa, na zwe khosi ya mmbudza. Vhone vha tenda vha ri, “Nga ri mbo ḓi thoma u fhaṱa!” Vha ḓilugisela u thoma uyo mushumo wavhuḓi.

19

2:19
Neh. 2:10
Musi Sanibalati wa Horoni, na Tobia gota ḽa Amoni, na Gesheme muhulwane wa Vhaarabia vha tshi pfa zwe ra vha ri tshi khou dzudzanya u zwi ita, vha ri goḓa vha ri, “Ndi zwithu-ḓe zwine na khou ita? Kani-ha ni khou ṱoḓa u shandukela khosi?”

20Nṋe nda fhindula nda ri, “Mudzimu wa ḽiṱaḓulu u ḓo ita uri zwi ri nakele. Riṋe ri vhaḓinḓa vhawe, ri ḓo thoma u fhaṱa. Huno inwi a ni na tshaṋu fhano Jerusalema, a ni na pfanelo na nthihi, tshi tsheetsho a wo ngo vhuya wa vha muḓi waṋu.”