Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Vhadzulapo vha Jerusalema

111

11:1
Neh. 7:4
Ps. 84
Vharangaphanḓa vho dzula Jerusalema, vhathu vhaṅwe vha ita madeṅwa vha nanga muṱa muthihi kha fumi muthihi kha fumi uri vha ṱuwe vha yo dzula Jerusalema, muḓini mukhethwa, vhaṅwe vha ya vha dzula miḓini miṅwe. 2Vhathu vha khoḓa vhenevho vhe vha tou funa u yo dzula Jerusalema. 3
11:3-19
1 Koron. 9:2-21
Vhathu vhaṅwe vha Israele na vhotshifhe na Vhalivi na vha no shuma thembeleni na vha lutsinga lwa vhashumi vha Solomoni vho tou dzula fhethu havho miḓini ya havho.

4Mutevhe wa madzina a vhadzulapo vha vhaḓivhalea vha dzingu ḽa Juda vhe vha vha vha tshi dzula Jerusalema ngouno:

Vha tsinde ḽa Juda:

Athaya ṅwana wa Uzia, ṅwana wa Zakaria. Vhaṅwe vhomakhulukuku wawe vha angaredza na Amaria na Shefatia na Mahalalele, vha lutsinga lwa Pheretse ṅwana wa Juda.

5Muṅwe ndi Maaseya ṅwana wa Barukhu ṅwana wa Kholohose. Vhaṅwe vhomakhulukuku wawe vha angaredza na Hazaya na Adaya na Joyaribi na Zakaria, vha lutsinga lwa Shela ṅwana wa Juda.

6Kha vha lutsinga lwa Pheretse, ho vha hu na vhanna vha 468 vha vhaḓivhalea vhe vha vha vha tshi dzula Jerusalema.

7Vha tsinde ḽa Benyamini:

Salu ṅwana wa Mishulamu, ṅwana wa Joede. Vhaṅwe vhomakhulukuku wawe vho vha vha tshi angaredza na Phedaya na Kolaya na Maaseya na Ithiele na Jeshaya.

8Vhaṅwe ndi Gabai na Salai.

Vha Benyamini vhe vha vha vha tshi dzula Jerusalema vho ṱangana vhoṱhe vho vha vhe 928. 9Murangaphanḓa wavho o vha e Juele ṅwana wa Zikhiri, tshanḓa tshawe afho muḓini o vha e Juda ṅwana wa Hasenua.

10Vhotshifhe:

Jedaya ṅwana wa Joyaribi, na Jakhini, 11na Seraya ṅwana wa Hilikia, ṅwana wa Mishulamu. Vhomakhulukuku wawe vho vha vha tshi angaredza na Tsadoko na Mirayotho na Ahitubu, we a vha e tshifhe muhulu. 12Vha mutupo wonoyo vhe vha vha vha tshi shuma thembeleni vhó ṱangana vhoṱhe vho vha vhe 822.

Muṅwe ndi Adaya ṅwana wa Jerohamu, ṅwana wa Phelalia.

Vhomakhulukuku wawe vho vha vha tshi angaredza na Amitsi na Zakaria na Phashuru na Malikhiya. 13Vha mutupo uyo vhe vha vha vhe vhaṋe vha miṱa vhoṱhe vhó ṱangana vho vha vhe 242. Muṅwe ndi Amasai ṅwana wa Azariele, ṅwana wa Ahasai. Vhomakhulukuku wawe vha angaredza na Meshilemotho na Imere. 14Ho vha hu na vha 128 vha mutupo uyo vhe vha vha vhe vhanna vha vhaḓivhalea.“wa muṱa wa vhaḓivhalea.” kana “ṅwana wa Hagidolimu.” Murangaphanḓa wavho o vha e Zabudiele, wa muṱa wa vhaḓivhalea.

15Vhalivi:

Shemaya ṅwana wa Hashubu, ṅwana wa Asrikamu. Vhomakhulukuku wawe vho vha vha tshi angaredza na Hashabia na Buni.

16Vhaṅwe ndi Shabithai na Jozabadi, Vhalivi vha vhaḓivhalea; vho vha vhe vhalangi vha mushumo nnḓa ha thembele.

17

11:17
1 Koron. 25:1
Muṅwe ndi Mathania ṅwana wa Mika, ṅwana wa Zabudi, wa lutsinga lwa Asafu. O vha e ene malogwane wa vhaimbi vha thembeleni vha tshi imba luimbo lwa ndivhuho. Tshanḓa tsha Mathania o vhe e Bakabukia.

Muṅwe ndi Abida ṅwana wa Shamua, ṅwana wa Galali. O vha e wa lutsinga lwa Jeduthuni.

18Vhalivi vhe vha vha vha tshi dzula muḓini mukhethwa vhoṱhe vhó ṱangana vho vha vhe 284.

19Vhalindi vha thembele:

Akubu na Talamoni na mashaka avho vhoṱhe vho ṱangana vho vha vhe 172.

20Vhaṅwe Vhaisraele na vhotshifhe na Vhalivi vho vha vha tshi dzula fhethu ho kovhelwaho vhomakhulukuku wavho miḓini miṅwe ya Juda. 21

11:21
Neh. 3:26
Vhashumi vha thembeleni vho vha vha tshi dzula kha tshiṅwe tshipiḓa tsha Jerusalema tshi no pfi Ofele, vha tshi shuma vha tshi langiwa nga Tsiha na Gishipa.

22Mulangi wa Vhalivi vhe vha vha vha tshi dzula Jerusalema o vha e Uzi, ṅwana wa Bani, ṅwana wa Hashabia. Vhaṅwe vhomakhulukuku wawe vho vha vhe Mathania na Mika, vha mutupo wa Asafu, ndi vhone vhaimbi vhe vha vha vha tshi imba thabeloni dza thembeleni. 23Ho vha hu na ndaela dza musanda dzi no sumbedza madiso a vhaimbi misi yoṱhe thembeleni.

24Phethahia ṅwana wa Mishesabele, wa mutupo wa Zera, wa tsinde ḽa Juda, ndi ene we a vha o imela Vhaisraele khoroni ya Pheresia.

Vhathu vha re miḓini miṅwe na miḓanani

25Vhathu vhanzhi vho vha vha tshi dzula miḓanani tsini ha mikovhe yavho ya mashango. Vha tsinde ḽa Juda vho vha vha tshi dzula Kiriathi Araba na Diboni na Jekabutsiele na miḓanani i re tsini ha miḓi yeneyo. 26Vha dzula na miḓini ya Jeshua na Mulada na Bethe Phelete 27na Hatsara Shuala na Bierisheba na miḓanani i re tsini hawo, 28na Tsikilaga, na Mikhona na miḓanani yawo, 29na Eni Rimoni na Tsora na Jaramuthu, 30na Zanua na Adulamu na miḓanani i re tsini ha miḓi yeneyo, na Lakhishi na mikovheni ya mashango henefho tsini, na Azeka na miḓanani yawo. Ndi u ri, vhathu vha Juda vho vha vha tshi dzula shangoni ḽi re vhukati ha Bierisheba thungo ya tshipembe na Govha ḽa Hinomu thungo ya devhula. 31Vhathu vha tsinde ḽa Benyamini vho vha vha tshi dzula Geba na Mikhimashi na Aya na Bethele na miḓanani i re henefho tsini, 32na Anathotho na Nobo na Anania 33na Hatsoro na Rama na Githaimi, 34na Hadidi na Tseboimi na Nebalati, 35na Lodo na Ono na Govhani ḽa Vhatsila. 36Zwiṅwe zwigwada zwa Vhalivi vhe vha vha vha tshi dzula shangoni ḽa Juda vho pfi vha dzule na vhathu vha Benyamini.