Tshivenda 1998 (VEN98)
10

101We a thoma u saina ndi muvhusi Nehemia ṅwana wa Hakhalia, ha konou saina Tsedekia. Vhaṅwe vhe vha saina ndi:

2
10:2-8
Neh. 12:2-7
Vhotshifhe:

Seraya na Azaria na Jeremia,

3na Phashuru na Amaria na Malikhiya,

4na Hatushi na Shebania na Malukhu,

5na Harimu na Miremotho na Obadia,

6na Daniele na Ginithoni na Barukhu,

7na Mishulamu na Abia na Miyamini,

8na Maasia na Biligai na Shemaya.

9Vhalivi:

Jeshua ṅwana wa Azania na Binui wa

mutupo wa Headaba na Kadamiele

10na khonani dzavho: Shebania na Hodia na Kelitha na Phelaya na Hanani

11na Mika na Rehobo na Hashabia,

12na Zakhuru na Sherebia na Shebania,

13na Hodia na Bani na Beninu.

14Vharangaphanḓa vha vhathu:

Pharoshi na Phahathi Muaba na

Elamu na Zathu na Bani,

15na Buni na Asigadi na Bebai,

16na Adonia na Bigivai na Adini,

17na Atere na Hiskia na Azuru,

18na Hodia na Hashumi na Betsai,

19na Harifi na Anathotho na Nebai,

20na Magapiashi na Mishulamu na Heziri,

21na Meshesabele na Tsadoko na Jadua,

22na Phelatia na Hanani na Anaya,

23na Hoshia na Hanania na Hashubu,

24na Haloheshe na Philiha na Shobeke,

25na Rehumi na Hashabana na Maaseya,

26na Ahia na Hanani na Anani,

27na Malukhu na Harimu na Baana.

Pfano

28“Riṋe Vhaisraele na vhotshifhe na Vhalivi na vhalindakhoro na vhaimbi na vhashumi vha thembeleni na vhaṅwe vhoṱhe vhane vha thetshelesa Mulayo wa Mudzimu vha ḓikhetha kha vhatsinda vha dzulaho shangoni ḽashu, riṋe, khathihi na vhasadzi vhashu na vhana vhashu vhoṱhe vho no thanyaho lune vha nga vha na ṱhalukanyo, 29ri ḓibaḓekanya na vharangaphanḓa vhashu ra ana muano, une arali ra u pfuka ri teketelwe zwashu. Ri ri ri ḓo tshila ri tshi tevhedza Mulayo wa Mudzimu, we Mudzimu a u swikisa ha riṋe nga Mushe muḓinḓa wawe; ri ri ri ḓo ita zwoṱhe zwine Yahavee Muṋe washu a ri laya; nahone ri ri ri ḓo vhulunga ndayo dzoṱhe na zwi ṱoḓeaho.

30

10:30
Esra 9:1-2
“Riṋe a ri nga dzetshelani na vhatsinda vha no dzula shangoni ḽashu.

31

10:31
Ek. 20:8-10Neh. 13:16-21
“Arali vhatsinda vha ḓisa mavhele kana tshiṅwe-vho vha tshi ri vha ri rengisele nga Sabatha kana nga ḽiṅwe ḓuvha ḽikhethwa, a ri nga rengi khavho.

“Ṅwaha muṅwe na muṅwe wa vhuṱanu na vhuvhili a ri nga limi masimu, na milandu i a thuthiwa.

32

10:32
Ek. 30:11-16
“Ṅwaha muṅwe na muṅwe roṱhe ri ḓo bvisa giramu ṱhanu dza siliva u farisa u lifha tshinyalelo ya thembele ya Mudzimu washu. 33
10:33
1 Koron. 9:32
2 Koron. 13:11
Zwa nduvho ya thembele ri ḓo bvisa hezwino: vhurotho ha u sumela Mudzimu na nduvho dza thoro dza misi yoṱhe na zwifuwo zwine zwa fanela u fhiswa misi yoṱhe zwa ṋekedzwa, na zwa nduvho khethwa dza Dzisabatha na zwa vhuṱambo ha Ṅwedzi Muswa na zwa vhuṅwe vhuṱambo na dziṅwe nduvho khethwa na nduvho dza u pfumelela Israele na zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea thembeleni ya Mudzimu washu.

34

10:34
Neh. 13:31
“Riṋe na vhathu na vhotshifhe na Vhalivi ri ḓo ita madeṅwa ṅwaha muṅwe na muṅwe u vhona uri ndi vha mutupo ufhio vhane vha fanela u ḓisa khuni dza u fhisa zwiṱhavhelo zwine zwa ṋekedzwa Mudzimu Muṋe washu, hu tshi tevhedzwa zwo ṅwalwaho Mulayoni.

35

10:35
Ek. 23:19
“Ṅwaha muṅwe na muṅwe ri ḓo dzhia nduvho ya mavhele ane ra ranga u a kaṋa na mitshelo ya zwiranzhe ine ya ranga u vhibva mirini yashu, ra isa thembeleni ya Muṋe washu. 36
10:36
Ek. 13:11-16
10:36,38-39
Neh. 12:44-47
13:10-13
Dot. 14:23
Am. 4:4
Tanzhe ḽa muṅwe na muṅwe washu ḽa mutuka ḽine ḽa bebwa ri ḓo ḽi isa ha vhotshifhe thembeleni, henefho ri ḓo mu ṋekedza Mudzimu, ri tshi tevhedza zwo ṅwalwaho Mulayoni. Ra dovha ra ṋekedza na ṋamana ine ya ranga u dzwaliwa nga kholomo iṅwe na iṅwe yashu, na ngwana ya u ranga kana mbudzana ya u ranga.

37“Ṅwaha muṅwe na muṅwe ri ḓo dzhia bwindi ḽa zwiḽiwa zwa u thoma zwe ra kaṋa ra isa ha vhotshifhe thembeleni ya Mudzimu washu khathihi na dziṅwe nduvho dzashu dza waini na mapfura a muolivi na tshakha dzoṱhe dza mitshelo.

“Vhalivi ri ḓo vha isela tshafumi tsha zwine ra lima masimuni ashu, ngauri Vhalivi ndi vhone vhane vha bviselwa tshafumi miḓanani yoṱhe hune ha limiwa. 38

10:38
Num. 18:2118:26
Vhotshifhe vhane vha vha vha lutsinga lwa Aroni vho fanela u vha vhe na Vhalivi musi hu tshi bviswa tshafumi, Vhalivi vho fanela u dzhia tshafumi kha zwafumi zwoṱhe zwe zwa bvisiwa, tshi tshi dzhiwa kha tshisiku tsha thembele, tshi shumiswe thembeleni ya Mudzimu washu. 39Vhathu vha Israele na Vhalivi vho fanela u dzhia zwe zwa bviswa zwa mavhele na waini na mapfura a muolivi vha zwi ise zwisikuni hune ha vhulungwa midzio ya thembele, hune vhotshifhe vha re mushumoni na vhalindakhoro na vhaimbi vha dzula hone.

“Riṋe a ri nga ṅaledzi nnḓu ya Muṋe washu.”