Tshivenda 1998 (VEN98)
9

91

9:1
2 Pit. 1:16-18
Mar. 13:26
A tshi ralo o vha a tshi amba uri, “Zwino ipfani-ha: Hu na vhaṅwe henefha vhane vha sa ḓo fa vha sa athu vhona Mudzimu a tshi vhusa vhathuni nga maanḓa mahulu.”

Yesu a tshi vhoniwa e kha vhugala

(Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2Ho no fhela maḓuvha maṱanu na ḽithihi Yesu a ṱuwa na Pitrosi na Jakopo na Johanisi a gonya navho thavha ndapfu vhe nga tshavho; a shanduka vha tshi zwi vhona, 3zwiambaro zwawe zwa thoma u penya, zwa tshena lune ha si vhuye ha vha na muthihi fhano shangoni ane a nga kona u zwi kuvha zwa tshena nga u ralo. 4Ndi hone vhaḽa vhafunziwa vhararu vha tshi vhona Elia na Mushe vha tshi khou amba na Yesu. 5Pitrosi a vhuya a bva mulomo a ri, “Vhafunzi, ro ita zwone ra ḓa fhano. Kha vha litshe ri fhaṱe thumba tharu; iṅwe i ḓo vha yavho, iṅwe ya vha ya Mushe iṅwe ya Elia.” 6A tshi ralo ndi uri o vha a si tsha ḓivha zwine a nga amba, ngauri vho vha vho no tshenuwa nga maanḓa. 7

9:7
Ek. 16:10
19:9
24:15
33:10
Ha mbo alama gole ḽa vha tiba nga murunzi waḽo, ha pfala ipfi ḽi tshi bva khaḽo ḽa ri, “Hoyu ndi Ene Murwa wanga muthihi fhedzi; ni mu pfe!” 8Vha tshi posa maṱo ngei na ngei, vha vhona vho no sala na Yesu fhedzi, vhaḽa vhaṅwe vha si tsheeho. 9
9:9
Mar. 8:30
7:36
Vha tshi vho tsa thavha Yesu a vha laya a ri, “Zwe na vhona ṋamusi ni songo vhuya na vhudza muthu, muthu Mubebwa-nga-muthu a sa athu vuswa vhafuni.” 10Vha tenda zwe a vha laya, hone vha thoma u amba nga tshavho vha ri, “Nṋa a tshi ri ‘u ḓo vuwa vhafuni’ u ambani?” 11
9:11-12
Mal. 4:5-6
Luk. 1:17
Ndi hone vha tshi vhudzisa Yesu vha ri, “Khezwi vhaḓivhi vha Mulayo vha tshi ri hu fanela u thoma u ḓa Elia?” 12
9:12
Yes. 53:3
Yesu a fhindula a ri, “Nangoho hu fanela u thoma u ḓa Elia uri a lugise zwoṱhe. Naho zwo ralo, khezwi Maṅwalo a tshi ri Mubebwa-nga-muthu u fanela u tambudzwa zwihulu na u nyadziwa? 13
9:13
Mat. 11:14
1 Mah. 19:2,10
Nṋe ndi ri Elia o no ḓi ḓa, hone vhathu vha mu ita nga u kona, nga he Maṅwalo a vha o amba ngaho.”

Yesu a tshi fhodza muṱhannga a re na thuṅwa

(Mat. 17:14-20; Luk. 9:37-43a)

14Musi vha tshi dovha u ṱangana na vhaṅwe vhafunziwa vha wana ho no vha na gogo ḽihulu, vhaṅwe vhaḓivhi vha Mulayo vha tshi khou ṱaṱa khani na vhafunziwa. 15Musi vhathu vha tshi vhona Yesu vha kanuka nga maanḓa, vha gidima vha yo mu ṱanganedza. 16Yesu a vha vhudzisa a ri, “Ni khou ṱaṱa khani ya mini?” 17Muṅwe munna e vhukati ha gogo a fhindula a ri, “Vhafunzi, ndo ḓisa muṱhanngana wanga kha Vhone ngauri o dzhenwa nga thuṅwa ya Saṱhane, ha tsha kona u amba. 18Musi thuṅwa i tshi vhinuwa i mu posa fhasi, a thoma u phukhula bulo a lumanya maṋo ha mbo ḓi vha u oma muvhili woṱhe. Ndo humbela vhafunziwa vhavho uri vha pandele thuṅwa iyo, hone vha kundwa.” 19Yesu a mbo amba navho a ri, “Hee inwi ni sa fulufheli Mudzimu! Nṋa ndi ḓo vha na inwi u swika lini? Nṋa ndi ḓo ni konḓelela u swika lini? Ḓisani uyo muṱhannga kha Nṋe!” 20

9:20
Mar. 1:26
Vha mbo ḓisa uyo muṱhannga khae, iyo thuṅwa ya ri u vhona Yesu ya mbo ḓi dzhenisa uyo muṱhannga tshifakhole, a wela fhasi a vhumbuluwa a tshi tou phukhula na bulo. 21Yesu a vhudzisa khotsi a muṱhannga a ri, “Ndi tshifhinga tshingafhani zwo mu fara?” Khotsi a ṅwana a fhindula a ri, “U bva hanani hawe. 22Ndi kanzhi thuṅwa i tshi linga u mu vhulaha nga u mu posa muliloni kana maḓini. Nga vha ri pfele vhuṱungu vha ri farise arali vha tshi zwi kona!” 23
9:23
Mar. 11:23
Luk. 17:6
Heb. 11:6
Yesu a ri, “Ni ri ‘Ndi tshi kona’! Zwoṱhe zwi a konadzea kha muthu a re na lutendo.” 24Khotsi a ṅwana a tou ambela nṱha a ri, “Lutendo ndi nalwo, hone kha vha khwaṱhise hune lwa ṱahela.”

25Yesu a tshi vhona uri gogo ḽi ḓi hula ḽi tshi ya a kaidza thuṅwa a ri, “Iwe thuṅwa i no dzingisa nḓevhe na u ita muthu tshimuma, ndi ri u mbo ḓi bva kha muṱhannga uyu nahone u songo tsha dovha wa vhuya khae!” 26

9:26
Mar. 1:26
Thuṅwa ya mbo ḓi zhamba, ya khwiḓukanya uyo muṱhannga a fa zwifakhole, ha mbo ḓi vha u bva hayo. Muṱhannga a sala o tou ṅwavha sa mufu, vhathu vhanzhi vha ri o fa. 27
9:27
Mar. 5:41
Hone Yesu a mu fara nga tshanḓa a mu takusa, uyo muṱhannga a ima.

28Musi Yesu o no dzhena nḓuni e na vhafunziwa vhawe fhedzi, vha mu vhudzisa vha ri, “Ndi mini riṋe ro kundwa u pandela iḽa thuṅwa?” 29Yesu a tshi fhindula a ri, “Thuṅwa dzi no nga sa hei dzi nga si pandelwe nga tshiṅwe tshithu arali i si thabelo.”

Yesu a tshi dovha u amba zwa lufu lwawe na u vuwa hawe

(Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45)

30Vha tshi bva henefho vha fhirela phanḓa nga u tou buḓekanya ḽa Galelia. Yesu Ene o vha a sa funi uri vhathu vha ḓivhe hune a vha hone, 31

9:31
Mar. 8:31
ngauri o vha a tshi khou funza vhafunziwa vhawe a tshi ri, “Mubebwa-nga-muthu u ḓo kumedzwa vhathu, vha mu vhulaha, nga ḓuvha ḽa vhuraru hone u ḓo vuwa vhafuni.” 32Hone vhone vha sa pfe uri iḽo ipfi ḽawe ḽi amba mini, vha dovha vha ofha na u mu vhudzisa.

Muhulwane kha vhoṱhe ndi nnyi?

(Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33

9:33-34
Luk. 22:24
Vha swika Kapernaumi, musi vho no dzhena nḓuni Yesu a vha vhudzisa a ri, “No vha ni tshi khou ṱaṱisana nga mini nḓilani?” 34Vhone vha sokou fhumula, ngauri vho vha vho enda vha tshi khou ṱaṱa khani nga uri muhulwane khavho ndi nnyi. 35
9:35
Mar. 10:43-44
Mat. 20:26-27
Yesu a dzula fhasi, a vhidza vha 12 a vha laya a ri, “Ane a ṱoḓa u vha muhulwane u fanela u ḓiita muṱuku kha vhoṱhe, a vhe mushumeli wa vhoṱhe.” 36Ndi hone a tshi dzhia ṅwana a mu imisa phanḓa havho, a mu kuvhatedza a ri, 37
9:37
*Mat. 10:40; *
“Ane a ṱanganedza muṅwe wa vhana havha a tshi itela Nṋe, u ṱanganedza Nṋe; ane a nṱanganedza ha ṱanganedzi Nṋe fhedzi, u ṱanganedza na o nthumaho.”

“Ane a si lwe na riṋe, u ima na riṋe”

(Luk. 9:49-50)

38

9:38
Num. 11:26-30
Johanisi a ri, “Vhafunzi, ro vhona muthu we a vha a tshi khou pandela thuṅwa ya Saṱhane nga dzina ḽavho, hone riṋe ra edzisa u mu dzivhisa vhunga e si muṅwe nga riṋe.” 39
9:39
Mar. 10:14
Yesu a ri, “Ni songo mu dzivhisa; a hu na ane a ri o ita maḓembe nga dzina ḽanga, a mbo ḓi dovha a nnyefula. 40
9:40
*Mat. 12:30
Ane a si lwe na riṋe u ima na riṋe. 41
9:41
Mat. 10:42
Zwino ipfani-ha: Ane a vhuya a ni ṋea maḓi a u nwa nge na vha vha Mesia ha nga kundwi u wana pfufho yawe.

Milingo i isaho vhutshinyini

(Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2)

42“Ane a khakhisa muṅwe wa havha vhaṱoma vha mpfulufhelaho, ṱhamu yawe i ḓo fhira zwa musi o tou vhofhelelwa zwawe guyo mukuloni a poswa lwanzheni. 43

9:43
*Mat. 5:30
Ndi zwine nda ri, arali tshanḓa tshau tshi tshi ita uri u shandukele Mudzimu, tshi tumule. Ndi khwiṋe u wana vhutshilo vhu sa gumi u na tshanḓa tshithihi, u fhira u ya heleni muliloni u sa dzimi u na zwanḓa zwivhili. [ 44Henengei mbungu dzi vha ḽaho a dzi fi, na mulilo wa hone a u dzimi.]Vese dza 44 na 46 a dzi wanali kha ṱhanzi dza kale-kale. Maipfi a hone ndi mathihi na a 48. 45Arali mulenzhe wau u tshi ita uri u shandukele Mudzimu, u tumule! Ndi khwiṋe u wana vhutshilo vhu sa gumi u na mulenzhe muthihi, u fhira u poswa heleni u na milenzhe mivhili. [ 46Henengei mbungu dzi vha ḽaho a dzi fi, na mulilo wa hone a u dzimi.]Vese dza 44 na 46 a dzi wanali kha ṱhanzi dza kale-kale. Maipfi a hone ndi mathihi na a 48. 47
9:47
Mat. 5:29
Arali iṱo ḽau ḽi tshi ita uri u shandukele Mudzimu, ḽi nongole! Ndi khwiṋe u dzhena muvhusoni wa Mudzimu u na iṱo ḽithihi, u fhira u poswa heleni u na maṱo mavhili. 48
9:48
Yes. 66:24
Henengei mbungu dzi vha ḽaho a dzi fi, na mulilo wa hone a u dzimi.

49“Unga nduvho thembeleni i tshi kumululwa nga muṋo, nga u ralo u tambula haṋu ndi mulilo une wa ni kumulula ni konou vhulungea. 50

9:50
Liv. 2:13
Esek. 43:24
Ek. 30:35
Mat. 5:13Kol. 4:6
Muṋo ndi tshithu tshavhuḓi, hone wa vhuya wa fhela vhuhali hawo u sa tsha dunga, u nga dovha wa dungiswa ngani? Ivhani vho lungwaho nga inwi vhaṋe, ni pfane nga tshaṋu.”

10

U ṱalana

(Mat. 19:1-12; Luk. 16:18)

101

10:1
Luk. 9:51
Ndi hone Yesu a tshi ṱuwa afho fhethu a ya shangoni ḽa Judia, a wela mulambo wa Jorodani; ha dovha ha ḓa magogo khae, Ene a ḓi vha funza sa misi.

2Vhaṅwe Vhafarisei vha mu ḓela vha tshi ri vha a mu fasha vha ri, “Kha vha dzou ri vhudza: Mulayo wa hashu u a tenda munna a tshi ṱala musadzi wawe naa?” 3

10:3-4
Mat. 5:31
Yesu a vha fhindula a ri, “Mulayo wa Mushe u ri mini?” 4Vhone vha fhindula vha ri, “Mushe o ri tendela uri munna a nga ṅwala luṅwalo lwa u ṱala musadzi wawe a konou litshana nae a ṱuwa.” 5Yesu a amba navho a ri, “Mushe a tshi vhuya a ni vhetshela hoyu mulayo, ndi nge a vhona no oma ṱhoho, 6
10:6
Gen. 1:27
hone u rangani ha zwithu, misi iḽa Mudzimu a tshi sika zwoṱhe, ho pfi, ‘Mudzimu o vha ita vhe munna na musadzi.’ 7
10:7
Gen. 2:24
Ndi zwine munna a ḓo ṱutshela khotsi na mme a vhofhekana na musadzi wawe,Dziṅwe ṱhanzi dza kale a dzi buli ḽa “u vhofhekana na musadzi”. 8vhuvhili havho vha vha ṋama nthihi. Ngauralo a vha tshee vhavhili, vho no vha ṋama nthihi. 9Zwino zwo vhofhekanywaho nga Mudzimu, muthu a songo zwi fhandekanya.”

10Musi vha tshi humela nḓuni vhafunziwa vha vhudzisa Yesu nga ayo mafhungo a u ṱalana. 11

10:11
*Mat. 5:32; *
A vha fhindula a ri, “Munna ane a ṱala musadzi a dzea muṅwe, u khakhela musadzi wawe nga vhupombwe; 12na kha musadzi zwo ralo; arali a ṱala munna wawe a dzewa nga muṅwe o ita vhupombwe.”

Yesu a tshi shudufhadza vhana vhaṱuku

(Mat. 19:13-15; Luk. 18:15-17)

13Vhaṅwe vhathu vha ḓisa vhana ha Yesu uri a vha vhee zwanḓa, hone vhafunziwa vha vha kaidza. 14

10:14
Mar. 9:39
Yesu a tshi zwi vhona a dinalea, a vhudza vhafunziwa vhawe a ri, “Litshani vhana vha ḓe kha Nṋe. Ni songo vha dzivhisa, ngauri vhane vha ḓo dzhena muvhusoni wa Mudzimu ndi vha no nga vhenevha. 15
10:15
Mat. 18:3
Zwino ipfani-ha: Ane a si tende u vhusiwa nga Mudzimu sa ṅwana, ha nga dzheni muvhusoni wawe na kathihi.” 16A mbo ḓi kuvhatedza avho vhana, a vha vhea zwanḓa a vha shudufhadza.

Munna wa mupfumi

(Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30)

17Yesu a kha ḓi ri u a dovha u dzhena nḓilani ha mbo bvelela muṅwe munna a tshi khou gidima, a ḓa a wa nga magona phanḓa hawe a humbela a ri, “Nandi mufunzi muvhuya, uri ndi wane vhutshilo vhu sa gumi ndi fanela u ita mini?” 18Yesu a mu fhindula a ri, “Khezwi ni tshi nnyita muvhuya? A hu na muthu a re muvhuya; muvhuya ndi Mudzimu e eṱhe.” 19

10:19
Ek. 20:12-16
Dot. 5:16
24:14
30:15-16
Esek. 33:13-16
A konou ri, “Zwino milayo ya u ri, ‘U songo vhulaha muthu; u songo ita vhupombwe; u songo tswa; u songo zwifhelela muṅwe; u songo fhura; u fanela u hulisa khotsi au na mme au’ hufha ni tshi i ḓivha!” 20Uyo munna a ri, “Vhafunzi, milayo iyo yoṱhe ndo i tevhedza, u bva hanani hanga.” 21
10:21
Mar. 8:34
Mat. 10:38
19:21
Yesu a mu takalela, a mu lavhelesa a ri, “Ho tou sala tshithu tshithihi fhedzi tshine na fanela u tshi ita: tshimbilani ni yo rengisa zwoṱhe zwine na vha nazwo, tshelede ni kovhele vhashai; lwaṋu lupfumo ni ḓo lu wana ṱaḓulu. Nó no ita zwenezwo ni ḓe ni vhe mufunziwa wanga.” 22
10:22
Ps. 62:10
Uyo munna a tshi pfa izwo a kunamisa tshifhaṱuwo a ṱuwa o ṱungufhala, ngauri o vha o pfuma nga maanḓa.

23Yesu a lavhelesa vhafunziwa vhawe, a konou amba navho a ri, “Zwi konḓa hani uri mupfumi a dzhene muvhusoni wa Mudzimu!” 24Vhafunziwa haya maipfi a vha kanukisa, hone Yesu a dovha a ri, “Vhananga, zwi konḓa hani u dzhena muvhusoni wa Mudzimu! 25Muthu o pfumaho, u dzhena muvhusoni wa Mudzimu zwi mu konḓela u fhira musi gamela i tshi edzisa u fhira nga buli ḽa ṋeleṱe.” 26A tshi ralo vhafunziwa vhawe vha tou ṋaṋa u akhamala, vha vho vhudzisana nga tshavho vha ri, “Zwino hu nga kha ḓi tshidzwa nnyi?” 27

10:27
Mat. 19:26Gen. 18:14
Jobo 42:2
Jer. 32:17
Yesu a vha lavhelesa a vha fhindula a ri, “Hezwi vhathu zwi a vha kunda, fhedzi kha Mudzimu ndi zwiṱuku, Ene u kona zwoṱhe.”

28Ndi hone Pitrosi a tshi amba a ri, “Kha vha dzou vhona riṋe: ro ṱutshela zwoṱhe ra vha vhafunziwa vhavho.”

29

10:29-30
Mat. 10:37
Mar. 3:34
Yesu a ri, “Izwo ndi zwone, zwino ipfani-ha: Ane a ṱutshela nnḓu yawe kana vhakomana vhawe kana khaladzi dzawe kana mme awe kana khotsi awe kana vhana vhawe kana masimu awe a tshi itela Nṋe na mafhungo maḓifha, 30u ḓo wana zwinzhi tshifhinga tshi tshee tshenetshi: u ḓo fhiwa nnḓu na vhakomana na khaladzi na vhomme na vhana na masimu kaḓana, naho a tshi ḓo vha a tshi khou tovholwa, huno nga tshifhinga tshi ḓaho u ḓo wana vhutshilo vhu sa gumi. 31
10:31
*Mat. 20:16; *
Hone vhanzhi vhane ṋamusi vha vha vhahulwane vha vho ḓo vha vhone vhaṱuku; vhane vha vha vhaṱuku vha ḓo vha vhone vhahulwane.”

Yesu a tshi amba lwa vhuraru nga lufu lwawe na u vuwa hawe(ṱhoho): Nga hu sedzwe 8:31.

(Mat. 20:17-19; Luk. 18:31-34)

32

10:32-34
Mar. 8:31
10:32
Yes. 50:7
Vho vha vhe nḓilani vho livha Jerusalema, Yesu e phanḓa, vhafunziwa vhó tshenuwa, na vho salaho murahu vhó farwa nga nyofho. Ndi hone Yesu a tshi dovha a vhidzela vha 12 thungo, a vha vhudza zwine zwa ḓo mu wela. 33A ri, “Vhonani, ri khou gonya Jerusalema. Henengei Mubebwa-nga-muthu u ḓo kumedzwa vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo. Vha ḓo mu haṱulela lufu vha konou mu kumedza vhatsinda. 34Vhenevho vha ḓo tamba ngae vha mu pfela mare vha mu rwa nga mboma vha fhedza nga u mu vhulaha. Hone nga ḓuvha ḽa vhuraru u ḓo vuwa vhafuni.”

Khumbelo ya Jakopo na Johanisi

(Mat. 20:20-28)

35Ndi hone Jakopo na Johanisi vhana vha Zebedia vha tshi ḓa ha Yesu vha ri, “Vhafunzi, ri khou humbela.” 36Yesu a vha vhudzisa a ri, “Ni ṱoḓa mini?” 37Vhone vha tshi fhindula vha ri, “Musi vha tshi ḓo dzula kha khuluṋoni yavho ya vhugala, ri tama uri vha ri tendele u dzula navho, muṅwe a dzule thungo ya tshauḽa muṅwe thungo ya tshamonde.” 38

10:38
Ps. 75:8Mar. 14:36
Luk. 12:50
Joh. 18:11
Yesu a ri, “A ni tsha ḓivha na tshine na humbela. Tshinwelo tsha maṱhupho tshine Nṋe nda ḓo nwa inwi ni nga kona u tshi nwa naa? Ndovhedzo ya dambudzo ine nda ḓo lovhedzwa ngayo inwi ni nga kona u lovhedzwa-vho ngayo naa?” 39
10:39
Mish. 12:2
Nzumb. 1:9
1 Pit. 4:13
Vhone vha fhindula vha ri, “Hezwo ri nga kona u zwi ita.” Yesu a konou ri, “Nangoho tshinwelo tshine Nṋe nda ḓo nwa na inwi ni ḓo tshi nwa-vho, nahone ni ḓo lovhedzwa-vho nga ndovhedzo ine Nṋe nda ḓo lovhedzwa ngayo. 40Hone uri hu ḓo dzula nnyi thungo ya tshauḽa kana tshamonde tshanga, a zwi langiwi nga Nṋe, hu ḓo dzula avho vhe Mudzimu a vha lugisela.”

41Vhaḽa vhaṅwe vhafunziwa vha fumi vha tshi zwi pfa vha sinyutshela Jakopo na Johanisi. 42Ndi hone Yesu a tshi vha kuvhanganya a ri, “Ni zwi ḓivha zwavhuḓi uri kha dzitshakha vhane vha pfi vhavhusi vha dzi langa nga tshiṱuhu, vhahulwane vhadzo vha ṱongisa maanḓa avho. 43

10:43
Mar. 9:35
Mat. 23:11
1 Korint. 9:19
2 Korint. 4:5
Gal. 5:13
1 Pit. 5:3
Hone kha inwi a zwo ngo ralo. Ane a funa vhuhulwane, nga a vhe ene a shumelaho vhaṅwe; 44ane a funa u vha wa phanḓa, nga a ḓiite phuli yaṋu noṱhe. 45
10:45
Mat. 20:28
Na Mubebwa-nga-muthu ho ngo ḓa u shumelwa; o ḓa u shumela vhaṅwe na u fa uri a vhe tshipfumelo tsha u vhofholola vhanzhi.”

Yesu a tshi fhodza Bartimiosi wa bofu

(Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43)

46Yesu a swika Jerikho na vhafunziwa vhawe. Musi vha tshi vho ṱuwa vhe na gogo ḽihulu, vha wana bofu ḽi no pfi Bartimiosi ṅwana wa Timiosi, o dzula tsini ha nḓila a tshi khou humbela zwifhiwa. 47

10:47
Mat. 20:30-31
A tshi tou pfa uri a no khou fhira ndi Yesu wa Nazaretha, a thoma u ṱavha mukosi a ri, “Yesu Murwa wa Dafita, a thi khathutshelwi-vho naa?” 48Vhanzhi vha mu kaidza vha ri a fhumule, ha tou vha uri a ṋaṋe u ṱavha mukosi a ri, “Murwa wa Dafita, a thi khathutshelwi-vho naa?” 49Yesu a ima a ri, “Mu vhidzeni.” Ndi hone vha tshi vho vhidza uyo munna wa bofu vha ri, “Kha vha rudze mbilu vha takuwe, vha khou vha vhidza.” 50Uyo munna a posa dzhasi ḽawe kule, a thamuwa a ya ha Yesu. 51Yesu a mu vhudzisa a ri, “Ni lila ngani?” Uyo munna wa bofu a fhindula a ri, “Vhafunzi, ndi lila uri ndi vhone.” 52
10:52
Mar. 5:34
Mat. 9:22
Yesu a mu vhudza a ri, “Tshimbilani zwaṋu, fulufhelo ḽaṋu ḽo ni fhodza.” A mbo ḓi vhona na zwenezwo; a ṱuwa na Yesu.

11

Yesu a tshi dzhena Jerusalema e khosi

(Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Musi vha tshi vho sendela Jerusalema, vhó no swika Bethefage na Bethania, Thavhani ya Miolivi, Yesu a mbo ḓi ruma vhafunziwa vhavhili 2

11:2
Gen. 49:10-11
Num. 19:21 Sam. 6:7
a vha laya a ri, “Iyani muḓini u re hafho phanḓa. Hu ḓo ri ni tshi kha ḓi tou dzhena khawo, na wana donngana yo hungwaho i sa athu vhuya ya namelwa. Ni i hungulule ni i ḓise fhano. 3
11:3
Mar. 14:14
Arali na vhudziswa uri ni khou zwi itelani, ni ri, ‘I khou ṱoḓwa nga muṋe wayo;Kana: “I khou ṱoḓwa nga Muṋe washu;” u ḓo i vhuisa hu si kale.’ ” 4Nangoho vha ya vha wana donngana i mukotoni, yo hungwa tsini ha vothi ḽa nnḓu, vha i hungulula. 5Vhaṅwe vho imaho henefho vha vha vhudzisa vha ri, “Ni khou ita zwithu-ḓe ni tshi hungulula iyo donngana?” 6Vhone vha fhindula nga he Yesu a vha vhudza ngaho, avho vhanna vha vha litsha vha ṱuwa nayo. 7Vha tshi swikisa iyo donngana ha Yesu vha kapea zwiambaro khayo, Ene a namela. 8
11:8
2 Mah. 9:13
Mavhuthu a ala zwiambaro zwao gondoni, vhaṅwe vha tshi khou rema matavhi a miri masimuni, vha tshi a adza-vho gondoni.U ala zwiambaro na matavhi gondoni ndi u mu hulisa hu tshi pfi khosi yashu i songo vhuya ya kanda mavu, kha i kande zwiambaro zwashu na matavhi e ra i alela. 9
11:9-10
Ps. 118:25-26
Vhathu vhe vha vha vhe phanḓa hawe na vhe vha vha vhe murahu vha thoma u huvha mihuvho vha ri,

“Hosiana!

Nga hu rendwe a ḓaho

nga dzina ḽa Muṋe washu!

10

11:10b
Ps. 148:1
Mashudu muvhuso u ḓaho

wa khotsi ashu Dafita!

Nga hu rendwe Waṱaḓuluṱaḓulu!”

11Yesu a tshi dzhena Jerusalema a fhirela thembeleni, a sedza zwoṱhe; hone vhunga ḓuvha ḽo vha ḽo no ḓi ṱuwesa, a bva a ya Bethania na vha 12.

Yesu a tshi teketela muhuyu

(Mat. 21:18-19)

12

11:12-14
Mika 7:1-2
Jer. 8:1329:17
Hos. 9:10,16
Yes. 34:1-4
Nga matshelo musi vha tshi khou vhuya Bethania, Yesu a farwa nga nḓala. 13
11:13
Luk. 13:6
A vhona fhaḽa kulenyana hu na muhuyu, wo tou swifhala. A mbo ḓi ya khawo a tshi khou ṱoḓa mahuyu, hone a tshi swika a vhona e maṱari fhedzi, vhunga iṱali tsho vha tshi si tshifhinga tsha mahuyu. 14
11:14
Jer. 8:13
Yesu a teketela uyo muhuyu a ri, “A hu tsha ḓo dovha ha ḽiwa fuyu ḽau lini na lini!” A tshi ralo vhafunziwa vhawe vho vha vho ḓi thetshelesa.

Yesu a tshi pandela vhathu vha mabindu thembeleni

(Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Musi vha tshi swika Jerusalema, Yesu a ya thembeleni, a thoma u pandela vhoṱhe vhe vha vha vha tshi khou renga na vhe vha vha vha tshi khou rengisa zwithu zwavho henefho, a mbo thenukanya ṱafula dza vhatshintshi vha tshelede na zwidulo zwa vharengisi vha maivha, 16a sa tendele na muthu na muthihi a tshi hwala tshithu a fhira nga muṱani wa thembele. 17

11:17
Zak. 14:16
O no ralo a konou funza vhathu a ri, “Nṋa a ho ngo ṅwalwa Maṅwaloni ha pfi, ‘Nnḓu yanga i ḓo pfi nnḓu ya thabelo ya tshakha dzoṱhe’ naa? Zwino inwi no no i shandula ‘bako ḽa mavemu.’ ”

18

11:18
Mar. 12:12
14:1-2
Ayo mafhungo a swika nḓevheni dza vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo, vha thoma u ṱoḓa nḓila ya u vhulaha Yesu; ngauri vho vha vha tshi mu ofha nge vha vhona vhathu vhanzhi vha tshi kanuka pfunzo yawe.

19Nga madekwana Yesu na vhafunziwa vhawe vha ṱuwa afho muḓini.

Pfunzo ine ra i wana kha muhuyu we wa teketelwa nga Yesu

(Mat. 21:20-22)

20Nga matshelo hu tshee nga matshelonitsheloni, vha tshi khou fhira nga yeneyo nḓila vha vhona uḽa muhuyu wo no fa woṱhe u bva midzini. 21Pitrosi a tshi elelwa zwiḽa zwa mulovha a amba na Yesu a ri, “Kha vha vhone Vhafunzi, uḽa muri we vha u teketela wo puta.” 22Yesu a amba navho a ri, “Ni a vhona, arali ni tshi fulufhela Mudzimu 23

11:23
*Mat. 17:20; *
ni sa timatimi mbiluni dzaṋu, ni tshi tou fulufhela uri zwine na amba zwi ḓo itea, ni nga amba na hetshi tshikwara, na ri, ‘Takuwa u ḓipose lwanzheni!’ zwa itea. 24
11:24
Mat. 7:7Luk. 11:9
Yes. 65:24
Ndi zwone zwine nda ni vhudza uri musi ni tshi humbela tshithu nga thabelo, fulufhelani uri no no ḓi tshi wana. Ni ḓo vhona ni tshi ṋewa tshiṅwe na tshiṅwe. 25
11:25
Mat. 6:14
7:1
Ef. 4:32
Kol. 3:13
Musi no ima ni tshi khou rabela, vhathu vhoṱhe vhe na vha no vha fara nga mbilu ni vha hangwele zwoṱhe zwe vha ni tshinya; ndi hone na Khotsi aṋu wa ngei ṱaḓulu a tshi ḓo ni hangwela vhutshinyi haṋu.” [ 26Hone arali inwi ni sa vha hangweli, Khotsi aṋu wa ngei ṱaḓulu na Ene ha nga ni hangweli vhutshinyi haṋu.]Ṱhanzi dza kale-kale a dzi na 26. I fana na Mat. 6:15.

Yesu maanḓa awe o a wanafhi?

(Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Vha dovha vha dzhena Jerusalema. Huno Yesu a tshi khou ḓitshimbilela thembeleni, vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo na vhahulwane vha lushaka vha ḓa khae 28vha mu vhudzisa vha ri, “Nṋa ni tshi ita nga u ralo zwi bva kha nnyi? Ndi nnyi o ni fhaho maanḓa a u zwi ita?” 29Yesu a vha fhindula a ri, “Litshani ndi thome u ni vhudzisa mbudziso nthihi fhedzi. Arali na fhindula ndi hone ndi tshi ḓo ni vhudza uri zwi bva kha nnyi ndi tshi ita nga u ralo. 30Edzonu mmbudza: Zwiḽa Johanisi a tshi lovhedza zwo vha zwi tshi bva kha nnyi? Kha vhathu kana kha Mudzimu? Mphinduleni.” 31Vhone vha thoma u a suka nga tshavho vha ri, “Nṋa ri nga tou ri mini? Arali ra fhindula ra ri, ‘Kha Mudzimu,’ u ḓo ri, ‘Zwino-ha na kundwa ngani u tenda zwe a amba?’ 32

11:32c
Mat. 14:5
Hu ḓi nga arali ra ri, ‘Kha vhathu ...’ ” – vha dovha vha ofha u ralo nga u ofha vhathu, ngauri muṅwe na muṅwe o vha a tshi ḓivha Johanisi e muporofita. 33Ndi zwe vha tshi fhindula Yesu vha sokou ri, “A ri ḓivhi.” A konou ri, “Izwo-ha na Nṋe a thi nga ambi uri ndi tshi ita hezwi zwithu zwi bva kha nnyi!”