Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Vhaporofita vha khole-khole vha tshi fhindula Mika nga vhuporofita ha Yesaya

(Yes. 2:1-5)

41

4:1-3
Yes. 2:1-4
Vhaporofita vha ri,

“Hufha Yahavee o ri fulufhedzisa mulalo. O ri,

‘Misi i ḓaho,

thavha ya thembele ya Yahavee

i ḓo vha yone khulwane kha thavha dzoṱhe,

i ḓo takulelwa nṱha ya fhira mivhundu,

tshakha dzi ḓo rwa muduba dzi tshi ḓa khayo.

2Tshakha nnzhi dzi ḓo ḓa dza ri:

Iḓani ri gonye thavha ya Yahavee,

ri ye nḓuni ya Mudzimu wa Jakopo.

U ḓo ri funza nḓila dzawe,

ra tshimbila ngadzo.

Ndi uri ndayo i ḓo bva i Tsioni,

ipfi ḽa Muṋe washu ḽi ḓo bva Jerusalema.

3U ḓo lamulela tshakha nnzhi,

tshakha dza maanḓa u ḓo dzi pfumedzanya,

na dza mashango a kule.

Mapanga avho vha ḓo a fula vha ita malembe ngao,

mafumo avho a vha phanga dza u khwathela.

Lushaka a lu tsha ḓo bvela luṅwe pfumo,

a vha tsha ḓo guda zwa nndwa.

4

4:4
1 Mah. 4:25
2 Mah. 18:31
Zak. 3:10
Muṅwe na muṅwe u ḓo dzula murunzini

wa munḓirivhe wawe,

na wa muhuyu wawe,

a hu na ane a ḓo vha shushedza.

Hufha Yahavee Mulangazwoṱhe o ralo Ene muṋe!

5Tshakha dzoṱhe nga dzi ḓitike zwadzo nga midzimu yadzo,

riṋe ri ḓo tshila ro fulufhela

maanḓa a Yahavee Mudzimu washu lini na lini.’ ”

Vhaporofita vha khole-khole: “Vhaisraele vho balanganaho vha ḓo kuvhanganywa Tsioni”

6

4:6
Esek. 34:12-16
4:6-7
Mika 2:12-13
“Yahavee u ri,

‘Musi wonoyo ndi ḓo kuvhanganya zwihole;

ndi ḓo vhutha nngu dzo balanganaho.

Ndo vha tambudza,

7

4:7
Yes. 60:22Ps. 48:1-3
99:1-2
hone zwihole ndi ḓo zwi ita mbeu ya lushaka luswa,

vho thathwaho ndi ḓo vha ita lushaka luhulu.

Yahavee u ḓo vha vhusa thavhani ya Tsioni

u bva musi wonoyo na lini na lini.

8

4:8
Yes. 1:8
A vha iwe mutsheṱo wa u linda sambi ḽa nngu,

iwe vhushavhelo ha ṅwananyana Tsioni,

u ḓo dovha wa ṋewa muvhuso wau,

vhuhosi vhu ḓo dovha ha vhuelela Jerusalema

ṅwananyana wa lunako.’

9Khefha zwino u tshi lila wa ṱavha mukosi,

a u na Khosi naa?

Mueletshedzi wau o lovha,

zwine wa farwa nga vhuṱungu

vhu no nga ha musadzi a tshi ṱoḓou vhofholowa naa?”

10

4:10
2 Mah. 24:15-16
25:11
Huno nṋe ndi ri:

Iwe ṅwananyana Tsioni,

ndi zwone, tupuluwa u gomele unga musadzi

a tshi ṱoḓou vhofholowa,

ngauri zwino u fanela u bva muḓini

wa yo fhaṱa mushasha ḓakani.

U ḓo ya Babele,

wa lamukiswa u henengei.

Muṋe washu u ḓo u vhofholola henengei,

a u bvisa zwanḓani zwa maswina au.

U fulufhela zwi siho, na u tshidzwa ha vhukuma

11

4:11-13
Yes. 17:12-14
Ps. 48:4-7
Vhaporofita vha ri,

“Hone zwino tshakha nnzhi dzo u kuvhanganela.

Vha ri, ‘Nga a tshipiwe,

maṱo ashu nga a ḓiphiṋe nga u vhona matumba a Tsioni!’

12Hone a vha ḓivhi mihumbulo ya Yahavee;

a vha ṱalukanyi zwe a dzudzanya:

u vha kuvhanganya unga ṱhotshe luvhatani lwa u fhulela.

13Yahavee u ri, ‘Hee ṅwananyana Tsioni,

takuwa u fhule!

Ndi ḓo u ṋea ṋanga dza tsimbi,

nda u fha khwanḓa dza musinaseṱha,

wa kandekanya tshakha nnzhi.

Zwe vha thuba u ḓo zwi kumedza Yahavee,

lupfumo lwavho wa lu ṋekedza Muṋe wa ḽifhasi ḽoṱhe.’ ”