Tshivenda 1998 (VEN98)
16

Vhafarisei vha tshi humbela uri Yesu a ite maḓembe

(Mat. 12:38-39; Mar. 8:11-13)

161

16:1
Mat. 12:38
Joh. 6:30
Ḽiṅwe ḓuvha Vhafarisei na Vhasadukei vho ḓa vha linga Yesu, vha mu humbela uri a ite tshiga tshi no bva ha Mudzimu. 2Hone a vha fhindula a ri, “Nga madekwana ni a amba na ri, ‘Matshelo ḽi ḓo tsha zwavhuḓi, makole o tswuka.’ 3
16:3
*Luk. 12:54-56;
Mat. 11:4-5
Ḽi tshi tsha ni a amba na ri, ‘Ṋamusi hu ḓo vha na maḓumbu na mvula, makole o tswuka.’ Zwa matshele ni a zwi ṱalukanya, hone zwiga zwa zwifhinga zwa Mudzimu zwi a ni kunda.Dziṅwe ṱhanzi dza kale a dzi na maipfi a Yesu ane ra a wana kha vese idzi. 4
16:4
Mat. 12:39
Vhane vha ṱoḓa tshiga ndi vhathu vhavhi vho furalelaho Mudzimu; a vha nga itelwi tshiga arali tshi si tsha Jonasi.” U ralo a mbo ḓi ṱuwa a vha sia henefho.

Mbilisa ya Vhafarisei

(Mar. 8:14-21; Luk. 12:1)

5Vhafunziwa vha wetshela seli na luḽa lwa dzivha vho hangwa u ṱuwa na vhurotho. 6

16:6
Gal. 5:9Luk. 12:1
Yesu a vha vhudza a ri, “Fhaṱuwani ni thanyele mbilisa ya Vhafarisei na Vhasadukei.” 7
16:7-9
Mar. 6:52
Vha amba nga tshavho vha ri, “A tshi ralo ndi ngauri a ro ngo ḓa na vhurotho.” 8
16:8
Mat. 6:30
14:31
Yesu nga u ḓivha zwe vha vha vha tshi khou amba a ri, “Ndi mini ni tshi amba nga tshaṋu na ri a ni na vhurotho? Ni dinwa nga fulufhelo ḽiṱuku. 9
16:9
Mat. 14:17,20
A ni athu ṱalukanya naa? Kani no no hangwa zwiḽa zwa mikonde miṱanu ya vhurotho ye nda fusha ngayo vhathu vha 5 000, na uri no dobela na ḓadza mifaro mingana? 10
16:10
Mat. 15:34,37
Kana zwiḽa zwa musi ndi tshi fusha vhathu vha 4 000 nga mikonde miṱanu na mivhili, na uri no sala ni tshi ḓadza mifaro mingana nga zwipiḓa zwo salaho? 11Khezwi ni tshi kundwa u ṱalukanya uri a tho ngo amba zwa zwiḽiwa na kathihi, tshe nda amba ndo tou ri ni thanyele mbilisa ya Vhafarisei na Vhasadukei?” 12Ndi hone vha tshi zwi pfa uri matsina o vha a sa khou amba mbilisa ya vhurotho, o vha a tshi khou amba pfunzo ya Vhafarisei na Vhasadukei.

Pitrosi a tshi bula uri Yesu ndi Mesia

(Mar. 8:27-30; Luk. 9:18-21)

13Ḽiṅwe ḓuvha musi Yesu o swika thungo dza Khisaria wa Filipi a vhudzisa vhafunziwa vhawe a ri, “Nṋa vhathu vha tshi nnyamba Nṋe Mubebwa-nga-muthu vha ri ndi Nṋe nnyi?” 14

16:14
Mat. 14:2
17:12-1321:11Mar. 6:14-15Luk. 9:8
Vha fhindula vha ri, “Vhaṅwe vha ri ndi Vhone Johanisi Mulovhedzi, vhaṅwe vha ri ndi Vhone Elia; hafhu hu ḓi dovha ha vha na vhaṅwe vhane vha ri ndi Vhone Jeremia kana muṅwe wa vhaporofita vha kale.” 15Yesu a konou vha vhudzisa a ri, “Inwi-ha ni ri mini? Ni ri ndi Nṋe nnyi?” 16
16:16
Mat. 14:33Joh. 1:49
11:27
Ha fhindula Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a ri, “Ndi Vhone Mesia, Murwa wa Mudzimu a tshilaho.” 17Yesu a mbo ri, “Ni na mashudu Simoni ṅwana wa Jonasi; a si muthu wa ṋama o ni dzumbululelaho hezwo, ndi Khotsi anga wa ṱaḓulu. 18
16:18
Ef. 2:20
1 Korint. 3:11
Luk. 22:32
Joh. 1:42
21:15-17
Zwino ndi khou ni vhudza ndi ri: ni vho pfi Pitrosi,Pitrosi ndi u ri, “Tombo”. huno ndi ḓo fhaṱa tshivhidzo tshanga kha tombo heḽi; na hele yone iṋe i nga si tshi kunde. 19
16:19
Yes. 22:22
Nzumb. 3:7
Mat. 18:18
Joh. 20:23
Ndi ḓo ni fha khii dza muvhuso wa Mudzimu; na tshine na iledza fhano shangoni tshi ḓo vha tsho iledzwa na ngei ṱaḓulu; tshine na tendela fhano shangoni tshi ḓo vha tsho tendelwa na ngei ṱaḓulu.” 20
16:20
Mat. 17:9
O no ralo a mbo laya vhafunziwa uri vha songo vhuya vha vhudza muthu uri ndi Ene Mesia.

Yesu a tshi amba lwa u thoma nga u vuwa hawe na lufu lwawe

(Mar. 8:31-33; Luk. 9:22)

21

16:21
Mat. 17:22
20:18
26:2
U bva zwenezwo Yesu a thoma u ṱalutshedza vhafunziwa vhawe uri u fanela u ya Jerusalema a tambudzwa zwihulu nga vhahulwane vha lushaka na vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo, a vhulawa, a vuswa nga ḓuvha ḽa vhuraru. 22Ndi hone Pitrosi a tshi mu vhidzela thungo a thoma u mu kaidza a ri, “Hai nandi Muṋe wanga, hezwo zwi songo vhuya zwa itea!” 23Hone Yesu a rembuluwa a lavhelesa Pitrosi a ri, “Nṱutshele, Saṱhane ndiwe! U khou ṱoḓa u nkhakhisa! A u londi zwa Mudzimu, u londa zwa vhathu!”

Ane a nga vha mufunziwa wa Yesu

(Mar. 8:34 – 9:1; Luk. 9:23-27)

24

16:24
*Mat. 10:38-39;
1 Pit. 2:21
Ndi hone Yesu a tshi vhudza vhafunziwa vhawe a ri, “Arali muthu a tshi funa u vha mufunziwa wanga, nga a ḓihangwe a hwale tshifhambano tshawe, a ntevhele. 25Muthu ane a tata u ṅaledza vhutshilo hawe u a ḓilozwa, hone ane a ḓo fela Nṋe ndi ene ane a ḓo tshila. 26
16:26
Ps. 49:7-8
Nṋa muthu zwi ḓo mu farisani arali a tshi wana zwithu zwoṱhe shangoni a fhedza nga u lovha tshoṱhe? A nga bvisa mini tsha u rengulula vhutshilo hawe? 27
16:27
Dan. 7:13-14
Mat. 24:30
25:31
26:64
Mubebwa-nga-muthu u khou ḓa e kha vhugala ha Khotsi awe e na vharuṅwa vhawe; ndi hone a tshi ḓo ṋea muṅwe na muṅwe nga he a shuma ngaho.

28

16:28
Mat. 10:23
24:34
“Zwino ipfani-ha: hu na vhaṅwe vho imaho hafha vhane vha sa ḓo fa vha sa athu vhona Mubebwa-nga-muthu a tshi ḓa e muvhusoni wawe.”