Tshivenda 1998 (VEN98)
14

Lufu lwa Johanisi Mulovhedzi

(Mar. 6:14-29; Luk. 9:7-9)

141

14:1
Luk. 3:1-2
Zwenezwo khosi HerudeHerude uyo ndi Antipasi. Ndi ṅwana wa uḽa ane a ambiwa kha Matiosi 2. Antipasi o vha a tshi vhusa Judia na Peria u bva 4 BC u swika 39 AD. a pfa bvumo ḽa Yesu, 2
14:2
Mat. 16:14
a amba na vhathu vha henefho musanda a ri, “Hoyu ndi Johanisi Mulovhedzi, o vuwa vhafuni, ndi zwine a kona u ita maḓembe mangafhangafha!” 3
14:3-4
*Luk. 3:19-20;
Johanisi a tshi fa zwo ḓa nga nḓila hei: Herude o vha o ṱahisa Herudiasi musadzi wa mukomana wawe Filipi, 4zwino Johanisi a tshi ḓi ṱolou mu vhudza uri a zwo ngo fanela a tshi mu ṱahisa. Ndi hone Herude a tshi ri Johanisi a farwe a hoṋelwe dzhele. 5
14:5
Mat. 21:26
O vha a tshi funa u mu vhulaha, hone a ofha vhathu, ngauri vho vha vha tshi ḓivha Johanisi e muporofita. 6Hone ḽiṅwe ḓuvha nga munyanya wa mabebo a Herude, ṅwana wa Herudiasi wa musidzana a tshinela vhaeni, a takadza Herude 7lwe a mu fulufhedzisa uri u ḓo mu fha tshiṅwe na tshiṅwe tshine a nga humbela, a khwaṱhisa nga muano. 8Musidzana a ḓa o funzedzwa nga mme awe a ri, “Ndo vha ndi tshi ri vha nga nṋea zwanga ṱhoho ya Johanisi Mulovhedzi zwino hafha, i ḓe i ndiloni.” 9Iyo khumbelo ya ṱungufhadza khosi, hone a ro kundwa u hana, nge a vha o ana vhaeni vhoṱhe vha tshi zwi pfa. Ndi zwe a ri musidzana a ṋewe yone. 10A ruma vhathu dzhele uri vha yo tumula ṱhoho ya Johanisi, 11vha ḓa nayo i ndiloni vha i fha musidzana, ene a i isa ha mme awe. 12Vhafunziwa vha Johanisi vha ḓa vha dzhia tshitumbu tshawe vha tshi swiṱa, vha konou ḓa ha Yesu vha mu vhudza zwo iteaho.

Yesu a tshi fusha vhathu vha no fhira 5 000

(Mar. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-14)

13

14:13-21
Mat. 15:32-39
14:13
Mat. 10:23
Yesu a ri u pfa hezwo a dzhena tshikepeni a ṱutshela fhethu he ha vha hu si na vhathu. Vhathu vha tshi zwi pfa vha bva miḓini yavho vha mu tevhela nga milenzhe. 14
14:14a
Mat. 9:36
14:14b
Mat. 15:32
Yesu a tshi bva tshikepeni a vhona gogo ḽihulu ḽa vhathu, a vha pfela vhuṱungu, a fhodza vhalwadze vhavho. 15Ḽi tshi vho kovhela vhafunziwa vhawe vha ḓa khae vha ri, “Fhano hune ra vha hone ndi sogani nahone ḓuvha ḽo no ṱuwesa. Kha vha vhofholole gogo iḽi vha yo ḓirengela zwiḽiwa dziḓoroboni.” 16Hone Yesu a fhindula a ri, “A vha vhuyi vha ṱuwa; vha ṋeeni zwiḽiwa vha ḽe.” 17Vhone vha fhindula vha ri, “Riṋe a ri na tshithu fhano; ri na mikonde miṱanu ya vhurotho na khovhe mbili fhedzi.” 18Yesu a fhindula a ri, “Zwi ḓiseni fhano.” 19
14:19
Mat. 26:26-27
Ndi hone a tshi vhudza vhathu uri vha dzule fhasi tshiṱanzhelani, a mbo ḓi dzhia iḽa mikonde miṱanu na dziḽa khovhe mbili, a lilala a renda Mudzimu, a dzi ṅwatekanya a ṋea vhafunziwa vhawe uri vha kovhele vhathu; 20
14:20
2 Mah. 4:43-44
vhoṱhe vha ḽa vha fura. Vho no ḽa vha dobela zwipeḓu zwo salaho, vha ḓadza mifaro ya 12. 21Vhe vha ḽa ndi vhanna vhane vha nga lingana 5 000, ri sa vhali vhasadzi na vhana.

Yesu a tshi tshimbila nṱha ha maḓi

(Mar. 6:45-52; Joh. 6:15-21)

22Yesu a mbo ḓi kombetshedza vhafunziwa vhawe uri vha dzhene tshikepeni vha mu range phanḓa vha wetshele seli na luḽa lwa dzivha, uri Ene a sale a tshi vhofholola vhathu. 23

14:23
Luk. 6:12
9:28
Musi o no onesana navho a yo rabela tshikwarani e eṱhe. Ḽi tshi kovhela o vha a tshee tshikwarani e eṱhe. 24Tshikepe tsho vha tsho no vha henengei vhukati ha dzivha, kule na khunzikhunzi, tshi tshi khou dzinginyiswa nga magabelo, ngauri tsho vha tsho livhana na muya.

25

14:25
Jobo 9:8
Nga maḓautsha a ḓa khavho a tshi khou tshimbila nṱha ha maḓi. 26
14:26
Luk. 24:37
Vhafunziwa vha tshi mu vhona a tshi khou tshimbila nṱha ha maḓi vha humbula uri ndi tshirunzi, vha tshenuwa vha ṱavha mukosi. 27Yesu a mbo ḓi amba navho a ri, “Rudzani mbilu; ndi Nṋe, ni songo ofha.” 28Pitrosi a mu fhindula a ri, “Muṋe wanga, arali vhukuma vhe Vhone, kha vha mmbudze uri ndi ḓe khavho ndi tshi tshimbila-vho nṱha ha maḓi.” 29Yesu a ri, “Ndi zwone, iḓani!” Pitrosi a mbo ḓi bva tshikepeni a ya ha Yesu a tshi khou tshimbila nṱha ha maḓi. 30
14:30-32
Mat. 8:26
Hone a tshi vho vhona ḓumbu a thoma u ofha. A tshi vhona a tshi vho mbwandamela a ṱavha mukosi a ri, “Muṋe wanga, kha vha ntshidze!” 31Yesu a mbo ḓi isa tshanḓa tshawe a mu fara, a mu vhudza a ri, “Fulufhelo ḽaṋu ḽo ṱukufhala hani! Ndi mini ni tshi timatima?” 32Vha tshi dzhena tshikepeni muya wa mbo ḓi dzika. 33
14:33
Ps. 2:7
Mat. 3:17
4:3,6
16:16
26:63
27:54
28:19
Vhe vha vha vhe tshikepeni vha mbo ḓi mu gwadamela vha ri, “Vhukumakuma vha Murwa wa Mudzimu.”

Yesu a tshi fhodza vhalwadze Genesaretha

(Mar. 6:53-56)

34Vha wela dzivha vha tsela Genesaretha. 35Vhathu vha henefho vha mbo ḓi vhona uri ndi Yesu, vha laedzela vhathu vhoṱhe vha miḓini ya henefho tsini, vha ḓa na vhalwadze vhoṱhe 36

14:36
Mat. 9:20
vha mu humbela uri a tendele vhalwadze vha tshi tou kwama zwavho shaphu ḽa nguvho yawe; vhoṱhe vhe vha ḽi kwama vha fhola.

15

Milayo ya vhomakhulukuku

(Mar. 7:1-13)

151Ndi hone Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha bvaho Jerusalema vha tshi ḓa ha Yesu, vha ri, 2

15:2
Dot. 4:2
Luk. 11:38
Mat. 5:21-48
9:14-17
12:2-8
“Ndi mini vhafunziwa vhavho vha tshi pfuka milayo ya vhomakhulukuku, vha tshi ḽa vha songo ṱamba zwanḓa?” 3Ene a vha fhindula a ri, “Inwi-ha, ndi mini ni tshi pfuka ndaela ya Mudzimu nga mulandu wa zwidayo zwaṋu? 4
15:4
Ek. 20:12
21:17
A thi ri Mudzimu o ri, ‘Hulisa khotsi au na mme au,’ a dovha a ri, ‘Ane a sema khotsi kana mme awe tshawe ndi u vhulawa.’ 5Hone inwi ni tshi funza ni ri arali muthu e na tshine a nga kona u farisa ngatsho khotsi awe kana mme awe, hone a ri, ‘Hei ndi nduvho ya Mudzimu,’Sedzani kha Mar. 7:12. 6a nga litsha zwawe u hulisa khotsi awe kana mme awe. Asizwo-ha, no no pfuvhisa ipfi ḽa Mudzimu nga zwidayo zwaṋu. 7
15:7-9
Yes. 29:13
Vhahoi ndinwi! Yesaya ho ngo ni zwifhelela a tshi ni porofita a ri,

8“ ‘Vhathu avha vha nkhulisa

nga milomo fhedzi,

hone mbilu dzavho

dzi siho kha Nṋe.

9

15:9
Kol. 2:22
Tit. 1:14
Na u nthabela

a zwi vha farisi tshithu,

ngauri zwine vha funza

ndi zwidayo zwazwo zwa vhathu.’ ”

Zwithu zwine zwa kumadza muthu

(Mar. 7:14-23)

10Yesu a vhidza vhathu a vha vhudza a ri, “Thetshelesani ni ṱalukanye zwine nda amba: 11

15:11
Mish. 10:14-15
1 Tim. 4:4
Tit. 1:15
Mat. 12:34
tshine tsha kumadza muthu a si tshine tsha dzhena nga mulomo, ndi tshine tsha bva nga mulomo wawe.”

12Ndi hone vhafunziwa vha Yesu vha tshi ḓa khae vha ri, “Nṋa vho zwi vhona uri Vhafarisei vho khukhulisea vha tshi pfa ipfi iḽo?” 13A vha fhindula a ri, “Muri muṅwe na muṅwe u songo ṱavhiwaho nga Khotsi anga wa ṱaḓulu u ḓo tupulwa. 14

15:14
Mat. 23:16,24
Joh. 9:40-41
Rom. 2:19-22
Vha litsheni, vha ḓi vha mabofu vhane vha endedza mabofu. Hone arali bofu ḽi tshi endedza ḽiṅwe bofu, vha ḓo wela dindini vhuvhili havho.”

15Pitrosi a ri, “Kha vha ri ṱalutshedze-vho tshiḽa tshifanyiso.” 16Yesu a fhindula a ri, “Matsina na inwi ni kha ḓi kundwa u ṱalukanya naa? 17A ni zwi ḓivhi uri tshine muthu a ḽa tshi fhirela thumbuni tsha fhelela bungani? 18

15:18
Jak. 3:6
Hone zwi bvaho nga mulomo zwi bva mbiluni; ndi zwone zwine zwa kumadza muthu. 19
15:19
Gal. 5:19-21Gen. 6:5
8:21
Mbiluni ya muthu ndi hone hune ha bva mihumbulo mivhi, na vhupondi, na vhupombwe ha tshakha-tshakha, na vhufobvu, na mazwifhi, na u nyefulana. 20Ndi zwone zwine zwa kumadza muthu. Hone u ḽa u songo ṱamba zwanḓa a zwi kumadzi muthu.”

Fulufhelo ḽa musadzi wa Mukanana

(Mar. 7:24-30)

21Yesu a ṱuwa henefho a ṱutshela thungo dza Tiro na Sidoni. 22

15:22
Mat. 9:27
Vha ṱangana na musadzi wa Mukanana wa thungo dzenedziḽa, a vha tevhela a tshi khou ḓi ṱavha mukosi a tshi ri, “Muṋe wanga, Murwa Dafita, kha vha nkhathutshele! Ṅwana wanga wa musidzana u khou tou tambula nga thuṅwa ya Saṱhane!” 23Hone Yesu a si mu fhindule na ipfi na ḽithihi. Vhafunziwa vha vhuya vha ya khae vha mu humbela vha ri, “Nga vha mu vhudze a ṱuwe; u khou enda a tshi ri fhunga.” 24
15:24
Mat. 10:6Rom. 15:8
Hone Ene a fhindula a ri, “A tho ngo rumiwa kha nngu dzo xelaho kha vhaṅwe, ndo rumiwa kha Vhaisraele fhedzi.” 25Hone uyo musadzi a ḓi enda a tshi mu gwadamela a tshi ri, “Muṋe wanga, nga vha mpfarise!” 26Yesu a fhindula a ri, “A zwo ngo fanela ri tshi dzhia zwiḽiwa zwa vhana ra ṋea zwibwa.” 27Uyo musadzi a fhindula a ri, “Hufha zwibwa zwi tshi ḓi ḽa-vho matshakatshaka ane a wela fhasi a tshi bva ḓafulani ḽa vhaṋe vhazwo.” 28
15:28
Mat. 8:13
9:2
Ndi hone Yesu a tshi mu fhindula a ri, “Mme a ṅwana, fulufhelo ḽaṋu ndi ḽihulu. Zwine na tama nga zwi itee.” Ṅwana wawe a mbo ḓi fhola na zwenezwo.

Yesu a tshi fhodza vhalwadze vhanzhi

29Yesu a tshi ṱuwa afho a tshimbila na Dzivha ḽa Galelia, a tshi swika a gonya tshikwara a dzula fhasi. 30Ha ḓa nae magogo a vhathu vha tshi mu ḓisela zwihole na mabofu na vho huvhalaho na mbevhevhe na vhaṅwe vhanzhi, vha vha vhea milenzheni yawe, Ene a vha fhodza. 31Vhathu vhoṱhe vha kanuka vha tshi vhona mbevhevhe dzi tshi vho amba na zwihole zwi tshi vho tshimbila na mabofu a tshi vho vhona, vha renda Mudzimu wa Israele.

Yesu a tshi fusha vhathu vha 4 000

(Mar. 8:1-10)

32

15:32-39
Mat. 14:13-21
15:32
Mat. 9:36
Yesu a vhidza vhafunziwa vhawe a ri, “Havha vhathu ndi vha pfela vhuṱungu, ngauri ḽo no vha ḓuvha ḽa vhuraru ri navho, zwino vho no tou ita na u fhelelwa nga zwiḽiwa. A thi funi vha tshi ṱuwa na nḓala, vha nga ṋoka nḓilani.” 33
15:33
Num. 11:22
Vhafunziwa vha mu fhindula vha ri, “Zwiḽiwa zwa u fusha vhathu vhangafhangafha ri ḓo zwi wana ngafhi henefhano sogani?”

34Yesu a vha vhudzisa a ri, “Ni na mikonde mingana?” Vha fhindula vha ri, “Ndi miṱanu na mivhili, khathihi na khovhe dzi si gathi.” 35Yesu a vhudza vhathu uri vha dzule fhasi, 36a dzhia mikonde iḽa miṱanu na mivhili na khovhe, a livhuha Mudzimu a zwi ṅwatekanya, a ṋea vhafunziwa vhawe, vhone vha zwi kovhela vhathu. 37Vhoṱhe vha ḽa vha fura, zwipiḓa zwo salaho zwa ḓadza mifaro miṱanu na mivhili. 38Vhe vha ḽa ndi 4 000, ri tshi vhala vhanna fhedzi, ri sa vhali vhasadzi na vhana. 39Ndi hone Yesu a tshi onesa vhathu, a dzhena tshikepeni a ṱutshela thungo dza Magadani.

16

Vhafarisei vha tshi humbela uri Yesu a ite maḓembe

(Mat. 12:38-39; Mar. 8:11-13)

161

16:1
Mat. 12:38
Joh. 6:30
Ḽiṅwe ḓuvha Vhafarisei na Vhasadukei vho ḓa vha linga Yesu, vha mu humbela uri a ite tshiga tshi no bva ha Mudzimu. 2Hone a vha fhindula a ri, “Nga madekwana ni a amba na ri, ‘Matshelo ḽi ḓo tsha zwavhuḓi, makole o tswuka.’ 3
16:3
*Luk. 12:54-56;
Ḽi tshi tsha ni a amba na ri, ‘Ṋamusi hu ḓo vha na maḓumbu na mvula, makole o tswuka.’ Zwa matshele ni a zwi ṱalukanya, hone zwiga zwa zwifhinga zwa Mudzimu zwi a ni kunda.Dziṅwe ṱhanzi dza kale a dzi na maipfi a Yesu ane ra a wana kha vese idzi. 4
16:4
Mat. 12:39
Vhane vha ṱoḓa tshiga ndi vhathu vhavhi vho furalelaho Mudzimu; a vha nga itelwi tshiga arali tshi si tsha Jonasi.” U ralo a mbo ḓi ṱuwa a vha sia henefho.

Mbilisa ya Vhafarisei

(Mar. 8:14-21; Luk. 12:1)

5Vhafunziwa vha wetshela seli na luḽa lwa dzivha vho hangwa u ṱuwa na vhurotho. 6

16:6
Gal. 5:9Luk. 12:1
Yesu a vha vhudza a ri, “Fhaṱuwani ni thanyele mbilisa ya Vhafarisei na Vhasadukei.” 7
16:7-9
Mar. 6:52
Vha amba nga tshavho vha ri, “A tshi ralo ndi ngauri a ro ngo ḓa na vhurotho.” 8
16:8
Mat. 6:30
14:31
Yesu nga u ḓivha zwe vha vha vha tshi khou amba a ri, “Ndi mini ni tshi amba nga tshaṋu na ri a ni na vhurotho? Ni dinwa nga fulufhelo ḽiṱuku. 9
16:9
Mat. 14:17,20
A ni athu ṱalukanya naa? Kani no no hangwa zwiḽa zwa mikonde miṱanu ya vhurotho ye nda fusha ngayo vhathu vha 5 000, na uri no dobela na ḓadza mifaro mingana? 10
16:10
Mat. 15:34,37
Kana zwiḽa zwa musi ndi tshi fusha vhathu vha 4 000 nga mikonde miṱanu na mivhili, na uri no sala ni tshi ḓadza mifaro mingana nga zwipiḓa zwo salaho? 11Khezwi ni tshi kundwa u ṱalukanya uri a tho ngo amba zwa zwiḽiwa na kathihi, tshe nda amba ndo tou ri ni thanyele mbilisa ya Vhafarisei na Vhasadukei?” 12Ndi hone vha tshi zwi pfa uri matsina o vha a sa khou amba mbilisa ya vhurotho, o vha a tshi khou amba pfunzo ya Vhafarisei na Vhasadukei.

Pitrosi a tshi bula uri Yesu ndi Mesia

(Mar. 8:27-30; Luk. 9:18-21)

13Ḽiṅwe ḓuvha musi Yesu o swika thungo dza Khisaria wa Filipi a vhudzisa vhafunziwa vhawe a ri, “Nṋa vhathu vha tshi nnyamba Nṋe Mubebwa-nga-muthu vha ri ndi Nṋe nnyi?” 14

16:14
Mat. 14:2
17:12-1321:11Mar. 6:14-15Luk. 9:8
Vha fhindula vha ri, “Vhaṅwe vha ri ndi Vhone Johanisi Mulovhedzi, vhaṅwe vha ri ndi Vhone Elia; hafhu hu ḓi dovha ha vha na vhaṅwe vhane vha ri ndi Vhone Jeremia kana muṅwe wa vhaporofita vha kale.” 15Yesu a konou vha vhudzisa a ri, “Inwi-ha ni ri mini? Ni ri ndi Nṋe nnyi?” 16
16:16
Mat. 14:33Joh. 1:49
11:27
Ha fhindula Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a ri, “Ndi Vhone Mesia, Murwa wa Mudzimu a tshilaho.” 17Yesu a mbo ri, “Ni na mashudu Simoni ṅwana wa Jonasi; a si muthu wa ṋama o ni dzumbululelaho hezwo, ndi Khotsi anga wa ṱaḓulu. 18
16:18
Ef. 2:20
1 Korint. 3:11
Luk. 22:32
Joh. 1:42
21:15-17
Zwino ndi khou ni vhudza ndi ri: ni vho pfi Pitrosi,Pitrosi ndi u ri, “Tombo”. huno ndi ḓo fhaṱa tshivhidzo tshanga kha tombo heḽi; na hele yone iṋe i nga si tshi kunde. 19
16:19
Yes. 22:22
Nzumb. 3:7
Mat. 18:18
Joh. 20:23
Ndi ḓo ni fha khii dza muvhuso wa Mudzimu; na tshine na iledza fhano shangoni tshi ḓo vha tsho iledzwa na ngei ṱaḓulu; tshine na tendela fhano shangoni tshi ḓo vha tsho tendelwa na ngei ṱaḓulu.” 20
16:20
Mat. 17:9
O no ralo a mbo laya vhafunziwa uri vha songo vhuya vha vhudza muthu uri ndi Ene Mesia.

Yesu a tshi amba lwa u thoma nga u vuwa hawe na lufu lwawe

(Mar. 8:31-33; Luk. 9:22)

21

16:21
Mat. 17:22
20:18
26:2
U bva zwenezwo Yesu a thoma u ṱalutshedza vhafunziwa vhawe uri u fanela u ya Jerusalema a tambudzwa zwihulu nga vhahulwane vha lushaka na vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo, a vhulawa, a vuswa nga ḓuvha ḽa vhuraru. 22Ndi hone Pitrosi a tshi mu vhidzela thungo a thoma u mu kaidza a ri, “Hai nandi Muṋe wanga, hezwo zwi songo vhuya zwa itea!” 23Hone Yesu a rembuluwa a lavhelesa Pitrosi a ri, “Nṱutshele, Saṱhane ndiwe! U khou ṱoḓa u nkhakhisa! A u londi zwa Mudzimu, u londa zwa vhathu!”

Ane a nga vha mufunziwa wa Yesu

(Mar. 8:34 – 9:1; Luk. 9:23-27)

24

16:24
*Mat. 10:38-39;
Ndi hone Yesu a tshi vhudza vhafunziwa vhawe a ri, “Arali muthu a tshi funa u vha mufunziwa wanga, nga a ḓihangwe a hwale tshifhambano tshawe, a ntevhele. 25Muthu ane a tata u ṅaledza vhutshilo hawe u a ḓilozwa, hone ane a ḓo fela Nṋe ndi ene ane a ḓo tshila. 26
16:26
Ps. 49:7-8
Nṋa muthu zwi ḓo mu farisani arali a tshi wana zwithu zwoṱhe shangoni a fhedza nga u lovha tshoṱhe? A nga bvisa mini tsha u rengulula vhutshilo hawe? 27
16:27
Dan. 7:13-14
Mat. 24:30
25:31
26:64
Mubebwa-nga-muthu u khou ḓa e kha vhugala ha Khotsi awe e na vharuṅwa vhawe; ndi hone a tshi ḓo ṋea muṅwe na muṅwe nga he a shuma ngaho.

28

16:28
Mat. 10:23
24:34
“Zwino ipfani-ha: hu na vhaṅwe vho imaho hafha vhane vha sa ḓo fa vha sa athu vhona Mubebwa-nga-muthu a tshi ḓa e muvhusoni wawe.”