Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Yesu a tshi fhirela phanḓa

111Yesu a ri u fhedza u laya vhafunziwa vhawe vha 12, a fhirela phanḓa u funza na u ḓivhadza mafhungo a Mudzimu miḓini.

Mbudziso ya Johanisi Mulovhedzi

(Luk. 7:18-23)

2

11:2
Mat. 14:3
Musi Johanisi e dzhele a pfa zwe Yesu a vha a tshi ita, a ruma vhafunziwa vhawe uri vha mu vhudzise 3
11:3
Mat. 3:11
vha ri, “Nṋa ndi vhone vhe vha pfi vha ḓo ḓa, kana ri lindele muṅwe zwashu?” 4Yesu a vha fhindula a ri, “Iyani ni vhudze Johanisi zwine na zwi pfa na zwine na zwi vhona: 5
11:5
Yes. 35:5-6
26:19
61:1
mabofu a vho vhona; zwihole zwi vho tshimbila; vha lwalaho lukandaSedzani kha 8:1-4. vha khou fhodzwa; madzinganḓevhe a vho pfa; vhafu vha khou vuswa; vhashai vha khou funzwa mafhungo maḓifha. 6
11:6
Yes. 8:14-15
Mat. 13:57
26:31
U na mashudu ane a sa khukhulisee nga Nṋe.”

Vhuṱanzi ha Yesu a tshi ṱanziela Johanisi Mulovhedzi

(Luk. 7:24-35)

7

11:7
Mat. 3:1,5
Joh. 1:15,27
3:31
Vhaḽa vho no ṱuwa Yesu a thoma u amba na vhathu nga Johanisi a ri, “No vha no yo vhona mini phangani? No vha no yo vhona luṱanga lu dzinginyiswaho nga muya na? 8Ndi ri no vha no yo vhona mini? No vha no yo vhona muthu o ambaraho nguvho dza maṱeleṱele naa? Atsina vho ambaraho nguvho dza maṱeleṱele vha wanala misanda. 9Ndi khou ri no vha no yo vhona mini? No vha ni songo ya u vhona muporofita naa? Ee! Nazwino Nṋe ndi ri no vha no yo vhona ane a fhira muporofita. 10
11:10
Mal. 3:1
Ek. 23:20
Mar. 1:2
Luk. 1:76
Maṅwalo a amba ene Johanisi a tshi ri,

“ ‘Muḓinḓa wanga ngoyu-ha;

ndi khou mu ruma phanḓa hau

uri a u lugisele nḓila.’

11“Zwino ipfani-ha: A hu athu vhuya ha bebwa muthu ane a fhira Johanisi Mulovhedzi, ngeno Johanisi a tshi fhiriwa na nga muṱukuṱuku muvhusoni wa Mudzimu.

12

11:12
*Luk. 16:16;
“Hone tshee Johanisi Mulovhedzi a ḓa u swika zwino muvhuso wa Mudzimu u khou ḓa nga maanḓa mahulu, huno vhane vha dzhena khawo ndi vhane vha tou lwisa.Kana: “Muvhuso wa Mudzimu u khou levhelwa, vhalevhi vha khou u thuba.” 13Vhaporofita vhoṱhe vho vha vha tshi ḓi porofita, na Mulayo u tshi ralo, u vhuya u guma nga Johanisi. 14
11:14
Mal. 4:5
1 Mah. 17:1Mat. 17:10-13
Mar. 9:13
Luk. 1:17
Zwino arali ni tshi nga zwi tenda, ndi khou ni vhudza ndi ri: Johanisi ndi ene Elia we a pfi u ḓo ḓa. 15
11:15
Mat. 13:9,43
A na nḓevhe kha a ḓipfele.

16“Nṋa vhathu vha musalauno ndi nga vha fanyisa na mini? Vha tou nga vhana vha vhidzelelanaho vhe makete 17vha tshi ri,

“ ‘Ro ni lidzela ṋanga,

na hana u tshina!

Ra ni imbela lwa lufu,

na hana u lila!’

18

11:18-19a
Mat. 9:14
11:18
Mat. 3:4
Luk. 1:15
“Johanisi o ḓa a ḓidzima, na waini a si nwe, vhone vha ri, ‘U na thuṅwa ya Saṱhane.’ 19
11:19a
Mat. 9:10
Mubebwa-nga-muthu a ḓa; Ene o vha a tshi ḽa, a tshi nwa, vha dovha vha ri, ‘Vhonani uyu munna – u vhupangwa e vhudakwa, nahone a si u pfana hawe na vhathelisi na vhatshinyi!’ Hone vhuṱali ha Mudzimu vhu vhonala uri ndi ha ngoho nga zwine ha shuma.”

Khombo dzine dza ḓo wela miḓi ine ya landula Yesu

(Luk. 10:12-15)

20Ndi hone Yesu a tshi thoma u teketela miḓi ye a shuma khayo vhunzhi ha maḓembe awe, a i teketelela u sa laṱa vhuvhi hayo a ri, 21

11:21
Yes. 23:1-16
“U ḓo zwi vhona henewe Khorasini! U ḓo zwi vhona henewe Betsaida! Ngavhe maḓembe e a itwa kha inwi a vhe o itwa Tiro na Sidoni ndi musi vhathu vha hone vha tshi ḓo vha vho no laṱa vhuvhi havho kale, ndi musi vho no ambara madzanganda, vha ḓihasha milora nga u ḓisola. 22Ndi zwine nda ni vhudza nda ri: nga ḓuvha ḽa khaṱhulo ṱhamu ine na ḓo rwiwa ngayo i ḓo vhavha u fhira i no ḓo rwa Tiro na Sidoni. 23
11:23
Yes. 14:13,15
Iwe-vho Kapernaumi, u vhona unga u ḓo gagamiswa wa guma makoleni naa? Matsina u ḓo tou tsiselwa fhasi-fhasi dindini. Ngavhe maḓembe e a itwa kha inwi a vhe o itwa Sodoma, ndi musi u tshee wo ima na ṋamusi. 24
11:24
Gen. 19:24-28
Mat. 10:15
Ndi zwine nda ni vhudza nda ri: nga ḓuvha ḽa khaṱhulo ṱhamu ine na ḓo rwiwa ngayo i ḓo vhavha u fhira i no ḓo rwa shango ḽa Sodoma.”

Yesu a tshi renda Khotsi

(Luk. 10:21-22)

25

11:25
1 Korint. 1:19,27
Yes. 29:14
Mat. 21:16
Zwenezwo Yesu a thoma u amba a ri, “Ndi a u renda Khotsi, Iwe Muṋe wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi, ngauri hezwi zwithu wo zwi dzumbela vho funzwaho na vhaṱali wa zwi dzumbululela vhaṱoma. 26Iina Khotsi, iṱali wo vha wo ḓi zwi funa nga u ralo.

27

11:27
Mat. 28:18
Joh. 1:18
3:35
6:46
17:2
“Khotsi anga o nkumedza zwithu zwoṱhe; a hu na ane a ḓivha Murwa arali e si Khotsi; nahone a hu na ane a ḓivha Khotsi arali e si Murwa, na onoyo ane Murwa a takalela u mu dzumbululela.

“Iḓani ha Nṋe ...”

28“Iḓani ha Nṋe noṱhe ni lemelwaho no ziamedzwaho nga mihwalo, ndi ḓo ni rula. 29

11:29
Jer. 6:16
Ḓihweseni dzhogo yanga ni gude kha Nṋe; ndo vuḓa, ndi na mbilu ya u ḓiṱukufhadza; ndi hone ni tshi ḓo rudza mbilu. 30
11:30
1 Joh. 5:3
Dzhogo yanga a i gogoni, muhwalo wanga a u lemeli.”

12

Mafhungo a Sabatha

(Mar. 2:23-28; Luk. 6:1-5)

121

12:1
Dot. 23:25
Misi yeneyo Yesu a tshi khou fhira nga vhukati ha masimu a goroi nga Sabatha, vhafunziwa vhawe vha pfa nḓala vha thoma u ṱhukhula-ṱhukhula ṱhotshe dza goroi vha swoṱa vha ḽa. 2
12:2
Ek. 20:10
Vhafarisei vha tshi zwi vhona vha mu vhudza vha ri, “Kha vha vhone zwine vhafunziwa vhavho vha khou ita! Mulayo a u tendi zwi tshi itwa nga Sabatha.” 3
12:3
1 Sam. 21:6
Yesu a vha fhindula a ri, “Kani-ha a ni athu vhala a Dafita na khonani dzawe musi vho farwa nga nḓala, 4
12:4
Ek. 25:30
Liv. 24:5-9
a tshi dzhena nḓuni ya Mudzimu a ḽa vhurotho he ha vha ho sumelwa Mudzimu, ngeno Mulayo u sa tendi muthu a tshi ḽa musumo hoyo, na vhe vha vha vhe nae a u tendi vha tshi ḽa; hu ḽa vhotshifhe fhedzi? 5
12:5
Num. 28:9-10
Kani-ha a ni athu vhala Mulayoni uri nga Sabatha vhotshifhe vha a ḓi pfuka zwavho mulayo wa Sabatha thembeleni, zwi si vhe na mulandu? 6Fhedzi ndi khou ni vhudza ndi ri: tshi fhiraho thembele tshi fhano. 7
12:7
Mat. 9:13
Hone ngavhe ni vhe no ḓivha uri zwi amba mini hu tshi pfi, ‘Thi ṱoḓi nduvho, ndi ṱoḓa muthu a tshi vha na mbilutshilidzi,’ ndi musi ni songo sola vhathu vha si na mulandu. 8Mubebwa-nga-muthu na yone Sabatha ndi Ene Muṋe wayo.”

Munna o omaho tshanḓa

(Mar. 3:1-6; Luk. 6:6-11)

9

12:9-14
Mar. 2:27-28
Yesu a fhirela phanḓa a dzhena sinagogoni. 10
12:10
Luk. 13:14
14:3
Joh. 9:16
Henefho ho vha hu na munna o omaho tshanḓa. Vhafarisei vha tshi funa u hwelela Yesu vha mu vhudzisa vha ri, “Mulayo u a tenda muthu a tshi fhodzwa nga Sabatha naa?” 11
12:11
*Luk. 14:5
12:11-12
Luk. 13:15-16
Hone Ene a vha fhindula a ri, “Ndi nnyi waṋu ane a ri nngu yawe nthihi fhedzi yo wela bidzini nga Sabatha a sa i ṋule? 12Muthu ha fhiri nngu kani? Zwi amba uri Mulayo u a ri tendela u ita zwivhuya nga Sabatha.”

13Ndi hone Yesu a tshi amba na uyo munna o omaho tshanḓa a ri, “Onyolosani tshanḓa tshaṋu.” A mbo tshi onyolosa tsha vhuelela ngonani tsha fana na tshiṅwe.

14

12:14
Liv. 21:18
Joh. 5:16,18
Zwo no ralo Vhafarisei vha mbo ḓi bva afho sinagogoni, vha yo ṱangana khoroni vha thoma u ita tshimbevha tsha u vhulaha Yesu.

U fhodzwa ha mavhuthu Dzivhani ḽa Galelia

(Mar. 3:7-12; Luk. 6:17-19)

15Hone Yesu nga u ḓivha uri vha khou ṱoḓa u mu vhulaha a ṱuwa afho fhethu, a tevhelwa nga vhathu vhanzhi, a vha fhodza vhoṱhe, 16

12:16
Mat. 8:4
a vha kaidza uri vha si vhudze muthu uri ndi Ene nnyi. 17A tshi ralo ho vha hu u khunyeledza zwo ambiwaho nga muporofita Yesaya a tshi ri,

18

12:18
Mat. 3:17
12:18-21
Yes. 42:1-4
11:10
“Vhonani muḓinḓa wanga we nda mu nanga,

mufunwa wanga ane a ntakadza.

Ndi ḓo vhea Muya wanga khae,

a konou ḓivhadza tshakha khaṱhulo mbuya.

19Ha nga lwi, ha nga iti phosho;

a hu na ane a ḓo pfa ipfi ḽawe dzinḓilani.

20Luṱanga lwo piḓeaho ha nga lu vunḓi;

luvhone lu taidzaho ha nga lu dzimi,

a vhuye a ite uri vhathu vha tshile vha tshi londana.

21Vhannḓa vha ḓo lavhelela u ḓa hawe.”

Yesu na Belesebulu

(Mar. 3:22-27; Luk. 11:14-15,17-23)

22

12:22-24
Mat. 9:32-34
Zwenezwo vha mu ḓisela muthu wa bofu we a vha e tshimuma, e na thuṅwa ya Saṱhane. A mu fhodza, a vho kona u amba na u vhona. 23
12:23
Mat. 20:30-31
Vhathu vhoṱhe vha akhamala vha ri, “Nṋa uyu a si ene uḽa Murwa wa Dafita we a pfi u ḓo ḓa?” 24
12:24
Mat. 10:25
Hone Vhafarisei vha tshi zwi pfa vha ri, “Hoyu munna u pandela thuṅwa nga maanḓa a Belesebulu khosi yadzo, a hu na zwiṅwe.” 25
12:25
Mat. 9:4
Hone Yesu nga u ḓivha mihumbulo yavho a amba navho a ri, “Arali muvhuso wa ḓifhandekanya wa bva zwigwada zwivhili, zwa lwa nga tshazwo, tshawo ndi u wa. Arali muḓini kana nḓuni ha bva zwigwada zwivhili zwa lwa nga tshazwo, a zwi nga imi. 26Arali Saṱhane a tshi pandela Saṱhane zwi amba uri o no bva zwigwada zwivhili zwine zwa lwa nga tshazwo. Zwino muvhuso wawe u nga ima hani?

27“Arali Nṋe ndi tshi pandela thuṅwa nga maanḓa a Belesebulu, vhafunziwa vhaṋu vha dzi pandela nga maanḓa a nnyi? Ndi zwine vhenevho vha ḓo sumbedza uri zwine na amba a si zwone.

28

12:28
Luk. 17:21
1 Joh. 3:8
“Hone vhunga zwi khagala uri Nṋe ndi pandela thuṅwa nga maanḓa a Muya wa Mudzimu, ndi tshiga tsha uri muvhuso wa Mudzimu wo swika kha inwi.

29

12:29
Yes. 49:24-26
53:12
“Ndi nnyi ane a nga sokou dzhena nḓuni ya munna wa vhuhali a kumba thundu yawe? U fanela u thoma u vhofha uyo muhali, ndi hone a tshi ḓo kona u mu ṱangula.

30

12:30
Mar. 9:40
“Muthu ane a sa ime na Nṋe u lwa na Nṋe; a sa kuvhanganyiho sambi na Nṋe u a ḽi fhaḓa.

Vhutshinyi ha u khakhela Muya Mukhethwa

(Mar. 3:28-30; Luk. 12:10)

31

12:31-32
Mat. 12:24
Yes. 22:14
“Ndi zwine nda ni vhudza nda ri: muthu a nga hangwelwa vhutshinyi hoṱhe, naho a sasaladza Mudzimu. Hone ane a sasaladza Muya Mukhethwa a nga si hangwelwe. 32Na ane a amba Mubebwa-nga-muthu nga ḽivhi a nga kha ḓi hangwelwa. Hone ane a vhuya a nyefula Muya Mukhethwa, hu vhutshiloni vhuno, hu vhutshiloni vhu ḓaho, a nga si vhuye a hangwelwa.

Muri na mitshelo yawo

(Luk. 6:43-45)

33

12:33
Mat. 7:16-18
“Arali ni tshi ri muri ndi wavhuḓi, ni fanela u ḓi ralo na mitshelo yawo; arali ni tshi ri muri a si wavhuḓi, ni fanela u ḓi ralo-vho na mitshelo yawo. Hufha muri u tshi ḓivhiwa nga mitshelo yawo.

34

12:34
Mat. 3:7
23:33
“Dziṋowa ndinwi! Ni nga kona hani u amba zwivhuya ni vhavhi? Tshe mulomo wa amba ndi tshe mbilu ya amba. 35Muthu muvhuya u bvisa zwivhuya tshisikuni tsha mbilu yawe i re mbuya, muthu muvhi u ḓi bvisa-vho zwithu zwivhi tshisikuni tsha mbilu yawe mmbi. 36Ndi khou ni vhudza ndi ri: Nga ḓuvha ḽa khaṱhulo muthu u ḓo sengiselwa zwoṱhe zwe a sokou amba-amba. 37
12:37
Jak. 3:2-12
U ḓo vhofhololwa nga maipfi au, wa vhewa mulandu nga maipfi au.”

Musi hu tshi humbelwa maḓembe

(Mar. 8:11-12; Luk. 11:16,29-32)

38

12:38
Joh. 6:30
1 Korint. 1:22
12:38-39
Mat. 16:1-4
Ndi hone vhaṅwe vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vha tshi amba nae vha ri, “Vhafunzi, kha vha ri itele maḓembe.” 39
12:39-40
Jonasi 1:17
Hone Ene a tshi vha fhindula a ri, “Vhane vha ṱoḓa maḓembe ndi vhathu vhavhi vho furalelaho Mudzimu. A vha tsha ḓo vhona maṅwe arali e si aḽa a muporofita Jonasi. 40
12:40
Mat. 27:63
Jonasi o fhedza maḓuvha mararu na vhusiku hao e thumbuni ya khovhe ya vhimbi, Mubebwa-nga-muthu u ḓo fhedza maḓuvha mararu na vhusiku hao e ngomu tshaloni nga u ralo. 41
12:41b
Jonasi 3:5-9
Nga ḓuvha ḽa khaṱhulo vhanna vha Ninive vha ḓo vuwa khathihi na vhathu vha musalauno vha vha rovhedza, ngauri vhone vho laṱa vhuvhi havho musi vho pfa Jonasi a tshi vha ḓivhadza mafhungo a Mudzimu, huno tshi fhiraho Jonasi tshi fhano. 42
12:42
1 Mah. 10:1-10
Nga ḓuvha ḽa khaṱhulo khosi ya musadzi i bvaho Tshipembe i ḓo ḓa khoroni u rovhedza vhathu vha musalauno, ngauri ene o tou tshimbila a zwi pfa a tshi bva vhusendekamisi a tshi yo pfa vhuṱali ha Solomoni. Zwino ipfani-ha: tshi fhiraho Solomoni tshi fhano.

Thuṅwa i tshi vhuelela muthuni

(Luk. 11:24-26)

43“Thuṅwa ya Saṱhane arali i tshi bva muthuni i buḓekanya masoga i tshi ṱoḓa ha u awela i si hu wane. 44Ya konou ri, ‘Ndi ḓo vhuelela nḓuni yanga ine nda bva khayo.’ I tshi swika ya wana uḽa muthu a tshi tou nga nnḓu i si na muthu, yo swielwa, na thundu dzo vhekanywa zwavhuḓi. 45

12:45
2 Pit. 2:20-22
Zwenezwo i mbo yo dzhia dziṅwe thuṅwa ṱhanu na mbili dza vhuhali u fhira yone, dza ḓa dza dzhena kha uyo muthu dza dzula khae, mafhungo a vho vhifha u fhira mulovha. Na kha vhathu vhavhi avha vha musalauno zwi ḓo ralo.”

Mme a Yesu na vharathu vhawe

(Mar. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

46Yesu a tshi kha ḓi amba na vhathu ha swika mme awe na vharathu vhawe, vha ima nnḓa vha tshi ṱoḓa u amba nae. 47

12:47
Mat. 13:55
Joh. 7:3-5
Mish. 1:14
1 Korint. 9:5
Gal. 1:19
Muṅwe a mu vhudza a ri, “Mme avho na vharathu vhavho khevho afha nnḓa vha khou ṱoḓa u amba navho.”Dziṅwe ṱhanzi dza kale a dzi na vese iyi. 48Hone Yesu a fhindula muthu o mu vhudzaho hezwo a ri, “Mme anga ndi nnyi? Vharathu vhanga ndi vhonnyi?” 49A konou sumba vhafunziwa vhawe a ri, “Mme anga na vharathu vhanga ndi havha! 50
12:50
Joh. 15:14
Rom. 8:29
Heb. 2:11
Mat. 6:10
Ane a ita zwine Khotsi anga wa ṱaḓulu a zwi funa, ndi ene murathu wanga, ndi ene khaladzi anga, ndi ene mme anga.”

13

Tshifanyiso tsha muzwali

(Mar. 4:1-9; Luk. 8:4-8)

131Nga ḽeneḽo ḓuvha Yesu a bva nḓuni, a dzula khunzikhunzini ya dzivha. 2Ha kuvhangana vhathu vhanzhi-vhanzhi vha tshi ṱoḓa u mu pfa, vha ḓala lwe a dzhena tshikepeni a dzula, a sia vhathu vhoṱhe vho ima khunzikhunzini. 3A vha vhudza zwithu zwinzhi nga zwifanyiso, a ri, “Ho vhuya ha vha na muṅwe munna we a bva a tshi yo zwala mbeu. 4A ri a tshi khou zwala iṅwe ya wela nḓilani, zwiṋoni zwa ḓa zwa i ḽa. 5Iṅwe ya wela kha lutombo he ha vha hu na mavu maṱukuṱuku. Yeneyo ya mela nga u ṱavhanya, ngauri mavu a hone o vha e si manzhi. 6Hone musi ḓuvha ḽi tshi ṱavha ḽa fhisa uyo mutomba wa mbo ḓi ṋoka, nge midzi ya vha i songo tsisa. 7Iṅwe ya wela mipfani, iyo mipfa i tshi mela ya i pwanyeledza. 8Hone iṅwe ya wela mavuni avhuḓi ya mela ya vhuya ya shela thoro; iṅwe ṱhotshe ya vha na thoro dza ḓana, iṅwe 60, iṅwe 30. 9

13:9
Mat. 11:15
A na nḓevhe nga a ḓipfele!”

Tshi itisaho uri Yesu a funze nga zwifanyiso

10Vhafunziwa vhawe vha ḓa khae vha mu vhudzisa vha ri, “Ndi mini vha tshi amba navho nga zwifanyiso?” 11

13:11
Mat. 11:25
A vha fhindula a ri, “Inwi no dzumbululelwa zwiphiri zwa muvhuso wa Mudzimu, hone vhaḽa a vho ngo dzumbululelwa. 12
13:12
Mat. 25:29Luk. 19:26Mar. 4:25Luk. 8:18
A re nazwo u ḓo dovha a engedzwa zwa ita na u fhalala, a si na u ḓo dovha a dzhielwa na zwiṱukuṱuku zwine a vha nazwo. 13
13:13
Dot. 29:2-4
Ndi zwone nda amba navho nga zwifanyiso, uri

“ ‘naho vha sedza vha si vhone,

naho vha thetshelesa vha si zwi pfe,

vha si ṱalukanye tshithu.’ ”

14
13:14-15
Yes. 6:9-10
Joh. 12:40
Mish. 28:26-27
Ndi hone hu tshi ḓo khunyelela vhuporofita ha Yesaya ha u ri,

“ ‘Ni ḓo thetshelesa no thetshelesa ni si pfe;

ni ḓo sedza no sedza ni si vhone.

15Ndi uri mihumbulo ya havha vhathu yo gomala,

vha konyolela matanda nḓevheni,

vha bonya na maṱo.

Vha sa ralo maṱo avho a nga ḓo vhona,

na nḓevhe dzavho dzi nga ḓo pfa,

na mbilu dzavho dzi nga ḓo ṱalukanya,

vha rembuluwa vha vhuelela kha Nṋe,

Nṋe nda vho ḓo vha fhodza.’

16

13:16-17
*Luk. 10:23-24
“Hone inwi maṱo aṋu a na mashudu ngauri a a vhona, na nḓevhe dzaṋu dzi na mashudu ngauri dzi a pfa. 17
13:17
Heb. 11:13
1 Pit. 1:12
Zwino ipfani-ha: ndi vhaporofita vhanzhi na vhavhuya vho tamaho u vhona zwine inwi na zwi vhona, fhedzi vha kundwa; na zwine na zwi pfa vho tama u zwi pfa, fhedzi vha kundwa.

Ṱhalutshedzo ya tshifanyiso tsha muzwali

(Mar. 4:13-20; Luk. 8:11-15)

18“Zwino ipfani zwine tshifanyiso tsha muzwali tsha amba: 19Ane a pfa mafhungo a muvhuso wa Mudzimu a si a ṱalukanye, ha ḓa Muvhi a tswa mbeu yo zwaliwaho mbiluni yawe – ndi ene ane a fanyisedzwa nga mbeu ye ya wela nḓilani. 20Ye ya ri i tshi zwalwa ya wela lukwarani zwi amba muthu ane a ri u pfa ipfi a mbo ḓi ḽi ṱanganedza nga mbilu tshena, 21hone vhunga hu si na hune ḽa nga ṱoka midzi khae, ha lengi u wa. A tshi vho ṱhuphelwa ipfi ḽa Mudzimu na u tovholelwa ḽone u mbo ḓi gunea na zwenezwo. 22

13:22
2 Tim. 4:10
He i tshi zwalwa ya wela vhukati ha mipfa, zwi amba uyo ane a ri o pfa ipfi ḽa Mudzimu ḽa pwanyeledzwa nga u vhilaela nga zwa vhutshilo na u xedzwa nga u funesa lupfumo, a si vhe na mitshelo. 23He i tshi zwalwa ya wela mavuni avhuḓi zwi amba uyo ane a ri u pfa ipfi ḽa Mudzimu a ḽi ṱalukanya, a ita na u aṋwa mitshelo. Muṅwe a aṋwa ḓana, muṅwe 60, muṅwe 30.”

Tshifanyiso tsha mufhunga

24A dovha a vha fanyisedzela nga tshiṅwe tshifanyiso a ri, “Muvhuso wa Mudzimu u fana na muthu we a zwala mbeu yavhuḓi tsimuni yawe; 25hone musi vhathu vho eḓela ha ḓa swina ḽawe ḽa zwala mufhunga vhukati ha goroi ḽa dovha ḽa ṋenga. 26Goroi i tshi vho mela ya vhuya ya shela thoro ha konou vhonala na mufhunga. 27Ndi hone vhashumi vha muṋe wa tsimu vha tshi ḓa khae vha ri, ‘Thovhela, nṋa a vho ngo zwala mbeu yavhuḓi tsimuni yavho? Mufhunga uyu u nga vha u tshi bva ngafhi?’ 28Ene a vha fhindula a ri, ‘Hezwo zwi fanela u vha zwo itwa nga swina.’ Vhashumi vha ri, ‘Nṋa vha funa ri tshi ya ra u tupula?’ 29Ene a hana a ri, ‘Ni songo u tupula; ni nga ḓo ri ni tshi ṱahula mufhunga na tshenuwa no tupula na goroi. 30

13:30
Mat. 3:12
Nzumb. 14:14-15
Zwi litsheni zwi aluwe zwoṱhe hu vhuye hu swike tshifhinga tsha khaṋo. Musi hu tshi swika khaṋo ndi ḓo vhudza vhakaṋi uri vha thome u kuvhanganya mufhunga vha u vhofhe madzanda uri u fhiswe, ndi hone vha tshi ḓo konou kuvhanganya goroi vha i vhea ḓuluni ḽanga.’ ”

Tshifanyiso tsha muhuyu

(Mar. 4:30-32; Luk. 13:18-19)

31A dovha a vha fanyisedzela nga tshiṅwe tshifanyiso a ri, “Muvhuso wa Mudzimu u fana na mbeu ya muhuyu ine muthu a dzhia a zwala tsimuni yawe.Muri we Yesu a amba a si muri u re na dzina ḽa Tshivenḓa; u tou pfi “mumasithada”; ndi zwe ra sokou khetha muri une wa ḓivhea fhano. 32

13:32
Mat. 17:20
Huno naho i yone mbeu ṱhukhu kha dzoṱhe, i tshi vho mela i hula u fhira zwiṱaka zwoṱhe, wa ita muri muhulu lune na zwiṋoni zwa ḓa zwa fhaṱa zwiṱaha matavhini awo.”

Tshifanyiso tsha mbilisa

(Luk. 13:20-21)

33A dovha a vha vhudza tshiṅwe tshifanyiso a ri, “Muvhuso wa Mudzimu u fana na mbilisa ine musadzi a i suka na vhukhopfu ludongo lwo ḓala, yone ya kukumusa uho vhukhopfu hoṱhe.”

U amba nga zwifanyiso fhedzi

(Mar. 4:33-34)

34

13:34-35
Mat. 13:10-17
Zwenezwo zwoṱhe Yesu o vhudza vhathu nga zwifanyiso; a hu na ḽe a vha vhudza a sa ambi nga tshifanyiso, 35
13:35
Ps. 78:2
hu u itela uri hu khunyelele ḽa muporofita a tshi ri,

“Ndi ḓo thoma u amba,

nda amba nga zwifanyiso,

nda bula zwe zwa vha zwo dzumbama

tshee shango ḽa tikwa.”

Ṱhalutshedzo ya tshifanyiso tsha mufhunga goroini

36

13:36
Mat. 13:1
Ndi hone Yesu a tshi ri vhathu vha ṱuwe zwavho, Ene a dzhena nḓuni. Vhafunziwa vha konou ḓa khae vha mu humbela vha ri, “Kha vha ri ṱalutshedze tshifanyiso tsha mufhunga wo zwalwaho tsimuni.” 37
13:37
1 Korint. 3:9
A vha fhindula a ri, “Ane a zwala mbeu yavhuḓi ndi Mubebwa-nga-muthu. 38
13:38
Joh. 8:44
Tsimu ndi shango. Mbeu yavhuḓi ndi vhalanda vha muvhuso wa Mudzimu. Mufhunga ndi vhalanda vha Muvhi. 39Swina ḽo u zwalaho ndi diabolo. Khaṋo ndi vhufhelo ha shango. Vhakaṋi ndi vharuṅwa. 40
13:40
Mat. 7:19Joh. 15:6
Unga mufhunga u tshi kuvhanganywa wa fhiswa nga mulilo, zwi ḓo ralo na nga ḓuvha ḽa vhufhelo ha shango: 41
13:41
Mat. 24:31
Mubebwa-nga-muthu u ḓo ruma vharuṅwa vhawe, vha kuvhanganya vhakhakhisi vhoṱhe na vhaitazwivhi, vha vha bvisa muvhusoni wawe, 42
13:42
Mat. 8:12
vha vha posa ṋanḓoni ya mulilo. Henefho vhathu vha ḓo lila vha ita na u shenganya maṋo nga vhuṱungu. 43
13:43
Dan. 12:3
Rangap. 5:31
Nga heḽo ḓuvha vhavhuya vha ḓo penya sa ḓuvha muvhusoni wa Khotsi avho. A na nḓevhe nga a ḓipfele!

Tshifanyiso tsha lupfumo tsimuni na tsha daimani

44

13:44
Filip. 3:7-14
“Muvhuso wa Mudzimu u fana na lupfumo lwo dzumbiwaho tsimuni lune muṅwe muthu a tshenuwa o lu wana, a dovha a lu dzumba henefho tsimuni, a takala lune a ya a rengisa thundu dzawe dzoṱhe a renga tsimu iyo.

45“Muvhuso wa Mudzimu wa dovha wa fana na muvhambadzi ane a enda a tshi ṱoḓa daimani dzavhuḓi, 46a ri a tshi wana iṅwe daimani ya thengo khulu a ṱuwa a yo rengisa thundu dzawe dzoṱhe a renga iyo daimani.

Tshifanyiso tsha mambule

47

13:47
Mat. 22:10
“Muvhuso wa Mudzimu wa dovha wa fana na mambule ane a poswa lwanzheni ha fashwa khovhe dza tshakha-tshakha. 48Musi o ḓala, vharei vha a kokodzela khunzikhunzini vha dzula fhasi vha khethekanya dzavhuḓi vha dzi posa zwirunduni, dzi si dzavhuḓi vha dzi laṱa. 49
13:49
Mat. 25:32
Zwi ḓo tou ralo nga ḓuvha ḽa vhufhelo: Vharuṅwa vha ḓo ḓa vha khethekanya vhavhi na vhavhuya, 50
13:50
Mat. 8:12
vhavhi vha vha posa ṋanḓoni ya mulilo. Henefho vhathu vha ḓo lila vha ita na u shenganya maṋo nga vhuṱungu.”

Lupfumo luswa na lwa kale

51Ndi hone Yesu a tshi vha vhudzisa a ri, “Nṋa aya no a pfa oṱhe?” Vha fhindula vha ri, “Ro a pfa.” 52A amba navho a ri, “Ndi zwine nda ri, ho no vha na vhaḓivhi vha Maṅwalo vhaṅwe vhane vha guda zwa u vhuswa nga Mudzimu; vhenevho vha fana na muṋe wa nnḓu ane a bvisa lupfumo luswa na lwa kale tshisikuni tshawe.”

U landulwa ha Yesu Nazaretha

(Mar. 6:1-6a; Luk. 4:16-30)

53Musi Yesu o fhedza zwifanyiso hezwo, a fhirela phanḓa. 54

13:54
Joh. 7:15
A swika muḓini wa hawe a vha funza sinagogoni yavho. Vhe vha pfa pfunzo yawe vha akhamala vha ri, “Nṋa vhuṱali uvhu na maḓembe aya o zwi wanafhi? 55
13:55
Joh. 6:42
A si ene ṅwana wa uḽa muvhaḓi? Mme awe a si vhaḽa vha no pfi Vho-Maria? Vharathu vhawe a si Jakopo na Josefa na Simoni na Judasi? 56Khaladzi dzawe a ri nadzo henefhano dzoṱhe? Nṋa izwi zwithu zwoṱhe o zwi wanafhi?” 57
13:57a
Mat. 11:6
13:57b
*Joh. 4:44
Vha amba nga u ralo vha tshi tou mu nyefula. Hone Yesu a vha fhindula a ri, “Muporofita a nga huliswa hoṱhe-hoṱhe, fhedzi muḓini wa hawe na hayani hawe ha huliswi.” 58A si tsha ita maḓembe manzhi henefho nge vha shaya lutendo.