Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Lutsinga lwa Yesu

(Luk. 3:23-38)

11

1:1
Luk. 2:23-38
Bugu ya lutsinga lwa Yesu Khristo, Murwa wa Dafita a re murwa wa Abrahamu asiyi: 2
1:2
Gen. 17:17-21
21:1-3
Abrahamu o beba Isaka; Isaka a beba Jakopo; Jakopo a beba Juda na vhakomana vhawe na vharathu vhawe; 3
1:3
Gen. 38:13-30
1:3b-6a
Rute 4:18-22
Juda a beba Pheretse na Zera nga Thamara; Pheretse a beba Esromu; Esromu a beba Ramu; 4
1:4
Ek. 6:23
Num. 1:7
2:3-9
10:14
7:12-83
Ramu a beba Aminadaba; Aminadaba a beba Nahashoni; Nahashoni a beba Salimoni; 5
1:5
Josh. 2
6:22-25
Heb. 11:31
Jak. 2:25
Salimoni a beba Buasi nga Rahaba; Buasi a beba Obede nga Rute; Obede a beba Isai; 6
1:6
1 Sam. 16:1
17:12
Isai a beba Dafita uḽa wa khosi.

Dafita a beba Solomoni nga musadzi we a vha e wa Uria; 7

1:7-10
1 Koron. 3:10-16
Solomoni a beba Rehabiamu; Rehabiamu a beba Abia; Abia a beba Asa; 8Asa a beba Josafati; Josafati a beba Joramu; Joramu a beba Uzia; 9Uzia a beba Jothamu; Jothamu a beba Ahasi; Ahasi a beba Hiskia; 10Hiskia a beba Manase; Manase a beba Amoni; Amoni a beba Josiasi; 11
1:11
2 Mah. 24:14-16
Josiasi a beba Jakonia na vharathu vhawe vha konou thubelwa Babele.

12

1:12
1 Koron. 3:17-19
Musi vho no thubelwa Babele Jakonia a beba Salathiele; Salathiele a beba Zerubabele; 13Zerubabele a beba Abiudi; Abiudi a beba Eliakimu; Eliakimu a beba Azori; 14Azori a beba Tsadoko; Tsadoko a beba Akimu; Akimu a beba Eliudu; 15Eliudu a beba Eliasere; Eliasere a beba Mathani; Mathani a beba Jakopo; 16
1:16
Luk. 1:27
Jakopo a beba Josefa munna wa Maria we a vha mme a Yesu ane a pfi Khristo.

17Ngauralo mirafho yoṱhe u bva kha Abrahamu u swika kha Dafita ndi 14; u bva kha Dafita u swika vha tshi thubelwa Babele ndi 14; u bva kha vhuthubwa u swika kha Mesia ndi 14.

U bebwa ha Yesu Khristo

(Luk. 2:1-7)

18

1:18
Luk. 1:35
Mafhungo a u bebwa ha Yesu Khristo ngea: Musi Maria mme awe o fulufhedziswa Josefa, hone vha sa athu dzhena nḓuni, a wanala e muthu wa thovhela nga Muya Mukhethwa. 19
1:19
Dot. 22:13-21
24:1
Zwino Josefa munna wawe nge a vha e muvhuya o vha a sa funi u mu shonisa kha vhathu; ndi zwe a humbula u tou mu ṋenga. 20
1:20
Mat. 2:12,13,19,22
A tshi kha ḓi humbula u ita zwenezwo a lora a tshi khou vhona muruṅwa wa Muṋe washu a tshi ri, “Josefa muḓuhulu wa Dafita, u songo ofha u vhinga Maria musidzana wau; zwine a vha nazwo zwi bva kha Muya Mukhethwa. 21
1:21
Ps. 130:7Mat. 1:25
Luk. 1:31,35
Mish. 4:12
Nazwino u ḓo beba ṅwana wa mutukana. U mu rine ḽa Yesu,“Yesu” zwi amba uri “Mutshidzi”. a ngauri ndi Ene ane a ḓo tshidza vhathu vhawe vhutshinyini havho.”

22Hezwi zwoṱhe zwo itea uri hu khunyelele ḽe Muṋe washu a amba nga muporofita a tshi ri,

23

1:23
Yes. 7:14
“Musidzana

u ḓo vha muthu wa thovhela

a beba ṅwana wa mutukana.

Onoyo u ḓo pfi Imanuele,”

ḽine ḽa amba uri “Mudzimu u na riṋe.”

24Josefa a tshi karuwa a ita zwenezwo zwe muruṅwa wa Muṋe washu a mu vhudza, a vhinga muselwa wawe, 25hone ho ngo mu dzhenisa nḓuni a sa athu beba ṅwana wawe. Musi mutukana o no bebwa a mu rina ḽa Yesu.