Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Yesu a tshi ruma vhafunziwa vha 12

(Mat. 10:5-15; Mar. 6:7-13)

91

9:1-6
Luk. 10:1-12
Yesu a kuvhanganya vha 12 a vha fha maanḓa, a vha tendela u pandela thuṅwa dzoṱhe dza Saṱhane na u fhodza malwadze. 2
9:2
Luk. 11:2
9:2-3
Luk. 22:35
Ndi hone a tshi vha ruma u yo ḓivhadza a muvhuso wa Mudzimu na u fhodza vhalwadze, 3a amba navho a ri, “Ni songo vhuya na ṱuwa na tshithu musi ni tshi fara lwendo, naho lu lubaḓa kana u mukhwama wa u fara thundu, kana zwiḽiwa kana tshelede; na hemmbe dzi songo swika mbili. 4Na dzhena muṱani ni dzule henefho he na swielelwa ni vhuye ni fhirele phanḓa. 5
9:5
Mish. 13:51
Arali ni tshi dzhena huṅwe vha si ni takalele, ni mbo ḓi ṱutshela muḓi uyo, ni ite na u fhufhura buse ḽi re milenzheni yaṋu, uri vhu vhe vhuṱanzi ha uri zwi kha vhone.” 6Ndi hone vhafunziwa vha tshi takuwa, vha buḓekanya miḓi vha tshi funza mafhungo maḓifha na u fhodza vhalwadze.

U ḓaḓa ha Herude

(Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29)

7

9:7-8
Luk. 9:19
Haya mafhungo oṱhe o ḓo swika-vho na kha khosi Herude, hone a tou mu ḓaḓisa nge vhaṅwe vhathu vha vha vha tshi ri, “Ndi Johanisi Mulovhedzi we a vha o fa, zwino o vuwa!” 8Vhaṅwe nga fhaḽa vha ri, “Ndi Elia, o vhuya,” vhaṅwe-vho vha ri, “Ndi muṅwe wa vhaporofita vha misi iḽa ya kale, o vuwa.” 9
9:9
Luk. 23:8
Herude a ri, “Hufha Johanisi ndo mu tumula ṱhoho, zwino uyu ane nda vho pfa a tshi ambiwa ndi nnyi?” Ndi hone a tshi thoma u ṱoḓa nḓila ya u vhonana na Yesu.

Yesu a tshi fusha vhathu vha 5 000

(Mat. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10

9:10
Luk. 10:17
Vhaḽa vhaapostola vha tshi vhuya, vha anetshela Yesu zwoṱhe zwe vha ita. A ṱuwa navho vhe nga tshavho vha livha muḓini u no pfi Betsaida. 11Vhathu vhone vha ri u zwi pfa vha mu tevhela. Ene a vha ṱanganedza a vha vhudza mafhungo a muvhuso wa Mudzimu, a ita na u fhodza vha lwalaho.

12Musi ḽi tshi vho kovhela vha 12 vha ḓa khae vha ri, “Kha vha vhofholole vhathu vha yo ḓiṱodela madzulo na zwiḽiwa miḓini na miḓanani ya fhano tsini, ngauri afha ri sogani.” 13Yesu a fhindula a ri, “Vha ṋeeni zwiḽiwa inwi vhaṋe.” Hone vhone vha fhindula vha ri, “Ri tou vha na mikonde miṱanu fhedzi ya vhurotho na khovhe mbili! Kani vha ṱoḓa ri tshi yo rengela mavhuthu enea oṱhe zwiḽiwa?” 14(Henefho ho vha hu na vhathu vhane vha nga vha 5 000 hu tshi vhaliwa vhanna fhedzi.) Ndi hone Yesu a tshi vhudza vhafunziwa vhawe a ri, “Dzudzani vhathu nga zwigwada-zwigwada zwa vhathu vha 50 tshiṅwe na tshiṅwe.” 15Vha ita nga u ralo, vha dzudza vhathu vhoṱhe fhasi. 16

9:16
Luk. 24:30-31
Yesu a dzhia iḽa mikonde miṱanu na khovhe mbili, a lilala a zwi shudufhadza, a thoma u zwi ṅwatekanya a tshi fha vhafunziwa uri vha kovhele vhathu. 17
9:17
2 Mah. 4:43-44
Vhoṱhe vha ḽa vha fura, ha vhuya ha sala zwipeḓu zwe vhafunziwa vha tshi zwi dobela zwa ḓadza mifaro ya 12.

Pitrosi a tshi bula uri Yesu ndi Mesia

(Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29)

18

9:18
Luk. 5:16
Ḽiṅwe ḓuvha Yesu a tshi khou rabela e eṱhe, na vhafunziwa vhawe vhe henefho, a vha vhudzisa a ri, “Nṋa vhathu vha tshi nnyamba vha ri ndi Nṋe nnyi?” 19
9:19
Luk. 9:7-8
Vhone vha fhindula vha ri, “Vha ri vha Johanisi Mulovhedzi; vhaṅwe vha ri vha Elia; hafhu hu ḓi dovha ha vha na vhaṅwe vhane vha ri vha muṅwe wa vhaporofita vha misi iḽa ya kale we a vha o fa; o vuwa!” 20
9:20
Mat. 16:16Luk. 22:67
Joh. 6:66-69
Yesu a konou vha vhudzisa a ri, “Inwi-ha ni ri mini? Ni ri ndi Nṋe nnyi?” Ha fhindula Pitrosi a ri, “Vha Mesia wa Mudzimu!”

Yesu a tshi amba nga lufu lwawe na u vuwa hawe

(Mat. 16:20-28; Mar. 8:30 – 9:1)

21

9:21
Luk. 9:36
9:21-22
Luk. 9:43b-45
17:25
18:31-34
24:6-7
Yesu a vha laya a tou ombedzela uri vha songo vhuya vha zwi vhudza muthu, 22a konou ri, “Mubebwa-nga-muthu o fanela u tambudzwa zwihulu, a landulwa nga vhahulwane vha lushaka na nga vhotshifhe vhahulwane na nga vhaḓivhi vha Mulayo, a vhulawa, a vuswa vhafuni nga ḓuvha ḽa vhuraru.”

U vha mufunziwa wa Yesu

23

9:23-24
*Luk. 14:27; *
9:23
1 Pit. 2:21
Ndi hone Yesu a tshi amba na vhathu vhoṱhe a ri, “Arali muthu a tshi funa u vha mufunziwa wanga, tshawe nga a ḓihangwe, ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe a ḓi hwala tshifhambano tshawe, a ntevhele. 24Muthu ane a teledza u ṅaledza vhutshilo hawe u a ḓilozwa, hone ane a ḓo fela Nṋe, ndi ene ane a ḓo tshila.

25“Nṋa muthu zwi ḓo mu farisani u fuwa shango ḽoṱhe, a fhedza a lovha tshoṱhe? 26

9:26
*Luk. 12:9;
Arali muthu a shona u ḓibaḓekanya na Nṋe na pfunzo yanga, Mubebwa-nga-muthu u ḓo shona u ḓibaḓekanya nae musi a tshi vhuya e kha vhugala hawe na ha Khotsi awe na ha vharuṅwa vhakhethwa. 27
9:27
Mat. 10:23
24:34
Zwino ipfani-ha: Hu na vhaṅwe henefha vhane vha sa ḓo fa vha sa athu vhona Mudzimu a tshi vhusa vhathu.”

Yesu a tshi vhoniwa e kha vhugala

(Mat. 17:1-8; Mar. 9:2-8; 2 Pit. 1:17-18)

28

9:28-29
Luk. 5:16
Hó no fhela vhege Yesu ó amba ayo maipfi, a ṱuwa na Pitrosi na Johanisi na Jakopo a ya thavhani u rabela. 29
9:29-36
2 Pit. 1:16-18
Musi a kha ḓi rabela, tshifhaṱuwo tshawe tsha shanduka, na zwiambaro zwawe zwa tshena lwa u tou kombodza. 30-31
9:31
Luk. 9:22
13:33
Zwenezwo ha bvelela vhanna vhavhili, Mushe na Elia, vha tshi penya lu kombodzaho. Vha vhonala vha tshi khou amba na Yesu nga lwendo lwaweTshigiriki tshi ri “exodos”, zwa amba mupfuluwo, hu u sumbedza uri u fa hawe na u vuwa na u gonya ndi wone mupfuluwo vhukuma wa Israele. lune a ḓo vuledza Jerusalema hu si kale. 32
9:32b
Joh. 1:14
Zwi tshi khou ralo Pitrosi na khonani dzawe vho vha vho tou ya nga khofhe, hone vha tshi karuwa vha vhona vhugala ha Yesu, vha vhona na vhaḽa vhanna vhavhili vho imaho nae. 33Musi vhaḽa vhanna vha tshi vho ṱuwa henefho, Pitrosi a amba na Yesu a ri, “Muṋe wanga, ro ita zwone ra ḓa fhano. Kha vha litshe ri fhaṱe thumba tharu; iṅwe i ḓo ha yavho, iṅwe ya vha ya Mushe, iṅwe ya Elia.” A ralo a sa ḓivhi tshine a amba. 34Musi a tshi kha ḓi amba, ha mbo alama gole ḽa vha tibedza nga murunzi waḽo; vhafunziwa vhawe vha tou dzhenwa nga nyofho. 35
9:35
Luk. 3:22
Ha pfala ipfi kha gole ḽa ri, “Hoyu ndi Ene Murwa wanga we nda dzula ndo mu ta – ni mu thetshelese!” 36
9:36
Luk. 9:21
Ipfi ḽi tshi fhumula ha vha ho no tou sala Yesu e eṱhe. Vhafunziwa misi yeneyo vha si vhuye vha vhudza na muthu na muthihi zwe vha zwi vhona.

Yesu a tshi fhodza mutukana a re na thuṅwa ya Saṱhane

(Mat. 17:14-18; Mar. 9:14-27)

37Nga matshelo vho no tsa thavha, ha ḓa gogo ḽihulu u ṱanganedza Yesu. 38Muṅwe munna henefho kha gogo a ṱavha mukosi a ri, “Vhafunzi, ndi tou vha humbela nga zwanḓa zwivhili uri vha ḓe vha vhone-vho zwi re na ṅwananga muthihi fhedzi. 39Musi thuṅwa ya Saṱhane i tshi vuwa, i mu posa fhasi a tshi khou ṱavha mukosi, a rwelwa fhasi nga tshifakhole, a thoma u phukhula bulo nga mulomo, ya konou ri i tshi vho thoyoyo, ya tou ṋaṋa u mu khwiḓukanya, i sa funi u mu awedza. 40Ndo humbela vhafunziwa vhavho uri vha i pandele, hone vha kundwa.”

41Yesu a tshi fhindula a amba na avho vhathu a ri, “Yowee, inwi vhathu vha musalauno, ni dinwa nga u shaya lutendo, vhadzia-u-xela! Ndi ḓo vha na inwi u swika lini? Nṋa ndi ḓo ni konḓelela u swika lini?” A konou amba na uḽa munna a ri, “Ḓisani mutukana waṋu fhano.” 42Musi mutukana a tshi tou ri u ḓa ha Yesu thuṅwa ya mu posa fhasi nga tshifakhole. Huno Yesu a kaidza iyo thuṅwa, a fhodza uyo mutukana a konou mu fha khotsi awe. 43

9:43b-45
Luk. 9:21-22
Vhathu vhoṱhe vha kanuka vha tshi vhona vhuhulu ha maanḓa a Mudzimu.

Yesu a tshi dovha u amba zwa lufu lwawe

(Mat. 17:22-23; Mar. 9:30-32)

Musi vhoṱhe vha tshi kha ḓi kanuka zwoṱhe zwe Yesu a ita, Ene a amba na vhafunziwa vhawe a ri, 44“Ipfi ḽine nda ḓo ni vhudza zwino ni ḽi dzhenise mbiluni: Mubebwa-nga-muthu u ḓo kumedzwa zwanḓani zwa vhathu.” 45

9:45
Luk. 18:34
Hone vhone vha si ṱalukanye zwe a amba; Mudzimu o vha o zwi dzumba vha kundwa u zwi ṱalukanya, vha dovha vha ofha na u mu vhudzisa.

Muhulwane kha vhoṱhe ndi nnyi?

(Mat. 18:1-5; Mar. 9:33-37)

46

9:46-48
Luk. 22:24-26
Ho vhuya ha vuwa khani kha vhafunziwa vha Yesu ya uri muhulwane wavho a nga vha e nnyi. 47Yesu a tshi vhona zwi re dzimbiluni dzavho a dzhia ṅwana a mu imisa phanḓa havho 48
9:48a
Luk. 10:16
Joh. 13:20
9:48b
Luk. 22:26
Mat. 20:26-27
a ri, “Ane a ṱanganedza uyu ṅwana a tshi itela Nṋe, u ṱanganedza Nṋe, huno ane a ṱanganedza Nṋe, u ṱanganedza na o nthumaho. Ane a ḓiita muṱukuṱuku kha noṱhe, onoyo u ḓo vha ene muhulwane.”

“Ane a si lwe na inwi u ima na inwi”

(Mar. 9:38-40; Luk. 11:23)

49Johanisi a ri, “Muṋe wanga, ro vhona muthu a tshi khou pandela thuṅwa ya Saṱhane nga dzina ḽavho, huno riṋe ra mu dzivhisa vhunga e si muṅwe nga riṋe.” 50

9:50
Luk. 11:23
Yesu a ri, “Ni songo vhuya na mu dzivhisa; a sa lwi na inwi u ima na inwi.”

Vhaṅwe Vhasamaria vha tshi hana u ṱanganedza Yesu

51

9:51
Luk. 24:50-51
Mish. 1:9
Musi maḓuvha a tshi vho sendela a uri Yesu a dzhiwe a ye ṱaḓulu, a ḓiimisela u ya Jerusalema.

52

9:52
Luk. 10:33
Ndi hone a tshi ruma vhaḓinḓa vha mu ranga phanḓa uri vha dzhene kha muṅwe muḓi wa Vhasamaria vha mu lugisele zwo fanelaho. 53Hone vhathu vha wonoyo muḓi vha si mu ṱanganedze, nge vha vhona uri o livha Jerusalema. 54
9:54
2 Mah. 1:10,12
Vhafunziwa vhawe Jakopo na Johanisi vha tshi zwi vhona, vha amba nae vha ri, “Muṋe washu, khezwi vha sa ri ri vhidze mulilo u bve ṱaḓuluDziṅwe ṱhanzi dzi engedza dza ri, “unga Elia”. u ḓe u vha fhedze vhoṱhe?” 55Yesu Ene a rembuluwa a vha lavhelesa, a vha kaidza,Dziṅwe ṱhanzi dzi engedza dza ri, “A ni ḓivhi uri ni vhuswa nga muya-ḓe. Hufha Mubebwa-nga-muthu a songo ḓela u lozwa vhathu, o ḓela u vha tshidza.” 56vha konou fhirela kha muṅwe muḓi.

Vhe vha vha vha tshi nga vha vhafunziwa vha Yesu

(Mat. 8:19-22)

57Vha tshi khou fhira, muṅwe munna a amba na Yesu a ri, “Nṋe ndi ḓo vha tevhela hoṱhe hune vha ya.” 58Yesu a tshi mu fhindula a ri, “Phunguhwe dzi na milindi, na zwiṋoni zwi na zwiṱaha; Mubebwa-nga-muthu Ene ha na ha u siamedza ṱhoho a lala.” 59

9:59-60
Mat. 8:21-22
A tshi ṱangana na muṅwe munna a ri, “Iḓani ni vhe mufunziwa wanga.” Hone uyo a ri, “Kha vha litshe ndi thome u yo swiṱa khotsi anga.”

60Yesu a ri, “Litshani vhafu vha swiṱane. Inwi iyani u ḓivhadza zwa muvhuso wa Mudzimu.”

61

9:61
1 Mah. 19:20
Muṅwe-vho a ri, “Nṋe ndi ḓo ṱuwa navho Vhafunzi, hone kha vha litshe ndi thome u yo onesana na vha hashu.” 62
9:62
Luk. 11:2
Yesu a mu vhudza a ri, “Ane a ri o fara dzembe ḽa phulu a ḓi dzula o lavhelesa murahu, ha na tshine a nga shuma muvhusoni wa Mudzimu.”