Tshivenda 1998 (VEN98)
5

Yesu a tshi vhidza vhafunziwa vha u thoma

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51Ḽiṅwe ḓuvha Yesu ó ima khunzikhunzini ya Dzivha ḽa Genesaretha, vhathu vha ḓa vha tshi tou pwanyeledzana vha tshi fhenḓa nḓila uri vha pfe ipfi ḽa Mudzimu. 2A tshi lavhelesa a vhona zwikepe zwivhili zwo imiswa henefho khunzikhunzini, vharei vha khovhe vha tshee vho ya u bvisa tshika kha mambule avho. 3

5:3
Mat. 13:1-2
Tshiṅwe tsha zwenezwo zwikepe tsho vha tshi tsha Simoni; Yesu a dzhena khatsho a mu humbela uri a ri sendelinyana vhukati ha dzivha. Ndi hone a tshi thoma u funza vhathu o dzula tshikepeni.

4

5:4-9
Joh. 21:2-11
Yesu o no fhedza a amba na Simoni a ri, “Edzonu sendedza itshi tshikepe vhukati ha dzivha ni farisane u ṱharamudza mambule uri ni kone u fasha khovhe.”

5Simoni a fhindula a ri, “Muṋe wanga, ro kakarika vhusiku hoṱhe ri si fashe tshithu, hone vhunga ho amba vhone ri a rea.” 6Vha mbo mbwandamedza mambule maḓini vha fasha khovhe nnzhi-nnzhi lwe mambule a vhuya a tou nga a sa kheruwa. 7Khonani dzavho dzo vha dzi tshikepeni tshiḽa tshiṅwe. Vha mbo ḓi vha vhidza nga zwanḓa uri vha ḓe vha vha farise. Vha tshi ḓa vha ḓadza izwo zwikepe vhuvhili hazwo zwa nga zwi sa ṋupela.

8

5:8
Gen. 18:27
Jobo 42:6
Yes. 6:5
Ek. 20:19
Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a tshi vhona zwo iteaho a mbo ḓi gwadama a losha Yesu a ri, “Kha vha nṱutshele Muṋe washu; ndi mutshinyi!” 9Simoni a tshi ralo ndi nge ene na vhoṱhe vhe a vha e navho vha akhamala vha tshi vhona uri vho fasha khovhe nngafhani. 10Na dziḽa khonani dza Simoni, Jakopo na Johanisi vhana vha Zebedia, vha akhamala-vho. Yesu a konou amba na Simoni a ri, “Ni songo ofha, u bva ṋamusi ni vho ḓo vha vhafashi vha vhathu.”

11

5:11
Mat. 8:21-22Joh. 1:40-42
Vhone vha ri u bvisela zwikepe zwavho khunzikhunzini vha ṱutshela zwoṱhe vha vha vhafunziwa vhawe.

Yesu a tshi fhodza muthu a lwalaho vhulwadze ha lukanda

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Ḽiṅwe ḓuvha Yesu o vha e kha muṅwe muḓi he ha vha hu na muṅwe munna a lwalaho vhulwadze ha lukanda vhu kumadzaho, ho no tou phapha muvhili woṱhe. Onoyo a tshi vhona Yesu, a gwadama a losha, a mu humbela a ri, “Muṋe wanga, hufha vhe na maanḓa a u mphodza; a thi fhodzwi-vho?” 13Yesu a isa tshanḓa tshawe, a mu kwama a ri, “Ndi zwone, fholani!” A mbo ḓi fhola na zwenezwo. 14

5:14
Mar. 7:36
Yesu a konou mu laya a ri, “Ni songo vhuya na zwi vhudza muthu, ni mbo ḓi ya ha tshifhe uri a ni vhone, ni konou ṋekedza tshipfumelo tsho laedzwaho nga Mushe, vhu vhe vhuṱanzi ha u vha rovhedza.”

15

5:15
Mar. 7:36Luk. 4:14,37
Mat. 9:26
Hone bvumo ḽa Yesu ḽa ḓi hula ḽi tshi ya, vhathu vhanzhi-vhanzhi vha ḓa u mu thetshelesa na u fhodzwa malwadze avho. 16
5:16
Mat. 14:2326:36-46
Mar. 1:35
6:46
Luk. 3:21
6:12
9:18,28-29
11:1
Mish. 1:14
2:42
6:4
12:5
Hone Ene o vha a tshi ḓi ita a tshi ṋenga a yo rabela sogani.

Yesu a tshi fhodza munna o omaho miraḓo

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17

5:17
Mar. 5:30
Luk. 6:19
Ḽiṅwe ḓuvha Yesu a tshi khou funza, Muṋe washu a mu ṋea maanḓa mahulu a u fhodza vhathu. Henefho ho vha ho dzula vhaṅwe Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha bvaho miḓini yoṱhe ya Galelia na Judia na Jerusalema. 18Ha ḓa vhaṅwe vhanna vho hwala munna o omaho miraḓo nga hingo, vha edzisa u mu dzhenisa nḓuni uri vha mu vhee phanḓa ha Yesu. 19Hone nga u ḓalesa ha vhathu vha kundwa nḓila ya u mu dzhenisa ngayo; ndi zwe vha vho tou mu hwalela nṱha ha ṱhanga, vha phula buli kha zwilethi zwo fulelaho vha mu tsisela vhukati ha vhathu phanḓa ha Yesu e kha hingo. 20
5:20
Ps. 103:3
Luk. 7:48
Yesu a tshi vhona fulufhelo ḽavho a vhudza uyo munna o omaho miraḓo a ri, “Wa hashu, no hangwelwa vhutshinyi haṋu.” 21Vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vha elekanya vha ri, “Nṋa ndi muthu-ḓe onoyu ane a tamba nga dzina ḽa Mudzimu? Ndi nnyi ane a kona u hangwela muthu vhutshinyi arali e si Mudzimu fhedzi?” 22Yesu nga u ḓivha zwine vha elekanya, a amba navho a ri, “Khezwi ni tshi humbula zwithu zwo raloho? 23Tshi sa konḓi kha izwi zwivhili ndi tshifhio? Ndi u ri, ‘No hangwelwa vhutshinyi haṋu’ kana ndi u ri, ‘Takuwani ni tshimbile’? 24
5:24
Joh. 5:36
Hone Nṋe ndi ḓo ni sumbedza uri Mubebwanga-muthu u na maanḓa fhano fhasi a u hangwela muthu vhutshinyi.” Ndi hone a tshi vhudza uyo munna o omaho miraḓo a ri, “Takuwani zwaṋu ni hwale hingo ḽaṋu ni ye hayani.”

25Uyo munna a mbo ḓi takuwa vhathu vhoṱhe vha tshi zwi vhona, a doba hingo ḽe a vha o lala khaḽo, a ya hayani a tshi khou renda Mudzimu. 26Vhathu vhoṱhe vha akhamala vha renda Mudzimu, vha dzhenwa nga nyofho, vha amba nga tshavho vha ri, “Ṋamusi ro vhona zwi sa athu vhonwa!”

Yesu a tshi vhidza Livi

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Yesu a tshi ṱuwa henefho a vhona muṅwe muthelisi we a vha a tshi pfi Livi o dzula ofisini yawe. Yesu a amba nae a ri, “Kha ri ṱuwe roṱhe ni vhe mufunziwa wanga.”

28

5:28
Mat. 8:21-22
Livi a takuwa a sia zwoṱhe a mu tevhela.

29

5:29
Mat. 9:10
Ndi hone Livi a tshi itela Yesu tshimima tshihulu nḓuni yawe, ha ḓa na vhaṅwe vhathelisi vhanzhi-vhanzhi khathihi na vhaṅwe vhathu, vha ḽa navho. 30
5:30
Luk. 15:1-2
Vhaṅwe Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha tshigwada tshavho vha thoma u gungulela vhafunziwa vhawe vha ri, “Khezwi ni tshi ḽa na u nwa na vhathelisi na vhatshinyi?” 31Yesu a konou vha fhindula a ri, “Vhathu vha sa lwali a vha lili ṅanga; ṅanga i lilwa nga vhalwadze. 32
5:32
Luk. 19:10
1 Tim. 1:15
Nṋe a tho ngo ḓela vhavhuya, ndo ḓela vhatshinyi uri vha laṱe vhuvhi havho.”

Mafhungo a u ḓidzima

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33

5:33
Luk. 7:18
11:1
Joh. 3:25-26
Vhone vha amba nae vha ri, “Vhafunziwa vha Johanisi vha ṱolou ḓidzima na u rabela, na vha Vhafarisei vha ḓi ita nga u ralo; zwino vhavho vho tou ita hani vhane tshavho ha sokou vha u ḽa na u nwa?” 34
5:34
Joh. 2:1-12
3:29
Nzumb. 19:7
Yesu a fhindula a ri, “Nṋa ni vhona unga ni nga dzivhisa khonani dza mukwasha u ḽa zwiḽiwa munyanyani naa? Hufha mukwasha a tshee navho. 35
5:35
Luk. 9:22
17:22
Hone ḓuvha ḽi ḓo ḓa ḽine vha ḓo dzhielwa mukwasha wavho, ndi hone vha tshi ḓo ḓidzima.”

36Yesu a vha vhudza na hetshi tshifanyiso, “A hu na muthu ane a kherula tshihaswa kha tshiambaro tshiswa a haswa nguvho ya kale ngatsho. A ralo u ḓo vha o sokou tshinya itsho tshiambaro ngeno sila ḽiswa na nguvho ya kale zwi sa vhuyi zwa tendelana. 37Nahone tuvhu ḽa waini a ḽi sheliwi mikhwamani ya mukumba wa kale, nga u ofha uri mikhwama i nga balea musi ḽi tshi vhila, waini ya shuluwa, na mikhwama ya tshinyala. 38Tuvhu ḽi shelwa mikhwamani miswa!Kha hu sedzwe kha Mar. 2:22. 39Hu ḓi nga muthu o no ḓowelaho waini ya kale, ha tsha funa ntswa; u ḓo ḓi ri, ‘Hu ḓifha ya kale!’ ”

6

Mafhungo a Sabatha

(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61

6:1-5
Mar. 2:27-28
6:1
Dot. 23:25
Ḽiṅwe ḓuvha nga Sabatha Yesu o vha a tshi khou buḓekanya vhukati ha masimu a goroi. Vhafunziwa vhawe vha thoma u ṱhukhula-ṱhukhula ṱhotshe dza goroi vha tshi swoṱa nga zwanḓa vha tshi ḽa. 2
6:2
Ek. 20:10
23:12
Ndi hone vhaṅwe Vhafarisei vha tshi vhudzisa vha ri, “Khezwi ni tshi ita zwine zwa lwa na mulayo wa Sabatha?”

3

6:3-4
1 Sam. 21:2-6
Liv. 24:5-9
Yesu a tshi fhindula a ri, “Kani-ha a ni athu vhala zwiḽa zwa musi Dafita na khonani dzawe vho farwa nga nḓala? 4Ndi amba zwiḽa zwa musi a tshi dzhena nḓuni ya Mudzimu a dzhia vhurotho he ha vha ho no sumelwa Mudzimu, ngeno mulayo u sa tendi muthu a tshi ḽa musumo hoyo arali vhe si vhotshifhe fhedzi – hone vhonani zwe Dafita a ita: o ri u ḽa uho vhurotho a vhuya a ṋea na khonani dzawe.”

5U fhedza mafhungo Yesu a ri, “Mubebwa-nga-muthu na yone Sabatha ndi Ene Muṋe wayo.”

Munna o holefhalaho tshanḓa

(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6

6:6-11
Mar. 2:27-28
Ḽiṅwe ḓuvha nga Sabatha Yesu a dzhena sinagogoni, a funza. Henefho ho vha hu na munna o holefhalaho tshanḓa tshauḽa. 7Zwino ha vha hu na vhaṅwe vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vhe vha vha vho dzula vho lalela Yesu uri vha vhone arali a tshi ḓo fhodza muthu nga Sabatha uri vha kone u mu hwelela. 8Hone Yesu o vha a tshi ḓivha zwe vha vha vha tshi khou zwi humbula, a mbo vhidza uyo munna o holefhalaho tshanḓa a ri, “Iḓani ni ime ngeno phanḓa ha vhathu.” Uyo munna a takuwa a yo ima phanḓa. 9Yesu a vha vhudzisa a ri, “Ndi zwifhio zwine mulayo wa tenda nga Sabatha? Ndi u tonda kana ndi u vhaisa naa? Ndi u tshidza muthu kana ndi u mu vhulaha?” 10A tshi ralo a vha lavhelesa vhoṱhe, a konou amba na uyo munnaDziṅwe ṱhanzi dza kale dzi ri, “a konou amba na uyo munna ó dinalea a ri,” a ri, “Onyolosani tshanḓa tshaṋu.” Ene a mbo tshi onyolosa, tsha vhuelela ngonani. 11
6:11
Joh. 5:16,18
Hone vhone vha sinyuwa lwe vha pfa na ṱhoho dzi tshi tou rema, vha thoma u luka maano a zwine vha nga ita Yesu.

Yesu a tshi ta vhafunziwa vha 12

(Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19)

12

6:12
Luk. 5:16
Misi iyo Yesu a yo rabela thavhani, a fhedza vhusiku hoṱhe a tshi khou rabela Mudzimu. 13
6:13
Mat. 10:2
Mar. 6:30
Luk. 9:10
11:49
17:5
22:14
24:10
Mish. 1:2,21-22,26
2:42
Ḽi tshi tsha a vhidza vhafunziwa vhawe, a konou ta vha 12 a ri vha pfi vhaapostola.Vhaapostola ndi vhaḓinḓa vha khosi. 14
6:14-16
Mish. 1:13
Joh. 1:40-44
Madzina a vhenevho vhaapostola vha 12 ngea: ndi Simoni (we Yesu a ri u pfi Pitrosi), na murathu wawe Andrisi, na Jakopo, na Johanisi, na Filipi, na Batholomio, 15na Matiosi, na Thomasi, na Jakopo ṅwana wa Alifiosi, na Simoni a no pfi Muhali-wa-Mudzimu, 16na Judasi ṅwana wa Jakopo, na Judasi Iskariote we a vho ḓo fheṱa Yesu.

Yesu a tshi funza na u fhodza vhathu

(Mat. 4:23-25)

17Musi Yesu a tshi tsa navho thavha, a ima fhethu ho itaho mudavhi. Henefho ho vha hu na vhafunziwa vhawe vha re na tshivhalo na gogo ḽihulu ḽa vhathu, vhaṅwe vhavho vha tshi bva hoṱhe kha ḽa Judia na Jerusalema, vhaṅwe vha tshi bva thungo dza Tiro na Sidoni tsini ha lwanzhe. 18Vhathu vhenevho vho vha vho ḓa u pfa Yesu a tshi funza khathihi na u fhodziwa malwadze avho. Na vhe vha vha vha tshi tambudzwa nga thuṅwa dza Saṱhane vha ḓa vha fhodzwa. 19

6:19
Mat. 9:20
Vhathu vhoṱhe vho vha vha tshi tama uri vha mu kwame, ngauri khae ho vha hu tshi bva maanḓa e a vha fhodza vhoṱhe.

Vha re na mashudu na vha na khombo

(Mat. 5:1-12)

20

6:20
Jak. 2:5
Yesu a lavhelesa vhafunziwa vhawe a ri,

“Mashudu inwi ni si na tshaṋu;

muvhuso wa Mudzimu ndi waṋu!

21

6:21
Nzumb. 7:16-17
Jer. 31:25
Mashudu inwi ni na nḓala;

ni ḓo fushwa!

Mashudu inwi ni lilaho zwino;

ni ḓo takala!

22

6:22
Joh. 16:2
15:18-20
Mat. 5:11
10:22
Mish. 5:41
Rom. 8:17
1 Pit. 4:13-14
Ni na mashudu arali

vhathu vha tshi ni vhenga,

vha tshi ni landula,

vha tshi ni sema,

vha tshi ni shata tshika

nge na vha vha Mubebwa-nga-muthu!

23
6:23
Mat. 5:12
“Zwi tshi ralo inwi ni takale ni pembele ngauri ngei ṱaḓulu ni ḓo wana pfufho khulu. Hufha na vhaporofita vhomakhulukuku wavho vho ḓi vha ita zwenezwo!

24

6:24
Mat. 19:23-24
Jak. 5:1Luk. 16:25
“Hone ni ḓo zwi vhona inwi no pfumaho zwino,

ngauri no no ḓi ḓiphiṋa kale!

25

6:25
1 Korint. 4:8
Ni ḓo zwi vhona inwi vhane zwino na ḽa na fura;

ni ḓo fa nga nḓala!

Ni ḓo zwi vhona inwi ni takalaho zwino;

ni ḓo lila na tou honḓa!

26

6:26
Jak. 4:4
Jer. 5:31
Ni ḓo zwi vhona inwi ni khoḓwaho nga vhathu vhoṱhe;

na vhomakhulukuku wavho vho ḓi khoḓa

vhaporofita vha khole-khole nga u ralo.”

U funa swina

(Mat. 5:38-48; 7:12)

27

6:27-30
Mat. 5:44Rom. 12:1712:17-20
“Ndi vhudza inwi vhathetshelesi ndi ri:

“Funani maswina aṋu,

tondani vha ni vhengaho,

28shudufhadzani vha ni teketelaho,

ni rabelele vha ni tambudzaho.

29

6:29
1 Korint. 6:7
“Arali muthu a ni rwa nga mpama, mu ṋekedzeni na luṅwe luṱaha; arali muthu a ni dzhiela badzhi yaṋu, mu litsheni a dzhie na hemmbe. 30Arali muthu a ni humbela tshithu ni mu ṋee, muthu a dzhia tshithu tshaṋu ni songo tsha tshi vhila. 31Zwine na funa vhaṅwe vha tshi ni ita, na inwi ni vha ite-vho zwenezwo. 32Arali ni tshi funa vha ni funaho fhedzi, ni tshee no fanela u pfufhiwa shuu? Hufha na vhatshinyi vha tshi ḓi funa vha vha funaho-vho! 33Arali na tevhedza ḽa uri mutondi u tonda mutondi ngae, ni tshee no fanela u pfufhiwa shuu? Hufha na vhatshinyi vha tshi ḓi ralo-vho? 34Arali ni tshi hadzima avho fhedzi vhane na ḓivha uri vha ḓo lifha, ni tshee no fanela u pfufhiwa shuu? Hufha na vhatshinyi vha tshi ḓi hadzimana nga u ḓivha uri vha ḓo ḓi dovha vha lifhelana! 35
6:35
Liv. 25:35-36
Inwi funani maswina aṋu. Musi ni tshi tonda vhathu kana ni tshi vha hadzima tshithu ni songo ima kha ḽa uri u fha ndi u fhahea; tenda Mudzimu a tshi ḓo ni ṋea pfufho khulu; ni ḓo tou vha vhana vha Waṱaḓuluṱaḓulu; hufha Ene a tshi ḓi tonda na vha sa livhuhi na vhavhi. 36Na inwi khathutshelanani unga Khotsi aṋu a tshi ni khathutshela.

U haṱula vhaṅwe

(Mat. 7:1-5)

37

6:37
Mat. 6:14-15
Mar. 11:25-26
“Ni songo haṱula vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a sa nga ni haṱuli; ni songo laṱa vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a sa nga ni laṱi; hangwelani vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a tshi ḓo ni hangwela. 38
6:38
Mar. 4:24
Mish. 20:35
Ṋeani vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a tshi ḓo ni ṋea-vho; u ḓo ni ṋea muelo wo ḓalaho, o u sungusedza a u gadela wa ita muṱumba a konou ni ṋea. Muelo une na elela vhaṅwe ngawo na inwi Mudzimu u ḓo ni elela ngawo.”

39

6:39
Mat. 15:14
Ndi hone Yesu a tshi vha fanyisedzela a ri, “Hu na bofu ḽine ḽa nga sumbedza ḽiṅwe nḓila vhuvhili havho vha sa wele dindini naa? 40
6:40
Mat. 10:24-25
Mufunziwa ha fhiri mufunzi wawe; a nga tou ri musi a tshi vuledza pfunzo dzawe, a lingana nae zwawe.

41“Khezwi ni tshi kona u sedza lufhanza lu re iṱoni ḽa murathu waṋu ngeno danda ḽi re iṱoni ḽaṋu ni sa ḽi londi? 42Nṋa u nga amba hani na murathu wau wa ri, ‘Murathu, litshani ndi ṱomole lufhanza lu re iṱoni ḽaṋu,’ ngeno danda ḽi re iṱoni ḽau u sa ḽi londi? Ṋowa ndi iwe! Thoma u bvisa danda ḽi re iṱoni ḽau, ndi hone u tshi ḓo kona u vhona zwavhuḓi u tshi ṱomola lufhanza lu re iṱoni ḽa murathu wau.

Muri na mitshelo yawo

(Mat. 7:16-20; 12:33-35)

43

6:43-45
Jak. 3:11-12
“Muri wavhuḓi a u aṋwi mitshelo i vhavhaho; zwi ḓi nga muri u vhavhaho u sa aṋwi mitshelo i ḓifhaho. 44Muri muṅwe na muṅwe ri u ḓivha nga mitshelo yawo; kani-ha mahuyu ni a fula kha muunga? Nḓirivhe dzi a fulwa kha luanakha kani? 45Muthu muvhuya u bvisa zwithu zwivhuya zwi re tshisikuni tsha mbilu yawe, na muthu muvhi u ḓi bvisa-vho zwithu zwivhi zwi re tshisikuni tsha mbilu yawe. Tshe mulomo wa amba ndi tshe mbilu ya amba.

Vhafhaṱi vho fhambanaho

(Mat. 7:24-27)

46

6:46-49
Mat. 7:21
6:46
Mal. 1:6
“Khezwi ni tshi ri ni tshi amba na Nṋe na sokou ri ‘Muṋe washu! Muṋe washu!’ ngeno ni sa iti zwine nda amba? 47
6:47-49
Jak. 1:22-25
Muṅwe na muṅwe ane a ri u ḓa kha Nṋe a pfa zwine nda amba, a ya a zwi ita, ndi ḓo ni vhudza uri u fana na nnyi: 48U fana na muthu we a ri a tshi fhaṱa nnḓu a tou bwa vhukuma a tea kha lutombo. Mulambo wa ḓa wo ḓala wo tou pha, wa thudza iḽa nnḓu, fhedzi i sa vhuye ya dzinginyea, vhunga yo fhaṱwa ya khwaṱha. 49Hone ane a ri u pfa zwine nda amba a si zwi ite, u fana na muthu ane a sokou fhaṱa nnḓu kha muṱavha a songo bwa na muteo; musi mulambo u tshi ḓa wo ḓala wa i thudza ya mbo ḓi fhasi huru.”

7

Yesu a tshi fhodza phuli ya mulangagomane wa Muroma

(Mat. 8:5-13; Joh. 4:46-53)

71Musi Yesu o fhedza u vhudza vhathu mafhungo ayo oṱhe, a fhirela Kapernaumi. 2Henefho ho vha hu na mulangagomane wa Muroma, we a vha e na phuli ye a vha a tshi i takalela tshoṱhe. Yeneyo phuli yo vha i tshi khou lwala, u fa na u sa fa tshi tshithu tshithihi. 3Musi mulangagomane a tshi tou pfa nga Yesu, a ruma vhaṅwe vhahulwane vha Majuda uri vha mu humbele a ḓe a fhodze phuli yawe. 4Avho vhaḓinḓa vha tshi swika ha Yesu, vha mu humbela nga zwanḓa zwivhili vha ri, “Vhafunzi, hoyu muthu zwo mu fanela vha tshi mu farisa; 5

7:5
Mish. 10:2
u funa lushaka lwa hashu; na sinagogo yashu ndi ene o ri fhaṱelaho nga tshelede yawe.” 6Yesu a huma navho; hone musi a tshi tou swika tsini ha muḓi, mulangagomane a rumela khonani dzawe na ipfi ḽi no ri, “Hu pfi Muṋe wanga a songo tsha ṱolou ḓinetisa, ngauri a tho ngo vhuya nda fanela na u mu swielela nḓuni yanga. 7Ndi zwe na u ḓa khae nda vhona zwi songo vhuya zwa mpfanela. Kha a sokou amba ipfi ḽithihi fhedzi; phuli yanga i ḓo fhola. 8Ndi amba ngauri nṋe ndi fhano ndi muthu a langwaho, hone ndi ḓi vha-vho na maswole ane nda a langa. Nda vhudza uno nda ri, ‘Ṱuwa!’ u a ṱuwa; nda vhudza uḽa nda ri, ‘Iḓa!’ u a ḓa; phuli yanga nda i vhudza nda ri, ‘Ita hetshi!’ i a ita.” 9Yesu a tshi pfa zwenezwo a kanuka, a rembuluwa a lavhelesa gogo ḽi khou mu tevhelaho a ri, “Ndi a ni vhudza ndi ri, na kha lushaka lwa Israele a thi athu ṱangana na muthu a re na lutendo lungafha.” 10Avho vhaḓinḓa vha tshi humela hayani vha wana iḽa phuli yo fhola.

Yesu a tshi vusa ṅwana wa muṱhannga wa tshilikadzi o fa

11

7:11-17
Mar. 5:21-24,34-43
Joh. 11:1-44
1 Mah. 17:17-24
Nga matshelo Yesu a ya muḓini wa Naini e na vhafunziwa vhawe na gogo ḽihulu. 12Musi a tshi swika khoroni a ṱangana na vhathu vho hwala tshitumbu tsha muṱhannga we a vha e ene ṅwana muthihi fhedzi wa mme awe wa tshilikadzi, vho tangiwa nga vhathu vhanzhi vha henefho muḓini. 13Musi Muṋe washu a tshi vhona tshilikadzi iyo a khathuwa mbilu, a amba nae a ri, “Ni songo lila.” 14A sendela a fara hingo ḽa mufu, vhahwali vhaḽo vha ima. Ndi hone a tshi amba na mufu a ri, “Muṱhannga, ndi ri vuwani!” 15
7:15
1 Mah. 17:23
Mufu a mbo ḓi vuwa a dzula, a thoma u amba. Yesu a mu kumedza mme awe. 16
7:16
Mat. 16:14
21:11,46
26:68
Mar. 6:15
8:28
Luk. 7:39
9:8
24:19
Joh. 4:19
6:14
7:40
9:17
Vhathu vhoṱhe vha farwa nga nyofho, vha khoḓa Mudzimu vha ri, “Ho bvelela muporofita muhulu kha riṋe; Mudzimu o vhavhalela vhathu vhawe!” 17Zwenezwo zwe Yesu a ita zwa pfala shangoni ḽoṱhe ḽa Judia zwa swika na mashangoni oṱhe o ṋekanaho masakha naḽo.

Vhafunziwa vha Johanisi Mulovhedzi vha tshi ḓa kha Yesu

(Mat. 11:2-19)

18Zwino na Johanisi vhafunziwa vhawe vha mu vhudza-vho zwe Yesu a ita. Ndi hone ene a tshi vhidza vhavhili vhavho, 19a vha ruma ha Muṋe washu uri vha vhudzise vha ri, “Nṋa ndi vhone vhe vha pfi vha ḓo ḓa kana ri ḓi lindela muṅwe zwashu?” 20Vhaḽa vhaḓinḓa vha tshi swika ha Yesu vha ri, “Vhafunzi, Johanisi Mulovhedzi o ri ruma khavho uri ri vhudzise arali vhe vhone vhe vha pfi vha ḓo ḓa, uri arali zwi songo ralo ri lindele muṅwe zwashu.”

21Zwenezwo Yesu o vha a tshi khou fhodza vhathu vhanzhi vha sa ḓipfi zwavhuḓi na vha tambudzwaho nga malwadze, a tshi pandela na thuṅwa dza Saṱhane kha vhanzhi, na u swingulusa mabofu manzhi. 22

7:22
Luk. 4:18-19
Yes. 35:5-6
26:19
61:1
Ndi hone a tshi fhindula avho vhaḓinḓa a ri, “Iyani ni vhudze Johanisi zwe na tou vhona nga aṋu maṱo na zwe na tou pfa nga dzaṋu nḓevhe: mabofu a vho vhona; zwihole zwi vho tshimbila; vha lwalaho malwadze a lukanda a kumadzaho vha khou fhodzwa; madzinganḓevhe a vho pfa; vhafu vha khou vuswa; vha si na tshavho vha khou funzwa mafhungo maḓifha. 23U na mashudu ane a sa gunee.”

24Vhaḓinḓa vha Johanisi vho no ṱuwa, Yesu a thoma u amba na vhathu nga Johanisi a ri, “No vha no yo vhona mini sogani? No vha no yo vhona luṱanga lu dzinginyiswaho nga muya naa? 25Ndi ri no vha no yo vhona mini? No vha no yo vhona muthu o ambaraho nguvho dza maṱeleṱele naa? Atsina vhonani-ha, vha ambaraho nguvho dza u ḓiṱongisa na vha ḽaho zwiṋu vha wanala pfamoni dza mahosi. 26Ndi khou ri no vha no yo vhona mini? Ho vha hu si u yo vhona muporofita naa? Ee! Nazwino Nṋe ndi ri no vha no yo vhona ane a fhira muporofita. 27

7:27
Mal. 3:1
Ek. 23:20
Mar. 1:2
Luk. 1:76
Maṅwalo a amba ene Johanisi a tshi ri,

“ ‘Muḓinḓa wanga ngoyu-ha;

ndi khou mu ruma phanḓa hau

uri a u lugisele nḓila.’

28“Ndi a ni vhudza ndi ri: Kha vhathu vhoṱhe vho bebwaho nga musadzi a hu na we a vhuya a fhira Johanisi. Nangwe zwo ralo, Johanisi u fhiriwa na nga muṱukuṱuku muvhusoni wa Mudzimu.” ( 29

7:29-30
Mat. 21:32
Luk. 3:12
Vhathu vhoṱhe khathihi na vhathelisi vhe vha vha vho lovhedzwa nga Johanisi vha tshi zwi pfa vha tenda uri Mudzimu ha khakhi. 30Hone Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vho vha vho landula zwe Mudzimu a vha lugisela nga u hana u lovhedzwa nga Johanisi.)

31Yesu a tshi isa phanḓa a ri, “Nṋa vhathu vha musalauno ndi nga vha fanyisa na mini? Vha tou nga mini naa? 32Vha tou nga vhana vhe vanḓani vha tshi khou vhidzelelana vha tshi ri,

“ ‘Ro ni lidzela ṋanga, na hana u tshina!

Ra ni imbela lwa lufu, na hana u lila!’

33

7:33-34
Mat. 9:14
7:33
Luk. 1:15
“Ndi tshi ralo ndi uri Johanisi Mulovhedzi o ḓa, a ḓidzima, na waini a sa nwe, inwi na ri, ‘U na thuṅwa ya Saṱhane.’ 34
7:34
Mat. 9:10
Mubebwa-nga-muthu a ḓa; Ene o vha a tshi ḽa, a tshi nwa, na dovha na ri, ‘Vhonani uyu munna – u vhupangwa, e vhudakwa, nahone a si u pfana hawe na vhathelisi na vhatshinyi.’ 35Hone vhuṱali ha Mudzimu vhu vhonala uri ndi ha ngoho kha avho vhane vha vhu ṱanganedza.”

Yesu e muḓini wa Simoni wa Mufarisei

36

7:36
Luk. 11:37
14:1
Muṅwe Mufarisei o vhuya a humbela uri Yesu a ye a ḽe nae ha hawe. Nangoho Yesu a ya nḓuni ya onoyo Mufarisei a dzula zwiḽiwani. 37
7:37-38
Mat. 26:6-7
Henefho muḓini wonoyo ho vha hu na muṅwe musadzi we a vha a tshi tshila vhutshilo vhu nengisaho. Onoyo a tshi pfa uri Yesu u khou ḽa nḓuni ya uyo Mufarisei a ḓa na khambana ya munyaka yo ḓala tshiḓolo tsha u nukhelela 38a ḓa a ima murahu ha YesuNdi uri nga Tshijuda vho vha vha tshi ḽa vho tshingama vho navha milenzhe. milenzheni yawe, a thoma u lila a tshi rothisela miṱodzi yawe khayo, a i phumula nga mavhudzi awe, a ita na u i khisaU khisa milenzhe ya muthu yo vha i nḓila ya u sumbedza khuliso. a konou i ḓodza tshiḽa tshiḓolo tsha u nukhelela. 39
7:39
Luk. 7:16
Uyo Mufarisei we a vhidza Yesu a tshi zwi vhona, a ambela mbiluni a ri, “Ngavhe hoyu muthu a vhe muporofita vhukuma o vha a tshi ḓo zwi ḓivha uri uyu musadzi ane a khou mu kwama ndi muthu-ḓe na uri vhutshilo hawe ho tou ita hani, ngauri ndi mutshinyi.” 40Yesu a mbo ḓi ri, “Vho-Simoni!” Simoni a ri, “Vhafunzi vhanga!” 41Yesu a ri, “Ho vha hu na vhaṅwe vhanna vhavhili vhe vha pamba tshelede kha muhadzimisi, muṅwe maseṱha a 500, muṅwe 50. 42
7:42
Mat. 18:27
Vhuvhili havho vha vho kundwa u lifha. Ndi hone uyo muhadzimisi a tshi thutha milandu yavho vhoṱhe. Zwino kha avho vhavhili, ane a ḓo mu funa u fhira muṅwe ndi ufhio?” 43Simoni a fhindula a ri, “Nṋe ndi vhona unga ndi hoyo we a hangwelwa mulandu muhulwane.” Yesu a ri, “Vho amba zwone.” 44
7:44
Gen. 18:4
1 Tim. 5:10
A tshi ralo a rembuluwa a sedza uyo musadzi, a amba na Simoni a ri, “Musadzi uyu vha khou mu vhona? Nṋe ndo ḓa nḓuni yavho, hone a vho ngo nṋea maḓi a u ṱamba milenzhe, hone ene o i ṱanzwa nga miṱodzi yawe, a ita na u i phumula nga mavhudzi awe. 45Vhone a vho ngo nṱanganedza nga u nkuvhatedza, hone ene tshee nda swika ha litshi u khisa milenzhe yanga. 46Vhone a vho ngo vhuya vha nnḓodza mapfura ṱhohoni,U ḓodza muthu mapfura kha ṱhoho ndi nḓila ya u tonda mueni nga Tshijuda. hone ene o ḓodza milenzhe yanga nga tshiḓolo tshi nukhelelaho. 47Ndi zwine nda ri, lufuno lungafho lwe a ita lu sumbedza uri o hangwelwa vhutshinyi hawe vhunzhi-vhunzhi. Hone o hangwelwaho vhutshinyi vhuṱuku, na lufuno u sumbedza luṱuku.” 48
7:48
Mat. 9:2
Ndi hone Yesu a tshi vhudza uyo musadzi a ri, “No hangwelwa vhutshinyi haṋu.” 49Vhaṅwe vho dzulaho zwiḽiwani vha tshi pfa zwenezwo, vha thoma u ambela mbiluni vha ri, “Nṋa uyu ndi ene nnyi ane a nga ita na u hangwela muthu vhutshinyi?” 50
7:50
Mat. 9:22
Yesu Ene a vhudza uyo musadzi a ri, “Lutendo lwaṋu lwo ni tshidza; ṱuwani zwaṋu no rudza mbilu.”