Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Yesu a tshi lingwa nga Saṱhane

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

41

4:1-2
Dot. 9:9
1 Mah. 19:8
Mat. 6:16-17
Yesu a mbo ḓi ṱuwa mulamboni wa Jorodani o ḓala Muya Mukhethwa. Ene Muya a mu endedza sogani, 2Yesu a fhedza maḓuvha a 40 a sa ḽi tshithu a tshi khou lingwa nga diabolo. Musi ayo maḓuvha a tshi fhela a farwa nga nḓala. 3Ndi hone diabolo a tshi amba na Yesu a ri, “Arali nangoho u Murwa wa Mudzimu, vhudza heḽi tombo ḽi shanduke ḽi vhe vhuswa.” 4
4:4
Dot. 8:3
Yesu a fhindula a ri, “Maṅwalo a ri, ‘Muthu ha tshili nga vhuswa fhedzi.’ ”

5Ndi hone diabolo a tshi isa Yesu nṱha ha thavha, kathihi fhedzi a mu sumbedza mashango oṱhe a ḽifhasi a ri, 6

4:6
2 Korint. 4:4
1 Joh. 5:19
Joh. 12:31
Mat. 28:18
“Ndi ḓo u kumedza haya mashango oṱhe na madzanga ao; zwoṱhe zwi zwanḓani zwanga, ndi zwi ṋea ane nda funa. 7Zwino arali wa tou nngwadamela, hezwi zwithu zwoṱhe zwi ḓo vha zwau.” 8
4:8
Dot. 6:13
5:9
Yesu a fhindula a ri, “Ho ṅwaliwa upfi, ‘Gwadamela Muṋe wau Mudzimu u luvhe Ene fhedzi!’ ”

9Ndi hone diabolo a tshi mu isa Jerusalema a mu imisa kha tshiuludza tsha thembele a konou amba nae a ri, “Arali nangoho u Murwa wa Mudzimu fhufhela fhasi u henefha, 10

4:10-11
Ps. 91:11-12
hufha Maṅwalo a tshi ri,

“ ‘Mudzimu u ḓo vhudza vharuṅwa vhawe vha u tsireledza,

11a ri vha ḓo tou u takula nga zwanḓa uri u si khukhulwe nga tombo.’ ”

12

4:12
Dot. 6:16
Yesu a tshi mu fhindula a ri, “Mudzimu o amba a ri, ‘U songo linga Mudzimu Muṋe wau.’ ” 13
4:13
Luk. 22:28,31
Musi diabolo o no fhedza milingo yawe, a litsha Yesu a ri, “Ndi ḓo mu wana ngavhuya.”

Yesu a tshi thoma mushumo wawe Galelia

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

14

4:14
Luk. 4:18
Zwenezwo Yesu a humela Galelia e na maanḓa a Muya Mukhethwa. Thungo dzoṱhe ho vha hu tshi vho pfala dzina ḽawe fhedzi. 15O vha a tshi ya a tshi funza na sinagogoni dza Majuda, vhathu vhoṱhe vha tshi mu khoḓa.

Yesu a tshi landulwa Nazaretha

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16

4:16
Mish. 13:14
14:1
Ndi hone Yesu a tshi ya Nazaretha fhaḽa he a alutshela hone. Nga Sabatha a ya sinagogoni sa misi. A takuwa uri a vhale Maṅwalo. 17Vha mu ṋekedza bugu ya muporofita Yesaya, a i petulula a wana fhaḽa ho ṅwaliwaho upfi,

18

4:18-21
Luk. 1:68
4:18-19
Yes. 61:1-2
Luk. 7:22
4:18
Luk. 1:35
3:16,22
4:1,14
10:21
24:49
Mish. 1:2,5,8
2:4,17,18
Mat. 1:18,20
3:11,16
4:1
12:18,28,31-32
28:19
“Muya wa Muṋe washu u kha Nṋe.

O nnḓodza uri ndi funze vha si na tshavho

mafhungo maḓifha,

ndi ḓivhadze uri mathubwa a ḓo vhofhololwa,

mabofu a swinguluswa,

uri ndi lamulele vho kandeledzwaho,

19

4:19
Liv. 25:10
ndi ḓivhadze u ḓa ha ṅwaha wa u tshidzwa nga Muṋe washu!”

20U ralo Yesu a peta iḽa bugu, a i ṋea mulavhelesi wa sinagogo, a dzula fhasi uri a funze. Vhathu vhoṱhe vhe vha vha vhe nḓuni vha mu lavhelesa. 21Yesu a thoma u vha funza a ri, “Ṋamusi haya mafhungo a ambwaho nga Maṅwalo o khunyelela zwenezwi ni tshi a pfa a tshi khou vhalwa.” 22

4:22
Joh. 6:42
7:15
Vhoṱhe vha takalela zwe a amba, vha kanuka na u ḓifha ha pfunzo yawe. Vha ri, “Nṋa a si ṅwana wa Josefa uyu naa?”

23

4:23
Mar. 1:21,27,34
Yesu a amba navho a ri, “Ndi a zwi ḓivha uri ni ḓo thoma u mmbudza uri, ‘Mudengu ḓidengule!’ na dovha na ri, ‘Zwe ra pfa hu tshi pfi wo ita ngei Kapernaumi zwi ite-vho na fhano ha hau.’ 24
4:24
Joh. 4:44
Zwino ipfani-ha, ndi ri muporofita ha huliswi ha hawe. 25
4:25
1 Mah. 17:1,8-16
Jak. 5:17-18
Ndi ngoho uri ho vha hu na tshilikadzi nnzhi misi ya muporofita Elia zwiḽa gole ḽi tshi tswuka ḽa fhedza miṅwaha miraru na hafu ha vhuya ha tou wa nḓala khulu shangoni ḽoṱhe. 26Hone Elia ho ngo vhuya a rumiwa na kha muthihi wavho, o rumiwa ngei kha uḽa wa Tsariphathi fhedzi, kha ḽa Sidoni. 27
4:27
2 Mah. 5:1-14
Na misi ya muporofita Elisha ho vha hu na vhanzhi vha lwalaho lukanda shangoni ḽa Israele, hone hu si fhodzwe na muthihi wavho, ha tou fhodzwa Naamani wa Musiria.”

28Vhathu vhoṱhe vhe vha vha vhe sinagogoni vha tshi pfa a tshi ralo vha sinyuwa nga maanḓa. 29

4:29
Num. 15:35
Mish. 7:58
Vha mbo ḓi takutshedza vha pandela Yesu muḓini vha mu isa muṱumbani wa tshikwara tshe muḓi wavho wa vha wo fhaṱwa khatsho, vha tshi ri vha mu khurumedzele luwani. 30
4:30
Joh. 8:59
10:39
Hone Ene a vhanyuludza nga vhukati a ḓiṱutshela.

Munna we a vha e na thuṅwa ya Saṱhane

(Mar. 1:21-28)

31Ndi hone Yesu a tshi tsela muḓini wa Kapernaumi shangoni ḽa Galelia, a ḓi funza vhathu nga Sabatha. 32

4:32
Mat. 7:28-29
13:54
22:33
Joh. 7:46
Luk. 4:14
Vhoṱhe vha kanuka kufunzele kwawe ngauri o vha a tshi pfala e Muṋe wa mafhungo. 33Henefho sinagogoni ho vha hu na muṅwe munna we a vha e na thuṅwa ya Saṱhane, onoyo a ṱavha mukosi a ri, 34
4:34
Mar. 3:11
“U ṱoḓani kha riṋe Iwe Yesu wa Nazaretha? Kani-ha wo ḓa u ri lozwa? Iwe ndi a u ḓivha: U muḓinḓa mukhethwa wa Mudzimu!”

35Yesu a i kaidza a ri, “Fhumula u bve kha hoyo muthu!” Iyo thuṅwa ya mbo ḓi wisela uḽa munna fhasi vhathu vha tshi zwi vhona, ya bva khae i songo vhuya ya mu ita tshithu. 36Vhoṱhe vha akhamala vha thoma u amba nga tshavho vha ri, “Nṋa ndi mini izwi? Onoyu muthu a re na maanḓa a u kaidza thuṅwa dza mu thetshelesa!” 37

4:37
Luk. 4:14
Bvumo ḽa Yesu ḽa thoma u pfala shangoni ḽeneḽo ḽoṱhe.

Yesu a tshi fhodza vhathu vhanzhi

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38U bva henefho sinagogoni ha vha u livha hayani ha Simoni. Makhulutshisadzi wa Simoni vho vha vho farwa nga biso, muvhili u tshi tou duga woṱhe. Vha havho vha ḓa vha lilela Yesu. 39Ene a takuwa a yo ima tsini ha mmbete wavho, a kaidza biso ḽa mbo ḓi fhola na zwenezwo, vha mbo ḓi bikela vhaeni.

40Ḓuvha ḽi tshi vho kovhela, vhoṱhe vhe vha vha vhe na vhalwadze vha malwadze a tshakha-tshakha vha vha ḓisa ha Yesu; Ene a vha vhea zwanḓa vhoṱhe, a vha fhodza. 41

4:41a
Mar. 3:11
4:41b
Mar. 3:12
Na thuṅwa dza bva kha vhanzhi dzi tshi khou ṱavha mukosi dzi tshi ri, “Ndi Iwe Murwa wa Mudzimu!” Yesu a dzi kaidza, a sa dzi tendele dzi tshi bula uri ndi Ene nnyi ngauri iṱali dzo vha dzi tshi zwi ḓivha uri ndi Ene Mesia.

Yesu a tshi funza shangoni ḽa Judia

(Mar. 1:35-39)

42Nga matsheloni Yesu a bva a ya sogani. Hone vhathu vha thoma u mu ṱoḓa, musi vho mu wana vha si tsha tenda a tshi ṱuwa. 43

4:43
Luk. 11:2
Ene a vha vhudza a ri, “Ndo fanela u ya nda funza mafhungo maḓifha a muvhuso wa Mudzimu na kha miṅwe miḓi, vhunga zwi zwone zwe Mudzimu a nthumela zwone.” 44Ndi hone a tshi ya u funza sinagogoni dza Judia.

5

Yesu a tshi vhidza vhafunziwa vha u thoma

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51Ḽiṅwe ḓuvha Yesu ó ima khunzikhunzini ya Dzivha ḽa Genesaretha, vhathu vha ḓa vha tshi tou pwanyeledzana vha tshi fhenḓa nḓila uri vha pfe ipfi ḽa Mudzimu. 2A tshi lavhelesa a vhona zwikepe zwivhili zwo imiswa henefho khunzikhunzini, vharei vha khovhe vha tshee vho ya u bvisa tshika kha mambule avho. 3

5:3
Mat. 13:1-2
Tshiṅwe tsha zwenezwo zwikepe tsho vha tshi tsha Simoni; Yesu a dzhena khatsho a mu humbela uri a ri sendelinyana vhukati ha dzivha. Ndi hone a tshi thoma u funza vhathu o dzula tshikepeni.

4

5:4-9
Joh. 21:2-11
Yesu o no fhedza a amba na Simoni a ri, “Edzonu sendedza itshi tshikepe vhukati ha dzivha ni farisane u ṱharamudza mambule uri ni kone u fasha khovhe.”

5Simoni a fhindula a ri, “Muṋe wanga, ro kakarika vhusiku hoṱhe ri si fashe tshithu, hone vhunga ho amba vhone ri a rea.” 6Vha mbo mbwandamedza mambule maḓini vha fasha khovhe nnzhi-nnzhi lwe mambule a vhuya a tou nga a sa kheruwa. 7Khonani dzavho dzo vha dzi tshikepeni tshiḽa tshiṅwe. Vha mbo ḓi vha vhidza nga zwanḓa uri vha ḓe vha vha farise. Vha tshi ḓa vha ḓadza izwo zwikepe vhuvhili hazwo zwa nga zwi sa ṋupela.

8

5:8
Gen. 18:27
Jobo 42:6
Yes. 6:5
Ek. 20:19
Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a tshi vhona zwo iteaho a mbo ḓi gwadama a losha Yesu a ri, “Kha vha nṱutshele Muṋe washu; ndi mutshinyi!” 9Simoni a tshi ralo ndi nge ene na vhoṱhe vhe a vha e navho vha akhamala vha tshi vhona uri vho fasha khovhe nngafhani. 10Na dziḽa khonani dza Simoni, Jakopo na Johanisi vhana vha Zebedia, vha akhamala-vho. Yesu a konou amba na Simoni a ri, “Ni songo ofha, u bva ṋamusi ni vho ḓo vha vhafashi vha vhathu.”

11

5:11
Mat. 8:21-22Joh. 1:40-42
Vhone vha ri u bvisela zwikepe zwavho khunzikhunzini vha ṱutshela zwoṱhe vha vha vhafunziwa vhawe.

Yesu a tshi fhodza muthu a lwalaho vhulwadze ha lukanda

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Ḽiṅwe ḓuvha Yesu o vha e kha muṅwe muḓi he ha vha hu na muṅwe munna a lwalaho vhulwadze ha lukanda vhu kumadzaho, ho no tou phapha muvhili woṱhe. Onoyo a tshi vhona Yesu, a gwadama a losha, a mu humbela a ri, “Muṋe wanga, hufha vhe na maanḓa a u mphodza; a thi fhodzwi-vho?” 13Yesu a isa tshanḓa tshawe, a mu kwama a ri, “Ndi zwone, fholani!” A mbo ḓi fhola na zwenezwo. 14

5:14
Mar. 7:36
Yesu a konou mu laya a ri, “Ni songo vhuya na zwi vhudza muthu, ni mbo ḓi ya ha tshifhe uri a ni vhone, ni konou ṋekedza tshipfumelo tsho laedzwaho nga Mushe, vhu vhe vhuṱanzi ha u vha rovhedza.”

15

5:15
Mar. 7:36Luk. 4:14,37
Mat. 9:26
Hone bvumo ḽa Yesu ḽa ḓi hula ḽi tshi ya, vhathu vhanzhi-vhanzhi vha ḓa u mu thetshelesa na u fhodzwa malwadze avho. 16
5:16
Mat. 14:2326:36-46
Mar. 1:35
6:46
Luk. 3:21
6:12
9:18,28-29
11:1
Mish. 1:14
2:42
6:4
12:5
Hone Ene o vha a tshi ḓi ita a tshi ṋenga a yo rabela sogani.

Yesu a tshi fhodza munna o omaho miraḓo

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17

5:17
Mar. 5:30
Luk. 6:19
Ḽiṅwe ḓuvha Yesu a tshi khou funza, Muṋe washu a mu ṋea maanḓa mahulu a u fhodza vhathu. Henefho ho vha ho dzula vhaṅwe Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha bvaho miḓini yoṱhe ya Galelia na Judia na Jerusalema. 18Ha ḓa vhaṅwe vhanna vho hwala munna o omaho miraḓo nga hingo, vha edzisa u mu dzhenisa nḓuni uri vha mu vhee phanḓa ha Yesu. 19Hone nga u ḓalesa ha vhathu vha kundwa nḓila ya u mu dzhenisa ngayo; ndi zwe vha vho tou mu hwalela nṱha ha ṱhanga, vha phula buli kha zwilethi zwo fulelaho vha mu tsisela vhukati ha vhathu phanḓa ha Yesu e kha hingo. 20
5:20
Ps. 103:3
Luk. 7:48
Yesu a tshi vhona fulufhelo ḽavho a vhudza uyo munna o omaho miraḓo a ri, “Wa hashu, no hangwelwa vhutshinyi haṋu.” 21Vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vha elekanya vha ri, “Nṋa ndi muthu-ḓe onoyu ane a tamba nga dzina ḽa Mudzimu? Ndi nnyi ane a kona u hangwela muthu vhutshinyi arali e si Mudzimu fhedzi?” 22Yesu nga u ḓivha zwine vha elekanya, a amba navho a ri, “Khezwi ni tshi humbula zwithu zwo raloho? 23Tshi sa konḓi kha izwi zwivhili ndi tshifhio? Ndi u ri, ‘No hangwelwa vhutshinyi haṋu’ kana ndi u ri, ‘Takuwani ni tshimbile’? 24
5:24
Joh. 5:36
Hone Nṋe ndi ḓo ni sumbedza uri Mubebwanga-muthu u na maanḓa fhano fhasi a u hangwela muthu vhutshinyi.” Ndi hone a tshi vhudza uyo munna o omaho miraḓo a ri, “Takuwani zwaṋu ni hwale hingo ḽaṋu ni ye hayani.”

25Uyo munna a mbo ḓi takuwa vhathu vhoṱhe vha tshi zwi vhona, a doba hingo ḽe a vha o lala khaḽo, a ya hayani a tshi khou renda Mudzimu. 26Vhathu vhoṱhe vha akhamala vha renda Mudzimu, vha dzhenwa nga nyofho, vha amba nga tshavho vha ri, “Ṋamusi ro vhona zwi sa athu vhonwa!”

Yesu a tshi vhidza Livi

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Yesu a tshi ṱuwa henefho a vhona muṅwe muthelisi we a vha a tshi pfi Livi o dzula ofisini yawe. Yesu a amba nae a ri, “Kha ri ṱuwe roṱhe ni vhe mufunziwa wanga.”

28

5:28
Mat. 8:21-22
Livi a takuwa a sia zwoṱhe a mu tevhela.

29

5:29
Mat. 9:10
Ndi hone Livi a tshi itela Yesu tshimima tshihulu nḓuni yawe, ha ḓa na vhaṅwe vhathelisi vhanzhi-vhanzhi khathihi na vhaṅwe vhathu, vha ḽa navho. 30
5:30
Luk. 15:1-2
Vhaṅwe Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha tshigwada tshavho vha thoma u gungulela vhafunziwa vhawe vha ri, “Khezwi ni tshi ḽa na u nwa na vhathelisi na vhatshinyi?” 31Yesu a konou vha fhindula a ri, “Vhathu vha sa lwali a vha lili ṅanga; ṅanga i lilwa nga vhalwadze. 32
5:32
Luk. 19:10
1 Tim. 1:15
Nṋe a tho ngo ḓela vhavhuya, ndo ḓela vhatshinyi uri vha laṱe vhuvhi havho.”

Mafhungo a u ḓidzima

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33

5:33
Luk. 7:18
11:1
Joh. 3:25-26
Vhone vha amba nae vha ri, “Vhafunziwa vha Johanisi vha ṱolou ḓidzima na u rabela, na vha Vhafarisei vha ḓi ita nga u ralo; zwino vhavho vho tou ita hani vhane tshavho ha sokou vha u ḽa na u nwa?” 34
5:34
Joh. 2:1-12
3:29
Nzumb. 19:7
Yesu a fhindula a ri, “Nṋa ni vhona unga ni nga dzivhisa khonani dza mukwasha u ḽa zwiḽiwa munyanyani naa? Hufha mukwasha a tshee navho. 35
5:35
Luk. 9:22
17:22
Hone ḓuvha ḽi ḓo ḓa ḽine vha ḓo dzhielwa mukwasha wavho, ndi hone vha tshi ḓo ḓidzima.”

36Yesu a vha vhudza na hetshi tshifanyiso, “A hu na muthu ane a kherula tshihaswa kha tshiambaro tshiswa a haswa nguvho ya kale ngatsho. A ralo u ḓo vha o sokou tshinya itsho tshiambaro ngeno sila ḽiswa na nguvho ya kale zwi sa vhuyi zwa tendelana. 37Nahone tuvhu ḽa waini a ḽi sheliwi mikhwamani ya mukumba wa kale, nga u ofha uri mikhwama i nga balea musi ḽi tshi vhila, waini ya shuluwa, na mikhwama ya tshinyala. 38Tuvhu ḽi shelwa mikhwamani miswa!Kha hu sedzwe kha Mar. 2:22. 39Hu ḓi nga muthu o no ḓowelaho waini ya kale, ha tsha funa ntswa; u ḓo ḓi ri, ‘Hu ḓifha ya kale!’ ”

6

Mafhungo a Sabatha

(Mat. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61

6:1-5
Mar. 2:27-28
6:1
Dot. 23:25
Ḽiṅwe ḓuvha nga Sabatha Yesu o vha a tshi khou buḓekanya vhukati ha masimu a goroi. Vhafunziwa vhawe vha thoma u ṱhukhula-ṱhukhula ṱhotshe dza goroi vha tshi swoṱa nga zwanḓa vha tshi ḽa. 2
6:2
Ek. 20:10
23:12
Ndi hone vhaṅwe Vhafarisei vha tshi vhudzisa vha ri, “Khezwi ni tshi ita zwine zwa lwa na mulayo wa Sabatha?”

3

6:3-4
1 Sam. 21:2-6
Liv. 24:5-9
Yesu a tshi fhindula a ri, “Kani-ha a ni athu vhala zwiḽa zwa musi Dafita na khonani dzawe vho farwa nga nḓala? 4Ndi amba zwiḽa zwa musi a tshi dzhena nḓuni ya Mudzimu a dzhia vhurotho he ha vha ho no sumelwa Mudzimu, ngeno mulayo u sa tendi muthu a tshi ḽa musumo hoyo arali vhe si vhotshifhe fhedzi – hone vhonani zwe Dafita a ita: o ri u ḽa uho vhurotho a vhuya a ṋea na khonani dzawe.”

5U fhedza mafhungo Yesu a ri, “Mubebwa-nga-muthu na yone Sabatha ndi Ene Muṋe wayo.”

Munna o holefhalaho tshanḓa

(Mat. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6

6:6-11
Mar. 2:27-28
Ḽiṅwe ḓuvha nga Sabatha Yesu a dzhena sinagogoni, a funza. Henefho ho vha hu na munna o holefhalaho tshanḓa tshauḽa. 7Zwino ha vha hu na vhaṅwe vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vhe vha vha vho dzula vho lalela Yesu uri vha vhone arali a tshi ḓo fhodza muthu nga Sabatha uri vha kone u mu hwelela. 8Hone Yesu o vha a tshi ḓivha zwe vha vha vha tshi khou zwi humbula, a mbo vhidza uyo munna o holefhalaho tshanḓa a ri, “Iḓani ni ime ngeno phanḓa ha vhathu.” Uyo munna a takuwa a yo ima phanḓa. 9Yesu a vha vhudzisa a ri, “Ndi zwifhio zwine mulayo wa tenda nga Sabatha? Ndi u tonda kana ndi u vhaisa naa? Ndi u tshidza muthu kana ndi u mu vhulaha?” 10A tshi ralo a vha lavhelesa vhoṱhe, a konou amba na uyo munnaDziṅwe ṱhanzi dza kale dzi ri, “a konou amba na uyo munna ó dinalea a ri,” a ri, “Onyolosani tshanḓa tshaṋu.” Ene a mbo tshi onyolosa, tsha vhuelela ngonani. 11
6:11
Joh. 5:16,18
Hone vhone vha sinyuwa lwe vha pfa na ṱhoho dzi tshi tou rema, vha thoma u luka maano a zwine vha nga ita Yesu.

Yesu a tshi ta vhafunziwa vha 12

(Mat. 10:1-4; Mar. 3:13-19)

12

6:12
Luk. 5:16
Misi iyo Yesu a yo rabela thavhani, a fhedza vhusiku hoṱhe a tshi khou rabela Mudzimu. 13
6:13
Mat. 10:2
Mar. 6:30
Luk. 9:10
11:49
17:5
22:14
24:10
Mish. 1:2,21-22,26
2:42
Ḽi tshi tsha a vhidza vhafunziwa vhawe, a konou ta vha 12 a ri vha pfi vhaapostola.Vhaapostola ndi vhaḓinḓa vha khosi. 14
6:14-16
Mish. 1:13
Joh. 1:40-44
Madzina a vhenevho vhaapostola vha 12 ngea: ndi Simoni (we Yesu a ri u pfi Pitrosi), na murathu wawe Andrisi, na Jakopo, na Johanisi, na Filipi, na Batholomio, 15na Matiosi, na Thomasi, na Jakopo ṅwana wa Alifiosi, na Simoni a no pfi Muhali-wa-Mudzimu, 16na Judasi ṅwana wa Jakopo, na Judasi Iskariote we a vho ḓo fheṱa Yesu.

Yesu a tshi funza na u fhodza vhathu

(Mat. 4:23-25)

17Musi Yesu a tshi tsa navho thavha, a ima fhethu ho itaho mudavhi. Henefho ho vha hu na vhafunziwa vhawe vha re na tshivhalo na gogo ḽihulu ḽa vhathu, vhaṅwe vhavho vha tshi bva hoṱhe kha ḽa Judia na Jerusalema, vhaṅwe vha tshi bva thungo dza Tiro na Sidoni tsini ha lwanzhe. 18Vhathu vhenevho vho vha vho ḓa u pfa Yesu a tshi funza khathihi na u fhodziwa malwadze avho. Na vhe vha vha vha tshi tambudzwa nga thuṅwa dza Saṱhane vha ḓa vha fhodzwa. 19

6:19
Mat. 9:20
Vhathu vhoṱhe vho vha vha tshi tama uri vha mu kwame, ngauri khae ho vha hu tshi bva maanḓa e a vha fhodza vhoṱhe.

Vha re na mashudu na vha na khombo

(Mat. 5:1-12)

20

6:20
Jak. 2:5
Yesu a lavhelesa vhafunziwa vhawe a ri,

“Mashudu inwi ni si na tshaṋu;

muvhuso wa Mudzimu ndi waṋu!

21

6:21
Nzumb. 7:16-17
Jer. 31:25
Mashudu inwi ni na nḓala;

ni ḓo fushwa!

Mashudu inwi ni lilaho zwino;

ni ḓo takala!

22

6:22
Joh. 16:2
15:18-20
Mat. 5:11
10:22
Mish. 5:41
Rom. 8:17
1 Pit. 4:13-14
Ni na mashudu arali

vhathu vha tshi ni vhenga,

vha tshi ni landula,

vha tshi ni sema,

vha tshi ni shata tshika

nge na vha vha Mubebwa-nga-muthu!

23
6:23
Mat. 5:12
“Zwi tshi ralo inwi ni takale ni pembele ngauri ngei ṱaḓulu ni ḓo wana pfufho khulu. Hufha na vhaporofita vhomakhulukuku wavho vho ḓi vha ita zwenezwo!

24

6:24
Mat. 19:23-24
Jak. 5:1Luk. 16:25
“Hone ni ḓo zwi vhona inwi no pfumaho zwino,

ngauri no no ḓi ḓiphiṋa kale!

25

6:25
1 Korint. 4:8
Ni ḓo zwi vhona inwi vhane zwino na ḽa na fura;

ni ḓo fa nga nḓala!

Ni ḓo zwi vhona inwi ni takalaho zwino;

ni ḓo lila na tou honḓa!

26

6:26
Jak. 4:4
Jer. 5:31
Ni ḓo zwi vhona inwi ni khoḓwaho nga vhathu vhoṱhe;

na vhomakhulukuku wavho vho ḓi khoḓa

vhaporofita vha khole-khole nga u ralo.”

U funa swina

(Mat. 5:38-48; 7:12)

27

6:27-30
Mat. 5:44Rom. 12:1712:17-20
“Ndi vhudza inwi vhathetshelesi ndi ri:

“Funani maswina aṋu,

tondani vha ni vhengaho,

28shudufhadzani vha ni teketelaho,

ni rabelele vha ni tambudzaho.

29

6:29
1 Korint. 6:7
“Arali muthu a ni rwa nga mpama, mu ṋekedzeni na luṅwe luṱaha; arali muthu a ni dzhiela badzhi yaṋu, mu litsheni a dzhie na hemmbe. 30Arali muthu a ni humbela tshithu ni mu ṋee, muthu a dzhia tshithu tshaṋu ni songo tsha tshi vhila. 31Zwine na funa vhaṅwe vha tshi ni ita, na inwi ni vha ite-vho zwenezwo. 32Arali ni tshi funa vha ni funaho fhedzi, ni tshee no fanela u pfufhiwa shuu? Hufha na vhatshinyi vha tshi ḓi funa vha vha funaho-vho! 33Arali na tevhedza ḽa uri mutondi u tonda mutondi ngae, ni tshee no fanela u pfufhiwa shuu? Hufha na vhatshinyi vha tshi ḓi ralo-vho? 34Arali ni tshi hadzima avho fhedzi vhane na ḓivha uri vha ḓo lifha, ni tshee no fanela u pfufhiwa shuu? Hufha na vhatshinyi vha tshi ḓi hadzimana nga u ḓivha uri vha ḓo ḓi dovha vha lifhelana! 35
6:35
Liv. 25:35-36
Inwi funani maswina aṋu. Musi ni tshi tonda vhathu kana ni tshi vha hadzima tshithu ni songo ima kha ḽa uri u fha ndi u fhahea; tenda Mudzimu a tshi ḓo ni ṋea pfufho khulu; ni ḓo tou vha vhana vha Waṱaḓuluṱaḓulu; hufha Ene a tshi ḓi tonda na vha sa livhuhi na vhavhi. 36Na inwi khathutshelanani unga Khotsi aṋu a tshi ni khathutshela.

U haṱula vhaṅwe

(Mat. 7:1-5)

37

6:37
Mat. 6:14-15
Mar. 11:25-26
“Ni songo haṱula vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a sa nga ni haṱuli; ni songo laṱa vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a sa nga ni laṱi; hangwelani vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a tshi ḓo ni hangwela. 38
6:38
Mar. 4:24
Mish. 20:35
Ṋeani vhaṅwe, ndi hone Mudzimu a tshi ḓo ni ṋea-vho; u ḓo ni ṋea muelo wo ḓalaho, o u sungusedza a u gadela wa ita muṱumba a konou ni ṋea. Muelo une na elela vhaṅwe ngawo na inwi Mudzimu u ḓo ni elela ngawo.”

39

6:39
Mat. 15:14
Ndi hone Yesu a tshi vha fanyisedzela a ri, “Hu na bofu ḽine ḽa nga sumbedza ḽiṅwe nḓila vhuvhili havho vha sa wele dindini naa? 40
6:40
Mat. 10:24-25
Mufunziwa ha fhiri mufunzi wawe; a nga tou ri musi a tshi vuledza pfunzo dzawe, a lingana nae zwawe.

41“Khezwi ni tshi kona u sedza lufhanza lu re iṱoni ḽa murathu waṋu ngeno danda ḽi re iṱoni ḽaṋu ni sa ḽi londi? 42Nṋa u nga amba hani na murathu wau wa ri, ‘Murathu, litshani ndi ṱomole lufhanza lu re iṱoni ḽaṋu,’ ngeno danda ḽi re iṱoni ḽau u sa ḽi londi? Ṋowa ndi iwe! Thoma u bvisa danda ḽi re iṱoni ḽau, ndi hone u tshi ḓo kona u vhona zwavhuḓi u tshi ṱomola lufhanza lu re iṱoni ḽa murathu wau.

Muri na mitshelo yawo

(Mat. 7:16-20; 12:33-35)

43

6:43-45
Jak. 3:11-12
“Muri wavhuḓi a u aṋwi mitshelo i vhavhaho; zwi ḓi nga muri u vhavhaho u sa aṋwi mitshelo i ḓifhaho. 44Muri muṅwe na muṅwe ri u ḓivha nga mitshelo yawo; kani-ha mahuyu ni a fula kha muunga? Nḓirivhe dzi a fulwa kha luanakha kani? 45Muthu muvhuya u bvisa zwithu zwivhuya zwi re tshisikuni tsha mbilu yawe, na muthu muvhi u ḓi bvisa-vho zwithu zwivhi zwi re tshisikuni tsha mbilu yawe. Tshe mulomo wa amba ndi tshe mbilu ya amba.

Vhafhaṱi vho fhambanaho

(Mat. 7:24-27)

46

6:46-49
Mat. 7:21
6:46
Mal. 1:6
“Khezwi ni tshi ri ni tshi amba na Nṋe na sokou ri ‘Muṋe washu! Muṋe washu!’ ngeno ni sa iti zwine nda amba? 47
6:47-49
Jak. 1:22-25
Muṅwe na muṅwe ane a ri u ḓa kha Nṋe a pfa zwine nda amba, a ya a zwi ita, ndi ḓo ni vhudza uri u fana na nnyi: 48U fana na muthu we a ri a tshi fhaṱa nnḓu a tou bwa vhukuma a tea kha lutombo. Mulambo wa ḓa wo ḓala wo tou pha, wa thudza iḽa nnḓu, fhedzi i sa vhuye ya dzinginyea, vhunga yo fhaṱwa ya khwaṱha. 49Hone ane a ri u pfa zwine nda amba a si zwi ite, u fana na muthu ane a sokou fhaṱa nnḓu kha muṱavha a songo bwa na muteo; musi mulambo u tshi ḓa wo ḓala wa i thudza ya mbo ḓi fhasi huru.”