Tshivenda 1998 (VEN98)
5

Yesu a tshi vhidza vhafunziwa vha u thoma

(Mat. 4:18-22; Mar. 1:16-20)

51Ḽiṅwe ḓuvha Yesu ó ima khunzikhunzini ya Dzivha ḽa Genesaretha, vhathu vha ḓa vha tshi tou pwanyeledzana vha tshi fhenḓa nḓila uri vha pfe ipfi ḽa Mudzimu. 2A tshi lavhelesa a vhona zwikepe zwivhili zwo imiswa henefho khunzikhunzini, vharei vha khovhe vha tshee vho ya u bvisa tshika kha mambule avho. 3

5:3
Mat. 13:1-2
Tshiṅwe tsha zwenezwo zwikepe tsho vha tshi tsha Simoni; Yesu a dzhena khatsho a mu humbela uri a ri sendelinyana vhukati ha dzivha. Ndi hone a tshi thoma u funza vhathu o dzula tshikepeni.

4

5:4-9
Joh. 21:2-11
Yesu o no fhedza a amba na Simoni a ri, “Edzonu sendedza itshi tshikepe vhukati ha dzivha ni farisane u ṱharamudza mambule uri ni kone u fasha khovhe.”

5Simoni a fhindula a ri, “Muṋe wanga, ro kakarika vhusiku hoṱhe ri si fashe tshithu, hone vhunga ho amba vhone ri a rea.” 6Vha mbo mbwandamedza mambule maḓini vha fasha khovhe nnzhi-nnzhi lwe mambule a vhuya a tou nga a sa kheruwa. 7Khonani dzavho dzo vha dzi tshikepeni tshiḽa tshiṅwe. Vha mbo ḓi vha vhidza nga zwanḓa uri vha ḓe vha vha farise. Vha tshi ḓa vha ḓadza izwo zwikepe vhuvhili hazwo zwa nga zwi sa ṋupela.

8

5:8
Gen. 18:27
Jobo 42:6
Yes. 6:5
Ek. 20:19
Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a tshi vhona zwo iteaho a mbo ḓi gwadama a losha Yesu a ri, “Kha vha nṱutshele Muṋe washu; ndi mutshinyi!” 9Simoni a tshi ralo ndi nge ene na vhoṱhe vhe a vha e navho vha akhamala vha tshi vhona uri vho fasha khovhe nngafhani. 10Na dziḽa khonani dza Simoni, Jakopo na Johanisi vhana vha Zebedia, vha akhamala-vho. Yesu a konou amba na Simoni a ri, “Ni songo ofha, u bva ṋamusi ni vho ḓo vha vhafashi vha vhathu.”

11

5:11
Mat. 8:21-22Joh. 1:40-42
Vhone vha ri u bvisela zwikepe zwavho khunzikhunzini vha ṱutshela zwoṱhe vha vha vhafunziwa vhawe.

Yesu a tshi fhodza muthu a lwalaho vhulwadze ha lukanda

(Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Ḽiṅwe ḓuvha Yesu o vha e kha muṅwe muḓi he ha vha hu na muṅwe munna a lwalaho vhulwadze ha lukanda vhu kumadzaho, ho no tou phapha muvhili woṱhe. Onoyo a tshi vhona Yesu, a gwadama a losha, a mu humbela a ri, “Muṋe wanga, hufha vhe na maanḓa a u mphodza; a thi fhodzwi-vho?” 13Yesu a isa tshanḓa tshawe, a mu kwama a ri, “Ndi zwone, fholani!” A mbo ḓi fhola na zwenezwo. 14

5:14
Mar. 7:36
Yesu a konou mu laya a ri, “Ni songo vhuya na zwi vhudza muthu, ni mbo ḓi ya ha tshifhe uri a ni vhone, ni konou ṋekedza tshipfumelo tsho laedzwaho nga Mushe, vhu vhe vhuṱanzi ha u vha rovhedza.”

15

5:15
Mar. 7:36Luk. 4:14,37
Mat. 9:26
Hone bvumo ḽa Yesu ḽa ḓi hula ḽi tshi ya, vhathu vhanzhi-vhanzhi vha ḓa u mu thetshelesa na u fhodzwa malwadze avho. 16
5:16
Mat. 14:2326:36-46
Mar. 1:35
6:46
Luk. 3:21
6:12
9:18,28-29
11:1
Mish. 1:14
2:42
6:4
12:5
Hone Ene o vha a tshi ḓi ita a tshi ṋenga a yo rabela sogani.

Yesu a tshi fhodza munna o omaho miraḓo

(Mat. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17

5:17
Mar. 5:30
Luk. 6:19
Ḽiṅwe ḓuvha Yesu a tshi khou funza, Muṋe washu a mu ṋea maanḓa mahulu a u fhodza vhathu. Henefho ho vha ho dzula vhaṅwe Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha bvaho miḓini yoṱhe ya Galelia na Judia na Jerusalema. 18Ha ḓa vhaṅwe vhanna vho hwala munna o omaho miraḓo nga hingo, vha edzisa u mu dzhenisa nḓuni uri vha mu vhee phanḓa ha Yesu. 19Hone nga u ḓalesa ha vhathu vha kundwa nḓila ya u mu dzhenisa ngayo; ndi zwe vha vho tou mu hwalela nṱha ha ṱhanga, vha phula buli kha zwilethi zwo fulelaho vha mu tsisela vhukati ha vhathu phanḓa ha Yesu e kha hingo. 20
5:20
Ps. 103:3
Luk. 7:48
Yesu a tshi vhona fulufhelo ḽavho a vhudza uyo munna o omaho miraḓo a ri, “Wa hashu, no hangwelwa vhutshinyi haṋu.” 21Vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vha elekanya vha ri, “Nṋa ndi muthu-ḓe onoyu ane a tamba nga dzina ḽa Mudzimu? Ndi nnyi ane a kona u hangwela muthu vhutshinyi arali e si Mudzimu fhedzi?” 22Yesu nga u ḓivha zwine vha elekanya, a amba navho a ri, “Khezwi ni tshi humbula zwithu zwo raloho? 23Tshi sa konḓi kha izwi zwivhili ndi tshifhio? Ndi u ri, ‘No hangwelwa vhutshinyi haṋu’ kana ndi u ri, ‘Takuwani ni tshimbile’? 24
5:24
Joh. 5:36
Hone Nṋe ndi ḓo ni sumbedza uri Mubebwanga-muthu u na maanḓa fhano fhasi a u hangwela muthu vhutshinyi.” Ndi hone a tshi vhudza uyo munna o omaho miraḓo a ri, “Takuwani zwaṋu ni hwale hingo ḽaṋu ni ye hayani.”

25Uyo munna a mbo ḓi takuwa vhathu vhoṱhe vha tshi zwi vhona, a doba hingo ḽe a vha o lala khaḽo, a ya hayani a tshi khou renda Mudzimu. 26Vhathu vhoṱhe vha akhamala vha renda Mudzimu, vha dzhenwa nga nyofho, vha amba nga tshavho vha ri, “Ṋamusi ro vhona zwi sa athu vhonwa!”

Yesu a tshi vhidza Livi

(Mat. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Yesu a tshi ṱuwa henefho a vhona muṅwe muthelisi we a vha a tshi pfi Livi o dzula ofisini yawe. Yesu a amba nae a ri, “Kha ri ṱuwe roṱhe ni vhe mufunziwa wanga.”

28

5:28
Mat. 8:21-22
Livi a takuwa a sia zwoṱhe a mu tevhela.

29

5:29
Mat. 9:10
Ndi hone Livi a tshi itela Yesu tshimima tshihulu nḓuni yawe, ha ḓa na vhaṅwe vhathelisi vhanzhi-vhanzhi khathihi na vhaṅwe vhathu, vha ḽa navho. 30
5:30
Luk. 15:1-2
Vhaṅwe Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha tshigwada tshavho vha thoma u gungulela vhafunziwa vhawe vha ri, “Khezwi ni tshi ḽa na u nwa na vhathelisi na vhatshinyi?” 31Yesu a konou vha fhindula a ri, “Vhathu vha sa lwali a vha lili ṅanga; ṅanga i lilwa nga vhalwadze. 32
5:32
Luk. 19:10
1 Tim. 1:15
Nṋe a tho ngo ḓela vhavhuya, ndo ḓela vhatshinyi uri vha laṱe vhuvhi havho.”

Mafhungo a u ḓidzima

(Mat. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33

5:33
Luk. 7:18
11:1
Joh. 3:25-26
Vhone vha amba nae vha ri, “Vhafunziwa vha Johanisi vha ṱolou ḓidzima na u rabela, na vha Vhafarisei vha ḓi ita nga u ralo; zwino vhavho vho tou ita hani vhane tshavho ha sokou vha u ḽa na u nwa?” 34
5:34
Joh. 2:1-12
3:29
Nzumb. 19:7
Yesu a fhindula a ri, “Nṋa ni vhona unga ni nga dzivhisa khonani dza mukwasha u ḽa zwiḽiwa munyanyani naa? Hufha mukwasha a tshee navho. 35
5:35
Luk. 9:22
17:22
Hone ḓuvha ḽi ḓo ḓa ḽine vha ḓo dzhielwa mukwasha wavho, ndi hone vha tshi ḓo ḓidzima.”

36Yesu a vha vhudza na hetshi tshifanyiso, “A hu na muthu ane a kherula tshihaswa kha tshiambaro tshiswa a haswa nguvho ya kale ngatsho. A ralo u ḓo vha o sokou tshinya itsho tshiambaro ngeno sila ḽiswa na nguvho ya kale zwi sa vhuyi zwa tendelana. 37Nahone tuvhu ḽa waini a ḽi sheliwi mikhwamani ya mukumba wa kale, nga u ofha uri mikhwama i nga balea musi ḽi tshi vhila, waini ya shuluwa, na mikhwama ya tshinyala. 38Tuvhu ḽi shelwa mikhwamani miswa!Kha hu sedzwe kha Mar. 2:22. 39Hu ḓi nga muthu o no ḓowelaho waini ya kale, ha tsha funa ntswa; u ḓo ḓi ri, ‘Hu ḓifha ya kale!’ ”