Tshivenda 1998 (VEN98)
22

Vhathu vha tshi langana u vhulaha Yesu

(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1-2; Joh. 11:45-53)

221

22:1
Ek. 12:15-2012:1-14
Ha sendela tshifhinga tsha vhuṱambo vhu no pfi Paseka, ha Vhurotho vhu si na mbilisa. 2
22:2
Luk. 19:48
Vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo vho vha vha tshi khou ṱoḓa nḓila ya u vhulaha Yesu nga tshiphiri ngauri vho vha vha tshi ofha vhathu.

Judasi a tshi fheṱa Yesu

(Mat. 26:14-16; Mar. 14:10-11)

3

22:3
Luk. 10:18
22:31,53
Zwenezwo Saṱhane a dzhena kha Judasi a no pfi Iskariote, muṅwe wa vha 12. 4Onoyo a ṱuwa a yo sola na vhotshifhe vhahulwane na vhalangi vha vhalindathembele uri ene a nga vha sumbedza nḓila ya u fara Yesu. 5Vhone vha takala, vha ita na u fulufhedzisa uri vha ḓo mu ṋea tshelede. 6Judasi a tendelana navho a dzula o lindela tshifhinga tshine a nga fheṱa Yesu ngatsho vhathu vha sa zwi ḓivhi.

Yesu a tshi lugiselwa Paseka

(Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; Joh. 13:21-30)

7

22:7
Ek. 12:6
Ha swika ḓuvha ḽa vhuṱambo ha Vhurotho vhu si na mbilisa ḽine ha fanela u ṱhavhiwa ngwana dza Paseka. 8Yesu a ruma Pitrosi na Johanisi a ri, “Iyani u ri lugisela Paseka, ri i ḽe.”

9Vhone vha mu vhudzisa vha ri, “Ndi ngafhi hune vha funa ri tshi i lugisa hone?”

10Ene a ri, “Vhonani, ni ḓo ri u dzhena afho Jerusalema na ṱangana na munna o hwala mvuvhelo ya maḓi. Ni mu tevhele nḓuni ine a dzhena khayo, 11ni ambe na muṋe wa muṱa ni ri, ‘Vhafunzi vha khou vhudzisa iḽa kamara ine vha nga ḽela khayo Paseka na vhafunziwa vhavho.’ 12Ene u ḓo ni sumbedza kamara khulwane ya tshitizi yo lugiswaho; ni i lugise henefho.”

13Vha tshi ya vha wana zwe Yesu a amba zwo tou ralo, vha mbo lugisa Paseka.

Yesu a tshi ḽa Tshilalelo na vhafunziwa vhawe

(Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-26; 1 Korint. 11:23-25)

14Tshifhinga tshi tshi swika Yesu a lalela na vhaapostola. 15A amba navho a ri, “Ndo tama hani u ḽa Paseka iyi na inwi ndi sa athu tambudzwa! 16Ndi a ni vhudza ndi ri, a thi tsha ḓo dovha nda i ḽa zwi vhuye zwi khunyelele muvhusoni wa Mudzimu.”Yesu a tshi ri, “muvhuso wa Mudzimu” afha, u amba u khunyelela ha zwe a ḓela swone. A tshi amba u khunyelela ha Paseka, a nga vha a tshi amba Tshilalelo tshikhethwa tshe a vho ḓo ḽa na vhafunziwa vhawe. 17Ndi hone Yesu a tshi dzhia tshinwelo a livhuha Mudzimu a konou ri, “Dzhiani ni nwe ni tshi tou sielisana, 18ngauri ndi a ni vhudza ndi ri, a thi tsha ḓo dovha nda nwa waini u bva zwino muvhuso wa Mudzimu u vhuye u ḓe.” 19A konou dzhia na vhurotho, a livhuha Mudzimu a vhu ṅwatekanya a vha ṋea a tshi khou ri, “Hoyu ndi muvhili wangaDziṅwe ṱhanzi dza kale dzi guma henefho, dza dovha dza thoma kha vese ya 21. [une wa khou kumedzwa hu u itela inwi. Ni ḓi ita hezwi, hu vhe u nnyelelwa.” 20

22:20
Jer. 31:31
Ek. 24:8
Zak. 9:11
Rom. 11:27
2 Korint. 3:6
Heb. 8:69:12
A ḓi ralo na musi a tshi vha ṋea tshinwelo vho no ḽa tshilalelo; a ri, “Tshinwelo itshi ndi malofha anga ane a khou shululelwa inwi, a khwaṱhisa mulanga muswa.]

21

22:21-23
Joh. 13:2,21-30
“Huno vhonani! Muthu ane a ḓo mpheṱa u ḓi vha-vho henefhano zwiḽiwani na Nṋe. 22Mubebwa-nga-muthu u ḓo fara nḓila ye Mudzimu a mu dzudzanyela, hone ane a mu fheṱa u ḓo zwi vhona!” 23Ndi hone vha tshi thoma u vhudzisana nga tshavho uri a nga vha e nnyi wavho a no ḓo ita zwo raloho.

Khani nga ḽa uri muhulwane ndi nnyi

24

22:24-26
Luk. 9:46-48
22:24
Mat. 18:1
Zwino ha vuwa khani vhukati ha vhafunziwa ya uri ane a nga pfi muhulwane khavho a nga vha e nnyi. 25Yesu a amba navho a ri, “Mahosi a dzitshakha ndi one a no langa vhathu nga tshiṱuhu, vhavhusi vha ri ri pfi vhafuwi. 26Kha inwi a zwo ngo ralo; muhulwane kha inwi nga a nge ene muṱuku; a re murangaphanḓa a vhe mushumeli. 27
22:27
Joh. 13:4-5,12-17
Nṋa hone muhulwane ndi ufhio? Ndi uyo o dzulaho zwiḽiwani kana ndi a no khou ḓisa zwiḽiwa? A si o dzulaho zwiḽiwani kani? Huno vhonani-ha, Nṋe ndi khou nga mushumeli waṋu. 28Ndi inwi vhe na konḓelela na Nṋe kha u tambula hanga, 29ndi ni ita maḽaifa a vhuhosi honoho he nda ṋewa nga Khotsi, 30
22:30
*Mat. 19:28
ni ḓo ḽa muthathe na Nṋe muvhusoni wanga, na dzula kha khuluṋoni ni tshi vhusa matsinde a 12 a Israele.

Yesu a tshi porofita uri Pitrosi u ḓo mu laṱa

(Mat. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31“Simoni! Simoni! Vhonani! Mudzimu o tendela Saṱhane u ni fhefhera noṱhe sa goroi. 32

22:32
Mat. 16:18
Joh. 21:15-17
Nṋe-ha Simoni ndo ni rabelela uri ni si gunee. Huno inwi musi no no vhuya kha Nṋe ni khwaṱhise vharathu vhaṋu.” 33
22:33-34
Luk. 22:56-61
Pitrosi a fhindula a ri, “Muṋe wanga, nṋe ndo ḓiimisela u valelwa dzhele na u fa navho!” 34Yesu a fhindula a ri, “Ndi tshi tou ni vhudza Pitrosi, mukukulume u sa athu lila vhusiku ha ṋamusi ni ḓo vha no no landula luraru na ri a ni nnḓivhi.”

Tshipatshi na mukhwama na banga

35

22:35
Luk. 9:2-3
10:4
Zwenezwo Yesu a vha vhudzisa a ri, “Nṋa tshiḽa tshifhinga ndi tshi ni ruma ni si na tshipatshi na mukhwama na navhula no vhuya na lila tshithu naa?” Vhone vha fhindula vha ri, “Na tshithihi.” 36Yesu a amba navho a ri, “Hone zwino ane a vha na tshipatshi kana mukhwama u fanela u tshimbila nazwo; huno na a si na banga nga a tou rengisa badzhi yawe a ḽi renge. 37
22:37
Yes. 53:12
Ndi a ni vhudza ndi ri: he ha ṅwalwa ha pfi, ‘O baḓekanywa na vhavhi’, zwo fanela u khunyelela kha Nṋe, ngauri zwe zwa ṅwalwa zwi tshi amba Nṋe zwi khou khunyelela.” 38Vhone vha ri, “Muṋe washu, ri na mapanga mavhili ngea!” Ene a fhindula a ri, “Mafhungo ayo kha ri a litshe.”

Yesu a tshi rabela Thavhani ya Miolivi

(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42)

39

22:39
Luk. 21:37Mat. 26:30
Joh. 18:1
22:39-46
Luk. 5:16
Yesu a bva a ya Thavhani ya Miolivi sa misi; vhafunziwa vhawe vha bva nae. 40Vha tshi swika henefho a amba navho a ri, “Rabelani uri ni si ungwe.” 41Ene a mbo ḓi vha sia henefho a swika hune muthu a tshi posa tombo ḽa swika, a gwadama a rabela a ri, 42
22:42
Mat. 20:22
6:10Joh. 12:27-28
“Khotsi anga, arali zwi tshi konea uri tshinwelo itshi ndi si tshi nwe, a tshi mphiri zwanga naa? Naho ndi tshi ralo, hu songo itwa zwine Nṋe nda funa, hu itwe zwi funwaho nga Iwe.”

43[A vhona muruṅwa a tshi bva ṱaḓulu a tshi ḓa u mu khwaṱhisa. 44A rabela o tou fhelela nga u pfa vhuṱungu, biko ḽawe ḽa rothela mavuni ḽi tshi nga marotha a malofha.]Ṱhanzi dziṅwe dza kale-kale a dzi na 43 na 44. 45O no rabela a vhuelela ha vhafunziwa, a wana vho eḓela vho tou ṋoka nga u ṱungufhala. 46A amba navho a ri, “No eḓela! Vuwani ni rabele uri ni sa ḓo xedzwa nga Saṱhane.”

Yesu a tshi farwa

(Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-50; Joh. 18:3-11)

47A tshi kha ḓi amba ha mbo swika tshigwada tsho rangwa phanḓa nga muṅwe wa vha 12, uḽa Judasi. Onoyo a ri u swika a mbo ḓi ya kha Yesu a mu kuvhatedza. 48Hone Yesu a amba nae a ri, “A, Judasi, ni vhuya na tou swika kha u fheṱa Mubebwa-nga-muthu nga u tou mu kuvhatedza naa?”

49Khonani dza Yesu dzi tshi vhona zwine zwa ṱoḓa u itea dza ri, “Muṋe washu, a si khwiṋe ri tshi vha dzhena nga mapanga?” 50Muṅwe wavho a rema mushumi wa tshifhe muhulu nga banga a mu tumula nḓevhe ya tshauḽa.

51Hone Yesu a ri, “Litshani zwa nndwa.” A konou kwama nḓevhe ya munna uyo a mu fhodza.

52Yesu a mbo ḓi amba na vhotshifhe vhahulwane na vhalangi vha vhalindathembele na vhahulwane vha lushaka vhe vha vha vho ḓa u mu fara a ri, “Ni tou vhuya na ḓa no hwala mapanga na dzithonga nda nga ndi ḽivemu? 53

22:53
Luk. 19:4722:3
Hufha ndo vha ndi tshi ṱwa na inwi thembeleni ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe; no kundwa ngani u mpfara? Tshino-ha ndi tshifhinga tshaṋu tsha musi hu tshi vhusa swiswi.”

Pitrosi a tshi landula Yesu

(Mat. 26:57-58,69-75; Mar. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Ndi hone vha tshi fara Yesu vha ṱuwa nae vha mu isa muṱani wa tshifhe muhulu, Pitrosi ene a tshi khou tevhela nga kule. 55Vha vhasa mulilo muṱani vha ora, na Pitrosi a ḓa a dzula navho. 56Muṅwe mushumi wa musidzana a tshi mu vhona nga tshedza tsha mulilo a mu sedzesa a ri, “Hoyu na ene ndi muṅwe ngae.”

57Pitrosi ene a hanedza a ri, “Khaladzi, nṋe hoyo muthu a thi vhuyi nda mu ḓivha.”

58Hu si kale muṅwe munna a mu vhona-vho a ri, “Na inwi ni muṅwe ngavho!” Pitrosi a ri, “Wa hashu, nṋe a thi muṅwe ngavho lini!” 59Ho no fhela tshifhinga tshine tsha nga vha awara muṅwe munna na ene a amba o tou khwaṱhisa a ri, “Vhukuma hoyu munna ndi muṅwe ngae, hufha e Mugalelia?”

60Pitrosi a ri, “Wa hashu, nṋe a thi ḓivhi uri ni khou amba mini.”

A tshi kha ḓi ralo mukukulume wa vha u a lila. 61

22:61
Luk. 22:34
Muṋe washu a rembuluwa a ṱanganya maṱo na Pitrosi, ha vha hu hone Pitrosi a tshi elelwa zwe Muṋe washu a mu vhudza a tshi ri, “Mukukulume u sa athu vhuya wa lila vhusiku ha ṋamusi ni ḓo vha no no landula luraru na ri a ni nnḓivhi.” 62Pitrosi a bvela nnḓa a lila lu ṱungufhadzaho.

U goḓwa na u rwiwa ha Yesu

(Mat. 26:67-68; Mar. 14:65)

63Vhanna vhe vha vha vho linda Yesu vha tamba ngae vha tshi ita na u mu likita. 64

22:64
Luk. 7:16
Vha mu thivha maṱo vha konou ri, “Porofita-ha, ndi nnyi o u rwaho?” 65Vha mu sema na nga maṅwe maṱamba manzhi.

Yesu a tshi sengiswa nga khoro ya Majuda

(Mat. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66Nga matshelonitsheloni ha mbo dzula khoroKhoro yenei yo vha i tshi pfi “Sanhedrin”. ya vhahulwane vha lushaka na vhotshifhe vhahulwane na vhaḓivhi vha Mulayo, Yesu a ḓiswa phanḓa havho, 67

22:67
Luk. 9:20
Joh. 10:24-25
vha amba nae vha ri, “Arali ni Mesia, ri vhudzeni.”

Ene a fhindula a ri, “Arali nda ri, ‘Ndi Nṋe,’ a ni nga tendi; 68hu ḓi nga nda ni vhudzisa mbudziso, a ni nga fhinduli. 69

22:69
Dan. 7:13
Ps. 110:1
Mish. 7:56
Hone u bva zwino Mubebwa-nga-muthu u vho ḓo dzula thungo ya tshauḽa tsha Mudzimu Ramaanḓa a vhusa nae.”

70

22:70
Mat. 26:63Luk. 1:32,35
Vhoṱhe vha ri, “Izwo zwi amba uri ni Murwa wa Mudzimu?” Ene a vha fhindula a ri, “Inwi ni amba zwone; ndi Nṋe.”Dziṅwe ṱhalutshedzo dzi ri Yesu o tou ri, “Inwi ni ri ndi Ene.”

71Vhone vha ri, “Ri kha ḓi ṱoḓa ṱhanzi dza mini, hufha zwe a amba ro tou ḓipfela nga roṱhe?”