Tshivenda 1998 (VEN98)
16

Mukoma o thanyaho

161Yesu a amba na vhafunziwa vhawe a ri, “Muṅwe mupfumi o vha e na mukoma wawe. Ha pfala uri mukoma uyo u khou mu tambisela thundu. 2Ndi hone a tshi mu vhidza a amba nae a ri, ‘Nṋa ndi mafhungo-ḓe ane nda pfa nga inwi? Iḓani ni ḓifhindulele zwe na shuma; a thi tsha funa ni tshi vha mukoma wanga.’ 3Ndi hone uyo mukoma a tshi amba nga mbilu a ri, ‘Nṋa zwino ndi nga tou ita hani vhunga muṋe wanga a tshi khou mpandela mushumoni? Nungo dza u shuma nga zwanḓa a thi na, zwino u tshila nga u tou humbela-vho, ndi a shona! 4Ahaa, ndi a ḓivha zwine nda ḓo ita uri ndi tshi pandelwa mushumoni ndi vhe ndi na khonani dzine dza nga ntswielela.’ 5Ndi hone a tshi vhidza vhathu vhoṱhe nga muthihi nga muthihi vhe vha vha vha tshi khou koloda muṋe wawe. A amba na wa u thoma a ri, ‘Zwiḽa vhone vha koloda muṋe wanga vhugai?’ 6Uyo a fhindula a ri, ‘Zwikumbu zwi na ḓana zwa mapfura a muolivi.’ Mukoma a amba nae a ri, ‘Vhuṱanzi ha mulandu wavho ngovhu; kha vha mbo ḓi dzula fhasi vha ṅwale 50.’ 7A konou amba na muṅwe a ri, ‘Vhone-vho, wavho mulandu ndi mungafhani?’ Ene a fhindula a ri, ‘Masaga a 1 000 a goroi.’ Mukoma a amba nae a ri, ‘Vhuṱanzi ngovhu; nga vha ṅwale 800.’ 8Muṋe wa thundu a tshi vhona u thanya ha uyo mukoma a sa fulufhedzei a zwi khoḓa; iṱali vhathu vha ḽino shango vho thanya kha mafhungo avho u fhira vha re na tshedza tsha Mudzimu.”

9Yesu a dovha a ri, “Ndi zwine nda ri: ḓiwaneleni dzikhonani nga lupfumo lwa ḽino shango,Mamona ndi ipfi ḽa Tshiaramu ḽa u amba thundu dza fhano shangoni. uri musi lu tshi ḓo fhelelwa nga mushumo dzi kone u ni swielela ngei hayani ha lini na lini.

10

16:10
Luk. 19:17-19Mat. 25:21-23
“A fulufhedzeaho kha zwiṱuku u ḓo fulufhedzea na kha zwihulwane; a sa fulufhedzei kha zwiṱuku, na kha zwihulwane ha fulufhedzei. 11Nṋa arali no kundwa u fulufhedzea kha zwa lupfumo lwa ḽino shango, ndi nnyi ane a nga kha ḓi ni kumedza lupfumo vhukuma? 12Arali ni songo kona u fulufhedzea kha thundu i re ya muṅwe, yaṋu vhukuma ni ḓo i fhiwa nga nnyi?

13“A hu na mushumi ane a kona u vha na vhaṋe vhavhili. A nga vhenga muṅwe a funa muṅwe, a pfa zwa muṅwe, zwa muṅwe a zwi nyadza. A ni koni u shumela Mudzimu ni phuli dza lupfumo lwa ḽino shango.”

Maṅwe maambiwa a Yesu

(Mat. 11:12-13; 5:31-32; Mar. 10:11-12)

14Vhafarisei vha tshi pfa aya mafhungo oṱhe vha mu holedza, ngauri vho vha vhe vhathu vha funesaho tshelede. 15

16:15
Mat. 23:28
Yesu a amba a ri, “Ndi inwi vhadzia-u-ḓiita vhavhuya maṱoni a vhathu, hone Mudzimu a tshi ḓivha zwi re mbiluni dzaṋu; ngauri zwine vhathu vha vhona zwi zwone zwihulwane, Mudzimu u a zwi nengwa.

16“Mulayo wa Mushe na Maṅwalo a vhaporofita zwo shuma u guma nga Johanisi Mulovhedzi; u bva afho muvhuso wa Mudzimu u vho ḓivhadzwa e mafhungo maḓifha, huno muṅwe na muṅwe u dzhena nga u tou lwisa. 17Ḽiṱaḓulu na ḽifhasi zwi nga lovha, hone Mulayo u ḓo dzula u hone; na kuswayo na kuthihi zwakwo ku nga si lovhe.

18

16:18
*Mat. 19:9;
“Munna ane a ṱala musadzi wawe a dzea muṅwe u ita vhupombwe. Zwi ḓi nga munna ane a dzea musadzi o ṱaliwaho, na ene u ita vhupombwe.”

Mupfumi na Lazaro

19

16:19-31
Mir. 21:13
“Ho vhuya ha vha na muṅwe munna wa mupfumi we a vha a tshi ambara zwiambaro zwa mutengo muhulu zwa maṱeleṱele, a tshi ḓiphiṋa nga madzanga misi yoṱhe. 20Ha dovha ha vha na mushai a no pfi Lazaro, we a vha e na zwilonda zwo phaphaho muvhili woṱhe. Onoyo o vha a tshi ḓi iswa henefho muṋangoni wa nnḓu ya mupfumi. 21O vha a tshi lila u tou kanzwiwa zwawe nga zwipeḓu zwe zwa vha zwi tshi wa musi mupfumi a tshi khou ḽa. Zwilonda zwawe zwo vha zwi tshi ṋanzwiwa nga mmbwa. 22Musi uyo muthu wa mushai a tshi fa, vharuṅwa vha ḓa vha mu takula vha yo mu dzudza, a ḓisendeka nga Abrahamu. Mupfumi na ene a fa a vhulungwa. 23Musi a tshi khou pfa vhuṱungu heleni, a tshi takusa maṱo a vhona Abrahamu fhaḽa kule na Lazaro o ḓisendeka ngae. 24Ndi hone a tshi vhidzelela a ri, ‘Muṋe wanga Abrahamu! Kha ndi pfelwe vhuṱungu hu ruṅwe Lazaro uri a tou ṋanga munwe wawe maḓini a ḓe a rothodze lulimi lwanga; ndi khou shengela khavhuni hei!’ 25
16:25
Luk. 6:24
Abrahamu ene a ri, ‘Ṅwananga, a thi ri ni kha ḓi elelwa uri zwiḽa ni tshi kha ḓi tshila no vha ni sa shayi tshivhuya, ngeno Lazaro a tshi khou tambula? Zwino-ha ene u vho ḓiphiṋa fhano, inwi ngeno ni tshi khou shengela. 26Hu si izwo fhedzi; hu dovha ha vha na govha ḽihulu ḽo aṱamaho vhukati hashu na inwi, lune wa nga ngeno a sa kone u pfukela ngeo kha inwi; zwo ralo na kha wa ngeo hu na inwi, ha koni u pfukela ngeno hu na riṋe.’ 27Mupfumi a ri, ‘Zwi a pfala Muṋe wanga; ndi vho tou humbela nga zwanḓa zwivhili uri vha rume Lazaro ngei muḓini wa hashu. 28Henengei ndi na vharathu vhaṱanu; a ye a vha sevhe uri vha si ḓe-vho fhano fhethu ha tshengelo.’ 29
16:29
2 Tim. 3:16
Abrahamu a ri, ‘Hufha vhe na Maṅwalo a Mushe na a vhaporofita; nga vha thetshelese one.’ 30Mupfumi a fhindula a ri, ‘Eneo fhedzi naa khotsi anga Abrahamu? Arali hu tshi nga tou ya ane a bva vhafuni ndi hone vha tshi ḓo rembuluwa.’

31“Abrahamu ene a fhindula a ri, ‘Arali vha sa pfa Maṅwalo a Mushe na a vhaporofita, nangwe ha tou vuwa we a vha o fa, a vha nga mu pfi.’ ”