Tshivenda 1998 (VEN98)
15

U wanala ha nngu yo xelaho

(Mat. 18:12-14)

151

15:1-2
Mat. 9:10
Ha ḓi ḓa vhathelisi vhanzhi na vhatshinyi vha tshi ḓa u thetshelesa Yesu a tshi funza. 2Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha thoma u gungula vha ri, “Muthu uyu u konana na vhatshinyi, a ita na u ḽa navho!” 3
15:3-7
Joh. 10:11-15
Ndi hone Yesu a tshi vha vhudza tshifanyiso hetshi a ri, 4
15:4
Esek. 34:11,16
“Nṋa arali muṅwe waṋu e na nngu dza ḓana, a xedza nthihi yadzo u ita mini? Ha sii dza 99 pfuloni a yo ṱoḓa iḽa nthihi yo xelaho a vhuya a i wana naa? 5Musi o i wana, u i hwala mahaḓani awe o takala. 6A tshi swika hayani a ramba khonani dzawe na vhahura vhawe, a vha vhudza a ri, ‘Ndi takala hani vha hashu ndó wana nngu yanga ye ya vha yo xela. Iḓani ri pembele!’ 7Na ngei ṱaḓulu zwo tou ralo; musi mutshinyi muthihi a tshi rembuluwa hu vha na dakalo ḽihulu u fhira hu tshi sokou vha na vhavhuya vha 99 vhane u rembuluwa vha si tsha hu lila.

U wanala ha sheleni yo xelaho

8“Kana ri fanyise nga musadzi a re na masheleni a fumi; arali a xedza sheleni nthihi yao u ita mini? Ha fungi luvhone na, a swiela na nnḓu, a tshi ṱoḓa a tshi tou sedzesa a vhuya a i wana naa? 9Musi o i wana u vhidza khonani dzawe na vhahura, a vha vhudza a ri, ‘Ndi takala hani vha hashu ndó wana sheleni yanga ye ya vha yo xela. Iḓani ri pembele!’ 10Ndi tshi tou ni vhudza-vho, na ṱaḓulu zwo tou ralo. Vharuṅwa vha Mudzimu vha tou pembela musi mutshinyi muthihi o rembuluwa.”

Ṅwana wa saphe a tshi vhuya

11

15:11
Mat. 21:28
Yesu a dovha a ri, “Ho vhuya ha vha na muṅwe munna we a vha e na vhana vhavhili vha vhatuka. 12Murathu a amba nae a ri, ‘Muṋe wanga, nṋe nga vha mphe mukovhe wanga wa thundu.’ Ndi hone uyo munna a tshi kovhekanya vhana vhawe thundu yawe. 13
15:13
Mir. 29:3
Hu sa athu fhela maḓuvha manzhi murathu a rengisa thundu yawe a dzhia tshelede a ṱuwa. A ya shangoni ḽa kule-kule, a tambisa tshelede yawe nga vhuhwarahwara. 14Iḽa tshelede yo no fhela, ha mbo wa nḓala khulu shangoni ḽeneḽo, huno na ene a thoma u tambula. 15Ndi hone a tshi yo ḓifuwisa kha muṅwe muthu wa ḽeneḽo shango, a wana mushumo wa u lisa nguluvhe. 16A tama na u tou ḽa zwawe mbeu dza miri dzi ḽiwaho nga nguluvhe, huno na dzone a si fhiwe. 17Ndi hone a tshi vho dzivhuluwa, a ambela mbiluni a ri, ‘Vhashumi vha khotsi anga vha na zwiḽiwa zwinzhi zwine vha ḽa vha ita na u laṱa, nṋe fhano ndi tshi khou fa nga nḓala! 18Ndi tou ndo ṱuwa zwino nda ya ha khotsi anga nda swika nda ri: Muṋe wanga, ndo khakhela Waṱuḓulu na vhone; 19a tho ngo tsha fanela na u tou pfi ṅwana wavho; ndi khou humbela uri vha tou nṱanganedza zwanga ndi vhe muṅwe wa vhashumi vhavho.’ 20Ndi hone a tshi mbo ḓi takuwa a ya ha khotsi awe.

“Khotsi awe vha mu vhona a tshee kule. Mbilu ya mukalaha ya khathuwa, a mbo ḓi gidima a swika a mu kuvhatedza. 21Ṅwana a amba na khotsi awe a ri, ‘Muṋe wanga, ndo khakhela Waṱaḓulu na vhone; a tho ngo tsha fanela na u tou pfi ṅwana wavho.’ 22Hone khotsi vha vhidza vhashumi vhavho vha ri, ‘Ṱavhanyani ni ḓise tshiambaro tsho nakaho ni mu ambadze, ni mu ambadze na rinngi na navhula. 23Ni konou dzhia mbohwana yo noniswaho ni i ṱhavhe, ri ite vhuṱambo. 24

15:24
Ef. 2:5
Ṅwana wanga hoyu o vha o fa, zwino u a tshila; o vha o xela, zwino o wanala.’ Vhuṱambo ha mbo ḓi ṱangana.

25“Hezwo zwoṱhe zwi tshi khou itea, mukomana o vha e masimuni. Huno a tshi vhuya a tshi vho sendela tsini ha nnḓu a pfa yo ṱangana hu tshi ri u imba, he u tshina. 26Ndi hone a tshi vhidza muṅwe mushumi a mu vhudzisa a ri, ‘Nṋa ndi mini izwo?’ 27Mushumi a fhindula a ri, ‘Murathu waṋu o vhuya, zwino khotsi aṋu vho takala nge a vhuya o takala, ndi tshi amba zwino na mbohwana yo noniswaho yo no ḓi wa nga luṋanga.’ 28Mukomana a sinyuwa lwe a si fune na u dzhena afho nḓuni. Ndi hone khotsi awe a tshi bva a mu kwengweledza. 29Ene a amba na khotsi awe a ri, ‘Hufha nṋe ndo vha shumela miṅwaha minzhi-minzhi ndi tshi tou nga phuli, ndi sa pfuki na tshithihi tshe vha amba. Naho zwo ralo ndi mini tshe vha vhuya vha mpha-vho? Ndi amba na mbudzana zwayo ya u tou ri ndi ḽe-vho na khonani dzanga ro takala. 30Zwino uyu ṅwana wavho we a tambisa thundu yavho na dziphombwe u tou bvelele vha mbo ḓi mu ṱhavhela kholomo yo noniswaho!’ 31Khotsi awe a mu fhindula a ri, ‘Ṅwananga, inwi hufha ni na nṋe misi yoṱhe; nahone zwoṱhe zwine nda vha nazwo zwi zwaṋu! 32Riṋe ro vha ro fanela u takala ra pembela, ngauri uyu murathu waṋu o vha o fa, zwino o vuwa; o vha o xela, zwino o wanala.’ ”