Tshivenda 1998 (VEN98)
14

Yesu a tshi fhodza munna o zwimbaho muvhili(ṱhoho): Vhulwadze uvhu nga Tshiisimane vhu pfi “Dropsy”

141

14:1-6
Mar. 2:27-28
14:1
Luk. 7:36
Muṅwe musi nga Sabatha Yesu a ṱuwa na muṅwe murangaphanḓa wa Vhafarisei u yo ḽa nae ha hawe, huno vhathu vho vha vho dzula vho mu lalela uri vha vhone zwine a ḓo ita, 2ngauri henefho phanḓa hawe ho vha hu na muṅwe munna we a vha o zwimba muvhili woṱhe. 3Huno Yesu a vhudzisa vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei a ri, “Nṋa Mulayo u a tenda muthu a tshi fhodzwa nga Sabatha kana a u tendi naa?” 4Vhone vha sokou fhumula. Ndi hone Yesu a tshi fhodza uyo muthu, a mu litsha a ṱuwa. 5
14:5
Luk. 13:15-16
Mat. 12:11
A konou amba navho a ri, “Ndi nnyi waṋu ane ṅwana wawe kana kholomo yawe yo wela bidzini a si ṱavhanye u i bvisa naho hu nga Sabatha?” 6Hone vhone iḽo fhungo ḽa vha somela.

U ḓiṱukufhadza na mafunda

7

14:7
Luk. 20:46
Yesu a tshi vhona vhaeni vha tshi nanga vhudzulo ha phanḓa, a vha fanyisedzela a ri, 8
14:8-10
Mir. 25:7
Jak. 3:13
“Arali na vhidziwa munyanyani, ni songo dzula vhudzuloni ha phanḓa; zwi nga kha ḓi itea uri hu vhe ho vhidziwa na a fhiraho inwi, 9huno we a ni vhidza vhuvhili haṋu a vho ḓo amba na inwi a ri, ‘Kha vha takuwe zwavho vha sendelele avha.’ Inwi na vho ḓo ya u dzula kha vhudzulo ha murahurahu no farwa nga ṱhoni. 10Tsha khwiṋe dzulani vhudzuloni ha murahurahu, uri o ni vhidzaho a tshi dzhena a kone u ḓo tou amba na inwi a ri, ‘Takuwani khonani yanga, ni ḓe ngeno phanḓa.’ Ndi hone ni tshi ḓo huliswa vhaeni vhoṱhe vha tshi zwi vhona. 11
14:11
Mat. 23:12
Ane a ḓihudza u ḓo ṱukufhadzwa, ane a ḓiṱukufhadza u ḓo huliswa.”

12Ndi hone Yesu a tshi amba na muṋe wa muḓi a ri, “Musi ni na tshiswiṱulo kana tshilalelo, ni songo vhidza khonani dzaṋu kana vharathu vhaṋu, naho e mashaka kana vhahura vha vhapfumi, ngauri vha nga ḓo ni vhidza-vho na vho ḓo vha no ima kha ḽa uri mutondi u tonda mutondi ngae. 13

14:13
Dot. 14:29
Musi ni na tshimima, vhidzani vha si na tshavho na zwihole, na vha sa koni u tshimbila, na mabofu, 14
14:14
Mat. 6:6
ndi hone ni tshi ḓo vha na mashudu, vhunga vhenevho vha sa koni u ni vhidza-vho. Inwi ni ḓo tou pfufhiwa nga Mudzimu musi vhavhuya vhoṱhe vha tshi vuwa vhafuni.”

Tshifanyiso tsha munyanya muhulu

(Mat. 22:1-10)

15

14:15
Luk. 13:29
Muṅwe wa vho dzulaho nae zwiḽiwani a tshi pfa zwenezwo a amba na Yesu a ri, “U na mashudu ane a ḓo vhidziwa munyanya muvhusoni wa Mudzimu.”

16Yesu a amba nae a ri, “Ho vhuya ha vha na muṅwe munna we a ri a tshi khou lugisa munyanya a vhidza vhathu vhanzhi. 17Nga ḓuvha ḽa munyanya a ruma muḓinḓa wawe uri a yo laledza vho vhidzwaho a ri, ‘Iḓani, zwoṱhe zwo lugiswa!’ 18Hone vhone vhoṱhe vha ḓibvula sa vho langanaho. Wa u thoma a ri, ‘Ndo renga tsimu; ndi fanela u i tandula. Nga vha mpfarele, zwi ḓo nkunda.’ 19Muṅwe-vho a ri, ‘Ndo renga phulu dza dzhogo ṱhanu, ndi kha ḓi yo dzi gudisa; zwi ḓo nkunda.’ 20Muṅwe nga fhaḽa a ri, ‘Ndi kha ḓi bva u vhinga, zwenezwo ndi nga si kone u ḓa.’ 21Uyo muḓinḓa a huma a yo vhudza muṋe wawe zwe zwa itea. Muṋe wa muḓi a sinyuwa nga maanḓa a amba na muḓinḓa wawe a ri, ‘Gidimelani zwiṱaraṱani na nḓilani dza muḓi, ni vhuye na vhashai na zwihole na mabofu na vha sa koni u tshimbila.’ 22Hu si kale uyo muḓinḓa a dovha a vhuya a ri, ‘Ndo ita zwe vha amba, hone vhudzulo vhu tshee hone.’ 23Ndi hone muṋe wawe a tshi amba nae a ri, ‘Iyani magondoni na dzinḓilani ni kombetshedze vhathu vha ḓe uri nnḓu yanga i ḓale. 24Hone vhaḽa vhe nda vha vhidza vha hana, ndi ri a hu na na muthihi wavho ane a ḓo vhuya a thetshela tsha munyanya wanga!’ ”

Zwo fanelaho u itwa nga mufunziwa wa Yesu

(Mat. 10:37-38)

25Ho vha hu na gogo ḽihulu ḽi tshi khou tshimbila na Yesu. Ene a rembuluwa, a vha lavhelesa a ri, 26

14:26
Luk. 12:51-53
18:29
Mat. 10:37
“Ane a ri a tshi ḓa ha Nṋe a si vhenge khotsi awe na mme awe, na musadzi wawe na vhana vhawe, na vharathu vhawe na khaladzi dzawe, a sa ite na u ḓivhenga ene muṋe, onoyo ha koni u vha mufunziwa wanga.U vhenga hafha zwi amba u funa Mudzimu u fhira wa hau. Hu tevhelwa maambele a Tshiheberu ane a amba u funa zwiṱuku. Kha hu sedzwe kha Gen. 29:30; Dot. 21:15; Mat. 10:37. 27
14:27
Luk. 9:23
Ane a sa hwale tshifhambano tshawe a ntevhela, ha koni u vha mufunziwa wanga.

28“Ndi nnyi waṋu ane a tshi ṱoḓa u fhaṱa mutsheṱo mulapfu, a si thome u dzula fhasi a anganya uri a vhone arali e na tshelede yo eḓanaho u fhedza mushumo? 29A sa ralo u ḓo ri o no tea a vho kundwa u fhedza uyo mutsheṱo, vha zwi vhonaho vha vho ḓo mu sea 30vha ri, ‘Vhonani munna o thoma mutsheṱo zwino u vho kundwa u u fhedzisa!’

31“Kana ndi ifhio khosi ine ya ri yo bvelwa pfumo nga iṅwe khosi i re na vhanna vha 20 000, yone i na vha 10 000 fhedzi, i si thome u dzula fhasi ya rekanya uri i vhone arali i tshi nga kona u livhana na iḽa iṅwe khosi? 32Arali a vhona uri a nga si kone, u ḓo ruma vhaḓinḓa uri vha yo ṱangana na iḽa khosi musi i tshee kule, vha pfumedzane. 33Ndi zwone zwine nda ri, a hu na na muthihi waṋu ane a nga vha mufunziwa wanga arali a sa furaleli zwoṱhe zwine a vha nazwo.

Muṋo wo fhelaho vhuhali

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Muṋo ndi tshithu tshavhuḓi, hone wa vhuya wa fhela vhuhali hawo wa si tsha dunga, u nga dovha wa dungiswa ngani? 35

14:35
*Mat. 11:15!
A wo ngo tsha lugela u nyora mavu naho hu a ṱanganywa na mupfudze; tshawo ndi u laṱwa. A na nḓevhe kha a ḓipfele.”