Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Wa sa laṱa vhuvhi u ḓo lovha

131Zwenezwo vhaṅwe vhathu vhe vha vha vhe henefho vha vhudza Yesu zwe Pilato a ita a tshi vhulaha Vhagalelia musi vha tshi khou ṱhavhela Mudzimu dzinduvho, a ṱanganya malofha avho na a nduvho dzavho. 2Yesu a tshi vha fhindula a ri, “Ni vhona unga avho Vhagalelia vha tshi vhulawa nga u ralo ndi nge vha vha vhe vhone vhatshinyi u fhira vhathu vhoṱhe vha Galelia naa? 3

13:3
Ps. 7:12
Na kathihi! Ndi ri, na sa rembuluwa ni ḓo lovha noṱhe u fana navho. 4Ni ri mini nga vhaḽa vha 18 vha Silomu vhe vha zhakiwa nga mutsheṱo wa vha vhulaha? Ni vhona unga ndi vhone vhe vha khakhela Mudzimu u fhira vhaṅwe vha dzulaho Jerusalema naa? 5Na kathihi! Nṋe ndi ri: na sa rembuluwa ni ḓo lovha noṱhe u fana navho.”

Tshifanyiso tsha muhuyu u sa aṋwi

6

13:6a
Dot. 22:9
13:6b
Mar. 11:13
Yesu a konou vha vhudza tshifanyiso a ri, “Muṅwe munna o vhuya a vha na muhuyu tsimuni yawe ya minḓirivhe. Ḽiṅwe ḓuvha a bva a tshi ri u yo fula mahuyu, hone a si wane na ḽithihi. 7Ndi hone a tshi amba na mushumi wawe wa henefho tsimuni a ri, ‘Vhonani miṅwaha yo no vha miraru zwino ndi tshi ḓi ḓa u ṱoḓa mahuyu kha hoyu muhuyu hone ndi si wane na ḽithihi. U remeni! Zwi farisani u tshi sokou vhivha tsimu!’ 8
13:8
2 Pit. 3:9,15
Hone uyo mushumi a ri, ‘Kha vha vhe vho u litsha ṋaṅwaha fhedzi muṋe wanga. Ndi ḓo bwa ndi tshi mona nawo nda ita na u u shela mupfudze. 9Arali ṅwakani wa aṋwa, aiwaa; hone arali wa sa aṋwa vha ḓo u rema zwavho.’ ”

Yesu a tshi fhodza musadzi wa tshihole nga Sabatha

10

13:10-17
Mar. 2:27-28
Ḽiṅwe ḓuvha Yesu o vha a tshi khou funza huṅwe sinagogoni nga Sabatha. 11Zwino henefho ho vha hu na muṅwe musadzi we a vha o no fhedza miṅwaha ya 18 a tshi lwadzwa nga thuṅwa ya Saṱhane. O vha a tshi vho tou dzula o gogovhala a sa koni na u onyolowa na zwiṱukuṱuku. 12Yesu a tshi mu vhona, a mu vhidza a amba nae a ri, “Khaladzi, vhulwadze haṋu ho fhola!” 13A ralo a mu vhea zwanḓa, uyo musadzi a mbo ḓi onyolowa e tswititi, a renda Mudzimu.

14

13:14
Ek. 20:9-10
Muhulwane wa tshivhidzo a sinyuwa nge Yesu a fhodza muthu nga Sabatha; a amba na vhathu a ri, “Hu na maḓuvha maṱanu na ḽithihi ane ra fanela u shuma ngao; iḓani nga eneo maḓuvha ni fhodzwe, hu si nga Sabatha!”

15Muṋe washu a tshi mu fhindula a ri, “Dziṋowa ndinwi! Ndi nnyi waṋu henefha ane nga Sabatha a si vule kholomo yawe kana donngi yawe a i isa u nwa maḓi? 16

13:16
Luk. 19:9
1:54-55,73-74
3:8
Zwino-ha muḓuhulu wa Abrahamu we a vha o vhoxwa nga Saṱhane miṅwaha ya 18 ngoyu; a zwo ngo fanela naa a tshi vhofhololwa kha mbofho iyi naho hu nga Sabatha?” 17A tshi ralo maswina awe oṱhe a sala o shona, vhathu vhoṱhe vhone vha takalela zwi kanukisaho zwoṱhe zwe Yesu a ita.

Tshifanyiso tsha mbeu ya muhuyu(ṱhoho): Muri we Yesu a amba a si muri u re na dzina ḽa Tshivenḓa, u tou pfi mumasithada; ndi zwe ra sokou khetha muri u ḓivheaho fhano.

(Mat. 13:31-32; Mar. 4:30-32)

18Yesu a ri, “Nṋa muvhuso wa Mudzimu u fana na mini; ndi nga tou u fanyisa na tshithu-ḓe? 19

13:19a
Mat. 13:31
U fana na mbeu ya muhuyu ye muthu a i dzhia a i zwala tsimuni yawe; ya mela ya vha muri muhulu une na zwiṋoni zwa ḓa zwa fhaṱa zwiṱaha matavhini awo.”

Tshifanyiso tsha mbilisa

(Mat. 13:33)

20Yesu a dovha a amba a ri, “Muvhuso wa Mudzimu ndi ḓo u fanyisa na mini? 21

13:21
*Mat. 13:33!
U fana na mbilisa ine musadzi a i suka na vhukhopfu sambelo ḽo ḓala; yone ya kukumusa uho vhukhopfu hoṱhe.”

Muṋango musekene

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Yesu a buḓekanya dziḓorobo na miḓi a tshi enda a tshi funza o ḓi livha Jerusalema. 23Ndi hone muṅwe muthu a tshi mu vhudzisa a ri, “Muṋe wanga, nṋa hu ḓo tou tshidzwa vhathu vha si gathi?”

Yesu a amba na vhathu a ri, 24“Lusani nga nungo dzoṱhe uri ni dzhene nga muṋango musekene; ngauri ndi a ni vhudza ndi ri: vhathu vhanzhi vha ḓo edzisa u dzhena vha kundwa. 25

13:25
Mat. 25:11-12
Muṋe wa nnḓu a vhuya a takuwa a hoṋa vothi, inwi ni ḓo ri no sala nnḓa ni tshi thoma u khokhonya ni tshi ri, ‘A vha ri vuleli-vho Muṋe washu!’ Ene a fhindula a ri, ‘A thi ḓivhi hune na bva hone.’ 26Zwenezwo inwi ni ḓo fhindula na ri, ‘Hufha ro vha ri tshi ḽa ri tshi nwa navho, vha tshi ita na u funza muḓini wa hashu!’ 27
13:27
Ps. 6:8
2 Tim. 2:19
Ndi hone Ene a tshi ḓo dovha a ni fhindula a ri, ‘Ndi ri a thi ḓivhi hune na bva hone. Ṱuwani hafha phanḓa hanga noṱhe inwi vhaitazwivhi!’ 28Hu ḓo vha na zwililo na u shenganya maṋo musi ni tshi vhona Abrahamu na Isaka na Jakopo na vhaporofita vhoṱhe vhe muvhusoni wa Mudzimu inwi hone no siwa nnḓa! 29Vhathu vha ḓo vha hone munyanyani muvhusoni wa Mudzimu vha tshi bva vhubvaḓuvha na vhukovhela na devhula na tshipembe. 30
13:30
*Mat. 19:30!
Vhane vha vha vhone vhaṱuku zwino, vha vho ḓo vha vhone vhahulwane; vhane vha vha vhone vhahulwane vha vho ḓo vha vhone vhaṱuku.”

Yesu a tshi lilela Jerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Nga tshenetsho tshifhinga vhaṅwe Vhafarisei vha ḓa ha Yesu vha ri, “Kha vha mbo ḓi ṱuwa fhano vha fhirele phanḓa; Herude u khou ṱoḓa u vha vhulaha.”

32Yesu a tshi vha fhindula a ri, “Iyani ni yo vhudza hoyo Sankambe ni ri, ‘Ṋamusi na matshelo ndi kha ḓi pandela thuṅwa dza Saṱhane na u fhodza vhathu, mbamatshelo ndi hone ndi tshi ḓo khunyeledza mushumo wanga.’ 33Naho zwo ralo ndo fanela u fhirela phanḓa ṋamusi na matshelo na mbamatshelo, ngauri a zwo ngo fanela muporofita a tshi vhulahelwa huṅwe fhethu arali hu si Jerusalema.

34“Jerusalema! Nandi Jerusalema! Iwe ane wa vhulaha vhaporofita, vhaḓinḓa vhe Mudzimu a vha ruma ha iwe wa vha kanḓa nga matombo! Ndi lungana ndi tshi ri ndi kuvhatedze vhana vhau vhoṱhe sa khuhu i tshi kuvhatedza khukhwana dzayo nga phapha dzayo, hone iwe u si tende? 35

13:35a
Esek. 10:18-19
13:35b
Ps. 118:26
Zwino-ha no ṅaledzwa thembele yaṋu; ndi ri a ni tsha ḓo mmbona ha vhuya ha swika musi une na ḓo ri, ‘Nga hu rendwe a ḓaho nga dzina ḽa Muṋe washu!’ ”

14

Yesu a tshi fhodza munna o zwimbaho muvhili(ṱhoho): Vhulwadze uvhu nga Tshiisimane vhu pfi “Dropsy”

141

14:1-6
Mar. 2:27-28
14:1
Luk. 7:36
Muṅwe musi nga Sabatha Yesu a ṱuwa na muṅwe murangaphanḓa wa Vhafarisei u yo ḽa nae ha hawe, huno vhathu vho vha vho dzula vho mu lalela uri vha vhone zwine a ḓo ita, 2ngauri henefho phanḓa hawe ho vha hu na muṅwe munna we a vha o zwimba muvhili woṱhe. 3Huno Yesu a vhudzisa vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei a ri, “Nṋa Mulayo u a tenda muthu a tshi fhodzwa nga Sabatha kana a u tendi naa?” 4Vhone vha sokou fhumula. Ndi hone Yesu a tshi fhodza uyo muthu, a mu litsha a ṱuwa. 5
14:5
Luk. 13:15-16
Mat. 12:11
A konou amba navho a ri, “Ndi nnyi waṋu ane ṅwana wawe kana kholomo yawe yo wela bidzini a si ṱavhanye u i bvisa naho hu nga Sabatha?” 6Hone vhone iḽo fhungo ḽa vha somela.

U ḓiṱukufhadza na mafunda

7

14:7
Luk. 20:46
Yesu a tshi vhona vhaeni vha tshi nanga vhudzulo ha phanḓa, a vha fanyisedzela a ri, 8
14:8-10
Mir. 25:7
Jak. 3:13
“Arali na vhidziwa munyanyani, ni songo dzula vhudzuloni ha phanḓa; zwi nga kha ḓi itea uri hu vhe ho vhidziwa na a fhiraho inwi, 9huno we a ni vhidza vhuvhili haṋu a vho ḓo amba na inwi a ri, ‘Kha vha takuwe zwavho vha sendelele avha.’ Inwi na vho ḓo ya u dzula kha vhudzulo ha murahurahu no farwa nga ṱhoni. 10Tsha khwiṋe dzulani vhudzuloni ha murahurahu, uri o ni vhidzaho a tshi dzhena a kone u ḓo tou amba na inwi a ri, ‘Takuwani khonani yanga, ni ḓe ngeno phanḓa.’ Ndi hone ni tshi ḓo huliswa vhaeni vhoṱhe vha tshi zwi vhona. 11
14:11
Mat. 23:12
Ane a ḓihudza u ḓo ṱukufhadzwa, ane a ḓiṱukufhadza u ḓo huliswa.”

12Ndi hone Yesu a tshi amba na muṋe wa muḓi a ri, “Musi ni na tshiswiṱulo kana tshilalelo, ni songo vhidza khonani dzaṋu kana vharathu vhaṋu, naho e mashaka kana vhahura vha vhapfumi, ngauri vha nga ḓo ni vhidza-vho na vho ḓo vha no ima kha ḽa uri mutondi u tonda mutondi ngae. 13

14:13
Dot. 14:29
Musi ni na tshimima, vhidzani vha si na tshavho na zwihole, na vha sa koni u tshimbila, na mabofu, 14
14:14
Mat. 6:6
ndi hone ni tshi ḓo vha na mashudu, vhunga vhenevho vha sa koni u ni vhidza-vho. Inwi ni ḓo tou pfufhiwa nga Mudzimu musi vhavhuya vhoṱhe vha tshi vuwa vhafuni.”

Tshifanyiso tsha munyanya muhulu

(Mat. 22:1-10)

15

14:15
Luk. 13:29
Muṅwe wa vho dzulaho nae zwiḽiwani a tshi pfa zwenezwo a amba na Yesu a ri, “U na mashudu ane a ḓo vhidziwa munyanya muvhusoni wa Mudzimu.”

16Yesu a amba nae a ri, “Ho vhuya ha vha na muṅwe munna we a ri a tshi khou lugisa munyanya a vhidza vhathu vhanzhi. 17Nga ḓuvha ḽa munyanya a ruma muḓinḓa wawe uri a yo laledza vho vhidzwaho a ri, ‘Iḓani, zwoṱhe zwo lugiswa!’ 18Hone vhone vhoṱhe vha ḓibvula sa vho langanaho. Wa u thoma a ri, ‘Ndo renga tsimu; ndi fanela u i tandula. Nga vha mpfarele, zwi ḓo nkunda.’ 19Muṅwe-vho a ri, ‘Ndo renga phulu dza dzhogo ṱhanu, ndi kha ḓi yo dzi gudisa; zwi ḓo nkunda.’ 20Muṅwe nga fhaḽa a ri, ‘Ndi kha ḓi bva u vhinga, zwenezwo ndi nga si kone u ḓa.’ 21Uyo muḓinḓa a huma a yo vhudza muṋe wawe zwe zwa itea. Muṋe wa muḓi a sinyuwa nga maanḓa a amba na muḓinḓa wawe a ri, ‘Gidimelani zwiṱaraṱani na nḓilani dza muḓi, ni vhuye na vhashai na zwihole na mabofu na vha sa koni u tshimbila.’ 22Hu si kale uyo muḓinḓa a dovha a vhuya a ri, ‘Ndo ita zwe vha amba, hone vhudzulo vhu tshee hone.’ 23Ndi hone muṋe wawe a tshi amba nae a ri, ‘Iyani magondoni na dzinḓilani ni kombetshedze vhathu vha ḓe uri nnḓu yanga i ḓale. 24Hone vhaḽa vhe nda vha vhidza vha hana, ndi ri a hu na na muthihi wavho ane a ḓo vhuya a thetshela tsha munyanya wanga!’ ”

Zwo fanelaho u itwa nga mufunziwa wa Yesu

(Mat. 10:37-38)

25Ho vha hu na gogo ḽihulu ḽi tshi khou tshimbila na Yesu. Ene a rembuluwa, a vha lavhelesa a ri, 26

14:26
Luk. 12:51-53
18:29
Mat. 10:37
“Ane a ri a tshi ḓa ha Nṋe a si vhenge khotsi awe na mme awe, na musadzi wawe na vhana vhawe, na vharathu vhawe na khaladzi dzawe, a sa ite na u ḓivhenga ene muṋe, onoyo ha koni u vha mufunziwa wanga.U vhenga hafha zwi amba u funa Mudzimu u fhira wa hau. Hu tevhelwa maambele a Tshiheberu ane a amba u funa zwiṱuku. Kha hu sedzwe kha Gen. 29:30; Dot. 21:15; Mat. 10:37. 27
14:27
Luk. 9:23
Ane a sa hwale tshifhambano tshawe a ntevhela, ha koni u vha mufunziwa wanga.

28“Ndi nnyi waṋu ane a tshi ṱoḓa u fhaṱa mutsheṱo mulapfu, a si thome u dzula fhasi a anganya uri a vhone arali e na tshelede yo eḓanaho u fhedza mushumo? 29A sa ralo u ḓo ri o no tea a vho kundwa u fhedza uyo mutsheṱo, vha zwi vhonaho vha vho ḓo mu sea 30vha ri, ‘Vhonani munna o thoma mutsheṱo zwino u vho kundwa u u fhedzisa!’

31“Kana ndi ifhio khosi ine ya ri yo bvelwa pfumo nga iṅwe khosi i re na vhanna vha 20 000, yone i na vha 10 000 fhedzi, i si thome u dzula fhasi ya rekanya uri i vhone arali i tshi nga kona u livhana na iḽa iṅwe khosi? 32Arali a vhona uri a nga si kone, u ḓo ruma vhaḓinḓa uri vha yo ṱangana na iḽa khosi musi i tshee kule, vha pfumedzane. 33Ndi zwone zwine nda ri, a hu na na muthihi waṋu ane a nga vha mufunziwa wanga arali a sa furaleli zwoṱhe zwine a vha nazwo.

Muṋo wo fhelaho vhuhali

(Mat. 5:13; Mar. 9:50)

34“Muṋo ndi tshithu tshavhuḓi, hone wa vhuya wa fhela vhuhali hawo wa si tsha dunga, u nga dovha wa dungiswa ngani? 35

14:35
*Mat. 11:15!
A wo ngo tsha lugela u nyora mavu naho hu a ṱanganywa na mupfudze; tshawo ndi u laṱwa. A na nḓevhe kha a ḓipfele.”

15

U wanala ha nngu yo xelaho

(Mat. 18:12-14)

151

15:1-2
Mat. 9:10
Ha ḓi ḓa vhathelisi vhanzhi na vhatshinyi vha tshi ḓa u thetshelesa Yesu a tshi funza. 2Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo vha thoma u gungula vha ri, “Muthu uyu u konana na vhatshinyi, a ita na u ḽa navho!” 3
15:3-7
Joh. 10:11-15
Ndi hone Yesu a tshi vha vhudza tshifanyiso hetshi a ri, 4
15:4
Esek. 34:11,16
“Nṋa arali muṅwe waṋu e na nngu dza ḓana, a xedza nthihi yadzo u ita mini? Ha sii dza 99 pfuloni a yo ṱoḓa iḽa nthihi yo xelaho a vhuya a i wana naa? 5Musi o i wana, u i hwala mahaḓani awe o takala. 6A tshi swika hayani a ramba khonani dzawe na vhahura vhawe, a vha vhudza a ri, ‘Ndi takala hani vha hashu ndó wana nngu yanga ye ya vha yo xela. Iḓani ri pembele!’ 7Na ngei ṱaḓulu zwo tou ralo; musi mutshinyi muthihi a tshi rembuluwa hu vha na dakalo ḽihulu u fhira hu tshi sokou vha na vhavhuya vha 99 vhane u rembuluwa vha si tsha hu lila.

U wanala ha sheleni yo xelaho

8“Kana ri fanyise nga musadzi a re na masheleni a fumi; arali a xedza sheleni nthihi yao u ita mini? Ha fungi luvhone na, a swiela na nnḓu, a tshi ṱoḓa a tshi tou sedzesa a vhuya a i wana naa? 9Musi o i wana u vhidza khonani dzawe na vhahura, a vha vhudza a ri, ‘Ndi takala hani vha hashu ndó wana sheleni yanga ye ya vha yo xela. Iḓani ri pembele!’ 10Ndi tshi tou ni vhudza-vho, na ṱaḓulu zwo tou ralo. Vharuṅwa vha Mudzimu vha tou pembela musi mutshinyi muthihi o rembuluwa.”

Ṅwana wa saphe a tshi vhuya

11

15:11
Mat. 21:28
Yesu a dovha a ri, “Ho vhuya ha vha na muṅwe munna we a vha e na vhana vhavhili vha vhatuka. 12Murathu a amba nae a ri, ‘Muṋe wanga, nṋe nga vha mphe mukovhe wanga wa thundu.’ Ndi hone uyo munna a tshi kovhekanya vhana vhawe thundu yawe. 13
15:13
Mir. 29:3
Hu sa athu fhela maḓuvha manzhi murathu a rengisa thundu yawe a dzhia tshelede a ṱuwa. A ya shangoni ḽa kule-kule, a tambisa tshelede yawe nga vhuhwarahwara. 14Iḽa tshelede yo no fhela, ha mbo wa nḓala khulu shangoni ḽeneḽo, huno na ene a thoma u tambula. 15Ndi hone a tshi yo ḓifuwisa kha muṅwe muthu wa ḽeneḽo shango, a wana mushumo wa u lisa nguluvhe. 16A tama na u tou ḽa zwawe mbeu dza miri dzi ḽiwaho nga nguluvhe, huno na dzone a si fhiwe. 17Ndi hone a tshi vho dzivhuluwa, a ambela mbiluni a ri, ‘Vhashumi vha khotsi anga vha na zwiḽiwa zwinzhi zwine vha ḽa vha ita na u laṱa, nṋe fhano ndi tshi khou fa nga nḓala! 18Ndi tou ndo ṱuwa zwino nda ya ha khotsi anga nda swika nda ri: Muṋe wanga, ndo khakhela Waṱuḓulu na vhone; 19a tho ngo tsha fanela na u tou pfi ṅwana wavho; ndi khou humbela uri vha tou nṱanganedza zwanga ndi vhe muṅwe wa vhashumi vhavho.’ 20Ndi hone a tshi mbo ḓi takuwa a ya ha khotsi awe.

“Khotsi awe vha mu vhona a tshee kule. Mbilu ya mukalaha ya khathuwa, a mbo ḓi gidima a swika a mu kuvhatedza. 21Ṅwana a amba na khotsi awe a ri, ‘Muṋe wanga, ndo khakhela Waṱaḓulu na vhone; a tho ngo tsha fanela na u tou pfi ṅwana wavho.’ 22Hone khotsi vha vhidza vhashumi vhavho vha ri, ‘Ṱavhanyani ni ḓise tshiambaro tsho nakaho ni mu ambadze, ni mu ambadze na rinngi na navhula. 23Ni konou dzhia mbohwana yo noniswaho ni i ṱhavhe, ri ite vhuṱambo. 24

15:24
Ef. 2:5
Ṅwana wanga hoyu o vha o fa, zwino u a tshila; o vha o xela, zwino o wanala.’ Vhuṱambo ha mbo ḓi ṱangana.

25“Hezwo zwoṱhe zwi tshi khou itea, mukomana o vha e masimuni. Huno a tshi vhuya a tshi vho sendela tsini ha nnḓu a pfa yo ṱangana hu tshi ri u imba, he u tshina. 26Ndi hone a tshi vhidza muṅwe mushumi a mu vhudzisa a ri, ‘Nṋa ndi mini izwo?’ 27Mushumi a fhindula a ri, ‘Murathu waṋu o vhuya, zwino khotsi aṋu vho takala nge a vhuya o takala, ndi tshi amba zwino na mbohwana yo noniswaho yo no ḓi wa nga luṋanga.’ 28Mukomana a sinyuwa lwe a si fune na u dzhena afho nḓuni. Ndi hone khotsi awe a tshi bva a mu kwengweledza. 29Ene a amba na khotsi awe a ri, ‘Hufha nṋe ndo vha shumela miṅwaha minzhi-minzhi ndi tshi tou nga phuli, ndi sa pfuki na tshithihi tshe vha amba. Naho zwo ralo ndi mini tshe vha vhuya vha mpha-vho? Ndi amba na mbudzana zwayo ya u tou ri ndi ḽe-vho na khonani dzanga ro takala. 30Zwino uyu ṅwana wavho we a tambisa thundu yavho na dziphombwe u tou bvelele vha mbo ḓi mu ṱhavhela kholomo yo noniswaho!’ 31Khotsi awe a mu fhindula a ri, ‘Ṅwananga, inwi hufha ni na nṋe misi yoṱhe; nahone zwoṱhe zwine nda vha nazwo zwi zwaṋu! 32Riṋe ro vha ro fanela u takala ra pembela, ngauri uyu murathu waṋu o vha o fa, zwino o vuwa; o vha o xela, zwino o wanala.’ ”