Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Wa sa laṱa vhuvhi u ḓo lovha

131Zwenezwo vhaṅwe vhathu vhe vha vha vhe henefho vha vhudza Yesu zwe Pilato a ita a tshi vhulaha Vhagalelia musi vha tshi khou ṱhavhela Mudzimu dzinduvho, a ṱanganya malofha avho na a nduvho dzavho. 2Yesu a tshi vha fhindula a ri, “Ni vhona unga avho Vhagalelia vha tshi vhulawa nga u ralo ndi nge vha vha vhe vhone vhatshinyi u fhira vhathu vhoṱhe vha Galelia naa? 3

13:3
Ps. 7:12
Na kathihi! Ndi ri, na sa rembuluwa ni ḓo lovha noṱhe u fana navho. 4Ni ri mini nga vhaḽa vha 18 vha Silomu vhe vha zhakiwa nga mutsheṱo wa vha vhulaha? Ni vhona unga ndi vhone vhe vha khakhela Mudzimu u fhira vhaṅwe vha dzulaho Jerusalema naa? 5Na kathihi! Nṋe ndi ri: na sa rembuluwa ni ḓo lovha noṱhe u fana navho.”

Tshifanyiso tsha muhuyu u sa aṋwi

6

13:6a
Dot. 22:9
13:6b
Mar. 11:13
Yesu a konou vha vhudza tshifanyiso a ri, “Muṅwe munna o vhuya a vha na muhuyu tsimuni yawe ya minḓirivhe. Ḽiṅwe ḓuvha a bva a tshi ri u yo fula mahuyu, hone a si wane na ḽithihi. 7Ndi hone a tshi amba na mushumi wawe wa henefho tsimuni a ri, ‘Vhonani miṅwaha yo no vha miraru zwino ndi tshi ḓi ḓa u ṱoḓa mahuyu kha hoyu muhuyu hone ndi si wane na ḽithihi. U remeni! Zwi farisani u tshi sokou vhivha tsimu!’ 8
13:8
2 Pit. 3:9,15
Hone uyo mushumi a ri, ‘Kha vha vhe vho u litsha ṋaṅwaha fhedzi muṋe wanga. Ndi ḓo bwa ndi tshi mona nawo nda ita na u u shela mupfudze. 9Arali ṅwakani wa aṋwa, aiwaa; hone arali wa sa aṋwa vha ḓo u rema zwavho.’ ”

Yesu a tshi fhodza musadzi wa tshihole nga Sabatha

10

13:10-17
Mar. 2:27-28
Ḽiṅwe ḓuvha Yesu o vha a tshi khou funza huṅwe sinagogoni nga Sabatha. 11Zwino henefho ho vha hu na muṅwe musadzi we a vha o no fhedza miṅwaha ya 18 a tshi lwadzwa nga thuṅwa ya Saṱhane. O vha a tshi vho tou dzula o gogovhala a sa koni na u onyolowa na zwiṱukuṱuku. 12Yesu a tshi mu vhona, a mu vhidza a amba nae a ri, “Khaladzi, vhulwadze haṋu ho fhola!” 13A ralo a mu vhea zwanḓa, uyo musadzi a mbo ḓi onyolowa e tswititi, a renda Mudzimu.

14

13:14
Ek. 20:9-10
Muhulwane wa tshivhidzo a sinyuwa nge Yesu a fhodza muthu nga Sabatha; a amba na vhathu a ri, “Hu na maḓuvha maṱanu na ḽithihi ane ra fanela u shuma ngao; iḓani nga eneo maḓuvha ni fhodzwe, hu si nga Sabatha!”

15Muṋe washu a tshi mu fhindula a ri, “Dziṋowa ndinwi! Ndi nnyi waṋu henefha ane nga Sabatha a si vule kholomo yawe kana donngi yawe a i isa u nwa maḓi? 16

13:16
Luk. 19:9
1:54-55,73-74
3:8
Zwino-ha muḓuhulu wa Abrahamu we a vha o vhoxwa nga Saṱhane miṅwaha ya 18 ngoyu; a zwo ngo fanela naa a tshi vhofhololwa kha mbofho iyi naho hu nga Sabatha?” 17A tshi ralo maswina awe oṱhe a sala o shona, vhathu vhoṱhe vhone vha takalela zwi kanukisaho zwoṱhe zwe Yesu a ita.

Tshifanyiso tsha mbeu ya muhuyu(ṱhoho): Muri we Yesu a amba a si muri u re na dzina ḽa Tshivenḓa, u tou pfi mumasithada; ndi zwe ra sokou khetha muri u ḓivheaho fhano.

(Mat. 13:31-32; Mar. 4:30-32)

18Yesu a ri, “Nṋa muvhuso wa Mudzimu u fana na mini; ndi nga tou u fanyisa na tshithu-ḓe? 19

13:19a
Mat. 13:31
U fana na mbeu ya muhuyu ye muthu a i dzhia a i zwala tsimuni yawe; ya mela ya vha muri muhulu une na zwiṋoni zwa ḓa zwa fhaṱa zwiṱaha matavhini awo.”

Tshifanyiso tsha mbilisa

(Mat. 13:33)

20Yesu a dovha a amba a ri, “Muvhuso wa Mudzimu ndi ḓo u fanyisa na mini? 21

13:21
*Mat. 13:33!

U fana na mbilisa ine musadzi a i suka na vhukhopfu sambelo ḽo ḓala; yone ya kukumusa uho vhukhopfu hoṱhe.”

Muṋango musekene

(Mat. 7:13-14,21-23)

22Yesu a buḓekanya dziḓorobo na miḓi a tshi enda a tshi funza o ḓi livha Jerusalema. 23Ndi hone muṅwe muthu a tshi mu vhudzisa a ri, “Muṋe wanga, nṋa hu ḓo tou tshidzwa vhathu vha si gathi?”

Yesu a amba na vhathu a ri, 24“Lusani nga nungo dzoṱhe uri ni dzhene nga muṋango musekene; ngauri ndi a ni vhudza ndi ri: vhathu vhanzhi vha ḓo edzisa u dzhena vha kundwa. 25

13:25
Mat. 25:11-12
Muṋe wa nnḓu a vhuya a takuwa a hoṋa vothi, inwi ni ḓo ri no sala nnḓa ni tshi thoma u khokhonya ni tshi ri, ‘A vha ri vuleli-vho Muṋe washu!’ Ene a fhindula a ri, ‘A thi ḓivhi hune na bva hone.’ 26Zwenezwo inwi ni ḓo fhindula na ri, ‘Hufha ro vha ri tshi ḽa ri tshi nwa navho, vha tshi ita na u funza muḓini wa hashu!’ 27
13:27
Ps. 6:8
2 Tim. 2:19
Ndi hone Ene a tshi ḓo dovha a ni fhindula a ri, ‘Ndi ri a thi ḓivhi hune na bva hone. Ṱuwani hafha phanḓa hanga noṱhe inwi vhaitazwivhi!’ 28Hu ḓo vha na zwililo na u shenganya maṋo musi ni tshi vhona Abrahamu na Isaka na Jakopo na vhaporofita vhoṱhe vhe muvhusoni wa Mudzimu inwi hone no siwa nnḓa! 29Vhathu vha ḓo vha hone munyanyani muvhusoni wa Mudzimu vha tshi bva vhubvaḓuvha na vhukovhela na devhula na tshipembe. 30
13:30
*Mat. 19:30!

Vhane vha vha vhone vhaṱuku zwino, vha vho ḓo vha vhone vhahulwane; vhane vha vha vhone vhahulwane vha vho ḓo vha vhone vhaṱuku.”

Yesu a tshi lilela Jerusalema

(Mat. 23:37-39)

31Nga tshenetsho tshifhinga vhaṅwe Vhafarisei vha ḓa ha Yesu vha ri, “Kha vha mbo ḓi ṱuwa fhano vha fhirele phanḓa; Herude u khou ṱoḓa u vha vhulaha.”

32Yesu a tshi vha fhindula a ri, “Iyani ni yo vhudza hoyo Sankambe ni ri, ‘Ṋamusi na matshelo ndi kha ḓi pandela thuṅwa dza Saṱhane na u fhodza vhathu, mbamatshelo ndi hone ndi tshi ḓo khunyeledza mushumo wanga.’ 33Naho zwo ralo ndo fanela u fhirela phanḓa ṋamusi na matshelo na mbamatshelo, ngauri a zwo ngo fanela muporofita a tshi vhulahelwa huṅwe fhethu arali hu si Jerusalema.

34“Jerusalema! Nandi Jerusalema! Iwe ane wa vhulaha vhaporofita, vhaḓinḓa vhe Mudzimu a vha ruma ha iwe wa vha kanḓa nga matombo! Ndi lungana ndi tshi ri ndi kuvhatedze vhana vhau vhoṱhe sa khuhu i tshi kuvhatedza khukhwana dzayo nga phapha dzayo, hone iwe u si tende? 35

13:35a
Esek. 10:18-19
13:35b
Ps. 118:26
Zwino-ha no ṅaledzwa thembele yaṋu; ndi ri a ni tsha ḓo mmbona ha vhuya ha swika musi une na ḓo ri, ‘Nga hu rendwe a ḓaho nga dzina ḽa Muṋe washu!’ ”