Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Yesu a tshi gudisa vhafunziwa vhawe u rabela

(Mat. 6:9-13; 7:7-11)

111

11:1
Luk. 5:16
Muṅwe musi Yesu o vha a tshi khou rabela huṅwe fhethu. Musi o no fhedza, muṅwe wa vhafunziwa vhawe a mu humbela a ri, “Muṋe washu, nga vha ri funze u rabela, u ḓi nga na Johanisi o funza vhafunziwa vhawe.” 2
11:2
Luk. 4:43
9:2,62
10:9,11
17:21
19:11
Mish. 1:6-8
19:8
28:23-31
Yesu a ri, “Ni tshi rabela ni tou ri,

“ ‘Khotsi,

dzina ḽau kha ḽi vhe ḽikhethwa,

hu vhuse Iwe.

3

11:3
Luk. 12:22-32
U ḓi ri fha vhuswa ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.

4

11:4a
Mat. 6:15
11:4b
Mat. 6:13
U ri hangwele vhutshinyi hashu,

vhunga na riṋe ri tshi hangwela vha ri khakhelaho.

U si tende ri tshi ungiwa nga Muvhi.’ ”

5A konou amba navho a ri, “Nṋa arali muṅwe waṋu a nga ya ha khonani yawe vhukati ha vhusiku a ri, ‘Khonani yanga, ndi khou humbela u fariswa nga mikonde miraru ya vhurotho; 6ho tshenuwa ho dzhena mueni, zwino a thi na na tshini tshine a nga ḽa!’ 7

11:7-8
Luk. 18:5
– nṋa uyo a nga kona u fhindula e ngomu nḓuni a ri, ‘Nṋe ni songo ṱolou nndina hafha ni tshi khou vhona ndo no vala na vothi, nṋe na vhananga ro no lala; ndi nga si vuwe nda ni fha.’ 8Nṋe ndi ri naho a sa itwi nga ḽa vhukonani u ḓo vuwa a mu fha zwine a zwi lila nga u vhona u sivhelela hawe. 9
11:9
Mat. 7:7
Ndi zwine nda ri: Ni ḓi dzula ni tshi humbela, ni ḓo ṋewa; ṱoḓani, ni ḓo wana; khokhonyani, ni ḓo vulelwa.

10“Ndi uri ane a humbela, Mudzimu u ḓo mu fha; a ṱoḓaho u ḓo wana; nahone ane a khokhonya u ḓo vulelwa. 11Ndi nnyi waṋu vhokhotsi a vhana ane ṅwana wawe a tshi mu humbela khovhe a nga mu fha ṋowa, 12kana a tshi mu humbela gumba a mu ṋea phame? 13Arali inwi na vhuvhi haṋu ni tshi kona u ṋea vhana vhaṋu zwivhuya, Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u ḓo kundwa ngani u ṋea Muya Mukhethwa vha mu humbelaho?”

Yesu na Belesebulu

(Mat. 12:22-30; Mar. 3:20-27)

14

11:14-15
Mat. 9:32-34
Yesu o vhuya a pandela thuṅwa ya tshimuma kha muṅwe munna, yone ya ri u bva, munna uyo a vho amba, vhathu vha kanuka. 15
11:15
Mat. 9:34
10:25
Hone vhaṅwe vha ri, “U pandela thuṅwa nga maanḓa a BelesebuluBelesebulu ndi dzina ḽa u goḓa Saṱhane. khosi yadzo.”

16

11:16
Mar. 8:11
Vhaṅwe-vho vha tshi mu linga vha mu humbela uri a ite tshiga tshi sumbaho uri maanḓa awe a bva ha Mudzimu. 17Yesu nge a ḓivha zwine vha elekanya, a amba navho a ri, “Arali muvhuso wa ḓifhandekanya wa bva zwigwada zwivhili, zwa lwa nga tshazwo, tshawo ndi u wa; zwi ḓi nga muṱani, arali ha bva zwigwada zwivhili zwa lwa nga tshazwo, muṱa wonoyo ndi hone wo pwashea. 18Zwo ralo na kha muvhuso wa Saṱhane, arali wa fhandekana wa bva zwigwada zwivhili zwine zwa lwa nga tshazwo, u nga ima hani? Ndi amba ngauri ni ri ndi pandela thuṅwa nga maanḓa a Belesebulu. 19Zwino arali Nṋe ndi tshi pandela thuṅwa nga maanḓa a Belesebulu, vhafunziwa vhaṋu vha dzi pandela nga maanḓa a nnyi? Ndi zwine vhenevho vha ḓo sumbedza uri zwine na amba a si zwone.

20

11:20
Luk. 17:21
“Hone vhunga zwi khagala uri Nṋe ndi pandela thuṅwa nga maanḓa a Mudzimu, ndi tshiga tsha uri muvhuso wa Mudzimu wo swika kha inwi.

21

11:21
Yes. 49:24-25
“Arali munna wa vhuhali a fara mafumo a linda nnḓu yawe, thundu yawe a hu na hune ya nga ya. 22Hu nga tou thoma u ḓa a re na vhuhali u mu fhira, a lwa nae a mu kunda, a dzhia na aḽa mafumo e a vha o ḓitika ngao a konou kovhela vhathu thundu ye a thuba.

23

11:23
Luk. 9:50
“Muthu ane a sa ime na Nṋe u lwa na Nṋe, a sa kuvhanganyiho sambi na Nṋe u a ḽi fhaḓa.

Thuṅwa i tshi vhuelela muthuni

(Mat. 12:43-45)

24“Thuṅwa ya Saṱhane arali i tshi bva muthuni, i buḓekanya masoga i tshi ṱoḓa ha u awela hone. Musi yo kundwa i a amba ya ri, ‘Ndi ḓo vhuelela nḓuni yanga ine nda bva khayo!’ 25I tshi swika i wana uyo muthu a tshi tou nga sa nnḓu yo swielwaho, ya thundu dzo vhekanywaho zwavhuḓi. 26

11:26
2 Pit. 2:10
Zwenezwo i mbo yo dzhia dziṅwe thuṅwa ṱhanu na mbili dza vhuhali u fhira yone; dza ḓa dza dzhena kha uyo muthu dza dzula khae, mafhungo a vho vhifha u fhira zwiḽa mulovha.”

Mashudu vhukuma

27A tshi tou ralo muṅwe musadzi a vhidzelela e vhukati ha gogo a ri, “Ha, musadzi we a beba vhone a vha mamisa, u na mashudu!”

28

11:28
Luk. 10:20
8:21
Yesu Ene a fhindula a ri, “Mashudu mahulwane a na onoyo muthu ane a ri u pfa ipfi ḽa Mudzimu a ita zwine ḽa amba.”

Musi hu tshi humbelwa maḓembe

(Mat. 12:38-42)

29

11:29-30
Mat. 16:2-4
Joh. 6:30
Musi vhathu vha tshi vho tou ita tshikhuvhugu vho tanga Yesu, Ene a isa phanḓa nga u ri, “Vhathu vha musalauno vha tou vha vhavhi vhukuma; vha humbela u itelwa maḓembe, hone a vha tsha ḓo vhona maṅwe arali e si aḽa a Jonasi. 30
11:30
Jonasi 2:1-2
Mubebwa-nga-muthu u ḓo vha tshiga kha vha musalauno zwa nga zwiḽa Jonasi e tshiga kha vhathu vha Ninive.

31

11:31
1 Mah. 10:1-10
“Nga ḓuvha ḽa khaṱhulo khosi ya mufumakadzi i bvaho tshipembe i ḓo ḓa khoroni u rovhedza vhathu vha musalauno, ngauri ene o tou tshimbila a zwi pfa a tshi bva vhusendakamisi a tshi yo pfa vhuṱali ha Solomoni. Nṋe ndi ri: a fhiraho Solomoni u fhano. 32
11:32
Jonasi 3:5
Nga ḽeneḽo ḓuvha vha Ninive vha ḓo ḓa khoroni u rovhedza vhathu vha musalauno, ngauri vhone vho ri u pfa pfunzo ya Jonasi vha rembuluwa. Nṋe ndi ri: a fhiraho Jonasi u fhano.

Luvhone lu vhonetshelaho muthu

(Mat. 5:15; 6:22-23)

33

11:33
*Luk. 8:16

“Ndi nnyi ane a ri u funga luvhone a lu dzumba tshisikuni kana a lu tiba nga nkho naa?Dziṅwe ṱhanzi dza kale a dzi buli “nkho”. Ha lu vhei vhudzuloni halwo kani uri lu vhonetshele vha no dzhena nḓuni? 34Na maṱo aṋu o ralo; ndi luvhone lwa muvhili woṱhe. Arali maṱo aṋu a sa lwali, na muvhili waṋu woṱhe u ḓo vha tshedzani. Hone arali e si kwao, izwo na muvhili waṋu u ḓo vha swiswini. 35Zwino ni vhone uri tshedza tshi re kha inwi tshi si shanduke swiswi. 36Zwino arali muvhili waṋu woṱhe u na tshedza, hu si na na huṱukuṱuku hune wa vha na swiswi, u ḓo penya woṱhe zwa tou nga zwiḽa luvhone lu tshi ni vhonetshela.”

Yesu a tshi kaidza Vhafarisei na vhaḓivhi vha Mulayo

(Mat. 23:1-36; Mar. 12:38-40)

37

11:37
Luk. 7:36
A tshi tou fhedza u amba, muṅwe Mufarisei a mu humbela uri a yo ḽa nae ha hawe; nangoho vha swika vha thoma u ḽa. 38
11:38-39
Mar. 7:2-4Mat. 15:2
Tshe tsha kanukisa Mufarisei ndi nge Yesu a ḽa a songo ṱamba zwanḓa. 39Ndi hone Muṋe washu a tshi ri, “Inwi Vhafarisei, ni ṱanzwa khavho na ndilo nga nnḓa hu uri mbiluni dzaṋu ndi tseḓa fhedzi na vhuvhi! 40Matsilu ndinwi, nṋa Mudzimu we a sika nga nnḓa a si onoyo we a sika na nga ngomu? 41
11:41
Luk. 12:33
Hone khezwi ni sa ṋei vhashai zwi re khavhoni na ndiloni dzaṋu; ndi hone ni tshi ḓo wana hu si tshee na tshi na tshika.

42

11:42
Mat. 23:23Luk. 18:12
“Ni khou ḓiṱulela khombo inwi Vhafarisei! Ni bvisa tshafumi kha lugu na muxeNdi uri miroho hei ya Tshijuda a i na madzina a Tshivenḓa, hu ambiwa miroho ya u ḓifhisa zwiḽiwa. na miṅwe miroho ya tshakha-tshakha, hone a ni londani, a ni funi Mudzimu, ngeno zwi zwone zwine na fanela u zwi ita, na zwiḽa zwiṅwe ni si zwi litshe.

43

11:43
Luk. 20:46
14:7-11
Mar. 12:38-39
“Ni ḓiṱulela khombo inwi Vhafarisei! Ni funesa u dzudzwa ha khwiṋe sinagogoni, na u reshwa nga u huliswa vanḓani. 44Ea izwi! Hufha ni tshi nga zwalo zwo no kanganyedzeaho zwine vhathu vha tshimbila khazwo vha ḓikumadza vha sa zwi ḓivhi.”

45Zwenezwo muṅwe wa vhaḓivhi vha Mulayo a ri, “Vha a ḓivha vhafunzi, vha tshi ralo vha khou sema na riṋe?”

46Yesu a fhindula a ri, “Na inwi vhaḓivhi vha Mulayo ni ḓo zwi vhona! Ni takadzwa nga u hwesa vhaṅwe mihwalo i lemelaho ngeno inwi vhaṋe ni sa vhuyi na funa na u i kwama na nga munwe zwawo. 47

11:47-48
Mish. 7:52
Ee, vhukuma zwi ḓo ni vhifhela. Ni ṱama zwalo zwa vhaporofita, vhenevhaḽa vhaporofita vhe vhomakhulukuku waṋu vha vha vhulaha. 48Arali ni tshi ralo zwi sumbedza uri ni khou pfumbisa zwe vhomakhulukuku waṋu vha ita, ngauri vhone vho vha vha u vhulaha, inwi ni vha u ṱama zwalo. 49Vhuṱali ha Mudzimu iṱali ho vha ho no ḓi zwi amba ha ri, ‘Ndi ḓo vha rumela vhaporofita na vhaapostola, vhone vha ḓo tovhola vhaṅwe, vha ita na u vha vhulaha.’ 50Hezwi zwi amba uri malofha a vhaporofita vhoṱhe e a shululwa tshee shango ḽa sikwa, a ḓo vhiliwa kha vhathu vha musalauno – 51
11:51
Gen. 4:8-10
2 Koron. 24:20-22
u bva kha malofha a Abele u vhuya u swika nga a Zakaria we a vhulawa vhukati ha aḽiṱari na nnḓu ya Mudzimu.Yesu a tshi ralo ndi ngauri aḽiṱari yo vha yo fhaṱwa muṱani wa thembele, hu si ngomu nḓuni ya Mudzimu. Ee, ndi hone ndo amba; oṱhe a ḓo vhiliwa kha vhathu vha musalauno!

52“Ni ḓo zwi vhona inwi vhaḓivhi vha Mulayo! No ṱuwa na khii ya nḓivho, zwino hu vho ri inwi a no ngo dzhena, na vhaḽa vhane vhe ri a dzhena, ni a vha dzivhisa.”

53

11:53-54
Luk. 20:20
Yesu a tshi ṱuwa henefho vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vho vha vho no mu fara nga mbilu, vha thoma u mu ṱokonya nga u mu vhudzisa tshino na tshiḽa. 54U ralo ho vha hu u mu rea fhedzi uri khamusi u ḓo tshenuwa o amba tshiṅwe tshi songo ḓaho.