Tshivenda 1998 (VEN98)
7

Nduvho ya ndifho

71

7:1-7
Liv. 5:15-16
Ngedzino ndayo dza nduvho dza ndifho, ndi khethwa-khethwa:

2Tshifuwo tsha nduvho heyo tshi ṱhavhiwe sia ḽa devhula ḽa aḽiṱari, henefho hune ha ṱhavhiwa zwifuwo zwa tshiṱhavhelo tshi fhiswaho, malofha atsho a handululwe masia oṱhe maṋa a aḽiṱari. 3Mapfura atsho oṱhe a bvisiwe, a ṋekedzwe kha aḽiṱari: mapfura a mutshila na mapfura o tibedzaho miraḓo ya nga ngomu 4na tswio na mapfura adzo na phudwane ya tshivhindi. 5Tshifhe nga a fhise mapfura oṱhe kha aḽiṱari i vhe nduvho ya zwiḽiwa ine ya ṋekedzwa Muṋe washu. Ndi nduvho ya ndifho. 6Munna ufhio na ufhio wa muṱa wa vhotshifhe a nga ḓi i ḽa, hone i ḽelwe fhethu hukhethwa, ngauri ndi khethwa-khethwa.

7Hu na ndayo nthihi ine ya langa zwoṱhe, nduvho ya tshipfumelo na nduvho ya ndifho: ṋama ndi ya tshifhe ane a ṋekedza nduvho. 8Mukumba wa tshifuwo tshine tsha ṋekedzwa tsha vha nduvho ndi wa tshifhe ane a ṋekedza iyo nduvho. 9Nduvho ya thoro iṅwe na iṅwe ye ya bagwa ṋanḓoni kana ya bagwa nga pani kana nga ludongo ndi ya tshifhe we a i ṋekedza Mudzimu. 10Huno nduvho dza thoro dzoṱhe dzi songo bagwaho, dzi nga vha dzo vangwa mapfura kana dzo oma, ndi dza vhotshifhe vhana vha Aroni, vho fanela u kovhekana.

Nduvho dza u konana na Muṋe washu

11

7:11-21
Liv. 3:1-17
Ndayo dza nduvho dza vhukonani dzine dza ṋekedzwa Muṋe washu ngedzi:

12Arali munna a tshi ṋekedza nduvho heino i tshi vha nduvho ya u livhuha Mudzimu, hezwi a tshi ṋekedza tshifuwo tsha tshiṱhavhelo a ṋekedze na nduvho ya vhurotho vhu si na mbilisa: i nga ḓi vha mikonde midenya ya vhurotho ho itwaho nga vhukhopfu ho vangwaho mapfura a muolivi kana makokisi o ḓodzwaho mapfura a muolivi kana khekhe dzo itwaho nga vhukhopfu ho vangiwaho mapfura a muolivi. 13A dovhe a ṋekedze na mikonde ya vhurotho ho bagwaho vhu si na mbilisa. 14Kha nduvho iṅwe na iṅwe a ṋekedze Muṋe washu gaku; izwo ndi zwa tshifhe ane a dzhia malofha a tshifuwo a handulula aḽiṱari ngao.

15Ṋama ya itsho tshifuwo i ḽiwe ḽeneḽo ḓuvha ḽine ya ṋekedzwa ngaḽo; hu songo vha na ine ya sala ḽa vhuya ḽa tsha.

16Arali muthu a ḓisa nduvho ya u konana na Mudzimu a tshi khunyeledza muano kana i nduvho yawe ine a bvisa nga u tou funa, i ḽiwa yoṱhe musi une ya ṋekedzwa, huno ine ya sala i nga ḓi ḽiwa nga matshelo. 17Ṋama ine ya sala ya swika ḓuvha ḽa vhuraru i fhisiwe. 18Arali iṅwe yayo ya ḽiwa nga ḓuvha ḽa vhuraru, Mudzimu a nga si ṱanganedze nduvho ya uyo munna. Uyo munna ha nga ḓo vhuelwa nga iyo nduvho, i ḓo pfi yo kumala, ane a vhuya a i ḽa u ḓo vha o ovha mulandu. 19Arali iyo ṋama ya kwama tshithu tsho kumalaho, i songo tsha ḽiwa, nga i fhisiwe. Muthu o kumululwaho a nga ḓi ḽa iyo ṋama, 20hone arali muthu o kumalaho a i ḽa a songo tsha pfi ndi muṅwe wa vhathu vha Mudzimu. 21Naho muthu a ḽa ṋama ya iyo nduvho o ranga u kwama tshithu tsho kumalaho, tshi nga vha tshi tshi bva kha munna kana kha tshifuwo, a songo tsha vhalwa na vhathu vha Mudzimu.

Malofha ha ḽiwi

22

7:22-25
Liv. 3:16-17
Muṋe washu o ṋea Mushe ndayo hedzino, 23a tshi itela Vhaisraele:

O ri mapfura a kholomo kana nngu kana mbudzi a songo ḽiwa. 24Mapfura a tshidu kana tshifuwo tsho tou vhulawaho nga tshivhanda a songo ḽiwa, hone a nga shumiswa u ita zwiṅwe zwithu. 25Muthu ane a ḽa mapfura a tshifuwo tshe tsha ṋekedzwa Muṋe washu tsha vha nduvho ya zwiḽiwa a songo tsha vhaliwa na vhathu vha Mudzimu. 26

7:26
Liv. 17:10-14
Hoṱhe hune Vhaisraele vha vha hone vha songo ḽa malofha a tshiṋoni kana tshifuwo. 27Muthu ane a pfuka uyo mulayo a songo tsha vhalwa na vhathu vha Mudzimu.

Zwipiḓa zwa nduvho ya u konana na Mudzimu zwine zwa ḽiwa nga vhotshifhe

28

7:28-36
Liv. 3:1-17
Muṋe washu o ṋea Mushe ndayo hedzino, 29a tshi itela Vhaisraele:

Muthu ane a ṋekedza nduvho ya u konana na Mudzimu o fanela u ḓisa tshipiḓa tshayo i vhe nduvho ya Muṋe washu. 30Nga a tou ḓisa nga zwanḓa zwawe i vhe nduvho ya zwiḽiwa. Nga a ḓise mapfura a itsho tshifuwo na tshiakha tshayo, a zwi ṋekedze Muṋe washu nga u tou zwi imisela nṱha, ndi nduvho ya u imiselwa nṱha. 31Tshifhe nga a fhise ayo mapfura kha aḽiṱari, hone tshiakha ndi tsha vhotshifhe. 32Tshizwa tshauḽa tsha itsho tshifuwo tshi bviswe tshi vhe mukovhe 33une wa ṋewa tshifhe ane a khou ṋekedza ayo malofha na mapfura a nduvho ya u konana na Mudzimu. 34

7:34-36
Dot. 18:3
Tshiakha tsha itsho tshifuwo ndi tshifhiwa, tshizwa tshauḽa ndi tshi bviswaho tshine Muṋe washu a dzhiela Vhaisraele tsha ṋewa vhotshifhe. Hezwo ndi zwine Vhaisraele vha fanela u ṋea vhotshifhe misi yoṱhe.

35Hoyo ndi wone mukovhe wa zwiḽiwa zwi ṋekedzwaho Muṋe washu we wa ṋewa Aroni na vhana vhawe musi we vha vhumbwa vhutshifhe. 36Musi wonoyo Muṋe washu o laya Vhaisraele uri vha vha fhe mukovhe wonoyo wa nduvho ya zwiḽiwa. Ndi ndayo ine Vhaisraele vha fanela u i thetshelesa zwi tshi ya nga mirafho na mirafho.

37Hedzo zwino ndi dzone ndayo dza nduvho i fhiswaho na nduvho ya thoro na nduvho ya tshipfumelo na nduvho ya mulifho na nduvho ya musi hu tshi vhumbiwa vhotshifhe na nduvho ya u konana na Mudzimu. 38Ndi dzone ndayo dze Muṋe washu a ṋea Mushe nṱha ha thavha phangani ya Sinai, musi we a vhudza Vhaisraele uri vha ṋekedze nduvho dzavho.