Tshivenda 1998 (VEN98)
5

Milandu i no ṱoḓa nduvho ya tshipfumelo

51

5:1-13
Liv. 4:1-35
5:1
Mir. 29:24
Nduvho ya tshipfumelo i a ṱoḓea kha milandu heino:

Arali muthu a ḓiṱulela mafhanza nga u pfa uri hu ṱoḓea ṱhanzi tsengoni, ene a si ṱanzilele zwe a zwi vhona kana a zwi pfa, u a ovha mulandu.

2Arali muthu a kwama tshithu tsho kumalaho a sa iti nga khole, tshi no nga phukha iṅwe na iṅwe yo faho, onoyo o kumala, u na mulandu hezwi a tshi tou ḓivha zwe a ita.

3Arali muthu a kwama tshikha dza muthu á songo ita nga khole, tshifhio na tshifhio, u na mulandu hezwi a tshi tou ḓivha zwe a ita.

4Arali muthu a ana a sa londi, kha tshifhio na tshifhio, a nga vha o anela zwivhuya kana zwivhi, u na mulandu hezwi a tshi tou ḓivha zwe a ita.

5Arali muthu e na mulandu u no nga sa uyo o fanela u bula uho vhuvhi, 6o fanela u pfumelwa ha Muṋe washu nga nduvho ya phwidzi kana mbudzi ya tsadzi. Tshifhe nga a ṋekedze iyo nduvho i vhe tshipfumelo tsha uyo munna.

7

5:7
Liv. 12:8
Arali munna a si na nngu kana mbudzi, nga a lifhe mulandu wawe nga u ṋekedza Muṋe washu maivha mavhili, ḽiṅwe ḽi ḓo vha nduvho ya tshipfumelo, ḽiṅwe ḽa vha nduvho i fhiswaho. 8Nga a a ḓise ha tshifhe, ene a thome nga u ṋekedza ḽiivha ḽa nduvho ya tshipfumelo. Nga a ḽi vunḓe mutsinga a si ḽi ṱhukhule tshoṱhe ṱhoho, 9a handulule matungo a aḽiṱari nga malofha maṅwe aḽo. Malofha o salaho a shululelwe tsindeni ḽa aḽiṱari. Heyo ndi nduvho ya tshipfumelo. 10O no ralo a kone u ṋekedza ḽiivha ḽa vhuvhili ḽa vha nduvho i fhiswaho, hu tshi tevhedzwa ndayo. Ngauralo tshifhe u ḓo vha o ṋekedze tshipfumelo tsha uyo munna, a hangwelwa.

11Arali muthu a si na maivha mavhili, nga a bvise khilogiramu nthihi ya vhukhopfu i vhe nduvho ya tshipfumelo. A songo i vanga mapfura a muolivi kana zwioro, ngauri ndi nduvho ya tshipfumelo, a si nduvho ya thoro. 12Nga a i ḓise ha tshifhe, uyo a i ṱuse nga tshanḓa tshi vhe tshiga tsha uri yoṱhe yo ṋekedzwa Muṋe washu, u ḓo i fhisa kha aḽiṱari ya vha nduvho ya zwiḽiwa. Ndi nduvho ya tshipfumelo. 13Ngauralo tshifhe u ḓo vha o ṋekedza nduvho ya u pfumelela uyo munna, a hangwelwa. Vhukhopfu ho salaho ndi ha tshifhe, u ḓi nga kha nduvho ya thoro.

Nduvho ya ndifho

14Muṋe washu o ṋea Mushe ndayo hedzino:

15

5:15-16
Liv. 7:1-7
19:20-21
Arali muthu a tshinya a sa iti nga khole, nga u sa ṋea Muṋe washu ndifho khethwa, nga a ḓise nduvho ya ndifho ha Muṋe washu, ya thutha kana mbokoṱo i si na badzi. Mutengo wayo u eliwe nga muelo wo tendelwaho. 16O fanela u lifha zwe a si zwi bvise, a dovhe a inge nga tshipiḓa tshithihi kha zwiṱanu. Nga a i swikise ha tshifhe, tshifhe u ḓo ṋekedza itsho tshifuwo tsha vha tshipfumelo tsha u pfumelela uyo munna, a hangwelwa.

17Arali muthu a khakha a sa iti nga khole, a pfuka muṅwe wa milayo ya Mudzimu, u na mulandu, o fanela u lifha. 18Nga a ise nngu kana mbudzi i si na badzi ha tshifhe i vhe nduvho ya ndifho. Mutengo wayo u eliwe nga muelo wo tendelwaho. Tshifhe u ḓo ṋekedza itsho tshipfumelo tsha uyo munna, a hangwelwa. 19Ndi nduvho ya mulifho wa vhutshinyi nge a khakhela Muṋe washu.