Tshivenda 1998 (VEN98)
25

Ṅwaha wa u ladza masimu

(Dot. 15:1-11)

251

25:1-7
Ek. 23:10-11
Neh. 10:31
Muṋe washu o amba na Mushe thavhani ya Sinai a mu laya 2uri a ṋee Vhaisraele ndayo hedzino:

Musi ni tshi dzhena shangoni ḽine Muṋe washu a khou ni ṋea ḽone, ni hulise Muṋe washu nga u ladza masimu, ṅwaha muṅwe na muṅwe wa vhuṱanu na vhuvhili. 3Ni zwale mbeu ni tshi lima masimu aṋu, ni khwathele masimu aṋu a minḓirivhe, ni kuvhanganye zwe na lima ni ite miṅwaha miṱanu na muthihi. 4Huno ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili masimu nga a ladzwe tshoṱhe, hoyo wo kumedzwa Muṋe washu. Ni songo lima masimu aṋu na zwala mbeu kana na khwathela masimu aṋu a minḓirivhe. 5Ni songo kaṋa na zwimela zwine zwa mela nga zwoṱhe, ni songo kuvhanganya nḓirivhe dzi no bva kha minḓirivhe yaṋu i songo khwathelwaho; ndi ṅwaha une masimu a awedzwa tshoṱhe. 6Naho masimu a songo limiwa nga ṅwaha wonoyo, a ḓo ṋea inwi zwiḽiwa na phuli dzaṋu na vhanna vhe na vha rendela na vhatsinda vhane vha dzula na inwi, 7na zwifuwo zwaṋu na phukha dzi re shangoni ḽaṋu. Zwoṱhe zwine a zwi medza zwi nga ḓi ḽiwa.

Ṅwaha wa u hangwelana milandu

8

25:8-17
Yes. 61:1-2
Vhalani miṅwaha miṱanu na mivhili i tshi vhalwa kaṱanu na kavhili, yoṱhe yo ṱangana ndi miṅwaha ya 49. 9Zwino-ha nga ḓuvha ḽa fumi ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili, ḽone Ḓuvha ḽa u pfumelelwa, rumani vhanna vha lidze phalaphala shangoni ḽoṱhe. 10Ngauralo ṅwaha wa 50 ni ḓo u khethela thungo, ni ḓivhadze uri vhadzulapo vhoṱhe vha shango vha hangwelane milandu. Nga ṅwaha wonoyo thundu yoṱhe ye ya rengiswa i ḓo humiselwa ha muṋe wayo kana vhaḓuhulu vhawe, muṅwe na muṅwe we a vha o rengiswa e phuli u ḓo humela muṱani wa hawe. 11Ni songo lima masimu aṋu na zwala kana na kaṋa zwiliṅwa zwine zwa mela nga zwoṱhe kana na kuvhanganya nḓirivhe masimuni aṋu a minḓirivhe i songo khwathelwaho. 12Ṅwaha woṱhe u iteni mukhethwa, ni ḓo ḽa zwine masimu a zwi bveledza nga oṱhe.

13Nga ṅwaha wonoyo thundu yoṱhe yo rengiswaho i ḓo humiselwa ha muṋe wayo. 14Zwino-ha musi ni tshi rengisela Muisraele wa haṋu tsimu kana ni tshi renga tsimu khae ni songo fhurana. 15Mutengo wo fanela u vhewa hu tshi sedzwa miṅwaha ine murengi a ḓo lima tsimu iyo hu sa athu swika ṅwaha u tevhelaho wa u hangwelana milandu. 16Arali miṅwaha i minzhi, mutengo u ḓo raha, hone arali ho sala miṅwaha i si gathi, mutengo u ḓo tsela fhasi, ngauri tshine tsha rengiswa a si tsimu, ndi zwiliṅwa fhedzi zwine zwa nga kaṋiwa tsimuni iyo. 17Ni songo fhura Muisraele wa haṋu, ofhani Mudzimu, ndi Ene Muṋe washu Mudzimu waṋu.

Vhuleme ha ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili

18Thetshelesani milayo yoṱhe ya Muṋe washu ni vhulunge ndayo dzawe, ni dzi tevhedze, ndi hone ni tshi ḓo tshila no tsireledzea shangoni. 19Shango ḽi ḓo bveledza mitshelo yaḽo, inwi ni ḓo ḽa na fura, na tshila ni sa ofhi tshithu.

20Huno muṅwe a nga ḓi vhudzisa uri nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili hu ḓo ḽiwa mini, hufha masimu a sa limiwi a zwaliwa, hu sa kaṋiwi zwiliṅwa. 21Ni songo ofha, Muṋe washu u ḓo shudufhadza shango nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuthihi uri ni wane zwiḽiwa zwo linganaho miṅwaha miraru. 22Musi ni tshi lima na zwala masimu aṋu nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuraru, ni ḓo vha ni tshi kha ḓi ḽa zwe na kaṋa nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuthihi, nahone ni ḓo vha na zwo eḓanaho zwine na nga ḽa zwiliṅwa zwe na zwi zwala ṅwaha wonoyo zwa vhuya zwa kaṋiwa.

U vhuedzedza thundu

23

25:23
Num. 36:7
1 Mah. 21:3
Ps. 39:12Esek. 46:18
25:23-28
Yes. 5:8
Tsimu i songo rengiswa tshoṱhe ngauri a si yaṋu, ndi ya Mudzimu, inwi ni tou nga vhatsinda vhane vha tendelwa u i lima.

24Musi tsimu i tshi rengiwa, muṋe wayo wa u ranga u na pfanelo ya u dovha u i rengulula. 25Arali Muisraele a vha mushai, a kombetshedzea u rengisa tsimu yawe, shaka ḽawe ḽa tsinisa nga ḽi i rengulule. 26Munna ane a si vhe na shaka ḽa u i rengulula, ngavhuya zwi nga ḓi mu nakela, a vha na zwo eḓanaho zwa u ḓirengululela. 27Arali zwo ralo o fanela u lifhela uyo munna we a ḽi renga tshelede yo eḓanaho miṅwaha yo salaho u swika ṅwaha u tevhelaho wa u vhuedzedza thundu, une a ḓo kona u dovha u wana tsimu yawe. 28Huno arali a si na tshelede yo eḓanaho u rengulula tsimu yawe, i ḓo ḓi langwa nga munna we a i renga u swika ṅwaha wa u vhuedzedza thundu. Nga ṅwaha wonoyo i ḓo humiselwa kha muṋe wayo wa kale.

29Arali munna a rengisa nnḓu muḓini wo tingeledzwaho nga mutsheṱo, u na pfanelo ya u i rengulula ṅwaha woṱhe wa u thoma u bva ḓuvha ḽe a i rengisa. 30Hone arali ho fhela ṅwaha woṱhe a sa i rengululi, ha tshee na pfanelo ya u i rengulula, zwenezwo iyo nnḓu i vha ya murengi na vhaḓuhulu vhawe tshoṱhe; nga ṅwaha wa u vhuedzedza thundu a i nga humiselwi ha muṋe wayo. 31Hone nnḓu dzi re miḓanani i songo tangeledzwaho nga mutsheṱo dzi rengiswa unga tsimu, muṋe wadzo wa kale u na pfanelo ya u dzi rengulula, nahone dzo fanelo u humiselwa ha muṋe wadzo nga ṅwaha wa u vhuedzedza thundu. 32

25:32-34
Num. 35:2-8
Vhalivi vhone vha na pfanelo ya u rengulula thundu yavho miḓini ine ya vha yavho nangwe ho fhela miṅwaha mingafhani. 33Arali nnḓu i re kha muṅwe wa iyo miḓi ya rengwa nga a si Mulivi, ya si rengululwe, yo fanela u humiselwa ha muṋe wayo nga ṅwaha wa u vhuedzedza thundu, ngauri nnḓu dzine dza vha dza Vhalivi miḓini ya havho ndi thundu yavho tshoṱhe kha Vhaisraele. 34Hone shango ḽa pfulo u mona na miḓi ya Vhalivi ḽi songo vhuya ḽa rengiswa; ndi thundu yavho misi yoṱhe.

U adzima vhashai

35

25:35
Dot. 15:7-8
Arali Muisraele wa haṋu a no dzula tsini haṋu a vha mushai, a sa koni u ḓiṱunḓela, no fanela u mu londola a nge munna we na mu hira, uri a ḓi kona u dzula tsini haṋu. 36
25:36-37
Ek. 22:25
Ni songo mu lifhisa mavhoḓa, ofhani Mudzimu ni litshe Muisraele wa haṋu a dzule tsini haṋu. 37Ni songo mu lifhisa mavhoḓa a tshelede ine na mu adzima, nahone ni songo bindula nga zwiḽiwa zwine na mu rengisela. 38
25:38
Liv. 11:45
Heyo ndi ndayo ya Muṋe washu Mudzimu waṋu, we a ni pfulusa shangoni ḽa Egipita uri a ni fhe shango ḽa Kanana, a vhe Mudzimu waṋu.

U vhofholola dziphuli

39

25:39-43
Ek. 21:2-4
Dot. 15:12-18
Arali Muisraele wa hau a vha mushai lune a ḓirengisa ha iwe a vha phuli yau, u songo mu shumisa mishumo ya dziphuli. 40Nga a dzule na iwe a nge muthu we wa mu hira, a u shumele u swika ṅwaha wa u vhuedzedza thundu. 41Nga ṅwaha wonoyo ene nga a u ṱutshele na vhana vhawe a humele muṱani wawe, ha vhabebi vhawe. 42Vhaisraele ndi phuli dza Muṋe washu, ndi Ene o vha pfulusaho shangoni ḽa Egipita, vha songo rengiswa vhupulini. 43
25:43-46
Yes. 14:2
Ni songo vha ḽela vhuhali, ofhani Mudzimu.

44Arali ni tshi ṱoḓa dziphuli ni nga ḓi dzi renga kha tshakha dzo ni tangaho. 45Na vhana vha vhatsinda vhane na dzula navho ni nga ḓi vha renga. Vhana vhenevho vho bebwaho shangoni ḽaṋu vha nga ḓi vha thundu yaṋu, 46vha nga ḓi sala vha tshi vha ifa ḽa vhana vhaṋu, vha vha shumele vhutshilo havho hoṱhe. Hone Vhaisraele vha haṋu ni songo vha ḽela vhuhali.

47Nga ri dzou ri mutsinda ane a dzula na inwi a tshenuwa o pfuma, Muisraele wa haṋu a vha mushai, a ḓirengisa a vha phuli ya mutsinda kana muṅwe wa muṱa wa onoyo. 48Musi o no ḓirengisa, u kha ḓi vha na pfanelo ya u rengululwa. Muṅwe wa vhana vha khotsi awe 49kana malume kana khotsimunene kana muzwala kana mukomana kana muṅwe wa shaka ḽa tsini a nga ḓi mu rengulula, kana arali ene muṋe a tshi wana muholo wo eḓanaho, a nga ḓi ḓirengulula a vhofholowa. 50O fanela u ambedzana na we a mu renga, vha fanela u vhala miṅwaha u bva tshee a ḓirengisa u swika ṅwaha wa u vhuedzedza thundu, hu vhewe mutengo wa u rengululwa hawe hu tshi sedzwa muholo une wa holelwa munna o tholiwaho. 51-52O fanela u lifha tshipiḓa tsha mutengo we a rengwa ngawo hu tshi sedzwa miṅwaha yo salaho; arali i minzhi, mutengo ndi muhulu, arali i miṱuku, na wone mutengo ndi muṱuku. 53Zwi ḓo nga o tou tholiwa ṅwaha nga ṅwaha. Muṋe wawe a songo mu ḽela vhuhali. 54Arali zwi sa konadzei uri a rengululwe nga nḓila dzenedzo, ene na vhana vhawe vho fanela u rengululwa nga ṅwaha wa u vhuedzedza thundu. 55Muisraele ha koni u vha phuli tshoṱhe, ngauri Vhaisraele ndi phuli dza Muṋe washu. Ndi Ene we a vha pfulusa Egipita, ndi Ene Muṋe washu Mudzimu wavho.